ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Mekanik, TME010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-17 - 2009-12-21
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»2 33%
Cirka 20 timmar»1 16%
Cirka 25 timmar»1 16%
Cirka 30 timmar»2 33%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

6 svarande

0%»1 16%
25%»0 0%
50%»2 33%
75%»2 33%
100%»1 16%

Genomsnitt: 3.33


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 50%

Genomsnitt: 2.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 80%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 3.2


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%

Genomsnitt: 4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 16%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»1 16%
Har ej sökt hjälp»2 33%

Genomsnitt: 3.66

- Det var endast en räknestuga i veckan. På övningarna hann man inte ställa frågor om uppgifter man haft problem med. Mer tid på övningslektioner till frågor skulle vara bra!» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 66%
Har ej sökt samarbete»2 33%

Genomsnitt: 4.33

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 33%
Hög»4 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 33%
Hög»4 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 16%
Gott»4 66%
Mycket gott»1 16%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter Folkow! Han var en fantastisk föreläsare. Lugn, metodisk och pedagogisk. Han visade att han hade ett intresse för kursen och motiverade oss på så vis. Att skriva ut föreläsningar och sedan använda PowerPoint var också otroligt bra. Jag har haft stor hjälp av de utskrivna föreläsningarna när jag pluggat till tentan! Det var också bra att han visade sitt engagemang genom att själv ha räknestugor och svara på frågor. Räknestugorna som sådana var också väldigt bra, man fick tid att ställa frågor, vilket behövdes. Anders Boström bör också ha stort beröm för sina övningslektioner. Han var lugn och metodisk och var intresserad av att svara på våra frågor då vi inte förstod.»
- Föreläsaren Peter var väldigt duktig! Han föreläsningsanteckningar var också mycket bra då man kunde lyssna mer under föreläsningarna!»
- Föreläsningsmaterial som man kan hämta på föreläsningar eller ladda ner från hemsidan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vissa övningsledare är mer pedagogiska än andra. Anders Boström var tex jättebra medan Bo Peterson inte var lika bra. Han verkade inte alltid vilja svara på frågor, och var ofta stressad vilket gjorde att vi inte förstod hans förklaringar lika bra.»
- Kanske färre övningsuppgifter, för att man sällan hann med veckans alla uppgifter. Färre demonstrationsuppgifter på övningslektioner så man kan räkna lite mer på fri hand.»

16. Övriga kommentarer

- Tentan var rätt så svår, men jag antar att det var meningen också. För övrigt var det en väldigt rolig kurs!»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Nej.»
- nej»
- Nej.»
- nej»
- nej»
- Nej.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från