ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2, Bostadens rum HT 09, ABO125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-20 - 2009-11-10
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Ola Nylander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Kursens huvudmål är att erhålla grundläggande baskunskaper om bostadens arkitektur. Hur väl tycker du att detta kursmål uppnåtts?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 30%
Mycket bra»25 69%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.69

- DET HAR VARIT ETT TUFT TEMPO MEN JAG TROR ATT DET OCKSÅ LETT TILL GOD KUNSKAP. » (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna gestalta bostäder där myndigheternas krav, regelverk och gällande normer är uppfyllda. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»24 66%
Mycket bra»11 30%

Genomsnitt: 3.27

- Myndighetskrav? Vilket regelverk?» (Ganska dåligt)
- Bra fokus på tillgänglighet. Lite mer om brandsäkerhet efterfrågas.» (Ganska bra)
- vissa regler känns fortfarande luddiga, olika handledare säger olika saker» (Ganska bra)
- Det känns fortfarande luddigt i vilket regelverk måtten står och när de uppdateras» (Ganska bra)
- de mesta har gåtts igenom, med undantag för branskydd som ingen ännu pratat särskilt mycket om.» (Ganska bra)
- Beror mycket på hur mycket man själv kollat i boken men det finns ju där lätttillgänligt.» (Mycket bra)
- Intressant att se hur mycket det är som styr uppbyggnaden av en bostad! Något som kanske hade varit bra är att påpeka hur man skall använda sig av alla regler för att se dem som hjälp snarare än som hinder. Som det är nu tror jag att många ser restriktioner och känner sig hämmade snarare än tvärt om.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna gestalta bostäder med insikt om estetiska värden i material och detaljer, i rumsgestaltning och upplevelserika rumssammanhang samt bostadens samverkan med stadsrum och samhälle. Men även ha insikt om olika typer av boende och hållbarhet. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»22 61%
Mycket bra»11 30%

Genomsnitt: 3.22

- Hållbarhet var en aspekt som inte lyftes fram tycker jag» (Ganska dåligt)
- TYcker i mångt och mycket att vi tittat på en typ av bostad som passar just där vi är, och kanske bara för en specifik kundgrupp. Det har varit svårt att se en bredd i studieobjekt och dyl. » (Ganska dåligt)
- mest fokus har varit på planer, rumssamanhang och så. De andra inte lika mycket. Men det har varit skönt att kunna lägga mer krut på något.» (Ganska bra)
- Material och detaljer är väl dessvärre det som fallit mellan stolarna i den här kursen. De flesta har nog snarare inriktat sig på ett rent formmässigt gestaltande.» (Ganska bra)
- Det skulle ha varit bra om vi hade fått boken innan sommaren så alla hade hunnit läsa igenom den. När väl kursen börjat blev allt så stressigt» (Ganska bra)
- Intressant uppgift och intressanta föreläsningar, med mest fokus på flexibilitet och rumssamband. Lite mer vikt vid material hade varit bra.» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna gestalta bostäder för olika typer av boende och på olika platser i samhället. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 17%
Ganska bra»24 68%
Mycket bra»5 14%

Genomsnitt: 2.97

- vi har väl bara gestaltat bostäder för övre medelklass eller?? radhus och stora lägnheter riktar sig inte till så mkt annat och bara på en plats» (Ganska dåligt)
- På olika platser i samhället? Hänvisar det till olika inkomstklasser? Vi har nog fått rita ganska fritt, utan hänsyn till att alla i samhället skulle kunna bo i bostäderna. » (Ganska dåligt)
- Tycker att vi kunde fått mer exempel på olika typer av boende. Kanske mer hur man bor utanför sverige? Bra tanke med "nya svenskar, nya bostäder" men tyvärr föll dett platt.» (Ganska dåligt)
- Se ovan. Saknas helt kunskap om bostäder i andra länder än Sverige. Kanske svårt att rymmas, men det gjordes en ansats till detta io med föreläsningegn nya svenskar nya bostäder. Tyvärr en tråd som helst tappades i kursen. » (Ganska dåligt)
- Det har varit en mycket intressant kurs som väckt många livliga diskussioner vilket är väldigt positivt. Stor vikt har lagts vid generell flexibilitet som skjutväggar och att kunna byta rum. Mindre har sagts om möjligheten att bygga många olika typer av mer nischade boenden. Kanske hade också en diskussion om boende och ekonomi/klass varit intressant. Mannen med föreläsningen om boende i den muslimska världen var intressant, trots att han blev lite missförstådd. Det hade varit intressant att se fler bostäder från andra kulturer, med andra värderingar. I det här projektet känns det som att de flesta av oss ritade trevliga lägenheter med genomsikt och rundgång, natur inpå knuten, lite modultänk, lite spännande klossfasader och lite intressanta flexibilitetslösningar. En större bredd i synen på boendet hade varit uppfriskande. Kanske hade man kunnat hämta det från lite avlägsnare platser?» (Ganska bra)
- JAG TYCKTE DET VAR VÄLDIGT BRA ATT LÄSA TEXTERNA I BOKEN. DE GAV STOR KUNSKAP OM OLIKA BOENDEN OCH OLIKA FAMILJERS SITUATIONER.» (Ganska bra)
- Det blev ganska stora lägenheter och ibland "lyxiga"» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna gestalta bostäder med erforderlig generalitet och flexibilitet. Attraktiva bostäder för dagens och morgondagens behov. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»17 48%
Mycket bra»15 42%

Genomsnitt: 3.34

- Det har varit fokus i kursen, men jag tycker inte det har framgått i handledningen.» (Ganska dåligt)
- Det beror ju mycket på vad man själv har lagt fokus på.» (Ganska bra)
- Kursen har lyckats mycket bra med att få fram vikten av flexibilitet. Men kanske hade synen på flexibilitet kunnat vara ännu bredare än att begränsas till skjutdörrar och bra rumsmått. Kanske är det något som vi själva ska upptäcka.» (Mycket bra)
- Flexibilitet gick vi inför mycket i alla föreläsningar och kritiker» (Mycket bra)

6. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 22%
Mycket bra»27 77%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.77

