ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstlaborationer B, AFO120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-26 - 2010-04-09
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Peter Lindblom»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Observera att ni endast svarar på frågor ställda till den delkurs ni gått.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Hur väl uppfylls KURSENS övergripande lärandemål:
"-utveckla fördjupad fårståelse för designprocessen genom att reflektera, syntetisera och därigenom utveckla valt gestaltningskoncept".

26 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»6 25%
Mycket bra»14 58%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.37

- skådespel som ett processverktyg» (Mycket bra)
- Tycker framför allt att det kommer fram genom flera liknande workshops som hela tiden ummanar dig till att tänka ett steg till - vad kan utvecklas/förändras?» (Mycket bra)

2. Delkurs: Rörelser i vägrummet

Kursmål: Rörelse i vägrummet:
"- Studenten skall efter avslutad kurs ha getts möjlighet att använda sig av arkitektoniskt kunnande inom ett nytt fält, vägarkitektur, genom att arbeta med pågående ett projekt på Vägverket. 1. Studenten skall ha tränat skissteknik (verktyg). 2. Reflekterat över/analyserat uppgiften med hjälp av begreppen rytm och rumsliga sekvenser. 3. För att sedan, i sitt förslag syntetisera genom att utvecklat ett eget designkoncept."

Hur väl stämmer detta överens?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 25%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%

Genomsnitt: 3.25

- Relaterat till den korta tidsrymd fick jag ut mycket.» (Mycket bra)

3. Delkurs: Stol som form, träverkstaden

Kursmål: Stolen som form:
Studenten skall efter avslutad kurs getts möjlighet att:
–,,,,, Träna skiss/ritteknik.
–,,,,, Reflektera över/analysera uppgiften med hjälp av begrepp såsom, form, funktion och gestaltning.
–,,,,, Arbeta fram en egen design/gestaltningskoncept.
–,,,,, Lära sig mer om material och dess inneboende formvilja.

Hur väl stämmer detta överens?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»5 55%

Genomsnitt: 3.55

- Att på två veckor hinna med att träna rit- och skissteknik och samtidigt hinna bygga en stol är övermäktigt. Allt annat vävs in bra i kursen. Designprocessen tog fart flera veckor tidigare i samband med introduktionen och Johan Lintons föreläsning. » (Ganska bra)

4. Delkurs: Enter/Exit

Kursmål: Enter/Exit
- Förståelse för hur vi som individer interagerar i och med staden utifrån teatrala, performativa och sceniska perspektiv.

Hur väl stämmer detta överens?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»10 66%

Genomsnitt: 3.46

- kan det bli flummigare?» (Mycket dåligt)
- Och ett uppvaknande om hur lite vi "ser" varandra, människors toleransnivå och hur befriande det kan vara att gå utanför sin egen "bekväma sfär" och bete sig "fel".» (Mycket bra)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- det finns utrymme för alla, för de som har stor erfarenhet och för de som kan mindre från början» (Ja, målen verkar rimliga)
- Hade varit bra att haft en mindre liknande uppgift i snickeriet tidigare, så att man tränat och lärt sig använda maskinerna bättre. » (Ja, målen verkar rimliga)

6. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal (3,5 p)?

26 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»2 8%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»19 79%
För stort omfång i förhållande till poäng»3 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.04

- tempot kan vara högre de första dagarna» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Uppgiften i "rörelser i vägrummet" var så komplex att det lika gärna kunnat vara ett examensjobb. Mycket tid gick åt till att hitta en rimlig nivå. En mycket intressant uppgift dock!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Stressigt att hinna med, vilket gör att man skyndar sig och ofta inte känner att man hinner göra det så bra som man velat. Lätt att man gör fel också när det ska gå fort... Även bra om man under tiden får lite hintar om hur man ligger till tidsmässigt, då man själv har svårt att avgöra det. » (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

25 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»11 44%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.2

