ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Sjöfartens miljöpåverkan, SJO117

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-17
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»9 37%
Cirka 20 timmar»6 25%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»3 12%

Genomsnitt: 2.33

- Ca 15» (Högst 15 timmar)
- Stor kurs» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»7 29%
100%»15 62%

Genomsnitt: 4.5

- Oengagerad undervisning, propaganda o dålig statistik. Gav ingen inspiration att bli miljövänlig.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 20%
Målen är svåra att förstå»3 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 20%

Genomsnitt: 2.66

- Vagt definierat svårt att studera till tenta värdelös kurslitteratur» (Målen är svåra att förstå)
- För lie livscykel för mycket siffror.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»14 73%
Nej, målen är för högt ställda»4 21%

Genomsnitt: 2.15

- För lätt tenta. Det var svårt att få med allt man ville säga på 10 sidor arbete, varför jag föreslår att arbetet ökas till minst 15 sidor. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- » (Ja, målen verkar rimliga)
- undervisning, alldeles för mycket! mycket info om saker vi egentligen inte har någon nytta av till sjöss...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är för högt ställda med tanke på kursens utformning. Nu vet jag inte hur seminarierna fungerar, men det känns som man tappar en stor del om kursen har som syfte att lära studenten att ”,diskutera”, och resonera kring miljö, om det inte ges tillfälle att på något sätt göra detta på ett vettigt sätt. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 54%
Ja, i hög grad»3 13%
Vet ej/har inte examinerats än»7 31%

Genomsnitt: 2.77

- För stor variation av kursen många konstiga frågor» (I viss utsträckning)
- återigen frågor om saker som inte är relevanta för oss som kaptener. mer frågor för biologer! » (I viss utsträckning)
- Tentan var för lätt.» (I viss utsträckning)
- För lätt tenta» (I viss utsträckning)
- Väldigt många frågor som inte direkt hade med ämnet att göra t-ex upwelling har knappast med sjöfartens mlljöpåverkan att göra, ingick i oceanografikursen» (I viss utsträckning)
- Hade varit bättre att använda hemuppgiften som tenta eller en inlämning till, ger mer i fördjupning, nu flummigt svårt att få en vettig bid av "tentafrågor"» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»10 41%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.5

- det mesta som var relevant ur ett miljöperspektiv för kaptener har man vetat sen innan...» (Ganska liten)
- På det stora hela bra. Några mindre bra gästföreläsare. Ointressant att sitta fyra timmar och lyssna på olika fartygs svavelutsläpp jämfört med lastbilar mellan en rad olika destinationer.» (Ganska stor)
- Allt var glasklart» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»6 25%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.33

- Byt kurslitteratur!» (Mycket liten)
- Bra powerpoint-slides» (Ganska stor)
- Boken var väldigt översiktlig. Borde haft mer tryckt litteratur. Många av PDFerna var röriga. Varför envisas lärarna med att blanda svenska och engelska? När jag tentapluggade upptäckte jag även att mycket av materialet från PP-presentationerna var kopierade från wikipedia. Bara fusk när eleverna gör så..?» (Ganska stor)
- Utdelat material på ping-pong har varit bra. Boken "Ett rent skepp" var en av de allra sämsta böckerna jag någonsin läst vid chalmers.» (Ganska stor)
- Jättebra böcker» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»12 52%

Genomsnitt: 3.39

- Alla powerpoints fanns till godo. » (Ganska bra)
- Tog lite lång tid innan presentationerna lades upp på Pingpong. Presentationen om Systemanalys var ofullständig. » (Ganska bra)
- Materialet kom alltid ut i bra tid. Dålig information inför studiebesöket på kustbevakningen.» (Ganska bra)
- Funkade väldigt bra, man fick mejl varje gång det dök upp en ny föreläsning på ping pong.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 12%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»10 41%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.62

- Frågade ang arbetet, men fick en mkt dåligt svar tillbaka, som inte hjälpte oss. Vid kritik på hur arbetet, blev det negativ kritik på det ämnet vi frågade om, som vi inte fick hjälp med.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»18 75%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»7 29%
Hög»10 41%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.7

