ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inomhusmiljö, LBT630

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-06 - 2009-06-30
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»7 87%
Cirka 20 timmar»1 12%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.12

- mot slutet blev det minst 10 timmar varje dag dock.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»2 25%
50%»0 0%
75%»3 37%
100%»3 37%

Genomsnitt: 3.87


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 25%

Genomsnitt: 2.75

- De är tydliga men kunde preciserats bättre. Dvs nu är de korta och koncisa, men de skulle kunna göras något djupare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 87%
Ja, i hög grad»1 12%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.12

- Eftersom inte tenta ägde rum och projektarbeten ofta delas upp eller får följden att vissa gruppmedlemmar gör mer än andra är jag rätt säker på att en del inte lärt sig allt det som är tänkt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 2.75

- Eftersom kurslitteraturen nästan varit obefintlig har undervisningen gjort stor skillnad. Behåll studiebesöken och de många besöken och samarbetet från/med arbetslivsaktiva.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»4 50%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 1.87

- Just i projektet spelade såklart de förutsättningar och papper vi fick kring detta stor roll. Men för faktainlärningen har kurslitteratur knappt spelat någon roll alls.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»3 37%
Ganska dåligt»3 37%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.87


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»1 12%
Ganska dåliga»1 12%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»3 37%
Har ej sökt hjälp»2 25%

Genomsnitt: 3.5

- Handledarna fanns på plats men kändes ganska inaktiva» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 25%
Lagom»5 62%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- mycket jobbigt att uppgiften delades ut så sent.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 37%
Hög»5 62%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.62


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Dåligt»1 12%
Godkänt»3 37%
Gott»2 25%
Mycket gott»1 12%

Genomsnitt: 3.12

- Kom igång på tok för sent (uppgiften delades ut ca i läsvecka 4 och efter det skedde ett för uppgiften nödvändigt studiebesök vilket innebär att vi inte kunde börja med uppgiften för ens i ca läsvecka 5!), ostrukturerad uppgift, handledarna visste inte vad som gällde, osäkert hur uppgiten skulle utföras, viktiga dokument fanns inte tillgängliga. Vid examinations redovisning tycktes handledarna förvänta sig reslutat som ingen förstått att de hade krav på alltså hade de inte framfört vad som förväntades av oss vilket innebar att nivån inte var vad handledarna förväntade sig.» (Mycket dåligt)
- Känndes inte riktigt som man visste vad man gjorde under arbetet-» (Godkänt)
- Det kommer upp till "mycket gott" om man även har en aktuell och samlad kurslitteratur kring ämnet hållbar miljöutveckling!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget»
- Intressant arbete»
- Samarbetet med arbetslivet, det "case" vi fick jobba med i projektet, att flera samlingar är obligatoriska vilket gör att folk går på dem. Fokuset på en hållbar miljö.»
- Valfritt projektarbete»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fler instruktioner och tydligare förklaring av uppgifter.»
- Allt»
- Behövs mer kunskap för att göra arbetet rättvist.»
- bättre samarbete och kommunikation mellan konsulterna.»
- Någon riktigt bra bok som tar upp centrala diskussioner kring en hållbar utveckling i byggsektorn. Kommunikationen! Svaren som vi fick från lärarna var inte alltid synkade eller överensstämde med verkligheten.»
- Undervisningen i förhållande till kursen»

16. Övriga kommentarer

- Den här kursen vad extremt ostrukturerad och flummig»


Kursutvärderingssystem från