- hade velat ha mer tid. Många satt hela nätterna med uppgifterna.» (Ganska bra)
- Det är en bred kurs som tar upp mycket» (Ganska bra)
- Bostadsark känns relevant, och nödvändigt.» (Ganska bra)
- Bästa kursen hittills på Arkitekturutbildningen» (Mycket bra)
- Skönt att lära sig någt konkret!» (Mycket bra)
- Det kändes som att den här kursen kom väldigt bra i utbildningsfasen. Dessutom har det höga tempot varit oerhört skönt att jobba i. Skönt att slippa all "dötid".» (Mycket bra)
- Bostäder är väldigt intressant och jag uppfattar Bostadens rum som en viktig kurs. Dock känns det som lite tid lagt på bostäder i utbildningen som helhet.» (Mycket bra)
- Känns väldigt användbar och praktiskt orienterad» (Mycket bra)
- äldigt viktig och lärorik kurs. Jag känner att jag lärt mig mer under bostadensrum än under hela första läråret.» (Mycket bra)

7. Hur väl tycker du att ditt gestaltningsarbete underlättats genom den stegvisa processen som presenterades i de tre dagsskisserna: Rum, Rumsorganisation och Lägenhetstyper?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»10 28%
Mycket bra»23 65%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.6

- dagskiss tre var mindre bra, lite bakgrund och luddigt i hur man skulle utföra det» (Ganska bra)
- TEMPOT VAR TUFT, DET ENA LEDDE TILL DET ANDRA. JAG HADE SVÅRT ATT HINA MED, FÖR JAG HAR SVÅRT AT JOBBA UNDER STRESS. MEN I EFTERHAND HAR JAG KOMMIT UNDERFUND MED ATT JAG FÅTT VÄLDIGT MYCKET KUNSKAP!» (Ganska bra)
- Bra men nästan ingen hann göra dagskisserna på den tid som var avsatt för det.» (Ganska bra)
- Dagskiss ett och två var mycket lärorika. Dagskiss tre var dä"remot inte lika intressant, även om jag förstår dess placering. Kanske man kunde göra om den uppgiften.» (Ganska bra)
- Både och, oerhört nyttigt att känna på mått, men blev lätt väl stressigt!» (Ganska bra)
- Framförallt diskussionerna med handledarna efteråt» (Mycket bra)
- Bra med snabba skisser och snabba kommentarer på det för att snabbt få upp någon slags nivå och våga/tvingas testa» (Mycket bra)
- Dagsskisserna har varit mycket bra.» (Mycket bra)
- Dagskisserna är otroligt givande eftersom man tvingas producera väldigt mycket som är nytt för de flesta av oss på väldigt kort tid och sedan utvärdera. Dagskisserna har gett mer vid sina enskilda tillfällen än flera av veckorna i ettan. Kanske hade lite mer tid varit bra dock, många av oss satt halva natten med de stackars dagskisserna.» (Mycket bra)
- Upplägget med dagsskisserna, som var så prestigelösa tillfällen, var ypperligt!! Fortsätt med dem!! » (Mycket bra)
- Dock var Lägenhetstyper-övningen lite väl stor för att rymmas på en dag. Kanske kan den göras om? Att man istället ska testa schematiskt och skriva för- och nackdelar istället.» (Mycket bra)
- Sköna kortuppgifter sim variation till projekten» (Mycket bra)
- Väldigt bra inslag.» (Mycket bra)

8. Kursen innehåller ett antal föreläsningar. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

Bra om ni skriver en kommentar om någon föreläsning eller föreläsare var extra bra. Eller tvärtom.

34 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»24 75%
Mycket bra»4 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.96

- Sten Gromarks föreläsning var poetisk och inspirerande. Sören som var sociolog var mindra bra. Hon från HSB var toppen. Kilen som visade muslimsk arkitekturidéer fick ijnte så bra respons från klassen vilket var synd. Han hade bra idé men kanske valde lite fel ord som "ovälkomnande" som folk hakade upp sig på i onödan.» (?)
- Vissa föreläsningar låg helt fel i tiden och handlade om helt irrelevanta saker mot projektet, tex HSB och Benheim saknade total relevans! En föreläsning som var bra var Sten Gromark. Hellre studiebesök än dåliga föreläsningar! Skicka oss till Danmark! » (Mycket dåligt)
- I bland kändes föreläsningarna oinspirerande. Ta in nya unga människor som brinner för saker i stället.» (Ganska dåligt)
- Tyckte mycket om Kaj Granaths föreläsning om de smala radhusen samt de kortare föreläsningarna vi hade en förmiddag av några av ritsalarnas handledare. » (Ganska dåligt)
- Väldigt spretigt. Intressanta ämnen, men allt för ofta alldeles för dåligt utfört.» (Ganska dåligt)
- den om "utlänningar i svensk arkitektur" var helt värdelös. De flesta andra var riktigt bra» (Ganska bra)
- Hade varit bättre med lite fler inspirerande föreläsningar» (Ganska bra)
- Sten Gromarks föreläsning var inspirerande, föreläsningen om Amsterdams radhus var också mycket intressant. » (Ganska bra)
- De flesta föreläsningarna var ganska bra men den heldagen med föreläsningar var mest utdragen och seg, med några intressanta tankar som hade kunnat sägas på kortare tid. Flera av föreläsningarna återkommer ju också i kurslitteraturen, vilket jag tycker är bra.» (Ganska bra)
- Blandad kvalitè på föreläsningana. Den senaste föreläsningsgagen på fredan var väldigt tråkiga. Medan de tidigare har varit bättre.» (Ganska bra)
- Sten Gromarks föreläsning var mycket bra! Fler föreläsare om boende i andra kulturer hade varit fint. » (Ganska bra)
- vissa föreläsare är bättre andra sämre. en reklamkampanj för hsb kanske inte är motiverat, det var mest diskusionen efteråt om bostadsrätt vs hyresrätt som var intressant. föreläsningen om att man ska bygga som man gör i irak va mindre bra och även den med dåligt ritade overheadpapper från nittiotalet. lite nya tankar kanske?? vi bygger för framtiden eller hur va det?» (Ganska bra)
- DET VAR BRA ATT BLANDA IN LITE FÖRELÄSNINGAR UNDER KURSENS GÅNG. DEN FÖRELÄSNINGEN OM HOLLÄNDSKA BOSTADES HUS TYCKTE JAG VAR BRA. TIDEN SOM VAR AVSEDD TILL FÖRELÄSNING VAR LAGOM,EN FÖRMIDDAG,FÖR ATT KUNNA HÅLLA KONSENTRATIONEN UPPE.DET VAR OCKSÅ INSPIRERANDE ATT HÖRA EN AV TEXTERNA UR BOKEN.» (Ganska bra)
- för mycket HSB.» (Ganska bra)
- Det var en man en gång med overhead, som själv också sa att han inte visste vad han gjorde där, jag tror att han pratade om gårdsrum. Han kan få slippa komma nästa år.» (Ganska bra)
- - Nya svenskar –, nya bostäder med Arkitekt SAR MSA Behnam Sharo: inte särskild bra upplagd dock intressant. - Bostadens grannskap med Sociolog Sören Olsson: Extremt tråkigt och inte alls givande. Plocka gärna bort den till nästa år! » (Ganska bra)
- en del höll hög kvalitet, andra lägre.» (Ganska bra)
- Den enda "onödiga" föreläsningen jag kommer ihåg är sören olssons. Den sade inte mycket och var rent ut sagt tråkig. » (Ganska bra)
- Föreläsningarna av Sten Gromark, Kajsa Crona och Claes var bra och Work shopen med Björn Gross var inspirerande och kul. Work shopen i kreativitet var kass! Likaså HSB tjejen. » (Mycket bra)
- Även om alla föreläsningarna kanske inte har varit speciellt intressanta och inspirerande så har nästan alla väckt debatt i klassen. Intressant att höra hur HSB har sin utgångspunkt i 50-tals lägenheten t.ex.» (Mycket bra)
- ett brett grepp är bra alltså föreläsare från skolan blandat med några från arkitektkontor och andra delar av näringslivet och det tycker jag fungerade bra.» (Mycket bra)