- Mycket med uppsats, redovisning och tenta. Dock bra att det är lite belastning på utbildningen. Det ska vara en utmaning.» (Hög)
- känns lite för mycket att skriva en uppsats på 10 sidor, presentera den och sen skriva en tenta...(som ska va super svårt för att studenter från Sjöfarts och logistik klagade att tentan var för lätt)» (För hög)
- Både stort arbete och stor tenta lite väl mycket? Varför inte seminarium istället för arbete?» (För hög)
- räcker med antingen arbete eller tenta! alldeles för mycket för en kurs!» (För hög)
- Det är inte en jätte kurs och vi har både ett stort arbete, redovisning och tenta.» (För hög)
- Uppsatsen tog tid för mycket tid i förhållande till vad den gav.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 12%
Lagom»9 37%
Hög»11 45%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.41

- miljökursen känns som en kurs bara att fylla i programmet. Inget vi kommer ha direkt nytta av eller behöver att vara styrman. Alla vet om utsläpp.I princip var det repetition från andra kurser då man pratar om utsläpp (maskinkurs). Varje ny föreläsning kändes som repetition och det var inte så mycket som var nytt för oss som har läst maskin kurs.» (Lagom)
- sjukvården tog mkt tid, samt att vi även tryckte in läckstabilitet. Miljön hade väldigt många föreläsningar. » (Hög)
- Periodvis, efter uppehållet, alldeles för hög.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»7 29%
Godkänt»9 37%
Gott»5 20%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3

- Dåliga genomgångar känns som att de är väldigt induviduella lärare som inte pratar med varandra, kände att efter 4 lektioner med samma information fast från olika personer så var det ingen mening med att gå på lektionerna. Vad vi skall med microorganismers namn till har jag inte heller riktigt förstått menmen det har säkert en mycket viktig funktion i våran befattning.Mycket flummig kurs och tentan var väl ganska ok om man hade vetat ungefär vad man förväntades kunna. Vi har pluggat mycket tillsammans i en grupp och gått igenom det mesta tyckte vi och det var inte mycket man hade hjälp av det på tenta.» (Mycket dåligt)
- Alla vet om utsläpp och skador på miljön men befälet kan inte påverka det särskilt mycket. Det är ingenjörernas uppgift att underhålla maskiner på rätt sätt och inte släpa ut till havs olika skadliga produkter.» (Dåligt)
- För många föreläsare, Kunskap i förhållande till mitt yrkesliv??? Käns som en utfyllnadskurs» (Dåligt)
- Kände att alla gästföreläsare ofta endast snackade om samma sak. Gav inte så mkt att gå på lektionerna. » (Dåligt)
- Syftet med uppsatsen är otydligt och trots fråga har jag inte fått svar. Delar av kursen alldeles för flummiga och det känns spontant som det finns mer adekvat kunskap inom området som vi kunde fått med oss och haft nytta av. » (Dåligt)
- Oengagerat, gamalt material, se ovan.» (Godkänt)
- För lätt tenta. Arbetet vi gjorde bedömdes ju inte direkt hårt... Jag läste några av mina kamraters arbeten och det var stavfel, stycken som slutade mitt i en mening, särskrivningar osv, men den blev godkänd. Uppsatserna borde bedömmas hårdare, och tentan borde vara svårare.» (Godkänt)
- Jag anser att mer fokus bör riktas mot vilka åtgärder som vi i rollen av kapten/styrman, kan vidtaga för att minska vår påverkan. Gästföreläsare som vet HUR vi ska göra, detta kan öka vår konkurrenskraft mot andra nationer/lärosäten. Detta då vi minskar kostnaderna för driften.» (Godkänt)
- Bra med en annorlunda kurs i ett angeläget ämne.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- marine flock... »
- Arbetet var bra.»
- Björn Södahl som föreläsare. Det var professionellt.»
- Inte mycket»
- Arbetet, men med större sidantal»
- Marin flocks besök. Minska omfattningen på uppsatsen men var hård i bedömningen, jag ser det som en repetition inför examensarbetet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Något oklar tenta, väldigt stor skillnad mot övriga kurser då dels inlämningsuppgift plus muntlig presentation också eftergås av vad ryktet säger en ganska tung tenta.»
- Kursen bör vara kanske på 3 hp. »
- Skippa inlämningsuppgiften»
- Heldagen med laborationer/föreläsning om emultioner är bra för sjöingenjörer ej sjökaptener ingen förkunskap/intresse för det.»
- antingen ha tenta eller arbete! bäst är arbete då man lär sig skriva ett inför ex-jobb dock skall man få bättre, klarare riktlinjer!»
- Jag tycker att man tar miljöfrågan lite väl för stort.»
- Ta bort Kustbevakningen (studiebesöket) och låt någon av dem komma till Chalmers istället. Dt går fortare och blir billigare. Att titta på deras utrustning gav inte så mkt.»
- Självklart svårt med kommunikationen när det är så många lärare inblandade. Fick kritik för att diskussionsdel saknades i vår miljörapport trots att vi följde instruktionerna gällande innehåll enligt bilga i kurs PM, som inte innehåll diskussionsdel. Instruktioner kunde varit tydligare gällande rapporten. Redovisningen av denna borde kanske göras om, kändes tråkigt att flertalet grupper blev avbrutna utan att hinna presentera färdigt. Rapporten var arbetsmässigt en väldigt stor del av kursen och kanske bör resultatet av denna vägas in i betyget på ngt sätt, förslagsvis bonuspoäng på tentamen eller att man får medelvärdet av rapporten och tentan i betyg.»
- Kanske ha en lärare som går igenom allt så att den vet vad som gåtts igenom innan. En bättre genomgång av vad vi färväntas kunna till tentan. Antingen en inlämning, ingen redovisning och tenta, eller inlämning och redovisningo och då kanske ingen tenta. Kanske komma med något förslag på hur vi i vår befatning senare skall kunna lägga fram bra miljö förslag till redarna eller kapten.»
- Allt som hör till uppsatsen, inklusive teknik vid redovisningen, bör ses över. Det var pinsamt dåligt organiserat, från början till slut. »
- Upplägget kring rapporten. Det vore bra om vi tilldelades tid för genomgång och avstämning efter ca halva kursen. Feedback skulle ha getts men så blev det inte, innan redovisningarna. Detta gjorde ju faktiskt att vissa stod och höll "föreläsning" om felaktiga uppgifter. »
- Lärarna bör samlas och gå igenom kursmaterialet, mycket repeterades för många gånger.»
- Flytta fokus från marinbiologi till vad vi faktiskt kan göra för att påverka »

