ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt11 Matematisk statistik, LMA200

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»7 18%
Cirka 20 timmar»13 34%
Cirka 25 timmar»7 18%
Cirka 30 timmar»7 18%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 2.68

- Vansinniga mängder studerande krävdes för en 4.5poängs kurs. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»0 0%
75%»11 28%
100%»26 68%

Genomsnitt: 4.63

- Alla föreläsningar, inga övningar.» (75%)
- Mellan 75 och 100%, missade några övningar men aldrig föreläsningar» (75%)
- Drygt 100%.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 2%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 76%

Genomsnitt: 3.65

- Föreläsaren lade alldeles för stor vikt vid att visa målen om och om igen under föreläsningarna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Ovanligt tydlig presentation av kursmålen vilket gav en bra fingervisning tycker jag.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen visades flera gånger under kursens gång.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 67%
Nej, målen är för högt ställda»12 32%

Genomsnitt: 2.32

- Målen kanske har varit lite på gränsen till för höga i förhållande till kursens poängantal.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen innehåller väldigt mycket stoff med tanke på poängen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Extremt mycket teori jämfört med teori delen i OOA kursen (data) som har lika många poäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket innehåll för en 4.5poängs kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Ämnet visade sig svälla ganska mycket vilket gjorde att man efter ett tag tappade greppet om kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kändes som en 7,5 p kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)
- 4,5 poängskurs kändes som 7,5.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 2%
Ja, i hög grad»27 71%
Vet ej/har inte examinerats än»10 26%

Genomsnitt: 3.23

- Dock var det alldeles för svårt» (Ja, i hög grad)
- Tentamen var för svår. Kunde hållit samma nivå som föregående års.» (Ja, i hög grad)
- Svårighetsgraden var för hög med tanke på kursens poäng, mycket svårare än de gamla tentor vi fick ut och Ulla formulerade frågorna på ett svårförståeligt sätt» (Ja, i hög grad)
- Onödigt tillkrånglad tenta enligt mig där jag inte kände att jag fick chansen att visa vad jag faktiskt kunde, pga av att uppgifterna var "kryddade". Å andra sidan kanske det inte är meningen att jag skall vara godkänd i den kursen.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen kändes lite väl svår, men det är min åsikt.» (Ja, i hög grad)
- Motsvarar en 7,5hp kurs» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»16 42%
Mycket stor»21 55%

Genomsnitt: 3.52

- Ulla måste vara tydligare med exakt vad i exemplen som är det relevanta. Vad som är poängen. » (Ganska liten)
- Undervisningen kunde varit mycket mer till hjälp om den varit mer effektiv och inte utgått så mycket från exempel. Man fick inte stor känsla av struktur och för vad som var allmängiltigt, eftersom nästan all undervisning utgick från exempel.» (Ganska stor)
- Examinatorn förklarar bra, men det finns inte tid nog att varen reflektera eller räkna övningar.» (Ganska stor)
- Ulla är en mycket bra föreläsare och det var uppfriskande att ha en kvinnlig lärare för en kurs. Ibland kunde det dock vara svårt att koppla ihop nya lärdommar med det från tidigare föreläsningar. Mer anknytningar bakåt och påminnelser om olika betydelser hade gjort det ännu tydligare.» (Ganska stor)
- Ulla undervisar riktigt bra.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»17 44%
Mycket stor»16 42%

Genomsnitt: 3.23

- Alldeles för dyr och upplagd på ett oerhört korkat sätt, 4 olika böcker i en 4.5poängs kurs? Hur kan närmast ansvarig över föreläsaren acceptera något sådant?» (Ganska stor)
- Boken ger mer än föreläsningarna, även om den egentligen är för "övergripande".» (Ganska stor)
- Boken var bra och kunde oftast förklara sånt som man inte förstått under föreläsningen. Det var även trevligt att den var så pass personlig som den var med uppgifter hämtade ur vardagen.» (Ganska stor)
- Inga stora saker att klaga på vad gäller kurslitteraturen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»23 60%
Mycket bra»12 31%

Genomsnitt: 3.23

- stora problem i början av kursen» (Ganska dåligt)
- När hemsidan väl kom igång hölls den online.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»19 50%
Har ej sökt hjälp»5 13%

