ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö- och energiteknik, LMS893

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»10 25%
Cirka 20 timmar»9 23%
Cirka 25 timmar»11 28%
Cirka 30 timmar»6 15%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.56

- som vanligt en hel del mer under sista veckorna, men även väldigt mycket under själva kursen då det krävdes pga inlämningsuppgifter och självstudier.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»7 17%
75%»17 43%
100%»13 33%

Genomsnitt: 4.05

- Hasses föreläsningar gav absolut ingenting, jag valde därför att inte gå dit.» (50%)
- coretegen tog två veckor » (75%)
- till en början 100% men hans måste leva ut lite mer under lektions tid för att man ska förstå vad han pratar om, och då han inte gjorde de blev de sämre närvaro den sista tiden» (75%)
- Föreläsningarna i Miljöteknik var ej givande då läraren mest stod och svamlade. Svårt att greppa innehållet.» (75%)
- gått på energi delen men inte så mycket på miljö delen.» (75%)
- miljöföreläsningarna gav mig ingeting» (75%)
- trotts att många valde att inte gå på en del av undervisningen så tyckte jag att det ändå gav lite att gå.» (100%)
- inte alla hans föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 2%
Målen är svåra att förstå»11 28%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 41%

Genomsnitt: 3.07

- alla tidigare kursmål jag läst har varit svåra att greppa och inte hjälpt mig särskilt mycket. Läser därför inte kursmålen längre. (Gamla tentor ger mer info om kunskapsmålen.)» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fruktansvärt luddigt» (Målen är svåra att förstå)
- fick läsa mig till allt. vagt förklarade» (Målen är svåra att förstå)
- Målen i miljödelen stämde inte överrens med det vi skulle lära oss... » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Energidelens mål solklara, miljödelen svårare att förstå.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen. Men! Många mål som bevarats från föregående år står fortfarande med i kursmålet, fast att de ej borde vara med. Jag har ställt frågor om olika kursmål (2-3 stycken) och då har läraren inte ens vetat vad jag pratat om.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- eventuellt behövs en uppdatering på kurs målen i miljökursen, enligt en kurs kamrat fanns flera punkter som var inaktuella för i år.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- på karens del» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 67%
Nej, målen är för högt ställda»12 32%

Genomsnitt: 2.32

- mycket att lära sig, inget för övrigt svårt, men väldigt mycket...» (Ja, målen verkar rimliga)
- kraven är alldeles för höga, två kurser i en och 45% till godkänt, det är alldeles för högt» (Nej, målen är för högt ställda)
- Detta är känns som 2x7,5 poäng ihopslagna till 1x7,5 poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Borde vara två kurser istället för en, en föreläsning för att "binda ihop" miljö och energi teknik räcker inte» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»14 37%
Ja, i hög grad»15 40%
Vet ej/har inte examinerats än»7 18%

Genomsnitt: 2.75

- för allt var så luddigt så man fick inget grepp om kursen» (I viss utsträckning)
- tycker att miljödelen på tentan var lite luddig och ibland svår att förstå frågan» (I viss utsträckning)
- svårt att avgöra.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»5 13%
Ganska liten»15 39%
Ganska stor»17 44%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.36

- Karen: Mycket bra Hans: Stundtals mycket otydlig med vad han säger och vad han vill att eleverna skall åstadkomma med sina arbeten.» (Mycket liten)
- miljöföreläsningar - ingen hjälp alls. slutade till sist närvara på dessa, lär bättre av boken.» (Ganska liten)
- Stor på energi - lite på miljön» (Ganska stor)
- i energi har det varit hög men inte i miljö» (Ganska stor)
- Ty, föreläsningarna i miljötekniken bojkottades i slutet. Föreläsningarna i Energiteknik var däremot väldigt givande.» (Ganska stor)
- Energidelen har varit mycket bra. Miljödelen har varit pinsamt dålig.» (Ganska stor)
- Energidelen: Undervisningen var till stor hjälp vid inlärning, mycket bra föreläsningar, tydligt! Miljödelen: Undervisningen var i stort sett inte till någon hjälp alls. Flummiga föreläsningar där saker inte framgår tydligt, mycket svårt att ta anteckningar. » (Ganska stor)
- Miljödelen lärde jag mig enbart genom läsning pga flummiga föreläsningar. Bra övningar på miljödelen dock.» (Ganska stor)
- Gäller energidelen. Miljödelen däremot hade fått "Ganska liten" (se fråga 15).» (Ganska stor)
- I energi-kursen var undervisningen till stor hjälp.» (Ganska stor)
- inte på miljödelen» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 23%
Ganska stor»20 52%
Mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 2.92