9. Kursen innehöll ett seminarium. Hur väl tycker du att seminariet bidragit till att infria kursmålet?

35 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»7 23%
Ganska bra»16 53%
Mycket bra»5 16%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.8

- Nästan ingen hade läst nått tyvärr. Det hade varit bättre att lägga seminariet på fredagen och inte dagen efter inlämning. » (Mycket dåligt)
- Upplägget på seminariet och litteraturen var mycket bra, men då det låg direkt efter inlämning tror jag att väldigt få lyckats läsa och reflektera över all litteratur. Givetvis borde vi tagit eget ansvar och läst på i tid, planerat projektet så man hann läsa på sista veckan istället för att sitta med projekt nätterna igenom dagarna före inlämning, men troligtvis hade seminariet blivit bättre om det låg antingen senare eller tidigare i kursen, eller om vi blivit påminda någon gång. Kanske hade man som med dagskisserna kunnat ha mindre litteraturseminarier under kursens gång, och sedan ett större, mer sammanfattande seminarium på slutet.» (Ganska dåligt)
- det blev prat om annat. » (Ganska dåligt)
- Att lägga seminariet dagen efter inlämning av arbetet ledde till att många inte läst texterna vilket li sin tur ledde till att diskussionen inte blev särskilt givande. » (Ganska dåligt)
- om jag förstår det rätt när jag tror att det handlar om litteraturseminariet. Det var synd att det låg dagen efter inlämning. under arbetets gång har tempot varit för högt för att hinna läsa texterna, och jag han inte sätta mig in i alla den sista dagen.. Seminariet var annars mycket intressant men borde fått större plats. » (Ganska dåligt)
- Borde legat tidigare.» (Ganska dåligt)
- jag tycker att seminariet var planerat för sent i kursen. det borde ha varit tidgare så man hade läst mer i ett tidigt stadium.» (Ganska dåligt)
- Intressant och bra men det andra har varit bättre. Gav inte jätte mycket.» (Ganska bra)
- Synd att inte fler (inklusive mig själv) läst på mer inför seminariet men tiden räckte inte till riktigt.» (Ganska bra)
- DET KÄNNS NU SOM VI IKLASSEN HAR FÅTT GODA KUNSKAPER I ÄMNET. DET GÖR OCKSÅ ATT MÅNGA HAR VÄLDIGT STARKA ÅSIKTER VILKET HAR LETT TILL INTRESANTA DSKUSSIONER. » (Ganska bra)
- Trots stor skepsis till seminariet innan hade vi en väldigt intressant diskussion i gruppen. Till stor del var det Thomas Landenbergs förtjänst att det blev lyckat. Väldigt underhållande och tacksamt med en handledare som verkar så oerhört kunnig och samtidigt ifrågasättande ironisk.» (Ganska bra)
- jag tycker att det kunde ha legat lite tidigare, så att det blev ett steg på vägen till det färdiga projektet, kanske en vecka eller två in i arbetet med flerbostadshuset.» (Ganska bra)
- Det låg alltför sent och felplacerat, så snart efter projektet hade man varken litteraturen fräscht i minnet från början av kursen, eller tid att läsa den på nytt. Hade också varit mycket intressant att ha det som inspiration under projekttiden.» (Ganska bra)
- Bra att få diskutera texter. Viktigt att läsa men också att skriva. Kanske skulle vi ha bidragit med något i PM form?» (Ganska bra)
- Det är bra att man får ventilera sina åsikter. I vår grupp hade vi en bredare diskussion men som ändå knöt an till de ställda frågorna. » (Ganska bra)
- Diskussioner efter läsning m.m ger alltid absolut bäst resultat» (Mycket bra)
- Om det menas litteraturseminariet så tycker jag att det var väldigt bra och intressant diskussion kring intressanta frågor som också har tydlig koppling till kursmålen. Hade kanske varit bra med mer "rundor" på seminariet så att inte en eller några tar över medan de andra är tysta.» (Mycket bra)
- Seminariet var ett av de mest intressanta momenten i hela kursen!» (Mycket bra)
- Har seminariet imorgon, men på grund av att det schemalagts dagen efter inlämning antar jag att det inte bara är jag som inte kommer hinna eller orka läsa på texterna så mycket som man skulle vilja. vilket är riktigt synd för jag gillar seminarium i vanliga fall. » (Vet ej)

10. Kursen innehöll två övningsuppgifter –, Markbostaden och Stadsbostaden. Hur väl tycker du att dessa bidragit till att kursmålet uppfyllts?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 31%
Mycket bra»24 68%