- vi har inte utått ifrån kurslitteratur. däremot har filmerna varit givande.» (Mycket liten)
- Stol som form» (Mycket liten)
- Rörelse i vägrummet» (Ganska liten)
- Stolen som form» (Ganska liten)
- enter/exit» (Ganska liten)
- Rörelser i vägrummet: Vi hade inte mycket kurslitteratur men använde oss en del av det material som vi fick utdelat från kommunen.» (Ganska liten)
- Har inte haft någon direkt kurslitteratur. Stol som form.» (Ganska liten)
- Enter Exit - kursmaterial textil, plast etc» (Ganska stor)
- filmen om leigh bowery gav mer än casanova» (Ganska stor)
- Delkurs Enter/Exit Är egentligen inte säker på hur mycket hjälp kursmaterialet i form av föreläsningar, film och böcker varit - men definitivt kompletterande.» (Ganska stor)
- Filmerna och Ottos föreläsning var mest givande.» (Ganska stor)
- Stol som form» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

26 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»12 46%

Genomsnitt: 3.23

- vägrum» (Mycket dåligt)
- det är lag på att man ska ha schema minst två veckor framåt, men det kanske inte gäller när man är student» (Mycket dåligt)
- Information om att vi själva skulle betala materialet kom sent och även informationen om hur och när vi skulle presentera kom lite väl sent. Den informationen hade jag velat ha i början av kursen för att bättre kunna planera veckorna. Det blev ett litet stressmoment på torsdagen då vi först då fick information om att vi ska ha redovisning på fredag eftermiddag. Det är bra att vi har tillgång till verkstaden under påsklovet men även den information kom för sent. Många hade redan planerat att åka iväg och göra annat under påskveckan.» (Ganska dåligt)
- Rörelser i vägrummet: Informationen var tydlig, saknade kanske en tydligare uppgiftsformulering.» (Ganska bra)
- Stol som form.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om info om att vi ska betala materialet själva hade kommit tidigare, och även att vi skulle ha kritik fredag eftermiddag och därmed hade mindre tid på oss. » (Ganska bra)
- Rörelse i Vägrummet» (Mycket bra)
- Stol som form: Det var inte sâ mycket kursadministration.» (Mycket bra)
- Stolen som form» (Mycket bra)
- enter/exit» (Mycket bra)
- Stol som form» (Mycket bra)
- enter/exit» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 23%
Mycket bra»20 76%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- vägrum» (Ganska bra)
- Stol som form: Även om fler studenter hade rymts i kursen så hade inte Tabita och Peter räckt till, de stackarna har nog haft de två mest intensiva veckorna av alla. Men de har gjort ett otroligt bra jobb!» (Ganska bra)
- jag hade uppskattat en tydligare handledning» (Ganska bra)
- Rörelse i Vägrummet» (Mycket bra)
- konstant närvaro av lärarna. fin diskussion» (Mycket bra)
- Stol som form» (Mycket bra)
- Stolen som form » (Mycket bra)
- enter/exit» (Mycket bra)
- Rörelser i vägrummet» (Mycket bra)
- Stol som form» (Mycket bra)
- Tyckte att det var ett väldigt tacksamt arbetsklimat där det inte fanns några rätt och fel - man ville ändå försöka göra sitt bästa och få ut så mycket som möjligt från kursen då den är så annorlunda det vi annars gör. Egentligen kan jag tycka att en variant på kursen kan dyka upp igen, då så mycket av arkitekturens fokus faktiskt är på människorna i och ibland den.» (Mycket bra)
- Stol som form.» (Mycket bra)


Föreläsningar

Bedöm värdet av följande föreläsningar som ingick i Konstlaborationer B?

10. Delkurs: Rörelser i vägrummet

Föreläsning om: Landskapsanalys.