- Den tråkigaste kurslitteraturen jag någonsin läst» (Mycket liten)
- Miljö boken har jag inte ens köpt, så den kan jag inte ge någon kommentar om.» (Ganska stor)
- Boken i miljötekniken var ej bra. Tunn och omfattade bara massa text. Inga rubriker, ingen bra struktur överlag. Massa brödtext. Detta har resulterat i att jag själv fick skriva en sammanfattning / leta sammanfattningar av tidigare elever.» (Ganska stor)
- använt mig mycket av sammanfattningar» (Ganska stor)
- i energi delen har den varit mycket stor men i miljödelen har den inte hjälp alls mycket» (Ganska stor)
- Energidelen: Har varit till mycket stor hjälp. Miljödelen: Har varit till väldigt lite hjälp. Riktigt dålig litteratur, boken kunde lika gärna delats ut på ica supermarket. Information kring ett visst ämne är spritt diffust i flera kapitel. Tycker att man kan lägga sig på en annan nivå på en teknisk högskola än "källsortering". » (Ganska stor)
- I energi-kursen var litteraturen till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Thermodynamics: Mycket stor Miljöboken: Ganska liten» (Mycket stor)
- Förlitade mig helt på kursmaterial i miljödelen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»20 52%
Mycket bra»14 36%

Genomsnitt: 3.26


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»22 56%
Mycket bra»9 23%
Har ej sökt hjälp»6 15%

Genomsnitt: 3.48

- » (Ganska dåliga)
- Karen är bra på att svara på frågor, Hans där emot är väldigt otydlig i sin frågeställning och sin svarsgivning. Man får svar från Hans tillslut, men man måste ställa många följdfrågor och gräva fram svaren.» (Ganska bra)
- Karen bra ännu en gång, Miljö tekniken inte, han svarar sällan på de frågor som man ställer utan svävar ut till något annat som inte har med det att göra.» (Ganska bra)
- möjligheterna var bra. Svaren på frågorna dåliga.» (Ganska bra)
- Hans & Karen ofta tillgängliga & väldigt tillmötesgående.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 30%
Mycket bra»27 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.69

- som vanligt» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 25%
Hög»16 41%
För hög»13 33%

Genomsnitt: 4.07

- mycket olika moment med inlämingar och labb, » (Hög)
- Det var svårt att veta hur mycket tid man skulle lägga ner på inlämn.uppgifterna i miljödelen. » (Hög)
- Att ha obligatoriska övningar som man inte får något för över huvud taget plus lektioner och tenta plugg är för mycket. Övningar är bra, men att tvingas gå dit utan att känna att man får något för det, i kunskap eller annan väg, är inte bra. Hans övningar var väldigt otydliga och inte alls roliga att genomföra, att man kände sig tvingad utan någon som helst morot gjorde det värre.» (För hög)
- Tar mycket tid med alla arbeteten vilket kanske kan förbättrats om det blir tydligare vad man skall göra och vad som krävs av en.» (För hög)
- känns som två kurser» (För hög)
- Energidelen har varit intressant och bra, men för tung för att ligga som en halvkurs.» (För hög)
- Det kändes som man läste 3 kurser denna läsperiod!» (För hög)
- Det var som om man läste två kurser istället för en» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 17%
Hög»19 48%
För hög»13 33%

