ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö och resursanalys för V1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-02 - 2012-03-16
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Are Wallin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, det vill säga både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»16 32%
Cirka 20 timmar»18 36%
Cirka 25 timmar»8 16%
Cirka 30 timmar»4 8%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.18

- Jag gick kanske på 80% av föreläsningarna, dock kände jag att jag lärde mig det mesta på övningarna.» (Högst 15 timmar)
- Lagom hårt tempo.» (Cirka 20 timmar)
- Jag tog på mig en oproportionerligt stor del av projektarbetet.» (Cirka 20 timmar)
- bra att dessa var schemalagda» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 6%
75%»16 32%
100%»30 61%

Genomsnitt: 4.55

- Allt utom då jag var upptagen med CHARM» (75%)
- Behövde frånvara från en av övningarna, pg.a. övriga åtaganden.» (100%)
- Missade tvärgruppssyntesen, annars var jag med på allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 38%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 30%

Genomsnitt: 2.51

- Jag har läst dem, men kommer inte ihåg hur de var.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är väldigt luddiga.» (Målen är svåra att förstå)
- Gärna mer konkreta exempel på vad som krävs av studenterna istället för ex "tillämpa tidigare och under kursen inhämtade kunskaper" etc. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Svårt att ha kursmålen som grund för studierna inför tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt bra att mål visas på föreläsningar, och att de finns med i övningskompendiet.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- vet inte» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Examinationen bestod av två delar: tentamen och projektarbete.

44 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»16 36%
Ja, i hög grad»22 50%
Vet ej/har inte examinerats än»5 11%

Genomsnitt: 2.7

- Det gjorde den men tentan hade en annan "inriktning" än väntat» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att vissa frågor var vilseledande. T.ex frågan där man skulle beskriva hållbar utveckling med egna ord. Jag kunde de tre definitioner vi hade lärt oss, men eftersom man skulle beskriva med egna ord så använde jag inte alla tre definitioner utan formulerade utifrån vad jag ansåg viktigast och fick avdrag för det... Flera frågor var ställda som att man skulle ge sin egna uppfattning men det fanns ändå ett "facit" för vad man "borde" ha för uppfattning... Så därför kände jag att tentan var orättvis eftersom att jag kunde mer än vad mitt tentaresultat visade...» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att frågorna på tentan var bra och testade bra kunskaper. Men rättningen känns som att det var alldeles för enkelt att tappa poäng på skrivuppgifterna» (I viss utsträckning)
- Projektarbetet var väldigt bra för att öva upp den allmänna förmågan att jobba i grupp - men inte särskillt lärorik inom själva ämnet.» (I viss utsträckning)
- Tycker att det skulle finnas fler exempeltentor» (I viss utsträckning)
- Tentan hade med väldigt orelevanta saker enligt mig. Att känna till årtal på stora miljöhändelser kommer inte hjälpa någon i framtiden. Gymnasieklass på tentan!» (I viss utsträckning)
- Dock var gränsen för godkänt för hög, då bonuspoängen var inräknade i totalsumman och sedan beräknades 50% av det. Men man fick inte ta bonuspoängen till att nå upp till godkänt, vilket inte riktigt rimmar. » (Ja, i hög grad)
- Jag tyckte om kombinationen av tentamen och projektarbete, som ett sätt att testa rena faktakunskaper (första halvan av tentan), problemanalys (andra halvan av tentan) och mer systematiskt tänkande (projektarbetet).» (Ja, i hög grad)
- Särskillt projektarbetet fick mig att tänka i banor att "alla system hänger ihop".» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»10 20%
Ganska stor»26 53%
Mycket stor»10 20%

Genomsnitt: 2.87

- Det kändes som man visste det mesta som togs upp på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Den är bra, just för att höra det jag redan vet, mer eller mindre, en gång till är alltid bra.» (Ganska liten)
- Fick svar snabbt och konkret Feedback på delinlämningen var dålig.» (Ganska stor)
- Den mesta kunskap som varit av vikt i kursen nämndes under föreläsningarna.» (Ganska stor)

7. 7. Hur fungerade Ulrika som föreläsare?

