ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik B för M2, 2010, MTT020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-14 - 2011-01-30
Antal svar: 86
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Mats Norell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

86 svarande

Högst 10 timmar»6 6%
Cirka 15 timmar»21 24%
Cirka 20 timmar»33 38%
Cirka 25 timmar»18 20%
Cirka 30 timmar»3 3%
Minst 35 timmar»5 5%

Genomsnitt: 3.06

- blev inte mer än så pga kursen maskinelement» (Cirka 15 timmar)
- Konstruktionsövningarna i maskinelement tog mycket tid, så därför blev materialen prio 2.» (Cirka 15 timmar)
- Ganska okej arbetsbelastning» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

86 svarande

0%»3 3%
25%»3 3%
50%»8 9%
75%»22 25%
100%»50 58%

Genomsnitt: 4.31

- Antal var ju rätt skum om man säger så,,» (50%)
- Hade deltagit i 100% om jag hade kunnat, föreläsningarna var jättebra, dock var jag utomlands i någon vecka.» (75%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

86 svarande

0%»5 5%
25%»10 11%
50%»10 11%
75%»31 36%
100%»30 34%

Genomsnitt: 3.82

- Tycker att många övningsledare inte riktigt höll rätt klass, vet inte om de var pedagogiken eller kunskapen som brast.» (50%)
- Alla på första halvan inte så många under plastdelen» (50%)
- Hade deltagit 100% om jag kunnat här med, övningarna var jättebra, särskilt plastdelen med killen i MA, vet tyvärr inte vad han heter.» (75%)
- plastdelens övningar var så himla långsamma och lätta. Korrosionsdelen var mycket bra.» (75%)
- Kursen har krockat med andra kurser jag läst, därav frånvaron» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

85 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 27%
Målen är svåra att förstå»4 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»34 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 28%

Genomsnitt: 2.69

- Polymerdelens mål var tydliga. Korrosionsdelens mål bör utvecklas.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mål i polymerdelen av kursen kunde varit tydligare, det framgick inte riktigt vad som var viktigast att kunna inför tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Att man skulle lära sig en lista med tolv punkter till tentan stog inte med!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

70 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»65 92%
Nej, målen är för högt ställda»5 7%

Genomsnitt: 2.07

- vet ej» (Ja, målen verkar rimliga)
- Och nej. Se kommentarer om tentan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker att kursens svårighetsgrad kräver högre antal poäng» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

74 svarande

Nej, inte alls»8 10%
I viss utsträckning»49 66%
Ja, i hög grad»16 21%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.13

- Tyckte inte om att mkt av frågorna var så diffust ställda att dte uppkom stora svårigheter att förstå tankebanorna. Tycker även tentan var omfattande för att vara på 4h. Varför inte göra det till en 5h tenta?» (Nej, inte alls)
- Plastdelen på tentan var värdelös! Minst 10P var på frågor där man skulle rada upp svar, det är väl inte frågan om att test hur bra vi är på att memorera 300-400 sidor? » (Nej, inte alls)
- Kom helt andea saker pa tenta än det gjorde pa de gamla tentorna» (Nej, inte alls)
- Det stod inte i målen att miljö och återvinning skulle examineras. » (Nej, inte alls)
- Frågorna på plastdelen var väldigt svårformulerade. Det är svaret på frågan man ska fundera på under tentan inte behöver fundera på vad som menas med frågan? det var mycket dåligt. Dessutom är det alldeles för lite tid på tentan sett till vad man behövde skriva ner. Fel att poäng ska behöva dras för att man inte hinner skriva ner hela svaren så noggrant som man skulle vilja. Överhuvudtaget känns tentan dåligt utformad.» (Nej, inte alls)
- Jag upplevde mycket punktfakta i synnerhet på plastdelen (fråga 1-6)» (Nej, inte alls)
- Korrosionsdelen var mycket bra. Polymerdelen kändes som om den bara täckte in små områden av det vi lärt oss och frågorna var utformade på det sådant sätt att man inte riktigt behövde förstå/sätta samman kunskaper. Mer genomtänkta frågor hade varit önskvärt.» (I viss utsträckning)
- Korrosionsdelen testade bra målen, men i polymerdelen var det altför mycket fokus på arbetsgång vid materialval vilket inte ingår i målen. Dessutom relativt stort fokus på miljö som inte blev genomgått på föreläsning.» (I viss utsträckning)
- Korrosionsdele - helt ok. Polymerdelen kändes tämligen irrelevant med tanke på kursinnehållet!» (I viss utsträckning)
- Relativt svår tentamen med dålig poängfördelning på frågorna. T.ex. var en fråga att man skulle beskriva en hel laboration (Polarisations-labben) med bilder och text, och för detta kunde man få 1p. Detta tycker jag är orimligt.» (I viss utsträckning)
- Ja korrosionsdelen med problemlösning. Polymerdelens examination (tenta) var lite mycket utantillkunskaper, glömt till jul :( . Även korrisionsdelen hade lite för mycket utantillärande, dock testades ej det på tentan (BRA).» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte den testade vissa saker som låg utanför målen.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att polymerdelens frågor på tentan var dåliga. Första frågan förstod jag inte, det var väldigt luddigt. Frågade om man kunde omformulera frågan så jag åtminstone förstod vad man ville ha förklarat men fick frågan upprepad för mig som den stod, ingen hjälp med andra ord! Upplevde att de viktiga delarna inte frågades efter, tex tg tm struktur mm... Fråga 2 var rätt oväntad också, det framgick inte att det var så viktig att kunna de 10 delarna så noggrant. Nä, jag kunde så mkt mer än jag fick visa och jag vet att fler upplevde som jag.» (I viss utsträckning)
- Plastdelen på tentan tycker jag personligen inte fokuserade på tyngdpunkten i kursen/det som var viktigt.» (I viss utsträckning)
- Frågan om produktutvekling kändes inte otroligt målupfyllande.» (I viss utsträckning)
- varför lära sig 10 punkter i en produktutveckling utantill? Mer förståelse och mindre gymnasiematte på tentorna!!» (I viss utsträckning)
- Saknades frågor/a som handlade om glasomvandlingstemperaturen, vilket kändes som en väldigt viktig del om plaster!» (I viss utsträckning)
- Vissa tentauppgifter om polymerer kändes konstigt utvalda eftersom det inte alls framgick i kursen att det de behandlade var av särskilt stor vikt.» (I viss utsträckning)
- Korrosionsdelen var som förväntad men plasten blev väldigt svår eftersom den var väldigt annorlunda från tidigare tentor» (I viss utsträckning)
- Plastdelen var helt annorlunda. Och då kände jag att det var den som jag var säker på. Tycker att poängställningen för frågorna var fel satta. Och sen tycker jag man ska nämna att det är ny eximinator och att man väljer att tentan kommer vara mer på andra delar sedan tidigare!» (I viss utsträckning)
- Jag vet inte om jag tyckte att tentan omfattade det viktigaste. Många frågor var sådant som bara nämnts snabbt under en föreläsning och många frågor var formulerade så att man kunde svara på många sätt, många olika svar. Annars en rolig och lärorik kurs!» (I viss utsträckning)
- Är produktutveckling med i denna kurs? Det kom i alla fall en fråga om det.» (I viss utsträckning)
- På tentan kändes det lite som att man läst en annan kurs. Överraskande.» (I viss utsträckning)
- Inte bra plastdel på tentan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