Genomsnitt: 3.68

- TEMPOT HAR VARIT VÄLDIGT TUFT. NÄR VI SKULLE GÖRA LÄGENHETER OCH SEDAN SÄTTA IHOP DEM MED TRAPPHUS,DÅ TYCKTE JAG ATT VI SKULLE FÅTT TVÅ DAGAR PÅ OSS. UPPGIFTEN BLEV SÅ STRESSIG ATT DET VAR SVÅRT ATT HINNA MED. FÖR ATT KUNNA FÅ TID TILL ATT STUDERA OLIKA TRAPPHUS OCH FLER LÄGENHETER TYCKER JAG ATT VI SKULLE FÅTT EN EXTRA DAG PÅ OSS.» (Ganska bra)
- markbostaden var sjukt effektiv=bra» (Ganska bra)
- Kändes som en bra uppdelning. Även om markbostaden i viss mån liknar en större lägenhet.» (Ganska bra)
- intensiva men roliga och välbehövliga projekt» (Mycket bra)
- Extremt kort tid till det första projektet- gjorde att man kände att man var mer stressad än inspirerad.» (Mycket bra)
- Spännande att i den avslutande diskussionen reflektera över hur olika man jobbat i de två delarna.» (Mycket bra)
- Kul projekt» (Mycket bra)

11. I kursen gjordes studieresor/studiebesök inom Göteborg. Hur väl tycker du att dessa underbyggde kursmålen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 25%
Ganska bra»11 31%
Mycket bra»15 42%

Genomsnitt: 3.17

- Synd att det ena studiebesöket (till Lindholmen) blev så decimerat. Men annars var det väl mest givande som avskräckande exempel. Sorgligt att se hur standardiserat allt som byggs är. På utsidan är projekten väldigt olika, men så fort man kommer in ser allt likadant ut. Det hade varit väldigt intressant att ytterligare lägga vikt på ett inredningsperspektiv och vikten av materialval och utformning av detaljer i en bostad i den här kursen!» (Ganska dåligt)
- vet inte om de tillförde särskilt mycket. för mycket HSB-projekt här med.» (Ganska dåligt)
- jag tycker att vi fick se för enformiga typer av lägenheter. speciellt till flerbostadshuset.» (Ganska dåligt)
- De skulle vara roligt med mera variernade exempel. Gärna något dyrt och något billigt. Urbant och lantligt osv.» (Ganska dåligt)
- Det var bra att kolla på nybyggen, men det kan vara lika viktigt att se tidigare byggnader och se vad som gjorts och hur det utvecklats.» (Ganska dåligt)
- Hade gärna sett lite mer bredd på byggnaderna. Större variation, så att man fått se lite mer exempel på vad man kan göra. Byggnaderna var lite väl snarlika.» (Ganska dåligt)
- Intressant att komma ut, men projekten var relatvit lika. Hade varit roligt med en större bredd.» (Ganska dåligt)
- Det är intressant och kul att få se byggnaderna inifrån och faktiskt uppleva rumsligheterna. Lite tråkigt att studieobjekten var ganska lika, alla nybyggda för ungefär samma kategori människor, men förstår också att det är svårt att få till studiebesök med 80 pers i bostäder som människor bor i.» (Ganska bra)
- Givande studiebesök. Framförallt de som tillhörde Markbostaden. Lite mer spridda typer av boende hade varit intressant. Det är självklart krångligare att ordna dock... » (Ganska bra)
- kul att se att det finns mycket att göra på marknaden, alla ställen vi tittade på hade inte de bästa ch snyggaste lösningarna.» (Ganska bra)
- skulle velat ha sett fler exempel, kanske som en slags historieresa, att man börjar i gamla hus, så att det finn möjlighet att se mer. och förstå en utveckling vad som var/ är bra etc.» (Ganska bra)
- Det var intressanta men kanske inte med så stor variation på projekten. Alla "radhus" var i princip parhus och de två lägenheterna var också av snarlik typ.» (Ganska bra)
- Intressant att se vad som byggs.» (Ganska bra)
- Hade varit trevligt med lite uppföljning, typ "såg ni missen vid trappan?"-diskussion» (Ganska bra)
- DET VAR VÄLDIGT BRA ATT VI FICK BESÖKA BOSTÄDER OCH GÅ IN I DEM. JAG HADE MED MIG EN CAMERA DÄR JAG ÄVEN KUNDE FILMA. DET TYCKTE JAG VAR VÄLDIGT BRA.DÅ KUNDE JAG LÄTTARE ANNALYSERA DE OLIKA LÄGENHETERNA EFTERÅT. KUNSKAEN OM HUR MAN UPPLEVER OLIKA RUM BEROENDE PÅ RIKTNING OCH LJUS TYCKTE JAG GAV MYCKET NÄR MAN GICK RUNT I LÄGENHETERNA. » (Mycket bra)

12. I kursen gjorde ni två workshopar. Var de positiva inslag i kursen och till hjälp för övningsuppgifterna?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»17 50%
Mycket stor»14 41%

Genomsnitt: 3.32

- WORK SHOPPEN MED BJÖRN GROSS VAR VÄLDIGT BRA. HAN GAV VÅRAN GRUPP INSPIRATIONEN TILL ATT ÅRDNA VÅRAN EGEN WORK SHOPP SENARE.» (?)
- Jag hade hellre haft en workshop i grupparbete än hur man spyr ut en massa orimliga förslag på post-it lappar.» (Ganska liten)
- Den vi hade med björn gross var superbra, den med "kreativitetskillen" var inte alls bra» (Ganska stor)
- Björn Gross work-shop var en fantastisk ispirationsinjektion! Den andra om kreativitet däremot kändes inte riktigt nödvändig.» (Ganska stor)
- Björn Gross workshop var väldigt givande och uppmuntrade till att tänka utanför de gängse ramarna, men den andra workshopen om kreativitet var mer hämmande och uttråkande. » (Ganska stor)
- Workshopen med Björn var riktigt bra, men den andra vara inte så givande. Han talade om klyschor, och vi fick upprepa samma saker alldeles för många gånger. » (Ganska stor)
- den med björn var väldigt bra! kreativitetsworkshopen hade en intressant förmiddag med eftermiddagen var fullständigt värdelös. » (Ganska stor)
- björns workshop var jättebra. kreativitetswoekshopen var också bra, men inte lika» (Ganska stor)
- båda workshopar var bra, särskilt den första med Björn gross.» (Ganska stor)
- De var mycket givande och gav både nya insikter och verktyg. Sen vet jag inte hur många som faktiskt använde sig av t.ex. verktygen från kreativitetsworkshopen. Kanske vore det bra att som ett slags obligatoriskt moment använda sig av några av de verktygen i börja av processen, bara för att öva sig på hur dom fungerar och låta idéerna flöda.» (Mycket stor)
- workshopen med björn gross var det bästa inslaget utöver projekttiden.» (Mycket stor)
- Framförallt workshopen med Björn Gross var väldigt inspirerande!» (Mycket stor)
- Bara den med Björn Gross var bra den andra var kass.» (Mycket stor)
- Speciellt workshopen med Björn Gross var bra, den andra var lite för långdragen och rörig.» (Mycket stor)
- - Workshop Obstruktioner - nya bostadsformer med Björn Gross: Väldigt bra, roligt och givande! » (Mycket stor)
- särskilt radhuset» (Mycket stor)
- Björn Gross workshop var riktigt bra pedagog. Föreläsaren i kreativitet var inte så rolig. Utsrålade inte direkt kreativitet och lyssnade dåligt.» (Mycket stor)
- Workshopen med Björn Gross var grym! Mycket bra! Workshopen om kreativitet var bra, men skulle kunnat delas upp under två tillfällen under kursen. En hel dag brainstorming var för mycket.» (Mycket stor)