49 svarande

Mycket bra»27 55%
Bra»18 36%
Ganska bra»2 4%
Ganska dåligt»2 4%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.57

- intressanta och givande föreläsningar!» (Mycket bra)
- Ulrika är mycket behaglig att lyssna på, och man märker att hon brinner för ämnet.» (Mycket bra)
- Du äger, avslappnad och självsäker....» (Mycket bra)
- Jag kan inte skilja de andra föreläsarna åt, via namnen allena, så jag avstår från att svara på de frågorna.» (Bra)
- Mycket intressant, dock oerhört svårt att få ut något av värde att lära in till långtidsminnet.» (Ganska dåligt)

8. Hur fungerade Rickard som föreläsare?

41 svarande

Mycket bra»17 41%
Bra»18 43%
Ganska bra»6 14%
Ganska dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.73

- Jag minns honom inte.» (?)
- Vet inte, missade» (?)
- Super :)» (Mycket bra)
- Att peka ut folk i slutet som skulle svara på frågor tycker jag är sådär. » (Bra)

9. Hur fungerade Anna som föreläsare?

40 svarande

Mycket bra»8 20%
Bra»21 52%
Ganska bra»11 27%
Ganska dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.07

- Jag minns henne inte.» (?)

10. Hur fungerade gästföreläsaren Ylva Löf, som var planeringschef gör Göteborgsregionen?

42 svarande

Mycket bra»4 9%
Bra»23 54%
Ganska bra»12 28%
Ganska dåligt»3 7%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Inget minne» (?)
- Minns inte den föreläsningen!» (Ganska bra)

11. Hur fungerade gästföreläsaren Linnea Lindkvist, från Skanska?

42 svarande

Mycket bra»1 2%
Bra»15 35%
Ganska bra»17 40%
Ganska dåligt»9 21%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Minns ej» (?)
- Pratade mest om skanska som företag, kändes som en lunchföreläsning.» (Ganska dåligt)
- Det kändes mest som reklam för skanska, snarare än en föreläsning kopplad till kursen.» (Ganska dåligt)

12. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»19 38%
Mycket stor»25 51%

Genomsnitt: 3.36

- Min personliga åsikt är att hela kursen är meningslös då faktan är för min egna del repetion från gymnasiet och åsikter är personliga. Har inte lärt mig någon nytt användbart, tyvärr.» (Mycket liten)
- Var bara på några få innan CHARM började.» (Ganska liten)
- Några övningar var lite långtråkiga, men de flesta var väldigt givande» (Ganska stor)
- De var av lite varierande kvalitet, men överlag tog de upp allt man behövde kunna inför projektarbetet.» (Mycket stor)
- Övningarna va skitbra, dock var killen med glasögon väldigt tråkig att lyssna på (minns ej vad han heter).» (Mycket stor)
- Övningarna är bra, dock tycker jag det är fel att kalla poängen som fås där för bonuspoäng då de räknas in i totala poängen för tentan. » (Mycket stor)

13. Är det någon särskild övning som du skulle vilja ta bort eller ha kvar till nästa år?

- De flesta var väldigt bra»
- Ha kvar DPSIR-övningen den var viktig»
- Den avslutande övningen var bra och skall vara kvar tycker jag. Dock så borde mer tid kunna läggas på den då det blir lite kort med 2 timmar.»
- Alla var bra!»
- Gillade särskilt den om LCA.»
- Kommer inte ihåg, på rak arm.»
- Jag anser att det hade varit bra att utveckala den första övningen, för den kändes som mycket läsa och lite diskusion. Den bör vara den mest inspirerande övningen.»
- Alla borde vara kvar, samtliga var nyttiga och lärorika!»
- LCA-analys var en riktigt bra övning. Bra verklighetskoppling och ett verktyg som i allra högsta grad brukas av ingenjörer i många olika områden, inte bara inom miljö.»
- Den om livscykelanalysen när vi kollade på material kan kanske förbättras lite, den var väldigt långtråkig»
- DPSIR Ska vara kvar!»
- DIPSIR och riskbedömning känndes väldigt aktuellt och givande. ev gör om och utveckla tungmetaller. gör den lite bredare än bara räkning på kadmium.»
- Nej, inte vad jag kommer på.»