Genomsnitt: 3.68

- En övning i veckan med enbart föreläsaren själv som hjälp. Har haft betydligt bättre i andra kurser.» (Ganska bra)
- Läraren gick runt och frågade studenten om den behövde hjälp under övningstillfällena. Detta var positivt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»5 13%
Mycket bra»26 68%
Har ej sökt samarbete»6 15%

Genomsnitt: 3.97

- Utan studiegruppen hade det aldrig gått.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 39%
Hög»10 26%
För hög»13 34%

Genomsnitt: 3.94

- Väldigt mycket stoff, tur att det var så mycket föreläsningar så man kunde gå igenom allt.» (Hög)
- Arbetsbelastningen har varit extremt stor i förhållande till de andra kurserna. 60-75% av den fria studietiden har gått åt till en relativt liten kurs. » (För hög)
- Med tanke på att vi slutändan lite snabbt räknat har haft lika många timmar på denna kursen som i mätteknik och mätmetoder som är på 7,5 poäng, så känns det lite dumt när denna är på 4,5. Skall kursernas poängantal motsvara antal timmar under läsperioden eller hur "tuff" den är? I vilket fall som helst tycker jag kraven är lite orimliga, som om man klämt in så mycket som möjligt men ändå satt kursen till 4,5 poäng.» (För hög)
- stor och omfattande kurs trots väldigt få högskolepoäng och krävande parallella kurser» (För hög)
- Alldeles för hög.» (För hög)
- För stor tentamen får så lite hp.» (För hög)
- i förhållande till poängen» (För hög)
- 4,5p är ett skämt!» (För hög)
- 4,5 poängskurs kändes som 7,5» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 21%
Hög»14 36%
För hög»16 42%

Genomsnitt: 4.21

- Tre kurser... » (Hög)
- 3 kurser som alla mer eller mindre kändes som 7,5 hp kurser.» (Hög)
- Att ha haft två relativt tunga matematiska ämnen inom samma läsperiod har för mig personligen känts rent idiotiskt. Innehållet i dessa har känts så pass omfattande och komplicerade att det varit som två hela 7,5 poängskurser. Läsperioden har därför med 3 kurser varit väldigt svår att ta sig an och koncentrera sig på vad man gör.» (För hög)
- en 4.5poängskurs som tog tid som en 7.5poängs, en 3poängs (diskret matematik) som tog MER tid än en 7,5poängs, och dessutom en 7,5poängs som tog lika mycket tid den. Hur fan har ni tänkt?» (För hög)
- Alldeles för mycket har det varit! Tre kurser som nästan tog knäcken på en.» (För hög)
- d:o» (För hög)
- 3 kurser åt gången, är alldeles för mkt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»8 21%
Godkänt»9 24%
Gott»14 37%
Mycket gott»6 16%