82 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»22 26%
Ganska stor»43 52%
Mycket stor»14 17%

Genomsnitt: 2.82

- Speciellt plastföreläsningarna var till liten hjälp för inlärningen. Föreläsaren pratade för mycket och skrev ner för lite. Dålig kombination.» (Ganska liten)
- Det fanns väldigt mkt plastinfo som man behövde hämta in på andra ställen.» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsare, särskillt i polymerdelen.» (Mycket stor)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

83 svarande

1 Inte bra»0 0%
7 8%
3 OK»40 48%
30 36%
5 Mycket bra»6 7%

Genomsnitt: 3.42

- SKRIV VAD NI SÄGER!! Det räcker inte med att ni pratar lite, informerar att det är viktigt att läsa boken och sen slänger upp ett diagram. En bra början är TYDLIGA rubriker...» (2)
- En röd tråd hade varit fantastiskt. » (2)
- Miljöföreläsning om plaster var ej relaterad till kursmålen, och gav litet generellt.» (3 OK)
- Gick för fort, och för djupt för snabbt» (3 OK)
- Det var svårt att hänga med på tavlan på plast föreläsningarna. Det saknades ett pedagogiskt sätt att framställa fakta på tavlan. Jag skulle uppskattat om faktat skervs upp i "kronologisk ordning" dvs skriv rubriken först och klargör att det är en rubrik.» (3 OK)
- Skrev konstigt formulerade meningar ibland som man inte förstod när man tittade tillbaka i ant, pratade väldigt lågt (hördes inte så bra)» (3 OK)
- Korrosion bra, plats ganska dåliga» (3 OK)
- Föreläsningarna på polymerdelen var väldigt ytliga och ostrukturerade. Korrosionsdelen var bra.» (3 OK)
- polymerföreläsningarna var tagna sida upp å sida ner från plastboken, kändes som hade kunnat läsa in det mesta själv på kortare tid.» (3 OK)
- SKRIV PÅ TAVLAN VAD NI SÄGER! Eller ge ut en presentation, något så man kan hänga med. Det räcker sällan att höra en sak en gång för att lära sig. Och javisst, ni säger att vi måste läsa. Men tentafrågorna kändes mer inriktade på sånt ni(Polymerdelen så du) pratade om. För du säger mkt vettigt, skriv ner det också!!» (4)
- Jag har dock störts ganska mycket av att många studenter pratat under föreläsningarna. Det händer oftare under Lars del än under Antals, men ganska mycket under hela kursen. Det borde inte vara föreläsarens jobb att hålla tyst på klassen, men jag tror att det skulle uppskattas om ni ändå röt till ibland.» (5 Mycket bra)
- Läraren i plaster var jätte bra. Bra upplägg. Teorin var bra, enkelt sätt att fatta. Exempeluppgifter inte lika bra, skriv "vad söker vi"... "svar"» (5 Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

84 svarande

Totalt:

Mycket liten»10 11%
Ganska liten»30 35%
Ganska stor»35 41%
Mycket stor»9 10%

Genomsnitt: 2.51

Fördelat på olika grupper:

ML 11 & MA: (52 st)
Mycket liten9 17%
Ganska liten22 42%
Ganska stor16 30%
Mycket stor5 9%

Genomsnitt: 2.32

- Ingen aning vilken sal.» (Mycket liten)
- Gick nästan inte på någon övning så valet utav sal är i mitt fall orelevant då jag var i olika salar varje gång tills jag valde att avstå från dessa.» (Mycket liten)
- Polymerdelen var opedagogisk. Hängde inte ihop med föreläsningarna särskilt mycket.» (Ganska liten)
- korrosion bra men plast alldeles alldeles för långsamt tempo.» (Ganska liten)
- Minns ej vilken sal jag var. Kopplade inte alls vad de gjorde på övningarna i förhållande till föreläsningarna (särskillt polymerdelen). » (Ganska liten)
- Olika salar varje gång» (Ganska liten)
- olika» (Ganska liten)
- Olika varje gång nästan, alla har varit bra!» (Ganska stor)
- Mycket bra övningsledare i ML11 & MA (Plast delen)» (Ganska stor)
- Jag vet inte klassrum» (Ganska stor)
- Mkt bra och tydlig övningsledare!» (Ganska stor)
- Kanske en obetydlig grej att kommentera men det är jobbigt när eventuella föreläsare/övningsledare säger något precis innan de ska börja skriva något i tavlan men sedan skriver något annat. Skriver utan att säga vad de skriver/"läsa högt" och säger det sen. Man börjar skriva något men så skriver man fel :P» (Ganska stor)
- MA för plastdelen, korrosionsdelen hoppade jag runt lite och hittade egentligen ingen som var riktigt bra. Schilke i M12 var dock helt okej.» (Mycket stor)
- Riktigt bra övningsledare» (Mycket stor)

ML 12 & ML 3: (4 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten2 50%
Ganska stor1 25%
Mycket stor1 25%

Genomsnitt: 2.75

ML 13 & ML 4: (9 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten3 33%
Ganska stor6 66%
Mycket stor0 0%

Genomsnitt: 2.66

ML 14 & ML 5: (9 st)
Mycket liten1 11%
Ganska liten2 22%
Ganska stor6 66%
Mycket stor0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Har ej gått på dessa» (Mycket liten)
- Vet inte om salen e rätt men martin martensit rockar! Han e bäst» (Ganska stor)

ML 15 & ML 6: (10 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 10%
Ganska stor6 60%
Mycket stor3 30%

Genomsnitt: 3.2

- Stort plus i kanten till bägge tjejerna!» (Mycket stor)

10. Vad tyckte du om övningarna?

83 svarande

Totalt:

1 Inte Bra»0 0%
6 7%
3 OK»45 54%
23 27%
5 Mycket bra»9 10%

Genomsnitt: 3.42

Fördelat på olika grupper:

ML 11 & MA: (55 st)
1 Inte Bra0 0%
24 7%
3 OK32 58%
414 25%
5 Mycket bra5 9%

Genomsnitt: 3.36

- Var runt i olika salar» (2)
- Dom flesta övningsledarna var rätt skumma» (2)
- Hade varit bättre om övningarna och talen på tentorna var lite av samma sort» (3 OK)
- korrosionen var mycket bra. plasten sämre» (3 OK)
- Jag vet inte klassrum» (3 OK)
- Svårt att bedömma med tanke på fråga 3.» (3 OK)

ML 12 & ML 3: (4 st)
1 Inte Bra0 0%
21 25%
3 OK1 25%
42 50%
5 Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3.25

ML 13 & ML 4: (6 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK4 66%
42 33%
5 Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Stefan C mycket bra. Gick snabbt igenom hur man gör. Hängde med bra. Materialövn.ledaren (minns inte namnet) tog mycket tid på dig och rast hanns ej med. Hängde inte med lika bra. Tappade koncentrationen.» (3 OK)

ML 14 & ML 5: (9 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK6 66%
43 33%
5 Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Återigen: Korrosion bra. Polymer mindre bra.» (3 OK)

ML 15 & ML 6: (9 st)
1 Inte Bra0 0%
21 11%
3 OK2 22%
42 22%
5 Mycket bra4 44%

Genomsnitt: 4

11. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?

83 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»21 25%
Ganska stor»43 51%
Mycket stor»14 16%