14. Hur fungerade Rickard som övningsledare?

38 svarande

Mycket bra»9 23%
Bra»22 57%
Ganska bra»7 18%
Ganska dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Vet ej» (?)
- VET INTE, hade inte honom» (?)

15. Hur fungerade Magnus som övningsledare?

40 svarande

Mycket bra»6 15%
Bra»26 65%
Ganska bra»5 12%
Ganska dåligt»3 7%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.12

- Vet ej» (?)
- Hade aldrig Magnus!» (Bra)
- mest för att det gick lite långsamt.» (Ganska dåligt)

16. Hur fungerade Kristin som övningsledare?

40 svarande

Mycket bra»8 20%
Bra»27 67%
Ganska bra»4 10%
Ganska dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.95

17. Hur fungerade Are som övningsledare?

42 svarande

Mycket bra»4 9%
Bra»20 47%
Ganska bra»10 23%
Ganska dåligt»6 14%
Dåligt»2 4%

Genomsnitt: 2.57

- Inget tempo, vilket gjorde övnings passet väldigt seg och de flesta blev väldigt trötta och oengagerade» (Ganska dåligt)
- Väldigt lågt tempo på övningen. Det kändes som att studenterna fick fylla i de meningar Are började på. Det handlar nog inte om att vara dålig egentligen. Mer att ändra sätt. Han hade bra tankar o.s.v. men man blev lite borttappad i att det tog väldigt lång tid innan man kom fram till sak.» (Ganska dåligt)
- Otydlig och osäker i sina formuleringar» (Ganska dåligt)

18. Hur fungerade Anders som övningsledare?

43 svarande

Mycket bra»21 48%
Bra»17 39%
Ganska bra»3 6%
Ganska dåligt»1 2%
Dåligt»1 2%

Genomsnitt: 1.69

- Kanon. Väldigt bra och konstruktiva direktiv/tips. Hjälpte verkligen till att få igång ett bra tänkt i de små grupperna!» (Mycket bra)
- oerhört duktig och kul att lyssna på. hade varit kul om även han höll i några föreläsningar.» (Mycket bra)
- Han är väldigt engagerad i sitt ämne, så engagerad att han drar över tiden, ibland, för att han vill få med allt. Det är av godo.» (Mycket bra)
- Ställde väldigt relevanta frågor och engagerade sig väldigt mycket. Bästa övningsledaren.» (Mycket bra)

19. Hur fungerade Helene som övningsledare?

39 svarande

Mycket bra»9 23%
Bra»27 69%
Ganska bra»3 7%
Ganska dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- väldigt duktig och hjälpsam. man kunde föra en dialog med henne vilket var ett stort plus.» (Mycket bra)

20. Till hur stor hjälp har projektarbetet varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»29 59%
Mycket stor»12 24%

Genomsnitt: 3.02

- Tycker att det är stor skillnad mellan de olika ämnena som vi fick välja mellan.» (Ganska stor)
- Gav bra spetskompetens inom ens egna område. Eftersom man fick styra inom vilket område man ville jobba var det kul!» (Ganska stor)
- enbart ganska eftersom det var ganska smalt inom ett område. men väldigt intressant och roligt.» (Ganska stor)
- Riktigt roligt att skriva, gruppen har fungerar jätte bra. Kul att få välja ämne lite själv, så man kan rikta in sig på något som är intressant. » (Mycket stor)
- Mycket bra. bra att man får välja grupper själv. Jobbar bäst med dem man gillar, och har samma ambitioner. Lärt mig mycket och tyckt att det varit oerhört intressant. » (Mycket stor)
- Helt klart det bästa med kursen, tack!» (Mycket stor)
- Det huvudsakliga problemet jag har med projektet är att det var för stort med 6 personer i gruppen. Oftast slutade det bara med att vissa arbetade, medans andra satt och fikade och pratade.» (Mycket stor)
- Det är alltid bra att få tänka själv och komma fram till egna slutsatser.» (Mycket stor)

