ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära HT09, LMS263

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»7 53%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.53

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»3 23%
50%»2 15%
75%»2 15%
100%»6 46%

Genomsnitt: 3.84

- Första två veckorna gick man på lektionerna men sen insåg man hur meningslösa de var» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 50%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 25%

Genomsnitt: 2.16

- Finns det?» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2.12

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»3 30%

Genomsnitt: 2.9

- Tentan var mycket svårare än tidigare år, var förbannad över den höjda svårighetsgraden när jag lämnade skrivningen.» (?)
- tentan var riktigt dålig. speglade inte alls de vi hade lagt ner tid på föreläsningarna.» (Nej, inte alls)
- tyckte tentan var i svåraste laget. har inte hört någon som tyckte att den var ok i svårighetsgrad» (I viss utsträckning)
- Tycker att vissa saker som vi eximatorn lade väldigt mycket tid på under kursen saknades på examinationen-» (I viss utsträckning)
- tycker inte tentan var rättvis. lite för avancerad» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»4 30%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.07

- Har man en lösningsbok så ger det inget att sitta på föreläsningarna och få samma lösningar som i den.» (Mycket liten)
- Mycket tråkiga föreläsningar med en lärare som står vänd med ansiktet in mot tavlan hela tiden och bara maler på hur man löser en uppgift eller hänvisar en formel. Ingen tid för egen eftertanke under föreläsningarna. » (Mycket liten)
- dåliga föreläsningar, alldeles för högt tempo på föreläsningarna. riktigt dåligt att de inte var schemalagt ett övningspass..» (Ganska liten)
- tycker det borde vara fler övningsletioner. läraren går ganska fort fram » (Ganska liten)
- Jag tycker att läraren lade ner alldeles för mycket tid på att bevisa formler. Jag tycker inte att det är rätt sätt att lära ut på. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 2.84

- krånglig bok med värdelösa förklaringar.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen är rent utsagt usel. Det är alldeles för lite tydliga exempel i boken. Lösningsboken som gick att köpa till var totalt värdelös. Den hopade över mycket steg och gjorde det ibland omöjligt att förstå.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.16

- Läraren borde ha ännu mer exempel. Det fanns inte ett exempel på kapitel 16. Dåligt!» (Ganska dåligt)
- kunde funnits mer lösningar på kurshemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»2 15%
Ganska dåliga»2 15%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»3 23%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.07

- Enbart tavelräkning,ytters få räknestugor» (Mycket dåliga)
- Hur många övningslektioner hade vi? Två? Är det tillrcäkligt? Det är ett skämt. I sådana här tunga ämnen måste man ha kontunerliga övningslektioner! Visst det går väl att gå upp och fråga läraren på honoms kontor men det är inte alltid läraren finns tillgänglig. Nej, fler övningslektioner!!!» (Mycket dåliga)
- skulle önska att peter bövik befann sig mer på sitt rum när man tentarpluggar ifall fråga dyker upp» (Ganska bra)
- fler övnigslektioner. det går att ställa frågor i rasten men efter lektionen är det nästan omöjligt eftersom peter försvinner som i en rökpuff» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 23%
Hög»9 69%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.84

- Väldigt mycket uppgifter att göra varje vecka. Väldigt svårt att hinna göra samtliga.» (Hög)
- två tunga ämnen efter en läsperiod med två tunga ämnen plus att kommunikationen legat och gnagt också» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 15%
Hög»8 61%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 4.07

- Ett arbete och två tentor under läsperioden. Arbetsbelastningen var ganska hög under läsperioden.» (Hög)
- Mycket uppgifter i hållfastheten, labraporter i tillverkningstekniken och en raport i kommunikationen gjorde att inte många uppgifter i hållfastheten hann göras och inte heller mycket instuderingsfrågor i tillvekningstekniken. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»1 7%
Godkänt»6 46%
Gott»4 30%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.23

- Peters ointresse för hållf smittar snabbt av sig och intresset för kursen slocknar totalt.» (Mycket dåligt)
- vill ha en mer engagerad lärare. han blir bättre ju längre kursen går men engagemanget finns inte där» (Godkänt)
- Kursen är väl okej men det finns mycket att göra. Läraren måste bli mer tydlig och engagerad! Utan lärarens engagemang så är det lätt att som elev försvinna och tappa intresset på lektioner. Tempot borde dras ner eller så måste eventuellt ett par lektioner tillkomma.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Boken funkar bra och lösningsbok är ett måste.»
- inget»
- De tillfällena då läraren gick igenom tal på lektionerna var mycket givande!»
- Det goda arbetet med kurshemsidan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt ut läraren! Peter Bövik verkar aldrig ha gjort något tråkigare än föreläsa i hållf. Han saknar helt entusiasm för att lära ut något. Stundom går det fort så man inte hinner skriva av så att hinna fundera på talen och komma på frågor finns det inte tid för.»
- mer övningar där man räknar själv»
- allt»
- Föreläsningarna»
- Fler övningslektioner!»
- Lättare tenta»

16. Övriga kommentarer

- Byt till Sune istället, det hade fått folk intresserade av att gå på lektionerna. Denna läsperioden har alla suttit själva och räknat på egenhand.»
- hoppade av kursen»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

14 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 7%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»0 0%

- Vad är seminarieserien?» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från