Genomsnitt: 3.48

- Hur kan man, på en universitetsutbildning, ha en lärare som hoppas över föreläsningar för att de "inte behövs"? Att börja läsperioden med att säga att vi har ALLDELES för mycket tid och därför ta det oerhört lugnt, till och med lägga ner 3 föreläsningar varav bara en av en giltig anledning, och sedan gå och "bli sjuk" direkt när det planerade materialet har gåtts igenom. Detta gjorde att vi inte fick ett enda repetitionstillfälle och dessutom gick igenom nytt material under veckan innan tentaveckan. TROTS att vi skulle haft GOTT om tid att gå igenom allt med god marginal innan den veckan, och på så sätt få tid att kontemplera över materialet. » (Dåligt)
- Man undrade på tentan varför all den tid man lagt ner på kursen inte gjorde större utslag på tentamens uppgifterna (det brukar ju löna sig).» (Dåligt)
- Om föreläsningarna känts mer produktiva och kursinnehållet mer relevant för programmet hade betyget blivit högre.» (Godkänt)
- G-» (Godkänt)
- Men knappt. Jag tycker att det var väldigt illa att föreläsaren blev sjuk under repetitionsveckan. Ingen möjlighet att ställa några sista frågor och låta de sista pusselbitarna falla på plats. Och ingen ersättare heller. Dåligt. Särskilt eftersom föreläsaren tyckte att vi skulle hålla ett så långsamt tempo. Det gjorde att vi inte hann bli klara innan repetitionsveckan. Som vi egentligen hade kunnat bli om det inte skulle tas så himla mycket ledigt hela tiden. Så tänk på det till nästa år! Det är bättre att ta hela dagar och bli klar lite innan så hinner man repetera mer!» (Godkänt)
- kursen i sig har jag ett gott intryck av men tentan gav ett dåligt intryck» (Gott)
- Bra undervisning men mycket att göra, både i kursen och totalt sett under läsperioden.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulla, som är duktig föreläsare»
- Läraren. Byt ut, ta bort, ersätt. Det fungerar inte att ha en lärare som snackar dynga i 20minuter per föreläsning. Jag har tagit tiden flera gånger, det sammanlagda undervisningsbortfallet är absurt. Om det inte är något mer nytt material som ska gås igenom vid ett tillfälle ska man lägga tiden på exempel, inte på skitsnack. Fortsätter detta föreslår jag att ni entledigar personen från samtliga uppdrag på Chalmers så snabbt som möjligt. »
- Att kombinatorikdelen gås igenom i kursen. Den var enklare att förstå presenterad i statistik-kursen än i Diskret Matematik.»
- Böckerna»
- De små historierna och anekdoterna mellan genomgångarna livade verkligen upp och gav även ett bredare perspektiv på kursens innehåll ibland.»
- Ulla som lärare, med hennes små metaforer och anekdoter.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Även om kursens innehåll varit intressant och givande så har det känts som lite för mycket att ta in just för denna läsperioden i förhållande till alla kurser under läsperioden. Man kunde kanske begränsa kursens innehåll eller utöka kursens storlek och ha kvar alla avsnitt.»
- kursboken (den tjocka) är inte alltid den lättaste att följa, för mycket exempel och för lite text»
- Mindre föreläsnigstid åt historier och exempel och mer systematiska och effektiva teori-genomgångar. Om detta undervisningssätt var till för att hålla uppmärksamheten uppe och göra det lättare att ta till sig kursinnehållet, så fick det motsatt effekt för mig!»
- Läraren. Kursplanen kan säkert vara helt okej, anledning till att arbetsbördan känndes fördubblad var det fruktansvärt långsamma tempot under föreläsningarna och lärarens ständigt återkommande bortförklaringar om att VI ELEVER "såg trötta ut" och därför skulle sluta tidigt på fredageftermiddagar. HUR kan det spela någon roll? En lärare på universitet ska undervisa och kunna FÖRVÄNTA sig att eleverna tar till sig det som sägs. Vi som faktiskt är intresserade av att få undervisning (vilket kanske inte är alla, vad vet jag, men jag kräver att det är vi som ska prioriteras) ska inte bli rånade på schemalagd föreläsningstid på grund av att läraren inte orkar - och dessutom skyller på eleverna!»
- Mer tid.»
- Använd tiden på föreläsningarna! Det är frustrerande när man inte hinner färdigt innan repetitionsveckan. Och sen blir man faktiskt lite arg när föreläsaren dessutom blir sjuk så man inte får någon repetition alls. »
- statistik och diskretkurserna i ett undervisningsblock á 7,5 poäng och en fyratimmarstenta! Ibland kändes det som vi hade tre stycken 7,5-poängskurser.»
- Inga "roliga kedjemail" på föreläsningstid, tack!»
- Facit till alla uppgifter (utan kostnad), inte bara till ett kapitell.»
- Bör göra diskret och statistik till en kuts, nu är det som att läsa två st 7.5 poängskurser ist för en på 4 och en på 3.5»
- Om diskret matematik skall vara kvar, slå då ihop kurserna diskret och statistik. Kurserna går i varandra.....»

16. Övriga kommentarer

- Läs ovan.»
- Svårt att få grepp om denna kurs då det blandades friskt mellan olika begrepp och slutligen var man "lost"»
- det var synd att undervisningen hade lågväxel ett tag och lektioner hoppades över. På grund av det så missade vi föreläsningar på slutet på grund av sjukdom.»
- Det var mycket arbete i förhållande till antalet kurspoäng.»
- Först teori, sedan exempel. Inte båda samtidigt, tack!»


Kursutvärderingssystem från