21. Välj den projekthandledare du haft, och skriv sedan en kommentar om hur personen fungerat som handledare.

48 svarande

Magnus»14 29%
Are»9 18%
Kristin»13 27%
Anders»12 25%

Genomsnitt: 2.47

- Det har fungerat bra!» (Magnus)
- Dessvärre fick jag inte intrycket av att han var lärar typen. Lite blyg och genomskinlig. Han vet säkert mycket men kan inte på ett övertygande sätt förmedla det och resultatet blir att det han säger är innehållsrikt men tråkigt att lyssna på. Skulle dessutom vara bra om han gav oss feedback på realistiska saker. Han hade intressanta synvinklar men som föll platt då vi hade 2 sidor att hålla oss till. Han är bra på att hitta detaljer att förbättra. » (Magnus)
- Ibland svårt att tyda vad det är han vill ha fram, vad han kräver av oss. Annars mycket bra respons, men kunde varit tydligare. » (Magnus)
- tyckte han skulle visa lite mer engagemang i vårt arbete. i övrigt var han bra och hjälpte oss med våra frågor.» (Magnus)
- Bra att diskutera med. Fick bra vägledning..» (Magnus)
- Bra, hjälpsam och tydliga instruktioner.» (Magnus)
- helt okej, vet inte om han gjorde så mycket konkret, men visst, bra » (Magnus)
- Varit bra, men vissa svar lite luddiga,» (Magnus)
- lite svår att tolka. han har haft svårt att förmedla vad det är han tycker vi ska utveckla osv.» (Magnus)
- Bra. Tydlig och engagerad.» (Magnus)
- Bra, sett till att vi inte har gjort för mycket.» (Magnus)
- Samma som övningen, otydliga och osäkra svar. Svårt att få reda på om det vi tänkte var bra/dåligt. Bättre svar i text via mail dock.» (Are)
- Har svarat tydligt på frågor och låtit arbetet ske genom gruppens initiativ. Precis som det skall vara!» (Are)
- bra» (Are)
- Han bör ha gett tygligare direktiv, jag förstår att han ska få oss att disskutera fram ett sätt vi vill lägga upp arbetet, men ibland hade man fler frågor än svar efter en handledning. dock efter mittredovisningen fick man en bättre klarhet.» (Are)
- Det känns som att han hade behövt vara mer tydlig, vi hade svårt att komma igång med arbetet, som hade många olika sett att se från. Det kändes inte som att ens Are visste vad det var vi skulle göra.» (Are)
- Respons och möjlighet till diskussion och bollplank kunde varit bättre. » (Are)
- Vi tog nästan ingen hjälp alls av vår handledare, eftersom vi upplevde att detta bara gjorde oss mer förvirrade kring uppgiften. Det är i och för sig svårt att veta om det var handledarens eller uppgiftens fel, kanske var ämnet vi skrev om så luddigt att handledaren inte heller förstod vad som förväntades av oss.» (Are)
- Gav all stöd vi behövde för vår rapport» (Kristin)
- Det har varit bra, hon har lett oss in på rätt spår, varit tillgänglig och hjälpsam över mail och så vidare och så vidare..» (Kristin)
- Väldigt bra! Lätt att få tag på. Hjälpt oss med de frågor vi haft och på ett bra sätt tagit oss vidare» (Kristin)
- Bra och engagerad i vårt arbete.» (Kristin)
- mycket bra» (Kristin)
- Har fungerat väldigt bra. Gav bra tips till projektet och svarar snabbt på mail, när det uppstått frågor-» (Kristin)
- Kristin var en jättebra handledare! Kom med bra förslag när man bad om hjälp, och var alltid tillgänglig.» (Kristin)
- Väldigt bra, kom med bra och konkreta tips och konstruktiv kritik. » (Kristin)
- Kristin var mkt bra som handledare! Hon satte sig in i arbetet och gav bra idéer om vad vi kunde skriva om.» (Kristin)
- Fungerade väldigt bra, gav bra kommentarer till arbetet och var lätt att få kontakt med samt stöttande i arbetet.» (Kristin)
- Fungerat väldigt bra. Hon var väldigt engagerad i vårt arbete och kom med bra och relevanta tips och justeringar.» (Kristin)
- Jag tycker att Anders var kunnig. Han visade stort engagemang något som var väldigt inspirerande.» (Anders)
- Det har fungerar bra, enkelt att få respons på mail och bra och tydlig respons.» (Anders)
- Jättebra» (Anders)
- Mycket bra. Snabba svar via mail och givande handledningsmöten. » (Anders)
- Awsome! (mer behövs ej sägas)» (Anders)
- Anders har hjälpt oss mycket bra i vårt arbete och har alltid haft en positiv inställning till våra tankegångar. Gav bra respons efter halvtidsinlämningen» (Anders)
- Lätt att få kontakt med och bra feedback ifrån.» (Anders)
- Jag är väldigt nöjd att vi fick Anders. Han förstod oss bra, tillförde många tankar, var positiv, kunnig och trevlig.» (Anders)
- Mycket bra i sin roll som handledare. Vi hade många möten med honom och fick under hela arbetets gång värdefull feedback.» (Anders)
- Mycket bra. Bra råd, bra handledning och hjälpte oss styra upp vårt projekt.» (Anders)
- grym! i positiv bemärkelse då:)» (Anders)