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 91%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.08

- JAG TYCKTE ATT VI LÖSTE MÅLEN TILL UPPGIFTEN BRA TILLSAMMANS I GRUPPEN. DET VAR EN STOR UPPGIFT OCH JAG HADE NOG INTE KUNNAT NÅ DE MÅL VI NÅDDE PÅ EGEN HAND.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det känns lite dåligt att man har absolut noll koll på layout arbete. Stadsbostaden var den första projekt där vi fick använda oss av datorer fritt och det gick bra men det hade gått mycket bättre om man hade fått några dagars introduktion till Adobe inDesign, Photoshop och Illustraytor i ettan. Något att tänka på?» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tanken var god, men det kändes som att det kanske försökte tryckas in lite för mycket på en gång. Detaljsektionen kändes som att den låg helt fel, bättre om den legat ihop med träbyggnadskursen eller integrerats bättre. Samma sak med energibalansen som vi ännu inte riktigt vet om vi gjorde rätt. Kritiken på dessa bestod mest i att "ja, det kanske inte var riktigt rätt, men.." så fick man inte veta vad man skulle gjort annorlunda. Sedan blev det nya datorprogram o grupparbete på det. Visst att tanken var att vi skulle prova på allt, men flera grupper bröt ihop då arbetsbördan blev lite väl hög. Att sedan seminarium och kritik låg precis efter ökade på detta. Någon dag mellan att hinna ta igen sig och läsa på projekten vore bra.» (Nej, målen är för högt ställda)

14. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

35 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 3%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»25 78%
För stort omfång i förhållande till poäng»6 18%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.15

- JAG TOR ATT DET HADE BLIVIT ETT BÄTTRE RESULTAT OM VI FÅTT MER TID. VI HADE HÖGA KRAV VILKET LEDDE TILL MYCKET ÖVER TID MED LÄNGA NÄTTER. DET BERODDE INTE PÅ DÅLIG PLANERING.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- men kort tid» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Jag tycker att det känns som att målen är formulerade som så att man skulle vara fullärd efter den här kursen, man "ska kunna" det och det. Formuleringen i fråga 1 i den här utvärderingen känns bättre, "en grundläggande kunskap", för jag känner mig långt ifrån fullärd. Annars känns det som ett bra innehåll.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- mycket svårt att hinna med allt. För min del mest sena kvällar i första projektet då vi lyckades göra ett ganska enkelt projekt i flerbostadshuset och inte alls behövde stressa på samma sätt där, men vad jag har hört har alla andra jobbar mycket på kvällar och helger för att få ihop även det projektet.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det har varit väldigt jobbigt, sena kvällar, tidigt igen på morgonen. Det finns inte tid för annat än skolliv.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Kursen borde få fler poäng och mer tid. Jag är väldigt nöjd med det vi lärt oss, men det har varit alltför mycket på för kort tid. Inte en chans att klara av det utan att sitta många kvällar och nätter extra. Speciellt när man inte vill lägga kritiken på en lägre nivå, vilket annars skulle vara lämpligt om tanken är att man inte ska ha mer än humant med övertid, och samtidigt utforska arkitekturens möjligheter.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Tempot har varit väldigt högt.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Tycker att avsnittet med energibalanser slarvades bort i markbostaden. Över huvud taget för höga inlämningskrav på markbostaden på så kort tid.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Kanske lite väl mycket på en gång.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- tempot var otroligt högt under speciellt markbostaden. jag vet ganska många som under arbetet mått dåligt av prestationsångest och stress. » (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»21 60%
Mycket stor»7 20%

Genomsnitt: 3

- Tyvärr har jag inte läst så mycket som jag kunnat. Litteraturen var väldigt intressant men prioriterades bort. Kanske hade en annan typ av seminarier underlättat. » (Ganska liten)
- Framförallt gällande mått och regler.» (Ganska stor)
- hade varit bättre med seminarium i början för att tvingas läsa» (Ganska stor)
- Boken Bostadens Rum har varit till stor hjälp tillsammans med Arkitektens Handbok.» (Ganska stor)
- boken bostadens rum har varit toppen!» (Ganska stor)
- Hade säkert varit bättre om jag hunnit läsa allt» (Ganska stor)
- bostadens rum har delvis varit till hjälp.» (Ganska stor)
- bostadens rum har varit som en uppslagsbok» (Mycket stor)
- JAG LÄSTE ALLA MATERIAL I BÖRJAN AV KURSEN. DET LEDDE TILL ATT JAG KUNDE TA STÄLLNING TILL ÅSIKTER LÄTTARE I BESLUT. ÄVEN MOTIVERING TILL VAD JAG VILLE GÖRA FÖR EN BOSTAD.JAG TYCKTE OCKSÅ ATT DET VAR BRA ATT LITERATUREN KOM UT DIREKT. MEN TEMPOT HAR VARIT TUFT OCH DET VAR SVÅRT ATT FÅ TID FÖR LÄSNINGEN.» (Mycket stor)
- Hade varit bra med mer litteraturlista där även omkringläsningen stått tex, normer, Sten Gromarks böcker mm.» (Mycket stor)