Genomsnitt: 2.79

- lab 1 var bra, likaså lab 3. dock var lab 2 helt värdelös, lärde mig inte mycket. inte lätt när man har en handledare man inte riktigt hör vad hon säger, inget ont om henne (en asiat), men det var svårt att få något ur labben, annars hade den möjligtvis varit givande.» (Ganska liten)
- Dåligt på lab 2, då labledaren inte kunde teorin och inte riktigt visste vad hon pratade om. För seriösa prov innan lab 1 och 2. Så specifika frågor känns onödigt? Bättre att få en helhetssyn?» (Ganska liten)
- Labben om korrosionstyper var bra och man fick bättre förståelse med genomgången i början av labben. De övriga undrar ja fortfarande om de var ett skämt? Se nedan. Varför skall man ha ett test innan labben på utantillkunskap?» (Ganska liten)
- Lika bra som laboration 1 var, lika kass var laboration 2 ( meningslös).» (Ganska liten)
- Den första korrosinslabben var bra!» (Ganska liten)
- alla labbar var bra utom den sista polymerlabben där man tittade på plastbitar» (Ganska liten)
- Polymerlaben var väl okej. Den är väldigt lätt att inte ta på allvar dock, och allvarligt, hur luktar en gammal telefon?» (Ganska stor)
- Vi lärde oss inte så mycket på laboration 2 pga av att utrustningen inte fungerade. Blev väldigt stressigt när de väl löste sig. Dessutom pratade handledaren dålig engelska.» (Ganska stor)
- dock var de varierande, lab 2 kan förberedas mkt bättre!!» (Ganska stor)
- Lab 1 och 3 var jättebra. Men lab två var helt värdelös, utrustningen krånglade och labledaren verkade inte själv veta hur det funkade och sa fel om hur man skulle ställa in utrustningen. Så stod och glodde på en maskin som inte funkade i mer än en timme och hann därmed inte klart och lärde mig inget.» (Ganska stor)
- Första labben var särskilt bra och gav konkreta exempel» (Ganska stor)
- Jättebra! Det var länge sen jag fick en så tydlig koppling mellan praktik och teorie! Första labben var dock lite långdragen.» (Mycket stor)
- Bra, tydliga och relevanta labbar, gjorde att det man snappat upp på föreläsningarna blev tydligare!» (Mycket stor)

12. Vad tyckte du om lab. Korrosionstyper?

83 svarande

1 Inte bra»2 2%
1 1%
3 OK»14 16%
38 45%
5 Mycket bra»28 33%

Genomsnitt: 4.07

- väl lång» (3 OK)
- Hade en mindre bra lab.ledare vilket gjorde att man inte läde sig så mkt.» (3 OK)
- Jag lärde mig bra basic kunskaper. Hade velat göra den tidigare i läsperioden.» (4)
- Korrisionslabben var lärorik» (4)
- Var bra att se de olika typerna.» (4)
- Den mest intressanta av laborationerna. Bra med riktiga exempel på var och hur korrosion kan uppstå.» (4)
- Korrosionslabben betydde väldigt mycket. Den är jättebra.» (5 Mycket bra)
- Behåll den som den är, mycket bra! Bra med det lilla provet med.» (5 Mycket bra)
- Man förstod mycket, och eftersom man var tvungen att göra ett prov innan såg man till att ha koll på det labben skulle handla om.» (5 Mycket bra)
- Mkt givande för å vara en labb!» (5 Mycket bra)

13. Vad tyckte du om lab. Polarisationsdiagram?

82 svarande

1 Inte bra»26 31%
13 15%
3 OK»23 28%
18 21%
5 Mycket bra»2 2%

Genomsnitt: 2.47

- Att den som leder laborationen varken läst på eller kan uttrycka sig i engelska och/eller svenska är helt klart underkänt. Laborationen hade säkert varit givande om det inte var så stora språkliga problem.» (1 Inte bra)
- Bristande kunskap i utrustningen hos handledare och allmän oorganisation. Bättre förberedd handledare hade varit att önska, kanske labbPM ska översättas till engelska? Det var svårt att lära sig något. » (1 Inte bra)
- Ledare pratade inte engelska eller svenska bra, svårt att fatta vad som blev sagt. Inte tillräcklig koll på utstyr eller teori» (1 Inte bra)
- Vad ska man säga? En handledare som varken kunde engelska, svenska eller förstå sig på apparaterna. Eric Tam fick komma in flera gånger för att få det att fungera. » (1 Inte bra)
- Polorisationslabben var under all kritik då utrustningen inte fungerade alls! » (1 Inte bra)
- Förstod bara hälften av vad assistenten sa.» (1 Inte bra)
- Undervisa era övningsledare med bättre engelska» (1 Inte bra)
- Tycker det är under all kritik att man låter en person som knappt kan prata eng vara labbhandledare.» (1 Inte bra)
- Utrustningen strulade och handledaren var inte alls bra (okunnig)» (1 Inte bra)
- Labbassistenten Karin kunde inte förklar vad som hände och det hon kunde förstod man inte pga hennes dåliga engelska. Jag lärde mig inte nånting på den labben!!» (1 Inte bra)
- Labbledaren Karin Guong kunde knappt göra sig förstådd på engelska och verkade varken ha koll på hur labben skulle genomföras eller hur utrustningen fungerade.» (1 Inte bra)
- Se ovan!» (1 Inte bra)
- Man lärde sig en del av att läsa bakgrunden och instruktionen till polarisationslaborationen. Men eftersom laborationsassistenten inte kunde göra sig förstådd på varken engelska eller svenska om resultat och liknande så kändes själva laborationen ganska meningslös för att inte säga helt värdelös. » (1 Inte bra)
- Förstod inte min labledares engelska.» (1 Inte bra)
- Stort minus för labledaren som inte kunde svara på frågor eller förklara teorin...» (2)
- dåliga handledare, förklarade inte bra» (2)
- Att en manick ritade polarisationsdiagram åt mig var inte så givande. » (2)
- lab ledare var för dålig på engelska, så hade svårt att lära ut/ förklara såpass krånglig teori.» (2)
- Fick ingen förståelse för vad vi gjorde även om jag verkligen försökte hänga med.» (2)
- Tveksam inlärning.» (2)
- Alltså, gick inte bra med handledar Karin här. Hon är snäll, men detta var inte riktigt hennes hemmafält. Det Märktes.» (3 OK)
- Den var lite rörig.» (3 OK)
- Svår att förstå vad man skulle göra och vad som hände.» (3 OK)
- Stundtals lite svårbegriplig.» (3 OK)
- Onödigt att göra så många prover. Kunde dratt ner till 2h. Kändes som man satt av tiden ist för att lära sig något. Annars samma tid men få göra ngt annat också..» (3 OK)
- Långdragen och något otydlig handlednig» (3 OK)
- Polarisationslabben var ganska bra, men det är lite klurigt med polarisation, tycker jag fortfarande.» (4)
- Man förstod mycket, och eftersom man var tvungen att göra ett prov innan såg man till att ha koll på det labben skulle handla om.» (4)
- Hade en bra lab.ledare(stefan) som gjorde att vi lärde oss mycket» (4)
- Svårare labb en övriga. Labb PM kunde varit något tydligare» (4)

