ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-3 Radiokommunikation: GOC, SJO123

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-02-28 - 2013-03-10
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»6 30%
Cirka 20 timmar»5 25%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.55

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»1 5%
100%»18 90%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 60%

Genomsnitt: 3.45

- förutom att målet om nödantenn, underhåll och actions vid kritiska situationer inte uppnåtts pga av struken lab.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Lite tråkigt att inte Fleet 77 och andra mer aktuella system går igenom.»
- Ostrukturerad kurs som saknar röd tråd och känsla för vad som bör prioriteras, tyvärr.»
- Inte helt lätt ämne men Anton gjorde det försåtligt.»
- synd att vi inte kan lösa tekniska problem och tillverka nödantenn.»

...redogöra för radiokommunikation i såväl säkerhets- som allmänt kommunikationsmässigt perspektiv för sjöområde A1-A4
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 10%
Ja, det kan jag»12 60%
Ja, med god marginal»6 30%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.2

...använda modern Satellitbaserad radiokommunikationsutrustning
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 20%
Ja, det kan jag»12 60%
Ja, med god marginal»4 20%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3

...använda modern MF-/HF-baserad radiokommunikationsutrustning
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 5%
Ja, det kan jag»15 75%
Ja, med god marginal»4 20%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.15

...lösa tekniska problem med utrustningen och konstruera en VHF/MF/HF reserv-/nödantenn
20 svarande

Nej»5 25%
Delvis»8 40%
Ja, det kan jag»6 30%
Ja, med god marginal»0 0%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 5%

Genomsnitt: 2.2

...visa på förmåga att sätta in ämnet i ett sammanhang med avseende på fartyg framförande och säkerhet med hjälp av moderna kommunikationssimulatorer och
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 5%
Ja, det kan jag»16 80%
Ja, med god marginal»2 10%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 5%

Genomsnitt: 3.15

...redovisa för övriga i gruppen hur utvalda GMDSS delsystem fungerar
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 10%
Ja, det kan jag»14 70%
Ja, med god marginal»4 20%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.1

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- ROC -kursen är verkligen en bra förberedelse. En hel del känns som repetition vilket är klockrent, då lär man sig så mycket mer!» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»1 5%
Vet ej/har inte examinerats än»18 90%

Genomsnitt: 3.85

- Praktiskt prov har genomförts och det uppfyllde målen» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Men praktiskt prov gjorde det, och övn. tentan tangerar kursmålen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»12 60%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 2.9

- Tyvärr. Opedagogiska labbar som skyndas igenom utan at det läggs vikt vid d viktiga momenten och att vi elever verkligen förstår systemen. Föreläsningarna är ostrukturerade och förslagen om att studenterna ska "googla" på nätet när föreläsaren saknar kompetens inom ett område känns opassande på en högskola. Bättre är då att erkänna sina brister och ta reda på svaret till nästa föreläsning...» (Mycket liten)
- Anton är inte skolans bästa pedagog men han är ödmjuk.» (Ganska stor)
- Det är ett förhållandevis rörigt ämne, utan lektionerna hade det varit svårt att ta till sig.» (Mycket stor)
- Duktig lärare som förklarade på ett bra sätt» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 2.9

- Bra kursbok. Tyvärr väldigt dålig labbhandledning. » (Ganska liten)
- Har bara använt "gröna boken"» (Ganska liten)
- JÄttenbra med uppladdat material.» (Ganska stor)
- The mariners guide to marine com. var en av de bästa kursböckerna under denna utbildning. » (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»9 45%

Genomsnitt: 3.4

- bra med mkt extra material!» (Mycket bra)
- Har alltid legat ute INNAN föreläsning.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Anton är bättre på att svara på frågor än Palm...» (Ganska bra)
- Jag har ställt många frågor och det har inte varit några som helst problem att få svar, Anton har varit intresserad och villig att lära ut» (Mycket bra)
- Anton ställer alltid upp!» (Mycket bra)
- Anton tar sig alltid tid och svarar på frågor» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.85

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 75%
Hög»5 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 45%
Hög»10 50%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.6

- Det var det där med inlämningar igen. Deadlines för grupparbeten och sånt som lägges till andra inlämningar och onlinetest blir lite mycket emellanåt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»5 25%
Gott»10 50%
Mycket gott»4 20%