22. Till hur stor hjälp har kursboken ("Hållbar uveckling - en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare" av Gröndahl och Svanström

48 svarande

Mycket liten»10 20%
Ganska liten»10 20%
Ganska stor»20 41%
Mycket stor»8 16%

Genomsnitt: 2.54

- Den är intetsägande. Skrämmande att den kostar pengar. » (Mycket liten)
- Den känns som gymnasienivå. Det är icke-akademiskt språk och mycket av boken är bara repetition av gymnasiets Biologi A-kurs. Flera av källorna är populärvetenskapliga snarare än akademiska och de ser opålitliga och vinklade ut. Dessutom hittade jag åtminstone en faktoid i boken, som Snopes pekade ut som osann. Jag ifrågasätter överhuvudtaget nyttan av en lärobok i kursen och jag föreslår istället att man använder sig av uteslutande vetenskapliga artiklar, i kursen.» (Mycket liten)
- Har inte ens öppnat boken och fick 4 på tentan.» (Mycket liten)
- Har inte öppnat den. » (Mycket liten)
- lånade ifrån biblioteket. Läste egenom den en gång och förde antäckningar. Ingen vidare seriös kursbok, språket var lite gymnasie aktigt faktan var populäristisk och förutsägbar.» (Ganska liten)
- Den var ju bra till själva tentan men tycker att den säger mycket basic.» (Ganska liten)
- Värdelös bok, bra information men snacka om vinklad bok. En kursbok ska vara neutral inte propagera åt olika politiska håll.» (Ganska liten)
- Boken ger bra allmänbildning och helhet, men man hade kunnat klara sig ganska bra utan» (Ganska stor)
- Väldigt bra bok, lätt att förstå.» (Mycket stor)

23. Till hur stor hjälp har övningskompendiet varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»13 26%
Ganska stor»27 55%
Mycket stor»5 10%

Genomsnitt: 2.67

- Slöseri med pengar att låta folk köpa det när man ej behöver det.» (Mycket liten)
- bra och intressant till övningar, men jag använde mig inte av den annars.» (Ganska liten)
- Var ju tvunget till övningarna» (Ganska stor)
- stor inför tentan.» (Ganska stor)
- Dock är det mer miljövänligt att den ligger ute på nätet och de som vill kan skriva ut artiklarna eller läsa dem på datorn.» (Ganska stor)
- Onödigt att byta kompendie varje år, inte så miljövänligt och så stor skillnad mellan förra året var det inte.» (Ganska stor)
- Här lärde jag mig typ allt.» (Mycket stor)

24. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»31 64%
Mycket bra»15 31%

Genomsnitt: 3.27

- webbsidan låg ner flera gånger!!!!!! måste bli bättre.» (Ganska dåligt)
- Kändes som att vissa saker mailades/lades ut i senaste laget ibland. Mail till handledare o.s.v.» (Ganska bra)
- Har inte använt mig så mycket av detta.» (Ganska bra)
- inga fel» (Mycket bra)


Arbetsklimat

25. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»13 26%
Mycket bra»27 55%
Har ej sökt hjälp»7 14%

Genomsnitt: 3.79

- När det gällde projektet var det svårt att få hjälp med att förstå uppgiften och ledning åt rätt håll. Handledningarna gjorde det snarare svårare än lättare. » (Ganska bra)
- kanon.» (Mycket bra)
- Ulrika och Are svarar snabbt på mail, känns som att de finns där för att hjälpa till, mycket bra.» (Mycket bra)

26. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat inom projektgruppen?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»16 32%
Mycket bra»29 59%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.51

- Samarbetet har egentligen fungerat ganska bra då vi alla har haft en enad vision om hur arbetet ska se ut. men tyvärr har det varit mycket blandad spridning i hur mycket arbete som utförts. en av oss har inte skrivit ett enda ord i arbetet och har inte kommit med egna idéer trots att han tilldelats uppgifter. vi andra har alltid fått ta över hans del när vi varit klara och han ännu inte orkat öppna google...» (Ganska dåligt)
- Varierande ambitionsnivå inom gruppen.» (Ganska dåligt)
- Det kanske inte så här i efterhand var en jättebra ide att vi valde grupperna själva. Det visade sig vara ganska svårt att skriva ett arbete med sina vänner, lättare att skriva med några som man inte känner lika väl.» (Ganska dåligt)
- flera i min grupp var inte särskilt motiverade och ville lägga mindre energi på projektet än vad jag ville.» (Ganska bra)
- Grupperna i projektet var väldigt stora, vilket gjorde det svårt att strukturera upp.» (Ganska bra)
- Många starka åsikter på kort tid gör det lite svårare. Men tror att om vi hade fått mer tydlig handledning hade vi kunnat snabba på själva arbetet med att få ihop en text till redovisningen, nu var vi väldigt stressade sista veckan.» (Ganska bra)
- mycket effektiv grupp. nöjd!» (Mycket bra)
- Skönt att för en gångs skull jobba tillsammans med dem man vill. Underlättar oerhört då man trivs tillsammans, vet vart man har varandra och dessutom har samma ambitioner och slutmål. » (Mycket bra)
- Bra att man får välja grupp själv så man inte hamnar med någon mupp (även om risken för detta förmodligen är stor ute i arbetslivet).» (Mycket bra)
- trevligt att vi fick önska grupper själva så att man hamnade med folk med samma ambitionsnivå.» (Mycket bra)

27. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 8%
Lagom»37 75%
Hög»6 12%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.12

- Bra grupp, intressant ämne etc, gjorde att belastningen inte kändes så tung, trotts mycket nerlagd tid!» (Lagom)
- Då gruppen har fungerat bra och alla har gjort vad dom ska har arbetsbeslatningen varit bra. I början var det dick välldgt mycket text att läsa in till varje övningstillfälle. Tog mycket tid.» (Lagom)
- Detta har vart lite av en glidarkurs jämfört med dom köttiga mattekurserna(skönt). » (Lagom)
- Projektet tog enormt mycket tid. » (Lagom)
- Projektarbetet krävdes att väldigt mycket skulle göras på väldigt lite tid och sedan sammanfattas på några få sidor och på en kort redovisning. Kan ha berott på att vi tog oss vatten över huvudet när vi formulerade våra frågeställningar. Kursen i övrigt hade en bra arbetsbelastning» (Lagom)
- Det kändes som att det blev väldigt intensivt för tentan. Lite allt på en gång. Sedan var det tvunget att vara väldigt intensivt inför projektet då man hade ganska kort tid på sig att skriva, rätta, granska, skriva o.s.v.» (Hög)
- olika beroende på vilken tid i kursen. innan tenta och inlämning, självklart högre.» (Hög)
- Iaf för min del med tentan, projekt tiden var rimlig» (För hög)

