ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Kvalitetsstyrning i produktutveckling, LMT563

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-15
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»5 26%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»6 31%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.84

- I början av kursen var det mindre arbete men mot slutet av kursen var det nästan 40 timmar i veckan. » (Cirka 25 timmar)
- projektet tog väldigt mycket tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»7 36%
100%»11 57%

Genomsnitt: 4.52


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 68%

Genomsnitt: 3.47

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- lärandemål var rimliga men projektmål var högt ställda» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»16 88%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 3.21

- Undervisningen har tyvärr bestått tills största delen av röriga, osammanhängande föreläsningar. Det var svårt att hänga med eftersom Mats skrev väldigt otydligt och slarvigt på tavlan, och ofta nämde saker i förbifarten som sedan visade sig vara ett viktigt kursmål. » (Ganska liten)
- Jag tog till mig en hel del på föreläsningarna men tycker inte att föreläsaren var så noggrann och strukturerad och jag fick inte förtroende för metoderna som lärdes ut.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»4 21%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.36

- Inte så mycket boken, men de utdelade materialet.» (Ganska stor)
- Tack vare att läsa kurslitteraturen och utdelade texter fick man lite struktur på kursen. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»9 50%

Genomsnitt: 3.44

- Det var mycket material som delades ut på lektioner som inte fanns tillgängligt på t.ex kurshemsidan vilket ställde till problem då vissa frågor på tenta/dugga enbart rörde dessa artiklar.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.63

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

- Jättebra att "tvinga" designers och maskinare att arbeta tillsammans i grupp! Väldigt givande och mer utmanande än vanligt. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 36%
Hög»10 52%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.73

- Kursen hade en bra balans mellan föreläsningar/teori och projektarbete. » (Hög)
- Projektarbetet tog väldigt mycket tid och det kändes jobbigt att ha både tenta och dugga utöver det.» (Hög)
- Projektet var alldeles för omfattande och bör göras om. Förslagsvis får man 3hp för proj, och minskar tentans omfattning och ger 4.5hp för denna.» (För hög)
- Projektet tog för mycket tid» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 15%
Hög»8 42%
För hög»8 42%

Genomsnitt: 4.26

- Konstruktion samtidigt som kvalitet var ytterst dåligt.» (För hög)
- Den andra kursen, Mijlö- och Energiteknik krävde väldigt mycket tid» (För hög)
- Att läsa Kvalitetsstyrning samtidigt som Konstruktion var helt hopplöst, man hann inte med helt enkelt. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 10%
Gott»14 73%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projeketet tog för lång tid för att vara 2.5 poäng. Det kändes som att projektet var minst 5p och tentan 2.5.»
- Upplägget med deldugga och föreläsningarna»
- Boken fungerade väldigt bra, den var enkel, tydlig och kortfattad. Samarbetet mellan design och maskin! »
- Friheten i projektarbetet. Det är skönt att få lite friare tyglar att bestämma själva vilken riktning projektet skulle ta.»
- Projektarbetet»
- Grupparbetet och duggan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det är lite väl mäktigt med dugga, projekt med en omfattande rapport samt redovisning plus en tenta. Duggan känns lite onödig.»
- Omfattningen av projektet »
- Jag skulle önska mer strukturerade föreläsningar där Mats verkligen pekar på vad som är viktigt och förklarar det extra noga, och inte går så fort fram alternativt skriver mindre slarvigt. »
- Lägg ut allt material på kurshemsidan tack! Det är inte så svårt att scanna in ett dokument...»
- Skriv och rita noggrannare på tavlan så att det blir lättare att göra ordentliga anteckningar som man förstår. ge förtroende för metoderna som lärs ut»
- Dela upp kursen i två tentor istället för en dugga och en tenta.»

16. Övriga kommentarer

- Gott intryck!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.05

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.05
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från