14. Vad tyckte du om lab. Polymerers struktur och egenskaper?

84 svarande

1 Inte bra»7 8%
5 5%
3 OK»30 35%
30 35%
5 Mycket bra»12 14%

Genomsnitt: 3.41

- Den gav inte mycket och kändes ganska meningslös.» (1 Inte bra)
- Lukta på en plast?? » (1 Inte bra)
- Onödig» (1 Inte bra)
- Förstod inte vad vi skulle få ut av den här labben. Lite mer intro innan labben hade varit bra. » (2)
- Kände inte att denna lab gav så mycket.» (2)
- Polymerlaben var väl okej. Den är väldigt lätt att inte ta på allvar dock, och hur luktar egentligen en gammal telefon?» (3 OK)
- Ugn-testet var det enda som var givande för mig, resten var lek. » (3 OK)
- Kunde varit både längre och kräva djupare förståelse, hade gärna gjort ett prov innan det också, även om vi inte handskades med kemikalier» (3 OK)
- Labben var enkel men man lärde sig inte mycket» (3 OK)
- Det hade kunnat finnas ett tydligt labb PM som gett bättre förkunskaper inför labben» (3 OK)
- Definitivt den laborationen som gav mest» (4)
- kort men mycket lärorik, det var då jag förstod hur allt hängde ihop!» (4)
- Hade inte läst så mkt innan labbet men lärde mig ändå en hel del!» (4)
- Bra!» (5 Mycket bra)
- Bra att få testa själv lite olika plaster!» (5 Mycket bra)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

84 svarande

Mycket liten»7 8%
Ganska liten»16 19%
Ganska stor»37 44%
Mycket stor»24 28%

Genomsnitt: 2.92

- plastboken är säkert bra som handbok (borde också få användas på tentan därav). korrosionsboken var rörig tycker jag.» (Ganska liten)
- Korrosionshäftet under all kritik» (Ganska liten)
- Var plastboken nått slags skämt eller? » (Ganska liten)
- Varierande, Callister är bra och hyfsat lättläst trots att ingen av examinatorerna verkar tycka det. Plastboken var mycket bra.» (Ganska stor)
- Vem valde att använda Callister... Den är tröttsamt tjatig med massa utfyllnad» (Ganska stor)
- Tycker att man borde kunna se till så att det blir färre utdelade blad och istället få allt från början vid inköp.» (Ganska stor)
- Rörigt att det står fel i callister om plaster på flera ställen, bla figurer om Tg.» (Ganska stor)
- Lila häftet var lite svårläst. Labbhäftena (korrosion-polarisation) var strålande på alla sätt och vis. Utdelat material var också kanon. Callister öppnade jag två gånger innan tentan, plastboken några gånger mer, vilket bara betyder att föreläsningarna var utomordentligt bra!» (Mycket stor)

16. Vad tyckte du om kompendiet Materialteknik - Korrosion

83 svarande

1 Inte bra»7 8%
11 13%
3 OK»23 27%
22 26%
5 Mycket bra»20 24%

Genomsnitt: 3.44

- Korrosionshäftet under all kritik» (1 Inte bra)
- Den är skriven och utformad på ett konstigt sätt, speciellt vissa delar.» (1 Inte bra)
- Ren skit, nytt material nödvändigt. Inte nödvändigtvis innehållsmässigt, men det behöver snyggas till. Knappt läsbar.» (1 Inte bra)
- Mycket bra fakta, men svårläst.» (2)
- väldigt rörigt kompendie» (2)
- mindre bra formulerat på vissa håll. tillkrånglat och svårläst.» (2)
- Bör uppdateras. Tror jag hittade upp mot 6-7 fel i den. (Stavfel, faktafel/tryckfel?). I övrigt lite rörig.» (2)
- Opedagogiskt utformat. » (2)
- Svårläst, opedagogiskt, trist» (2)
- Inte läst det. Precis vad som sas på föreläsningar.» (3 OK)
- Hade kunnat lägga större vikt vid de första delarna. » (3 OK)
- Väldigt tråkigt att läsa. Bara en sån sak som typsnittet gör det sövande...» (3 OK)
- Svårläst.» (3 OK)
- svår begripligt ibland» (3 OK)
- Lite dåliga förklaringar» (3 OK)
- lite av ett sömnpiller men det som stod i det va bra» (4)
- Perfekt. Kortfattat.» (5 Mycket bra)
- äntligen koncentrerad info» (5 Mycket bra)
- Beskrev korrosionstyper bra kunde varit tydligare när det gällde oxidation» (5 Mycket bra)
- Kort och koncist - Bra litteratur» (5 Mycket bra)