16. Hur väl har kursadministrationen fungerat med avseende på kursprogram, anvisningar, besked om ändringar etc?

35 svarande

Mycket dåligt»8 22%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»7 20%

Genomsnitt: 2.62

- sena anvisningar, ändringar, otydligheter» (Mycket dåligt)
- väldigt luddigt byte av rum ändrade tider, allmän förvirring. jobbigt att använda sig av gruppnr också och inte våra namn. bara det att vi inte fick våra ritsalar och inte kunde börja med dagskiss ett som vi kastades in i på en gång» (Mycket dåligt)
- Som vanligt (tyvärr) har det administrativa fungerat katastrofalt - fel i schemat, fel gruppindelningar, problem med lokaler osv. Problem som förstör mycket i utbildningen och som lätt kan undvikas om lärarna börjar prata/samarbeta med varandra!» (Mycket dåligt)
- tider och datum har varit fel. dåligt med information ang handledning.» (Mycket dåligt)
- Otroligt rörig kurs. Kan vi inte bara få ett schema för alla kurser, hur svårt kan det vara att koordinera? Samt ta hänsyn till saker inlagda i stomschemat tack!» (Mycket dåligt)
- Väldigt mycket ändringar, dubbelbokningar och annat strul. Knepig schemaläggning. Skulle varit bättre med föreläsningar och seminarium tidigare i kursen.» (Mycket dåligt)
- mycket krångel och ändringar. man känner sig inte särskilt prioriterad.» (Ganska dåligt)
- Känna lite oplanerat ibland. » (Ganska dåligt)
- Strul i början med salar o så ....» (Ganska bra)
- Han verkar ha haft en del otur som han inte kunnat råda över.» (Ganska bra)
- VID NÅGOT TILLFÄLLE VAR DET DUBBELBOKNING AV SALAR. MED JAG TYCKTE ÄNDÅ ATT SCHEMAN VAR LÄTTLÄSTA OCH INFORMATIONEN VAR GOD.» (Mycket bra)
- Det enda som var lite krångligt var tillgång till ritmaterial såsom DWG filer av området.» (Mycket bra)
- Det har skötts mycket bra!!» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet fungerat med parallella kurser i data och byggkonstruktion?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»6 17%
Ganska bra»25 71%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 2.77

- Se kritiken ovan... (kurserna i sig var varit bra men allt mellan dåligt)» (Mycket dåligt)
- Men för lite datakurs tid! Man skulle behöva någon som man kan gå och fråga om ArchiCAD varje dag när man kört fast.» (Mycket dåligt)
- känns lite onödigt, inget tittade på tex energibalans och detaljritning på kritiken.» (Ganska dåligt)
- Det hade varit bra med en uppföljning på byggnadskonstruktionen. Men den kommer väl i Byggnad 1 antar jag...» (Ganska bra)
- bygkonstruktionen kunde varit bättre. genomgången med kg var väldigt bra dock!» (Ganska bra)
- DATAN VAR VÄLDIGT BRA ATT LÄGGA I SAMBAND MED KURSEN. DET VI LÄRDE OSS FICK VI TESTA MEDANS DET ÄNNU VAR FÄRSKT I MINNET, VILKET VAR BRA.KONSTRUKTIONEN KOM LITE TOKIGT INSTUCKET. VI HADE INTE RIKTIGT BESTÄMT OSS FÖR BYGGNADS TYP. ENDÅ SKULLE VI GÖRA EN KONSTRUKTION. DET FICK OSS ATT BLI LÅSTA I EN FORM. DEN KANSKE SKULLE KOMMIT NÅGRA DAGAR SENARE. ELLER ATT INFORMATIONEN OM KONSTRUKTIONEN HADE KOMMIT UT TIDIGARE.» (Ganska bra)
- Samarbetet har inte märkts av så jättemycket.» (Ganska bra)
- men det måste anordnas ett gemensamt schema!» (Ganska bra)
- Man hade gärna fått lite mer data undervisning. Kanske till och med i annan program än ArchiCAD. Rhino kanske?» (Ganska bra)
- Byggkonstruktionen har svävat i det blå hela hösten anser jag. Kopplingen till Bostadens rum är liten och det mesta var på lekmannanivå. Föreläsningarna går inte alls djupare än de vi hade under årskurs ett. datakursen är okej. Skulle däremot byta ut ArchiCAD mot revit Architecture eftersom inget kontor förutom Liljewalls använder det i göteborg.» (Ganska bra)
- Lite dålig feedback på energi rapporten av markbostaden.» (Ganska bra)
- Väldigt bra med byggkonstruktion. Mycket uppskattat. Även bra med archicad. Hade varit bra med en uppfriskning av autocad också.» (Mycket bra)

18. I kursen har handledarna en central roll. Hur väl tycker du att de bidragit till att kursmålet uppfyllts?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»5 14%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»12 34%

