ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Företagsekonomi - redovisning, SJO185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 11%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

9 svarande

Högst 5 timmar»0 0%
Cirka 10 timmar»4 44%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 44%
25 timmar eller mer»1 11%

Genomsnitt: 3.22

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»1 11%
50%»0 0%
75%»3 33%
100%»5 55%

Genomsnitt: 4.33


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 66%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 11%

Genomsnitt: 2.88

- Fokus låg på förståelse av ekonomiska begrepp. Då tycker jag att detta skall återspeglas i föreläsningarna. Det känders som vissa delar inte var relevanta för min framtida arbetsplats» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2.12

- Målen är rimliga men det kändes som förväntningarna var högre än målen. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 2.77


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»6 66%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Det var flummigt och svårt att förstå vad det egentligen var man skulle kunna. Vi fick väldigt lite kunskap om väldigt mycket olika saker. Svårt att avgöra av som egentligen skulle efterfrågas på tentan. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 3.11

- Facit behver stå med i kurslitteraturen om övningsboken ska vara till hjälp.» (Ganska liten)
- Övningsuppgifter givna att studera inför tenta låg på en betydligt högre nivå än vad som representerades i tentan» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 77%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 3.22


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»1 11%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»1 11%
Har ej sökt hjälp»2 22%

Genomsnitt: 3.22

- Övningstillfällen i mindre grupper krävs för att man ska få den hjälp man behöver» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 11%
Hög»7 77%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 4

- Projektarbete var försvårt, eftersom man inte hade några förkunskaper innan, blev det en stor arbetsbörda. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 22%
Hög»5 55%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 4

- Blev väldigt mycket med befraktning och affärsredovisning i samma läsperiod. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Dåligt»1 11%
Godkänt»4 44%
Gott»3 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Frågestunden»
- Kurslitteraturen»
- bra att göra övningar på föreläsningarna»
- Läroböckerna, de 2 gula»
- Verklighetsförankringen i årsredovisningsanalysen»
- Förstå bokslut och analys av årsredovingen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker att man ska gå djupare in på det som är viktigt och precisera vad man ska kunna istället för att gå igenom många saker ytligt.»
- Lägga till övningstillfällen där man kan sitta och räkna med en lärares närvaro och få hjälp vid behov»
- att få fram att de ska vara roligt o inget gnäll»
- Andreas Hagberg. Attityden är inte optimal hos denna föreläsare »
- Struktur och kommunikation mellan olika lärare som håller i kursen. Första delen av kursen kändes väldigt konkret och uppstyrd andra delen skenade. »
- Grupparbetet borde vara tydligare specifiserat»
- lugnare tempo och försök att förklara på ett pedagoikssätt. Det var många som inte hade några förkunspare som gjorde det svårt att hänga med. Analyser årsredovisning kan man lägga mer kraft på så att det går lite lättare med projektarbete. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från