17. Vad tyckte du om boken av Callister, Polymeravsnittet?

83 svarande

1 Inte bra»9 10%
18 21%
3 OK»32 38%
17 20%
5 Mycket bra»7 8%

Genomsnitt: 2.93

- inte läst» (?)
- Ordbajs» (1 Inte bra)
- se ovan» (2)
- Har inte läst det.» (3 OK)
- Vissa delar stämde inte eller var dåligt formulerade.» (3 OK)
- Har inte läst detta.» (3 OK)
- mer lättläst och lättare att ta till sig än korrosionshäftet» (3 OK)
- Mycket tydligare än korrosionskompendiet. Tydliga illustrationer uppskattas och hjälper vid inlärning.» (3 OK)
- Bra och förklarande bilder.» (3 OK)

18. Vad tyckte du om boken Plaster, materialval och materialdata?

83 svarande

1 Inte bra»3 3%
7 8%
3 OK»42 50%
24 28%
5 Mycket bra»7 8%

Genomsnitt: 3.3

- inte läst» (?)
- Dåligt att registret var så kortfattat, det gjorde att om man letade efter en specifik del var den mycket svår att hitta eftersom man inte kunde slå upp det mha registret.» (2)
- Mycket info! Gällde att sortera.» (3 OK)
- Bättre läshänvisningar efterfrågas!!» (3 OK)
- lite svårt att greppa alla bilder ibland» (3 OK)
- Bättre som referenslitteratur än som kurslitteratur. » (3 OK)
- Lätt att förstå» (3 OK)
- läste inte den så mkt. mest små partier » (3 OK)
- Tycker att indexet borde förbättras så man enklare kan finna olika delar i boken.» (3 OK)
- Har läst ytterst lite, men den verkar bra.» (4)

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

83 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»5 6%
Ganska bra»46 55%
Mycket bra»30 36%

Genomsnitt: 3.25

- Varför går det inte att lägga upp labb-PM, övningstal etc som PDF:er på kurshemsidan? Chalmers ska satsa på hållbar utveckling, men här ligger vi ett steg efter.» (Mycket dåligt)
- Studieportalen fungerar ju i allmänhet typ aldrig.» (Ganska dåligt)
- Strålande!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

84 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»32 38%
Mycket bra»23 27%
Har ej sökt hjälp»26 30%

Genomsnitt: 3.85

- Lite dumt att de e låst till institutionen.» (Ganska bra)
- Med stort beröm till alla berörda på institutionen. » (Mycket bra)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

84 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 4%
Ganska bra»17 20%
Mycket bra»59 70%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.75

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

84 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»51 60%
Hög»24 28%
För hög»7 8%

Genomsnitt: 3.42

- Mycket att läsa och många labbar.» (Hög)
- Väldigt mkt att läsa, stora avsnitt i böckerna» (Hög)
- Som sagt, man kan skippa några moment för att få rimlig nivå på belastning och poängantal» (För hög)

23. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

83 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»27 32%
Hög»38 45%
För hög»17 20%

Genomsnitt: 3.85

- Pga maskinelementkursens konstruktionsuppgifter.» (Hög)
- Mycket fokus låg på maskinelementkursen eftersom vi hade så mycket grupparbeten i den. » (Hög)
- projekten i maskinelement tog tid!» (Hög)
- mkt pga inlämningsuppg i maskinelement som tog sjukt mkt tid» (Hög)
- På gränsen till för hög.» (Hög)
- konstruktionsuppgifterna i maskinelemnet tog nästan all tid. Man hann inte med nåt annat» (För hög)
- Konstruktionsuppgifterna i Maskinelement tog upp all tid. Jag hann inte knappt plugga något annat.» (För hög)
- Alltför mycket kunskap behövde man läsa till sig själv. En del ska man läsa själv, självklart, men det var extremt mycket.» (För hög)
- Maskinelemnet tar mycket tid med allam konstruktionsuppgifter» (För hög)
- Maskinelement var mycket tidskrävande» (För hög)


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

83 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»8 9%
Godkänt»35 42%
Gott»35 42%
Mycket gott»4 4%