Genomsnitt: 3.08

- Alldeles för lite handledartid! När handledarna då inte har koll på vilken dag de ska vara här, blir tiden ännu kortare med dem...» (Mycket dåligt)
- Det har varit en ojämn nivå på handledarna. Vissa är väldigt ambitiösa och man märker tydlig skillnad vilka som tycker det är roligt att vara här! Vissa inspirerar mycket, andra inte. Lite tid i början när man behöver mycket handledning och mycket på slutet. Dålig planering. » (Mycket dåligt)
- Det har varit ganska oklart med vilka tider handledarna kommer, om de kommer, hur lång tid man har etc. Handledartid tidigare i projektet, och något mer handledartillfälle hade också varit bra.» (Ganska dåligt)
- Lite för snälla handledare ibland... vi är ju här för att lära och måste lära oss att ta hård kritik.» (Ganska dåligt)
- För få handledningstillfällen. Kajsa Crona har lite för aggressiv attityd.» (Ganska dåligt)
- hade behövts fler handledartillfällen. » (Ganska dåligt)
- Jag sitter i den första öppna ritsalen, och våra handledare Annika och Thomas från White dök ibland inte upp när de skulle, problem med kommunikation. Vi hade färre handledartider än andra riktsalar, endast två på flerbostadshuset. » (Ganska bra)
- HANDLEDARA HAR VARIT VÄLDIGT BRA. DE HAR TAGIT SIG TID. SUTTIT ÖVER VID FLERA TILLFÄLLEN.» (Ganska bra)
- Mer tid, om inte annat med en och samma under flerbostadshuset. väldigt rörigt med fem olika röster.» (Ganska bra)
- Lite missförstånd om tider vi skulle träffas.» (Ganska bra)
- De gav konstruktiv kritik och förde projekten frammåt» (Ganska bra)
- Vår handledare Annika i ritsal två var fantastiskt inspirerande och pushade oss hela tiden i rätt riktning! » (Ganska bra)
- handledartiderna är guld värda» (Mycket bra)
- Våra handledare, Thomas och Annika, har varit guld värda! » (Mycket bra)
- Annika och Thomas har varit mycket bra handledare. De har uppmuntrat och varit vänliga.» (Mycket bra)
- Bra handledare, men vi hade behövt betydligt mer handledartid än vad som var utsatt. Också väldigt oklart när assistenterna skulle komma och hur lång tid man hade. Väldigt konstigt att ha mittkritiken bara någon dag efter första mötet med assistenterna, då det inte fanns något speciellt stort utrymme att hinna göra förändringar.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»14 40%
Mycket bra»18 51%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- svårt att hitta samma nivå,ambition och mål.» (Ganska dåligt)
- Vi blev indelade och jag hade mycket hellre valt att arbeta med mina vänner såsom vissa har gjort. Det borde vara antingen eller. Indelning eller fritt.» (Ganska dåligt)
- Gruppen har fungerat bra, men gruppens arbete har fungerat mindre bra. En föreläsning om grupparbete, inte bara i kreativitet som den vi hade, utan hur man verkligen konkret lägger upp ett grupparbete hade varit fint. I alla fall för vår grupp. Många har brutit ihop och haft jätteproblem i sina grupper, på grund av stress för det mesta verkar det som, och det känns inte riktigt nödvändigt. Lite förslag på tillvägagångssätt hade kanske hjälpt då.» (Ganska bra)
- Mycket dåligt och mycket bra» (Ganska bra)
- det var nytt och emellanåt ganska kämpigt att samarbeta, men jag förstår att det är något man måste ta sig igenom och man lärde sig otroligt mycket. men många efterfrågade någon introduktion som inriktade sig på just samarbete. kreativitetsworkshopen lyckades delvis men inte tillräckligt. » (Ganska bra)
- tycker att det är bra att man inte väljer grupper själva så blir ingen utanför och man övar sig på att samarbeta med alla slags personer» (Mycket bra)
- VI HAR VARIT EN GRUPP PÅ FYRA PERSONER. DET HAR FUNKAT VÄLDIGT BRA. VI HAR HAFT EN INTRESSANT DISKUSSION OCH PEPPAT VARANDRA MYCKET.» (Mycket bra)
- vi har under hela kursen haft en väldigt fin sammanhållning i ritsalen och undrar man något finns det alltid någon man kan fråga om hjälp.» (Mycket bra)
- givande och kul! bra träning inför arbetslivet.» (Mycket bra)

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 17%
Ganska bra»18 51%
Mycket bra»9 25%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.08

- Istället för en halvtimme (för sent in i projektet) hade det varit bättre att ha någon datakunnig tillgänglig vid fler, kortare tillfällen. Mycket tid gick åt att lära sig programmen.» (Mycket dåligt)
- vet ej» (Ganska dåligt)
- Dåligt datastöd. Handledarna kunde inte programmen heller.» (Ganska dåligt)
- JA» (Ganska bra)
- handledare o mittkritik framförallt» (Mycket bra)

21. Kritiktillfällena är centrala inslag i kursen. Hur väl tycker du att dessa bidragit till att kursmålet uppfyllts?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»16 48%
Mycket bra»15 45%

Genomsnitt: 3.39

- DET TYCKER JAG HAR VARIT VÄLDIGT BRA. KRITIKERNA HAR LYSSNAT OCH GIVIT SINA ÅSIKER. » (?)
- Mittkritiken var precis innan första handledningen som för övrigt var alldeles för sent. den var helt oanvändbar. Slutkriktiken var nog den strängaste hittills. Däremot var de mycket snällare dag två. De hade haft krikikerna i mittkritik och som handledare. inte bra tycker jag.» (Ganska dåligt)
- De flesta kritiker är duktiga och kunniga, men dessvärre är Kajsa Krona inte den mest passande kritikern. En kritiker som attackerar kritikobjekten verbalt och skäller på dem när de försöker försvara sina åsikter och argument är direkt opassande. Hon är kunnig, men långt ifrån en pedagogisk tillgång. Dessutom har folk i högre årskurser samma åsikt, därför anser jag att man till kommande år bör se över möjligheterna att ta in en annan kritiker.» (Ganska bra)
- Den slutgiltiga kritiken var inte idealisk ur min synvinkel. Jag går till kritiken för att lära mig och reda ut frågetecken, och för diskussionens skull. Och då är det bättre med ett mer informellt kritiktillfälle eftersom det främjar diskussionerna. Jag vill kunna ställa frågor om vad folk tyckte om speciella delar av mitt projekt och skapa diskussion kring det. Jag vill ha tid och tillfälle att argumentera, gärna flera vändor fram och tillbaka, för att verkligen förstå varför folk kanske inte har samma tankar om vissa beslut och utformningar som jag har. Observera att jag vill inte att det ska bli en situation där man försvarar sitt projekt, utan snarare en situation då man får tillfälle att återigen diskutera igenom de beslut man tagit i processen med någon som ser objektivt på projektet. » (Ganska bra)
- kajsa crona borde gå en kurs i pedagogik. » (Ganska bra)
- Se punkt 18. » (Ganska bra)
- Konstig mittkritik som mer kändes som ett extra assistentmöte. Men den grundliga kritiken med flera gästkritiker var ett väldigt bra inslag. Viktigt att få in flera olika syner på våra arbeten.» (Ganska bra)
- LIte lam kritik, som kändes lite oorganiserad. Bättre med tydligt säga nu är det studentkritik, nu lärarkritik. Kändes lite ostrukturerat. Kritiken fungerade bättre under ettan.» (Ganska bra)
- vi har ju inte haft slutkritiken ännu....» (Mycket bra)
- ännu inte klart, men kritiken lär man sig mest på» (Mycket bra)
- Åtminstone den avslutande kritiken, på mittkritiken hade vi inget bra samtal utan fokus hamade på fel saker.» (Mycket bra)
- Annika var väldigt bra kritiker» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 2%
Gott»16 47%
Mycket gott»17 50%

