ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Designmetodik, LMU621

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilket moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»4 36%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»3 27%
Cirka 30 timmar»2 18%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.27

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»1 9%
50%»0 0%
75%»1 9%
100%»9 81%

Genomsnitt: 4.63

- Var bortrest en av läsveckorna» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 45%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»1 12%
I viss utsträckning»2 25%
Ja, i hög grad»1 12%
Vet ej/har inte examinerats än»4 50%

Genomsnitt: 3

- Extremt dåligt avslut på kursen. Det var bra att duggan låg som den gjorde men slutuppgiften var under all kritik.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»7 63%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- Över lag bra föreläsningar. Intressant med en metodkurs.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Boken är ok men inte mer. Ibland förvirrande och vissa stycken upprepas. Hade ett studentarbete varit lika dåligt hade det studenten blivit underkänd.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 36%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 2.81

- Det fanns mycket information ute på webbsidan där de olika dokumenten sa emot varandra. Det verkade som om de personer som hade kursen inte hade någon kommunikation mellan varandra, så materialet var rörigt.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 45%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 2.72

- Möjligheten att ställa frågor har varit bra, dock har svaren varit otydliga, missvisande och ibland direkt felaktiga. Dålig samkörning mellan lärarna.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»10 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Grupparbetet kräver mkt av individerna i gruppen men lärorikt. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 63%
Hög»4 36%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- Lite låg i början och alldeles för hög i slutet. Otydliga instruktioner och bristande ledarskap gjorde det inte direkt bättre.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»5 45%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3.81

- vädigt fokuserad på de sista veckorna dock.» (Hög)
- Extremt hög arbetsbelastning io slutet av läsperioden. Mekaniken blev tyvärr lidande men var mkt bättre planerad från lärarens/lärarnas sida.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 18%
Godkänt»7 63%
Gott»2 18%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

- Hade stora förhoppningar på kursen då jag anser att metodik är viktigt och speciellt i enproduktutvecklingsprocess. Kursen motsvarade inte alls mina förväntningar och är nog en av de sämsta kurserna jag läst hittills. » (Dåligt)
- Tyckte duggan var onödig, bättre att öva på metodiken i praktiska övningar.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samarbetet med näringslivet.»
- Väldigt bra att jobba i projekt kopplade till verkligheten.»
- Riktigt roligt med en projektdel!»
- Kursen ser bra ut på papperet och bör absolut finnas kvar. Bra att ha den i början av programmet. Jag tror tyvärr inte att de som håller i kursen och agerar som handledare är kvalificerade att hålla en sådan här kurs. Ta in externa proffs som kan detta med vetenskaplig metodik och hur en vetenskaplig metod används i praktiken.»
- Projektet och upplägget: teori först, projekt sen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycket att handledarna bör läsa igenom de papper vi har med oss, och att de gemensamt är överrens från början vad vi ska prestera. Det verkar som om kommunikationen dem emellan varit ganska dålig, och att de olika grupperna fått olika information under resans gång.»
- Kommunikationen mellan de olika lärarna samt mellan lärarna och eleverna. Lärarnas lyhördhet gentemot eleverna upplevs också ganska dålig. Konstruktiv kritik möts med "taggarna utåt".»
- Redovisningen av projektet bör vara i någon annan sal än designstudion. »
- Hela den avslutande delen med projektet. Bra som idé men otroligt dåligt genomförande från lärarnas sida. Handledningen var ett skämt då det inte skedde någon handledning på grund av att handledaren visste mindre än studenterna. Slutredovisningen var pinsam då personer utanför Chalmers kom på besök och fick se vår "fina" skola och "duktiga" elever. Kändes mer som en taskig redovisning under mellanstadiet.»
- Tydligare mål, inte ändrade mål under vägens gång. Men framförallt tydliga mål i projektets början, kraven måste vara tydliga även om tanken är att det ska vara ett brett projekt!»
- Ta bort duggan, känns onödigt att lära sig alla detaljer i huvudet. Då bara pluggar man in en massa som man glömmer bort direkt efter.»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker att den information som vi fick i början av kuren var väldigt vag, och att den ändrades hela tiden under tidens gång. Från början fanns inte ens ett speciellt mål för vad vi skulle komma fram till under projektet, utan att det var ett öppet problem som kunde resultera i att man kom på användningsområden, ett koncept etc. Senare mot slutet verkade det mera vara ett krav att komma fram till en helt färdig produkt.»
- Där är alldeles för trångt i designstudion för en hel klass och med representanter från företag, dålig projektor, dålig sikt som åhörare m.m. Det kändes nästan pinsamt att bjuda in företag till ett redovisningstillfälle som framstod så ogenomtänkt. Det tog ex. 20 min in på redovisningstiden innan tekniken fungerade. De ansvariga lärarna bör också vara förberedda vid ett redovisningstillfälle. Dålig kommunikation mellan de tre handledarna, olika grupper fick olika direktiv.»
- För övrigt anser jag inte att åsikter om enskilda lärare när det gäller deras sätt att undervisa är personliga. Kan de inte ta kritik i sin yrkesroll bör de söka andra yrken. De lärare vi har är kompetenta och duktiga men i vissa kurser bör personer som är bättre lämpade anlitas, designmetodiken är en sådan.»
- Tydligare mål och krav!»


Kursutvärderingssystem från