Genomsnitt: 3.39

- Pressen blev enorm för oss studenter vid vissa tillfällen» (Mycket dåligt)
- Tentan var bisarr. Jag trodde jag hade mitt på det torra men skulle vara förvånad av trea.» (Dåligt)
- Ganska rörig kurs. Vore bättre med en plastkurs, och en korrosionskurs tycker jag.» (Dåligt)
- Ny examinator innebar VERKLIGEN en annan typ av tenta. ÖVNINGSTENTAMEN PÅ POLYMERDELEN SAKNADES!!!!!!! Hade kanske förbättrat den misstänkta katastrofala kuggstatistiken som kommer...» (Godkänt)
- Polymerdelen kan bli mycket bättre, korrosion var bra (förutom laboration 2)» (Godkänt)
- Mycket varierande » (Godkänt)
- Intressant kunskap när man väl lärt sig,men ganska tråkigt att läsa in. » (Godkänt)
- Ok, inte mitt största intresseområde men gick att ta sig igenom» (Godkänt)
- Polymerdelen på tentan kunde gjorts bättre. Missade stora delar» (Gott)
- Bra på de flesta punkter.» (Gott)
- Det skulle vara mycket gott om vi hade fått reda på att plastdelen skulle vara så annorlunda. Man kollar alltid på gamla tentor för att veta vad man mer ska plugga på! Föreläsningarna var mycket bra, och övningar» (Gott)
- Bra jobbat Lars, Antal och killen i MA som hade plastdelen! » (Mycket gott)
- Jag gillar kursen men tentan överensstämde inte med mina förväntningar. » (Mycket gott)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Korrosionslabben! Vi hade en väldigt bra handledare där också. Det var han som hade korrosionsövningarna i ML11/MA. Pedagogisk kille. »
- Labbar med "test"»
- labbar, föreläsningar..»
- Laborationerna och övningerna»
- Polymeravsnitten i Callister...»
- Labbarna är kanon.»
- Korrosionsdelen är helt ok!»
- Stefan Olovsjös humor! . . titan!»
- Laborationerna »
- korr.typ. labben, Eric Tam!, mer problemlösning i kursen»
- Labbarna»
- De olika labarna»
- Korrosinsdelen som känns nyttig»
- Korrosionslabb! Den var väldigt bra!»
- laborationer»
- Korrosionslabben var bra och gav mycket.»
- Korrosionsdelen gillade jag»
- Martin övningsledaren»
- »
- labb 1 och 3»
- Bra med labbar.»
- Bra kurs, med bra föreläsare och övningsledare!»
- Laborationerna och sen gillar jag korrosionsfrågorna på tentan också.»
- Laborationerna med tillhörande prov är bra då man tvingas läsa på de delarna under kursens gång.»
- labbar och teoriupplägg»
- Polarisationslabben»
- Labbar och diskution efter labtillfälle»
- Övningarna»
- Korr- och plastlabb»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tja ni skulle ju kunna göra en tenta som inte 60% kommer kugga eller kanske lära ut lite av det som kommer på tentan? Och sluta bjäbba om skit på föreläsningarna, föreläs om det vi ska kunna på tentorna och labbarna!!!»
- tentan»
- Kanske någon mer ingående labb i polymerdelen hade varit trevligt.»
- se över korrosionshäftet och lab 2»
- kopierade materialet från bokhandeln.. formelsamling till tentan bör omstruktureras, helst i och med att de delas ut under kursen tas med av var och en.»
- Skriv tentafrågor så man FÖRSTÅR vad som efterfrågas. Och i alla andra kurser, exempelvis mekanik, får man ha med sig FORMELSAMLING. Varför inte ge ut en KOMPLETT FORMELSAMLING till polymerdelen, eller är det viktiga verkligen att lära sig formler utantill? Inte bättre att man vet ungefär hur dessa ser ut istället för att nöta in massa formler ifall att.»
- Förbättra kvalitéen på laborationerna»
- Polymerisationslabben, handledaren var rätt kass, kändes som om hon inte kunde mer än oss studenter. Plastdelen på tentan, riktigt kass!»
- Labbar (2 st bör göras om), korr.häftet »
- Som sagt, man kan skippa några moment för att få rimlig nivå på belastning och poängantal»
- Plastlabben »
- svensktalande lab ledare, jämnare uppdelning korrosion plaster på tentan. Plastdelen tog dubbelt så lång tid att göra än korrosionsdelen.»
- Vet ej»
- Ha väldigt mycket tydligare frågor på tentan! Det är fortfarande ingen som vet vad fråga 1 handlade om (och jag tror inte det beror på kunskapsbrist). Fråga två var också väldigt konstig, det var inte alls det man trodde man skulle trycka in ordagrant i huvudet. Hade antagligen gett tentan bättre betyg om man hade sett en liknande innan så man visste vad som ansågs viktigt. »
- Ta bort/mindre krav på laborationsproven. Lättare att lära sig med t.ex ett projektarbete i grupp.»
- Bättre plastföreläsningar. Bättre formulerade frågor på tentan. Mer tid på sig på tentan. Man ska inte behöva stressa sönder sig. Förändring av plastlabben.»
- Tentafrågorna på polymerdelen! Tydligare frågor hade underlättat betydligt! Luddiga frågor bör undvikas till varje pris då man verkligen inte kan räkna med någon hjälp om man inte förstår frågan. Sen tycker jag att frågorna bör handla mer om det som vi faktiskt gått igenom på flsn och övn och inte på något som man bara "nämnt i förbifarten", syftar på fråga två. Mer om de tunga delarna såsom tg exempelvis som ändå nämndes på föreläsningarna väldigt mkt..»
- Inför duggor. »
- Labassistenter som är lite bättre på engelska.»
- Bättre engelska på övningsledaren till labbarna. Även mer pålästa! Två av labbarna kändes det som inte ö.ledarna va förberedda alls. En sa till och med jag läste på lite om de här i gårkväll o de va länge sen så minns inte så mycket men så här tolkade jag det.. bla bla»
- Ansåg att Karin Gong ej fungerade bra som Labbhandlerare då hon inte kunde prata varken sv och knappt eng.»
- Tycker övningarna bör styras upp lite bättre. Tycker rätt många övningsledare abra skriver upp svaret på tavlan utan att låta eleverna diskutura/komma med förslag. »
- »
- Byta ut labbassistenten på labb 2 polarisationsdiagram»
- Polarisationslabben måste genomföras med en bättre handledare, nu blev det fyra timmar som man knapt lärde sig något på.»
- Lab 2 bör förberedas bättre! »
- Bättre labledare som kan labben!»
- Se till att i alla fall ha laborationsassistenter som kan kommunicera på ett språk som studenterna kan förstå.»
- Vet inte, tyckte kursen var rät stadig.»
- Poängsättningen på tentamen är emellanåt mycket märklig, t.ex. den fråga där polarisationsmätningen skulle förklaras med delar och metod för sammanlagt 1.5 p!»
- plastdelen på tentan»
- Tydligare med vad som är viktigt och alltså vad som kommer att tenteras!»
- Säg för fan inte att dom arma eleverna ska lägga 500 spänn på plastboken!»
- Korrosionsmaterialet.»
- Bättre instuderingsfrågor, kanske häfte för de viktigaste delarna..»
- Polarisationslabben, labbhandledare som inte förstår och kan förklara labben är helt värdelösa!!!»
- Bättre handledning på plolarisationsdiagramlabbet. »