Genomsnitt: 4.47

- det känns som jag lärt mig mycket» (?)
- Roliga projekt, men bättre planering önskas.» (Godkänt)
- En väldigt bra och givande kurs med många bra inslag, men väldigt stressande och konstant tidsbrist.» (Gott)
- det kan alltid förbättras och förnyas. nyare artiklar till litteraturlistan kanske? intressantare föreläsare?» (Gott)
- Bra uppläggning av kursen, gillar dagsskisserna i samband med uppgifteena» (Mycket gott)
- En oerhört rolig kurs med en ytterst engagerad professor! Vi tackar ödmjukast!» (Mycket gott)
- När jag tänker tillbaka så har jag lärt mig väldigt mycket. » (Mycket gott)
- (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Dagskisser, upplägget»
- dagsskisserna, björn gross workshop, uppgiften om radhus och flerbostadshus»
- Dagsskisserna i början.»
- dagskisserna»
- workshops, seminarium, handledning, kritik, projektens karaktär»
- projekten och dagsskisserna i samband med dem»
- Diskussionen om flexibelt boende, dagskisserna och Sten Gromark.»
- workshops som den med björn gross. det gör att man får ett nytt synsätt och får tid at tänka bort projekt och utvecklas. det är alldeles för lite inslag av den typen på den här skolan»
- nästan allt men på lite längre tid.utom några föreläsningar.»
- Kursinnehållet»
- Work shop med Björn Gross men lägg den lite tidigare i projektet så att den kan påverka radhusprojektet. »
- Det som INTE bör bevaras är ett litteraturseminarie så snart efter inlämning »
- ATT ARBETA I GRUPP. VI VAR FYRA. JAG TROR ATT ANTALET TRE TILL FYRA PERSONER VAR ETT LAGOM ANTAL,DELS FÖR ATT HÅLLA OCH UTDELA ARBETSUPPGIFTERNA.»
- Dagsskisserna. »
- Litteraturseminariet och den kreativa workshopen med Björn Gross (eller någon liknande)»
- workshop och dagsskisser. lagom mycket projekttid.»
- samarbetet på stadsbostaden»
- Workshopen med Björn, engagerade föreläsare, dagsskisser m.m»
- workshopen med björn»
- Workshop med Björn Gross»
- det mesta =)»
- dagsskisserna»
- Dagskisser, Björns workshop»
- dagsskiss ett och två»
- Gross workshop!»
- Dagskisserna.»
- DAgskissen och uppgiften. Bra att platsen ölåg nära chalmers.»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer handledartid, lite bättre disponerade handledartillfällen»
- Det hade varit nyttigt med en intro eller information om hur man arbetar i grupp, det var svårt ibland, eftersom det var vår första gruppuppgift.»
- mer tid till projekten eller mindre omfattande projekt»
- ta bort några föreläsningar kanske»
- Fler och ner organiserade handledartider. »
- administrationen, sjukt rörigt! det är vi som blir lidande av bristande info. »
- föreläsare.»
- Administrationen!»
- Seminariet så tätt inpå inlämningen. HSB- inblandningen»
- TID. MER TID. DET HAR VARIT VÄLDIGT MYCKET ÖVER TID. VISSA VECKOR VAR JAG SELLAN HEMMA FÖRE TOLV.»
- Kritiken. Skapa en atmosfär som är mer upplagd för diskussion. »
- Större variation under studiebesöken. Kanske införa lite mer cad-handledning eller schemalägga den tidigare i projektets skede.»
- bättre organisation gällande schema och salar, organisation överlag. att handledare faktiskt dyker upp när de ska. »
- Mängden arbete. Ordet fritid har inte funnits för många under den här kursen. Men vi vill ju lära oss lika mycket, så kanske fler poäng istället? Och inlagd tid på schemat för litteraturstudier, för det är svårt att få till annars när man jobbar i grupp.»
- mer handledartid under flerbostadshuset.»
- Att handledarna kommer in lite tidigare i del 2, flerbostadshuset. Att seminariet kanske läggs i början på del 2, som det låg nu gav det inte så mycket diskussion, i alla fall inte i vår ritsal.»
- Lite mer data undervisning.»
- kanske ge handledarna nåt slags raminstruktion, så att de befinner sig någorlunda på samma planet som de andra handledarna, för att inte tala om studenterna»
- bättre fördelad handledartid. bättre information ang handledartiderna. Seminariet skulle vara bättre om det inte låg så sent i kursen.»
- flytta seminariet till några dagar efter inlämningen. Det skulle varit bra att ha läst kursboken under sommaren »
- Mer datastöd i form av tillgång till handledning varje dag. Handledare som kan dataprogrammen vi lär oss.»
- handledningen i flerbostadshuset måste ändras. Vi fick aldrig ha samma handledare två gånger. De fick aldrig en chans att förstår projektet och kom dessutom sent in i vår process! Eftersom det alltid var olika personer som sade saker om vårt projekt blev kri´,tikens resultat snarare motsatsen till vad det ska vara. Det blev splittrande. Vi fick alltså Annika under handledning ett, sylvia orrego under mittkritik, Thomas under handledning två och Cajsa Krona och Björn gross under slutkritiken. Jag tycker absolut att det kan finnas fördelar med många synpunkter, men det här upplägget blev allt för splittrat. Annika och Thomas var av samma åsikt.»
- Vissa föreläsningar kan tas bort! Bättre studiebesök. Eventuellt kan man ha en inläsning och ett litteraturseminarium tidigt i kursen, då den litteratur vi skulle läsa var bra men tid fanns inte mot slutet av projektet. Den hade gett mer inspiration i början av projektet.»
- Relevanta föreläsningar tidigare, seminarium tidigare (inte dagen efter inlämning), ska detaljer in så ska det vara relevant (inte något som ska in bara för att).»
- Bättre struktur. Bättre studiebesök. Mer diskussion kring olika typer av bostäder, vad behöver man dem till. hur ser det ut i Europa, Världen, vad händer i framtiden?»

25. Övriga kommentarer

- väldigt rolig kurs.»
- nej»
- bra kurs»
-
- tack för en lärorik kurs!»


Kursutvärderingssystem från