16. Övriga kommentarer

- Kursen kändes alldeles för stor. Lärarens kommentar angående tenta: "studerande Sjöfarts och logistik klagade att tentan förra året var för lätt därför eran tenta kommer vara betydligt svarare och instuderingsfrågor som finns på hemsidan kommer inte komma på tentan." Såna kommentarer är helt onödiga. För visa kan det va svårt, för andra lätt men man behöver inte försöka skrämma studenter. Studenter får dålig inställning till kursen. Vill också påpeka att Sjöfarts och logistik studenter har annan bakgrund, har läst andra kurser och kan titta på miljöproblemer från en annan perspektiv. Ps. Har inte skrivit tentan än.»
- kursen handlar lite om allt utan fokus på nåt men inget vi har nytta av i vårt framtida yrkesliv»
- Har varit lite svårt att få grepp om vad som krävs och vad man ska kunna i kursen och vilka delar som är viktigast att fokusera på inför tentan.»
- sammanfattningsvis: kursen var alldeles för stor!»
- Det var den tråkigaste kursen under tre år på Chalmers.»
- Det är synd att det är så svårt att få studenterna intresserade av detta ämne då det är så viktigt! Man kanske kan försöka att ännu mer hitta attraktiva sätt att få med studenterna på vad allting handlar om. Kustbevakningsbesöket är en bra början och likaså marinfloc!»
- Det cirkulerade ett litet rykte efter tentan att man kunde få lite extra poäng om man skrivit ett bra arbete. Detta visste jag inget om innan, vet än idag inte om det var sant heller. Lite otydligt. Men annars en bra kurs. tack!»
- Intressant kurs som jag anser bör utvecklas till att ge oss verktyg till att direkt motivera för rederi och kamrater. Varför saker skall göras annorlunda och hur vi kan tjäna pengar på detta.»
- Bättre respons från handledare på rapporten»


Kursutvärderingssystem från