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 40%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3

11. Delkurs: Rörelser i vägrummet

Föreläsning: Om landskapsarkitekt Bernhard Lassus

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 25%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%

Genomsnitt: 3.25

12. Delkurs: Stol som form, träverkstaden

Föreläsning: Stol som form, Johan Linton

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 3

- var inte där» (?)
- Bra att sätta igång tankarna tidigt. Hade gärna fått vara ännu tidigare. » (Ganska bra)
- Kunde varit längre, kanske fler tillfällen och gått djupare in på olika formskolor.» (Mycket bra)

13. Delkurs: Enter/Exit

Föreläsning: Otto von Busch

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 3.46

- ge inte denna man redbull» (Ganska bra)
- Mycket underhållande, men allt kändes inte relevant.» (Ganska bra)

14. Delkurs: Enter/Exit

Föreläsning: Elin Wikström

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 30%
Ganska bra»9 69%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- deltog ej» (?)
- Missade den pga sjukdom, men har hört henne tidigare och ser att hennes konst ställer frågor som också ställs under kursen.» (?)
- oisnpirerande upplägg, minus för att hon pratade engelska, tror att det drog ner intrycket och känslan.» (Ganska dåligt)


Genomgångar och kritik

15. Hur väl fungerade genomgången/redovisningstillfället?

Redogör för vilken kurs det gäller.

25 svarande

Gav inget»0 0%
Ganska lite givande»0 0%
Ganska givande»11 44%
Mycket givande»14 56%

Genomsnitt: 3.56

- Rörelse i Vägrummet» (Ganska givande)
- Stol som form: Givande? Framförallt var det trevligt att höra om alla stolar och höra Peter, Tabita och Johans kommentarer!» (Ganska givande)
- jag hade uppskattat mer uppfoljning och disskussion efter spektaklet.» (Ganska givande)
- Rörelser i vägrummet: En av de roligaste redovisningar som utbildningen gett mest beroende på att vi talade ett helt annat språk än vägverkets representanter.» (Ganska givande)
- Enter/Exit» (Ganska givande)
- En helt fantastisk show som sattes upp, synd att man inte fick se den bara pga förberedelser osv. Men vill gärna se den på film senare.» (Mycket givande)
- Enter/exit» (Mycket givande)
- Stol som form» (Mycket givande)
- Stolen som form» (Mycket givande)
- enter/exit» (Mycket givande)
- Johan Linton är en utmärkt och vettig kritiker som är påläst och kritiserar på ett väldigt konstruktivt vis. Jag är mycket nöjd med kritiktillfället. » (Mycket givande)
- Delkurs enter/exit Oavsett vad grupperna presenterade fanns det alltid något att diskutera, vilket uppskattas.» (Mycket givande)
- Stol som form.» (Mycket givande)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Godkänt»3 11%
Gott»5 19%
Mycket gott»16 61%

