ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomi och organisation H10, LMT967

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-18
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»6 42%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»5 35%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.78

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»5 35%
100%»8 57%

Genomsnitt: 4.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 35%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 28%

Genomsnitt: 2.57

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- känns som att det är väldigt mycket olika saker att överskåda. käns som man lär sig lite för lite om lite för mycket.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»8 72%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.9

- Ekonomi frågorna på tentan kändes lättare än de vi hade övat på. INGET DÅLIGT MED DET!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»10 71%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 3.14

- Jag tycker att man i ekonomiföreläsningarna blev inslängd mitt i. Hade varit nyttigt med åtminstone en grundläggande föreläsning med vanliga ekonomibegrepp och dylikt. » (Ganska liten)
- Men det krävs en hel del eget arbete, framförallt för att nöta in begrepp.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 64%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.35

- Teoriboken i ekonomi är inte alls bra. Kanske om man läst lite ekonomi innan. Övningsboken är däremot väldigt bra.» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur dock så förklaras vissa begrepp lite dåligt. Speciellt för mig som aldrig läst ekonomi innan.» (Mycket stor)
- Det var ganska mycket att ta till sig, dock.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 3.28

- Endast Susannes föreläsningar ligger uppe.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Vi lyckades samarbeta bra i våran grupp även om vi inte kände varandra från början.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57

- Skönt att inte behöva skriva någon rapport.» (Lagom)
- Nu blev det väldigt mycket på en och samma tenta, kanske hade det varit bättre att dela på organisationsdelen och ekonomidelen. T.ex. projekt i organisation och tenta i ekonomi.» (Hög)
- Det kändes som att kursen var ett försök att baka in två kurser i samma, och det kom ändå hopklumpat som en stor organisationsdel till att börja med och sen de sista veckorna den delen som jag upplevde som svårast: ekonomin..» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 28%
Hög»7 50%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 3.92

- Läste ej usability.» (Lagom)
- Läste tre kurser samtidigt, men det funkade ändå.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»7 50%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.78

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Engagerade föreläsare är alltid kul och en bristvara på lindholmen men både Kaj och Susanne är härliga och sprider en god stämning!»
- Att inte behöv skriva en rapport.»
- överblicken man får i ekonomin.»
- Jättebra föreläsare! Kul och nyttigt att göra projekt, kanske framförallt för att tvingas diskutera.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det finns en enorm tvetydighet i fall ni vill ha konkreta eller resonerande svar ibland. På någon övning (organisation) så har diskussionen kommit upp där det har känns som att ett konkret svar har förväntats men inte ens föreläsare kan göra det tydligt för oss studenter så är det svårt att se hur man borde svara. Led oss genom förvirringen genom tydlighet.»
- Det hade varit skönt att kanske ha en dugga på den första delen i mitten på kursen så att det inte är så mycket att hålla i huvudet sen till tentan. Kursen var ju i princip ändå uppdelad i att bara innehålla organisation första halvan och sen ekonomi den andra..»
- Det var tröttsamt att fortsätta på samma företagside som användes i kursen innan (APU). Gruppen hade tröttnat. »
- kanske går att lösa så organisationen examineras på annat sätt så tentan blir en egen del mest på ekonomin.»
- Lägg in beräkningsövningar tidigare. Mer fokus på övningsboken!»
- Eventuellt behöver projektets omfång begränsas en aning, men jag tror att det mest var en fråga om missförstånd om vad som skulle utföras och därmed dubbelt arbete ibland.»

16. Övriga kommentarer

- Föreläsningsslidesen va ostrukturerat upplagda på kurshemsidan. Hade varit bra om man tydligt och lätt vetat vilka slides som va till vilken föreläsning och att även dom som va overhead fanns där, men det kanske dom gjorde? Intressant kurs i övrigt! Mycket nöjd!»
- Bra kurs! Mycket att ta till sig som sagt, men det känns också viktigt att ha fått med sig lite av varje.»


Kursutvärderingssystem från