ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M1 2016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2016-04-11 - 2016-04-24
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

45 svarande

Mycket bra»33 73%
Bra»10 22%
Så där»2 4%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.31

- <3» (Mycket bra)
- Det mesta funkar bra, dock så är det svårt att få hjälp på datorövningar, då det blir kö.» (Bra)

2. Är du kvinna eller man?

45 svarande

Kvinna»15 33%
Man»30 66%
Vill inte uppge»0 0%

Genomsnitt: 1.66

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

45 svarande

Ja mycket»20 44%
Ja»22 48%
Någorlunda»3 6%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.62

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

45 svarande

Fantastiskt bra»14 31%
Bra»24 53%
Ganska bra»5 11%
Dåligt»1 2%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 1.93

- Vissa bättre än andra» (Bra)
- Hade varit bra med någon plattform där man kan hitta studiekamrater och skapa studiegrupper om man vill studera tillsammans utanför lektionstid.» (Ganska bra)

5. Hur upplever du gemenskapen på Chalmers utanför studierna

45 svarande

Mycket bra»21 46%
Bra»19 42%
Dålig»4 8%
Mycket dålig»0 0%
Deltar ej»1 2%

Genomsnitt: 1.68

- Ej märkt av gemenskap.» (Dålig)
- Missade tyvärr nollningen pga sommarjobb och har känt att det har varit lite svårt att komma in i klassen på grund av det. Hade varit trevligt med fler aktiviteter vid sidan av studierna även efter nollningen där kan kan lära känna studenter i ens program. » (Dålig)

6. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp av lärare (föreläsare, övningsledare och handledare)?

Kommentera gärna!

45 svarande

Mycket bra»12 26%
Ganska bra»32 71%
Dåliga»1 2%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Anders T Johansson förtjänar någon form av medalj eller kanske till och med ett monument.» (Mycket bra)
- Jättebra att kunna besöka hjälpledarna i statik på deras kontor inför tentan» (Mycket bra)
- Väldigt bra i statistik och hållfasthetslära, cred till Peter Torstensson» (Ganska bra)
- Har inte tagit så jätte mycket hjälp men det känns som att de flesta lärare är positiva till att man söker hjälp» (Ganska bra)
- I vissa kurser är de jättebra, i andra kurser väldigt dåliga så det varierar från kurs till kurs. » (Ganska bra)
- Ofta blir det väldigt fullt i en sal under tex räknestugor, vilket gör att det blir långa köer till att få hjälp av handledare och arbetet stagnerar lätt en längre stund.» (Ganska bra)
- För lång väntetid under övningstillfällen för att få hjälp --> inte orkar bry mig om att be om hjälp --> slutar gå på många tillfällen.» (Dåliga)

7. Känner du dig bekväm med att ställa frågor under undervisningen (föreläsning, övning, lab, räknestuga etc)?

Kommentera gärna!

45 svarande

Ja, alltid»3 6%
Ja, oftast»26 57%
Tveksamt»12 26%
Nej, inte alls»4 8%

Genomsnitt: 2.37

- Finns dock vissa föreläsare/övningsledare som har förlöjligat elever som ställt frågor som föreläsaren ansett som självklara.» (Ja, oftast)
- Kanske inte alltid på föreläsningarna, då det väldigt många där. Men som sagt, oftast heltrygg! Och vågar man inte, kan man ju alltid brara fråga i pausen.» (Ja, oftast)
- Det finns dock en del övningsledare som inte inbjuder till frågor. » (Ja, oftast)
- Beror ej på miljön utan hur jag är som person» (Tveksamt)
- Jag vill inte känna mig dum på föreläsningarna. Frågar hellre efteråt.» (Nej, inte alls)
- Jobbigt i helklass.» (Nej, inte alls)

8. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildning?

43 svarande

Mycket nöjd»17 39%
Nöjd»24 55%
Inte så nöjd»2 4%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.65

- Ej kommit i kontakt med» (?)
- Ingen åsikt, det framkommer inte så mycket vad ni gör tyvärr. » (?)
- Lilian är jättesnäll» (Mycket nöjd)
- Vet inget om dem. » (Nöjd)
- Men vissa saker är riktigt dåligt. T.ex. Ingenjörsmetodiken var ett skämt. » (Nöjd)

9. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

45 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»2 4%
Ja, fast det kunde varit bättre»16 35%
Ja»27 60%

Genomsnitt: 3.55

- Jag upplever att de flesta kurser endast har standardfrågorna. Om mer kursindividuella frågor hade ställts hade kurserna nog blivit ännu bättre!» (Ja, fast det kunde varit bättre)

10. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

42 svarande

Nej inte alls»0 0%
Någorlunda»9 21%
Ja men kan bli bättre»11 26%
Ja»22 52%

Genomsnitt: 3.3

- Vet ej» (?)
- Vet ej» (?)
- Känns som det, men vet ju inte riktigt.» (Någorlunda)
- Något jag faktiskt antar pga tillit till programledningen, men hur kan jag vara säker..» (Ja)

11. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»20 44%
Hög»23 51%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.53

- Det varierar under läsperioder och olika för olika kurser, ibland kan belastningen bli så hög att det blir svårt att hinna med att ha en meningsfull fritid (umgås med vänner/ sambo, idrotta etc) men oftast är den lagom.» (Lagom)
- Svårt att uppskatta hur hög den är. Jag älskar det jag gör så för mig är det inte ett problem men det blir extremt mycket tid.» (Hög)
- Ibland är den för hög. Annars bara hög.» (För hög)

12. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

45 svarande

Högst 30 timmar»2 4%
30-40 timmar»8 17%
40-50 timmar»21 46%
50-60 timmar»11 24%
Mer än 60 timmar»3 6%

Genomsnitt: 3.11

- Mer under grupparbeten och nät tentor närmar sig.» (40-50 timmar)

13. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

45 svarande

Ja»15 33%
Nej»30 66%

Genomsnitt: 1.66

- Mu» (Ja)
- Samo eller studiebägledaren » (Ja)
- Studievägledare Lilian. » (Ja)
- syv» (Ja)
- Vänner» (Ja)
- Lillian eller Heidi Wåxberg (min funka)» (Ja)
- Men det går säkert att hitta på hemsidan eller något.» (Nej)

14. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

45 svarande

Aldrig»32 71%
Någon enstaka gång»11 24%
Några gånger»2 4%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Göran Gustavsson var riktigt elak både mot mig inför folk och mot hela min grupp över mejl. DET ÄR KATASTROF attt ha en lärare som beter sig som honom. » (Någon enstaka gång)
- Vi hade en föreläsare i ritteknik som skrek på oss och kallade oss dumma i huvudet. Även känt mig nedvärderad av övningsledare i statik och hållfasthetslära. » (Några gånger)

15. Har du någon gång upplevt diskriminering eller kränkning på Chalmers?

Om "ja", beskriv gärna situationen.

44 svarande

Nej»40 90%
Ja, diskriminering»1 2%
Ja, kränkning»2 4%
Ja, både och»1 2%

Genomsnitt: 1.18

- Har dock hört i andrahand om föreläsare som nästan dömt ut elever efter en kuggad dugga, detta hanterades dock omgående av MUU osv...» (Nej)
- När han vi hade i ritteknik föreslog att "Alla tjejer kan ju komma och sätta sig i salen där jag ska vara" inför duggan. Det var opassande tycker jag. » (Ja, diskriminering)
- Sexistiska skämt » (Ja, kränkning)
- Haft föreläsare som dragit opassande sexistiska kommentarer. Haft övningsledare som kallat oss korkade.» (Ja, både och)

16. Vem skulle du vända dig till om du upptäcker/upplever diskriminering eller kränkning?

Kommentera gärna

45 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Programansvarig»17 37%
Studeivägledare»10 22%
Utbildningssekretare»0 0%
Lärare»11 24%
Studerandeombudsman»8 17%
Samo (teknologsektionens skyddsombud)»14 31%
Chalmers jämställdhetssamordnare»9 20%
Chalmers kurator»10 22%
Annan»7 15%

- Andra elever, tex de i styret» (Samo (teknologsektionens skyddsombud), Annan)
- Vet inte riktigt, MUU? » (Annan)

17. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

45 svarande

Ja, absolut»35 77%
Ja, kanske»9 20%
Tveksamt»1 2%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.24

- Stormtrivs!» (Ja, absolut)
- Har funderat på hur det hade vart att gå TM eller Z men det lär ju knappast vara bättre.» (Ja, absolut)
- Trivs som fisken i vattnet och det känns som att sektionen gör så gott som allting helt rätt!» (Ja, absolut)
- Har svårt för MATLAB, så kanske skulle valt en utbildning med mindre programmering» (Ja, kanske)
- Den sociala miljön skulle kunna förbättras genom att programmet skapar naturliga mötesplatser mellan elever. Ex dela upp personer i "bas grupper" i vissa ämnen iallafall under det första året för då är sannolikheten att man träffar någon man vill plugga med större. » (Tveksamt)Kursutvärderingssystem från