28. Hur var den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 12%
Lagom»31 63%
Hög»12 24%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- haha, lugnt o fint. jag gillade det.» (Låg)
- Fast skönt med en lugn läsperiod» (Låg)
- Bra med tenta halvvägs och redovisning en vecka innan mattetentan! Då kan man planera in den tid för mattestudierna som man behöver...» (Lagom)
- Linjalgen har gjort att man har kunnat lägga mycket tid på projektet. Den går ganska fort framåt och är inte så svår att förstå» (Lagom)
- Lägre än förra läsperioden.» (Lagom)
- Miljön kontra linjära algebran har vart en skön kombination, precis som de 2 tidigare läsperioderna. (mattekursena = mycket kneg, matlab, bis och miljön = skönt med lite mindre teoretiska kurser och mer tillämpning)» (Lagom)
- Beror på vad man jämför med. Höstterminens läsperioder hade högre tempo, men då var det å andra sidan lite väl mycket att göra. » (Lagom)
- se förgående frågas kommentar.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

29. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen

48 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»2 4%
Godkänt»16 33%
Gott»18 37%
Mycket gott»9 18%

Genomsnitt: 3.58

- Vad har jag lärt mig? inget jag kommmer ta med mig, tyvärr. För min dela alltså meningslös tid som man kunde lära sig annat på.» (Mycket dåligt)
- Jag delar inte många av de miljöpolitiska inriktningar kursen har. » (Dåligt)
- Det är ju bra att vi informeras om olika miljö problem. Dock kan jag tycka att ha en hel kurs i detta ämne är att ta i. Kanske kan man sprida ut föreläsningar i samband med andra kurser. » (Godkänt)
- Tycker ämnet i sig är ganska tråkigt, men föreläsningarna och uppgifterna kunde varit mycket värre. Bra lärare och handledare gjorde kursen intressant.» (Godkänt)
- Mycket givande. Har fått en betydligt bättre förståelse och insikt kring miljö.» (Mycket gott)
- Har väckt mycket tankar om miljöansvar.» (Mycket gott)
- Givande kurs. Förhoppningsvis tänker man lika mycket på miljön i framtiden som man gjort under kursen.» (Mycket gott)
- väldigt intressant och kul att vi får en möjlighet att få fördjupa våra miljökunskaper. känns väldigt aktuellt idag och i vårt framtida arbetsliv.» (Mycket gott)

30. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övnignarna.»
- Halvtidstentan!»
- Övningarna, "Efter dagens föreläsning ska en vaken student..."»
- Övningarna!»
- Halvtidsinlämningen är bra att ha kvar! »
- bra föreläsningar och intressanta uppgifter som vi gjorde från övningskompendiet. »
- Projektarbetet»
- Upplägget med tenta efter halva kursen och sen ett projekt. Skönt med bara en tenta i tentaperioden.»
- Att tentan ligger i mitten av kursen. toppen»
- övningstillfällena och projektarbetet»
- övningarna!»
- Övningarna.»
- Behåll boken.»
- Övningarna»
- Föreläsningarna var riktigt bra, där lärde jag mig mest.»
- Projektarbetet, men var alldeles för lite tid som vi hade på oss, utöka tiden lite»
- Övningtillfällena»
- övningar»
- Engagemanget från både Ulrika och övriga föreläsare och de flesta övningsledarna! Väldigt bra och inspirerande!»
- Övningstillfällerna»

31. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan, bättre tentafrågor som på ett bättre sätt testar elevens kunskaper...»
- Att lägga tentan så även de som engagerar sig i t.ex CHARM som är ett stort event på Chalmers kan vara skriva tentan utan att vara för stressade. I övrigt väldigt dåligt att praxis är att lägga tentan under CHARMdagarna i vanliga fall, mässan är till för alla Chalmerister även om inte vi som går i ettan behöver ha ledigt från undervisning så borde man om man vill kunna välja bort det under de två dagarna iaf.»
- Ibland kunde övningarna vara lite långdragna»
- Tentan. Även om man gör ett jättebra projekt så kan tentan sänka en väldigt mycket då man tappar poäng väldigt fort.»
- Det är bra att få välja grupper själva, men kan tycka synd om de som inte har någon självklar grupp att vara med i.»
- Nicha den till byggindustrin och låt oss isåfall ta realistiska arbetsuppgifter som vi kommer stöta på i arbetslivet eller som känns mer relevant än att räkna ut hur många jordklot usa behöver för att täcka deras köttkonsumtion.»
- Gärna tydligare kursmål, så att det är enklare att läsa på inför tentan. Att läsa hela boken ett antal gånger känns inte riktigt produktivt.»
- Uppdelningen av tentamen. Att sätta ett krav på viss poäng på kryssfrågor, där det e lätt att blanda ihop svar känns inte som ngt som visar på ens förmåga att arbeta för ett hållbart samhälle. En skrivfråga där man faktiskt motiverar och härldeder sina slutsatser känns som ett större bevis på kunnighet.»
- poängräkningen i tentamen. »
- Mindre grupper i projektarbetet. 4 personer per grupp vore lagom, som i BiS. Jag fick stressa mig igenom utvärderingen, så vissa frågor svarade jag mest i förbifarten på.»
- tycker kursen var bra !»
- Övningstillfällerna bör vara mer diskussion och kortar. man är som lite trög i huvudet efter tre timmar...»
- Slumpmässig gruppindelning vore att föredra framför att välja själva.»
- Se över projektarbetets upplägg. Mindre grupper?»
- Storleken på projektgrupperna. De var för stora.»
- Vore bra om man kunde få veta i förväg vilken bok/kompendium man ska köpa, så att man har en chans att hinna läsa lite till första övningstillfället.»
- Instruktionerna till handledarna, bör ha en bra grund och veta hur de ska hantera studenternas frågor.»
- Kursboken är pinsam. Samt att tentan höll lite låg nivå.»
- Så att visa övningar bli lite roligare»
- Kanske att man blir indelad i en projektgrupp istället för att välja själv? Mer info om vad som egentligen förväntas av en vad gäller projektet.»
- Kan vara bra att ha ett extra övningstillfälle om man har missat ett, detta behöver inte ge fullt bonuspoäng men kan vara bra om man vill göra övningen man missade»

32. Övriga kommentarer

- Lite dålig information ibland. Olika information från projekthandledare och Ulrika. »
- Ja, jag är negativt inställd till kursen. Övningsledarna har varit bra. vet inte riktigt vad vi skulle få ut av kursen men jag tror inte vi har fler vegetarianer i klassen eller någon som inte köper en ny mobil för den börjar bli gammal. Ingenjörer är materiallister och hela branchen bygger på att folk vill ha mer. Kommer någon läsa det här? Kanske. Kommer du göra något åt dethär? Troligtvis inte, suck. -Vi ljuger för oss sjävla va? Så nu går jag och lägger mig och så lever vi vidare. Godnatt»
- Oerhört givande kurs. Har bl.a. börjat tänka annorlunda i hur jag ska äta och transportera mig efter den här kusen.»
- Tack för en bra kurs. Mina höga förväntningar inför kursen har infriat och jag har nu en bättre verktygslåda när jag försöker få nära och kära att förstå varför jag ännu inte bytt ut min gamla tjock-tv. Varför byta ut något som fungerar?»
- Chalmers säger sig arbeta för miljö. Det återstår, för mig som förstaårsstudent, att se huruvida detta består av mer än en 7½,-poängskurs under första läsåret.»
- Ulrika är bra !»
- Det är inte okej att kalla poäng för bonuspoäng när det i verkligheten är tentapoäng. I alla andra kurser är bonuspoäng poäng som inte ingår i totala tentapoängen. »


Kursutvärderingssystem från