Genomsnitt: 4.3

- alldeles för spretiga inriktningar och för få platser på trä kursen» (Mycket dåligt)
- enter/exit. en rolig kurs, fri och tankeväckande.» (Gott)
- Ett trevligt tillskott till kursfloran som uppmanar till fritt tänkande.» (Gott)
- Rörelse i Vägrummet Koncentrerat och vettigt.» (Mycket gott)
- En underbart upplyftande och peppande kurs som man kommer att bära med sig länge.» (Mycket gott)
- Den bästa kursen någonsin på Chalmers. Jag hade varit olycklig om jag inte hade fått den!» (Mycket gott)
- Otroligt lärorikt.» (Mycket gott)
- Fantastiskt roligt och fint arbetsklimat. Lagom stor grupp. Lärorikt som tusan!» (Mycket gott)
- som sagt alla borde få möjlighet att gå den här kursen, den har varit mycket givande!» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studieresan.»
- Temat var väldigt bra, samt kravet på koreografi. Det är bättre med en föreställning än en catwalk.»
- skådespelet snarare än catwalken. bra att arbeta kring ett tema snarare än en översättning av en plats till kläder»
- Allt»
- dräkterna»
- Stolkursen!»
- spektaklet»
- Allt. Bra upplägg.»
- Hela upplägget.»
- förställningen»
- Kursen!!!! Jag tycker att det var den roligaste kursen som vi har haft under utbildningen. Det har varit väldigt givande att för en gångs skull få fullfölja ett projekt helt, från skiss, ritningar till färdigt objekt. Att bygga i skala 1:1 var väldigt nyttigt. »
- Det mesta.»
- Otto!!! Tyckte att det var mycket som var bra, men inspirerande och engagerande föreläsningar ät fantastiskt!!»
- konceptet i sin helhet. väl inarbetad och fungerande kurs. bra att ni trycker på att man ska ha idéer redan innan man kommer, annars blir det stressigt.»
- enter/exit "modevisningen"»
- fokus på skådespel»
- Att fler får möjlighet att bygga en stol. Mycket bra grundläggande konstuktionskunskaper och materialkännedom.»
- Kursen som helhet är bra.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske ett annat filmval, exempelvis någon Terry Gilliam film, som Doktor Parnassuss eller Michel Gondrys "The Science of sleep", eller möjligtvis en Myazaki-film(anime) för inspiration av dräkter.»
- hmm, ej vara så plats specifik. dock bra under arbetet men ej nödvändig för slutresultatet»
- Filmen Casanova som vi såg i enter exit var lite seg.. Ni borde definitivt visa Dr Parnassus istället! Jättebra film»
- inledningen, alldeles för lång»
- mer uppstyrd disskussion efter showen för genomgångarna av dagsworkshopparna var så intressanta»
- Kanske möjlighet till kvällskurser mot betalning, ej poängbundet?»
- ta bort casanova-filmen. Istället ge mer tid till slutföreställningen.»
- Rörelser i vägrummet måste kanske ha en tydligare inriktning eller mål för att det skall gå att genomföra det ganska komplexa projektet på så kort tid.»
- Jag tycker att allt fungerade mycket bra. Antalet elever kändes lagom, man fick den hjälp som man behövde utan att behöva vänta så länge. »
- Byt filmer, de var inte så givande. Casanova var faktiskt riktigt hemsk, vore bra om nästa års studenter slapp se den.»
- Kanske att man börjar med framträdandet lite tidigare och även får kommentarer på den visuella framställningen - inte att man presenterar vad föreställningen symboliserar i relation till platsen utan att få kommentarer på om något kan förtydligas/förändras. Tycker inte att platserna ska presenteras vid showen.»
- att fler får göra den? »
- enter/exit upplägget under första veckan, det kändes som vi fick samma uppgift tre gånger.»
- det borde finna fler böcker o tidningar som eleverna kan blädra i och ta inspiration från.»
- Bättre information. »

19. Övriga kommentarer

- En superbra kurs som både lär en mer om samarbete, samt att konkretisera något som verkar väldigt flummigt från början. Man önskar bara att man kunde ha fler sådana kurser. Har aldrig haft Peter Christensson i någon kurs innan, men han var en mycket bra och peppande lärare som passar perfekt för kursen.»
- Eloge till Tabita och Peter som visat stort tålamod och intresse för varje projekt.»
- En mycket bra kurs! Jag har lärt mig jättemycket!»
- Tack för en rolig och givande kurs.»
- Kanske att man även kan presentera fler konstnärer som arbetar med performance. Eller titta på dans eller mimare - visa på hur man jobbar med kroppen mer. »
- underbara lärare, hjälpsamma, motiverande och fantastisk energi. Tack!»


Gäller endast Delkurs: Rörelse i vägrummet.

20. På vilket sätt har du reflekterat över begreppen rytm och rumsliga sekvenser?

- I mitt projekterande letar jag rumsliga sekvenser. Jag fastnade för ljus, vilket jag tycker kan ge både rytm och olika sekvenser i rum.»
- Funderat över hur man upplever miljöer i 100 km/h, proportioner på olika föremål, upplevelser som kan göra vägen säkrare och osäkrare. »
- De rumsliga sekvenser som vi hanterar i husplanering har översattts i en större skala vilket har givit nya perspektiv på rytm i vägrummen.»


Kursutvärderingssystem från