ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp4åk1: TIF190 Fysik för ingenjörer 1, TM-prog

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-29 - 2009-06-29
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»12 70%
Cirka 20 timmar»5 29%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.29

- högst 2h/v skulle vara mer sant...» (Högst 15 timmar)
- Ojämn arbetsbelastning. Inget att göra de 3 första veckorna» (Högst 15 timmar)
- En kurs som är på gymnasienivå behöver inte många timmar per vecka. Kanske 1-2 timmar.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»6 35%
25%»2 11%
50%»2 11%
75%»2 11%
100%»5 29%

Genomsnitt: 2.88

- På sin höjd» (25%)
- Deltog ej i räkneövningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 64%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 1.82

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»7 70%
Ja, målen verkar rimliga»3 30%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.3

- Löjligt låg nivå.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- I och med att halva kursen ska ha lästs i fysik B så är målen mer än rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»7 63%
Ja, i hög grad»1 9%
Vet ej/har inte examinerats än»2 18%

Genomsnitt: 2.36

- Löjligt.» (Nej, inte alls)
- Examinationen hade svårare uppgifter än vad som gåtts igenom på föreläsningar.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»7 41%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.82

- Ingen alls.» (Mycket liten)
- Åke är en duktig föreläsare, jag har dock bara varit på någon enstaka föreläsning.» (Mycket liten)
- Jag har inte lärt mig någonting. Kul?» (Mycket liten)
- Föreläsningsantecknignarna och föreläsnignarna är i princip samma sak, kanske variera föreläsningarna från anteckningarna, så man täcker upp mer?» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»5 29%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.35

- Väldigt dålig bok. Alldeles för okoncis» (Mycket liten)
- Boken i sig är väl ganska bra, men kursen och dess innehåll är värdelöst.» (Ganska liten)
- Tråkigt att ha en bok som har följande anmärkning: "detta kan bevisas, men görs inte här" / "se mer avancerade fysikböcker för att läsa mer om detta"» (Ganska stor)
- Föreläsningsantecknignarna var bra, boken alldeles för tjock och för mycket text!» (Mycket stor)
- Bra med föreläsningsanteckningarna!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»4 26%

Genomsnitt: 3

- Inte tagit del.» (?)
- Saknade gammal tenta med samma upplägg som den aktuella» (Ganska bra)
- Svårt att hitta information om vilken labgrupp man tillhörde.» (Ganska bra)
- inget att klaga på.» (Ganska bra)
- Mer exempel kan läggas upp, de som fanns var bra (termodynamaiken), men gärna inom alla områden.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»2 11%
Har ej sökt hjälp»10 58%

Genomsnitt: 4.17

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt samarbete»5 29%

Genomsnitt: 4.11

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»7 41%
Låg»7 41%
Lagom»3 17%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 1.76

- Att klara en kurs på 7,5hp med kanske 15h arbete(totalt) är inte okej nivå.» (För låg)
- Återigen otroligt att bjuda på en kurs som är enklare än gymnasiets fysikkurser. Är det ens möjligt att uppnå hög arbetsbelastning då?» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»4 23%
Låg»6 35%
Lagom»6 35%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.23

- Jag kan inte säga att den varit för låg totalt sett då jag istället lade ner mycket tid och satsatde på högre betyg även i min andra kurs (Linjär Algebra och Numersik Analys). Däremot hade arbetsbelastningen på den här kursen varit högre utan att det skulle ha blivit för hög arbetsbelastning totalt sett.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Dåligt»6 35%
Godkänt»7 41%
Gott»2 11%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.52

- Enklaste kursen jag någonsin läst. Fjantigt.» (Mycket dåligt)
- För låg nivå på kursen, för mycket "inledande fysik".» (Dåligt)
- För mycket från gymnasiet. Extremt dålig miljödel som drar ner intrycket ytterligare.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningsantecknignarna på hemsidan var bra!»
- De fyra veckor av kursen som går igenom material som man ej lärt sig i gymnasiet.»
- Åke. Föreläsningsanteckningarna.»
- inte mycket...»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att tm inte läser kursen.»
- Fler exempel och olika exempel inte ta samma exempel hela tiden!»
- Mindre andel av kursen som ägnas åt repetition från gymnasiet. Hållbar utvecklingsdelen.»
- Att TM och I läser en sådan här kurs tillsammans. Vi har helt olika förkunskaper och det går ej att lägga kursen på en lämplig nivå.»
- Projektet kändes inte som att det gav någonting. Gå igenom fler exempel i lite högre tempo. Nu har vi gjort ett exempel på varje område vilket gör att när man får en uppgift så blir man helt ställd iallafall. Man kan bara typexemplen. Läste i förra årets (tror jag) kursutvärdering till första fysikkursen på I. Såg att ni då kom överens om att köra få men tydliga exempel. Jag tycker nog precis tvärt om. Även om man inte fattar alla detaljer i alla exempel så har man sett det en gång och kan förstå i efterhand när an läser anteckningarna. Om det finns bättre kursliteratur så byt. Den här innehåller fruktansvärt mycket text till väldigt lite information. Trögläst!»
- så mycket som möjligt...»
- Ge ut uppgifter under kursens gång som ligger i nivå med tentauppgifterna! Bokens uppgifter är superenkla jämfört med tentan. Jag fick en chock då det var dags att plugga tentor, det gick inte ens att jämföra med boken!»

16. Övriga kommentarer

- Det är ofattbart att hållbar utveckling kan behandlas på ett så här dåligt sätt. För det första, man behöver inte utgå ifrån att alla är ointresserade och ägna 50% av tiden åt att motivera att ämnet ska läsas. Idag tyckar alla att det är självklart att hållbar utveckling ska ingå. För det andra, varför ska just hållbar utveckling behandlas som nån slags högstadiekurs, istället för med samma akademiska angreppssätt som man förväntar sig av övriga kurser på chalmers?»
- Kändes som att uppgifterna på tentan var svårare än alla exempel vi räknat men det kanske bara var för att vi inte räknat så många exempel. Blir lite kosntigt när vi TM tycker att de (få) matematiska härledningar av uttryck som ingick känns triviala och I (säkert inte alla, men många) tycker att de är svåra. Kanske inte bästalösningen att ha våra kurser ihop. »
- Åke i sig är ingen dålig föreläsare, men han är oerhört överpedagogisk. Kursinnehållet är ett stort skämt och borde verkligen bytas ut.»


Kursutvärderingssystem från