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kör på! Det är en bra kurs.» (Gott)
- Jag är mycket nöjd med kursen som helhet och hade en bra grund från ROCn att stå på.» (Mycket gott)
- TACK vare bra upplägg och tydligt kurs-pm, Antons betydligt mer tillmötesgående sätt samt den nyckfulle mr. Palm. » (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktiska moment.»
- Labbtillfällen! Ger möjlighet att förstå och få svar på frågor som dyker upp under föreläsningen, praktisk inlärning är alltid bäst för både långtidsminnet och förståelsen!»
- Bevara Anton, och inte bara till nästa år!»
- teoritesten på pingpong var mycket bra. Elevpresentationerna gav mycket. Behåll dem, inte stor ansträngning krävdes, en förmiddag ungefär, och att lyssna på andra elever var super. »
- Seminarierna var väldigt trevliga och lärorika. Testen på pingpong var även de väldigt givande»
- Det mesta. Anton, Palm, kursmaterial, seminarierna, ett öppet radiolabb, PPT innan föreläsning, övningstenta-genomgång»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Presentationsmaterialet för lektionerna, det är otydligt. En språklig genomgång av labbhäftena skulle inte heller skada.»
- Det är för mig ingen ordentlig koppling mellan tentan (om vår tenta kommer att vara uppbyggd på ungefär samma sätt som övningstentorna) och kursens föreläsningar. Det bra om föreläsningarna var mer strukturerade och power pointsen uppbyggda på ett sådant sätt att man lätt kan gå tillbaka och till föreläsningarna och repetera för sig själv. I den här kursen har det varit mycket svårt, de sparade föreläsningarna har i många fall skapat fler frågetecken.»
- Upplägget på föreläsningarna kan klart förbättras. Vi har förvisso varit ombord och sett utrustningarna och redan läst ROC, men det var länge sedan. För mig var det över ett år sedan jag satte min fot som elev på ett fartyg. Börja grundligt. Tillexempel genom att kort gå igenom varje utrustning, vad den är till för, varför den finns, användningsområde. Koppla det till frekvensband, fördelar och brister. Gå igenom signalvägar mm. Vilka enheter som förekommer i de olika systemen. Lista även gärna aktuella förkortningar. Genomgången av nödantenn, olika modulation etc är långt ifrån begripligt på den tiden som dedikeras. Man kan så klart sätta sig hemma och läsa in sig. Beroende på hur viktigt det anses kanske en praktisk genomgång av nödantenn och lite med stegvis instruktion hade varit lämpligt.»
- Önskar att presentationsuppgifterna kunde ha fördelas bättre vad gäller innehåll. Vissa fick presentera en massa olika frekvenser, andra hela system. Ett system (mf/hf, inmarsat b, inmarsat c osv) per grupp hade varit mer givande då man kanske hade blivit mer insatt i det egna systemet! Men vi hade ju möjlighet att komma med egna förslag också så borde väl tänkt på det själv...!»
- Hitta en röd tråd. Börja i rätt ände i föreläsningen den här utrustningen har vi ombord därfär att, den används till d här å d här, fördelar brister med utrustningen, systemkunnskap mm. »
- Bra upplägg på kursen»
- Lektioner tog upp bra och relevanta saker på en bra nivå. Dock tycker jag att ordningen på lektionerna är lite oklar. Förstår såhär i efterhand att de kanske lagts så för labbarnas skull, men hade gärna sett att radioteknik-lektionen och idua kommit innan radiotelex till exempel. MF/HF innan inmarsat hade också varit mer logiskt enligt mig. »
- Får man bara in delen om praktiskt underhåll och nödhandhavande (som var Antons tanke) så är kursen komplett. Man kan tänka sig att ladda upp ppt från ROC för att repetera vissa delar därifrån men har inte tänkt på det förrän nu, hade vi bett Anton ladda upp det på PP hade han gjort det. Kanske skulle man kunna gå igenom mer regelverk men det är förbaskat tråkigt å andra sidan. »

17. Övriga kommentarer

- En bra och givande kurs, ibland lite klurig men givande diskussioner gav svar på många frågor!»
- Anton vill verkligen att vi ska lära oss ämnet, och det märks att han anstränger sig och vill lära ut. Jag förstår målet att han vill att vi ska förstå oss på utrustningen på riktigt och ha en djupare kunskap i ämnet, ett sådant mål är oerhört viktigt och bra. Som Anton många gånger påpekat så kommer vi att ställas inför många olika situationer ute på fartygen där vi måste kunna lösa problemen själva och tänka logiskt. Det är helt korrekt. Dock behövs det även tydliga mål för vad vi ska kunna inför tentan, med betoning på vad som är viktigt och vad som kanske är mindre viktigt. Något som jag själv tror att jag begrep först under genomgång av övningstentan är att Anton i sin rättning av våra tentor är väldigt flexibel, kan vi motivera våra svar på ett korrekt vis så får vi rätt. Det finns alltså inte nödvändigtvis bara ett korrekt svarsalternativ. Det har jag inte förstått innan, och då har det varit svårt att förstå hur jag ska ta till mig ämnet, vilket har varit mycket frustrerande. Nu känns det dock någorlunda bra och jag känner att jag har lärt mig det jag behöver kunna för att klara av radioutrustningen ombord (med undantag av radiotelex, det blir inget med det). Tack för kursen!»
- Det märks att Anton vill allas bästa. Om han strukturerar upplägget något bättre så kommer denna kursen bli kanon.»
- Bra laborationer. Lätt att få hjälp om det var ngt som man inte kunde. »
- Bra kurs. Många olika moment som gjorde att kursen "underhölls" under hela läsperioden och inte bara som många kurser inför tentan. »
- Skulle helst viljat ha kunnat få tillträdde till radiosimulatorn mitt på dagen då det är svårt att få till något på kvällen när de är lediga. Detta går dock antagligen inte att ändra på.»
- Anton måste ha gått med ett tungt hjärta till vår första föreläsning med tanke på tidigare erfarenheter med vår klass(som han aldrig lär glömma). Och nu känns det som att det fungerar mycket bättre, kul att det kan "sluta" i DUR. Genomgång av övningstenta var den mest ambitiösa under våra 4 år. Ha kvar Anton och Palm så länge ni kan, och se till att de för sin kunskap vidare till nästa generation. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.85

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.85
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från