27. Övriga kommentarer

- Jag var otroligt besviken på polymerdelen av tentan. Kändes inte alls som frågorna var relevanta. Och det var svårt att uppskatta vad antal ville fokusera på då vi ej hade fått några övkingstentor fån honom. Väldigt besvike .»
- Gärna bättre samband mellan föreläsning, övningstal och tentan i sig. För övrigt är det märkligt att ägna en hel föreläsning till att gå igenom polymerer och deras glasomvandlings- och smälttemperaturer, när detta ändå bifogas tentamen. På samma föreläsning uppmanade föreläsaren att vi skulle kunna detta utantill och det var många som trodde fram till ett par dagar innan tentan att dessa faktiskt skulle läras in utantill. Nog för att det är bra att ha förståelse för dem, men att lägga så stor vikt vid dem är inte OK. Sedan kan tyckas, att på plast-delen av tentamen så gavs relativt få poäng för tämligen omfattande frågor. Att sedan ställa en 6-pängsfråga på tentamen om något som inte större vikt lagts vid under kursens gång är heller inte OK. I övrigt så tycker jag att föreläsare borde släppa loss tjötet istället för att bry sig om folk på föreläsningen som verkar ofokuserade. Tack o hej!»
- Bra jobbat! Antal ser stilig ut i kavaj med, det är alltid roligt att ha en professor som faktiskt ser ut som en också. In med kavajerna - ut med fleecetröjorna, kära föreläsare.»
- hållbar utveckling är något som inte tycks eftersträvas. allt ska printas, till alla, alltid! detta gäller kanske främst från maskinelement men har aldrig burit så mkt papper! modernisera och gör något annorlunda snarast!»
- En sista pik på tentan. Att ställa en fråga som HELT grundar sig i "grundläggande fysik" - är det verkligen rätt? Ni gav ledning om att "0 K = 273 grader C", vilket inte ens är rätt. Då kanske ni kan ge en ledning om grundläggande fysik. »
- Stora skillnader på årets tenta gentemot tidigare år. Vet inte om det är fel..Med det är värt att konstateras. Tentan blev och var svår.»
- Bra föreläsare.»
- Hade gärna sett att examinationen delades upp i två delar, en för korrosion och en för plaster.»
- Det kändes inte som en så enhetlig kurs, mer som två kurser som slagits samman. Inte bara för att att den ena handlade om plast och den andra om korrosion, utan för att nivåerna på de olika delarna var så skilda. »
- Kändes som att tentans frågor på plastdelen var mycket större och komplexa än tidigare år. Tog längre tid att svara på och krävdes betydligt längre svar.»
- nej»
- Oklar tenta! Tråkigt att man missar poäng för att man inte förstår frågan.»
- Tentatiden bör utökas till 5 timmar med tanke på att det är väldigt mkt att skriva på varje fråga och ibland även beräkna. Har man också oturen att inte förstå någon eller några frågor blir det ännu mer ont om tid när man funderar på vad som menas med vissa formuleringar...»
- Onödigt att vi ska behöva lägga pengar på kompendium som ej är kompletta. »
- »
- 4char»
- Fråga 1 & 2 på tentan var det nog ingen som kunde? »


Kursutvärderingssystem från