Genomsnitt: 4.15

- ett projekt parallellet i en annan kurs som tog mycket tid... alltså högre än vanligt, men helt ok.» (Hög)
- kändes som att vi läste 150%» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Dåligt»10 25%
Godkänt»19 48%
Gott»7 17%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- mkt rolig kurs och intressant.» (Mycket dåligt)
- gör om hela miljödelen» (Mycket dåligt)
- Energidel bra, Miljödel värdelösa föreläsningar och tråkig presentation» (Dåligt)
- Osammanhängande och dåligt engagemang från lärarna» (Dåligt)
- väldigt många obligatoriska moment om man jämför med lika stora kurser. extremt dåliga instruktioner till inlämningsuppgifterna» (Dåligt)
- Miljödelen var bara jobbig, man skulle i princip kunna hela boken utantill.» (Dåligt)
- Men enbart pga Karens insatts.» (Godkänt)
- kursen är väldigt intressant men den är alldeles för stor, bör minskas på både miljö och energidelen» (Godkänt)
- en intressant kurs, innehållet är välldigt aktuellt i dagens sammhälle, » (Godkänt)
- Energidelen: mycket väl genomfört Miljödelen: Underkänt, vissa delar var bra - tex studiebesöket. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- vikten av att förändring i samhället är ettt måste för mäsnlig överlevnad i framtiden »
- Karens del i kursen, samt studiebesöket på Ekocentrum(vilket var väldigt intressant).»
- räknestuga och lab med karen.»
- Labben. Repetitionen av de senare delarna av Termodynamikkursen.»
- Energi delan borde bevars som den är. »
- Kursen har varit intressant och givande. Bra att kombinera båda ämnena, sedan beror det på vad som är givande för en ingenjör att veta inom miljöområdet. Fakta om Kyotokonferensen är mer för allmänbildningen kanske? »
- Karen Berntsson.»
- Labben i energi, övningarna»
- allt med energi delen »
- Studiebesöket.»
- energidelen»
- Energidelen är bra som den är. Karen är jätteduktig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Luddighet, miljöanalys och olika arbeten hit och dit men inte fasen har jag lärt mig någonting överhuvudtaget av det.»
- mer vettigare och pedagogisk undervisning. användning av krittavla (på miljösidan)»
- det är väldigt viktigt att en lärare är intresserad av sitt ämne och att det som skrivs på tavlan ska kunna läsas och vara förstående, så hans gå en teaterkurs och träna på stilen så blir de nog bra..»
- Hans bör tänka på sin pedagogik. Vara klarare med vilken information som är central under varje föreläsning och inte sväva runt så mycket.»
- Det som förändras är de små inlämnings uppgifterna i Miljön. Man fick itne ut speciellt mycket av de bara en massa krängel. Där de varit mera intressant att göra något större än göra en inlämning för att man skulle ha sett principen hur man gör LCA bland annat.»
- Föreläsningarna i Miljötekniken måste bli mer strukturerade, pedagogiska och givande. »
- begripliga föreläsningar i miljö»
- Hans Eriksson och miljödelen. Hans föreläsningar och sätt att formulera uppgifter är INTE bra. Något måste göras till nästa år. När man går på en föreläsning så förväntar man sig någon slags struktur och att man ska gå igenom konkret information. Under miljödelen har det inte varit så!»
- tycker att föreläsaren i miljö skall vara mer konkret och kanske visa lite bilder och ge exempel, man tappar koncentrationen ganska lätt när han prata så mycket vilket gör det svårt att hänga med.»
- miljödelen dåliga föreläsningar på miljödelen övningarna på miljön var okej»
- Se till så att det går att ta anteckningar på föreläsningarna i miljödelen, inga hieroglyfer och gärna annan kurslitteratur. Mindre "flum". »
- Bättre strukturerade miljöföreläsningar (för det mesta kastas ord spontant upp på tavlan, lite huller om buller, slarvigt skrivet).»
- Hans attityd och innehållet i miljödelen»
- miljödelen»
- Miljödelen, där hade jag svårt att se vad som var viktigt i kursen och plocka ut rätt saker att läsa på. Instruktionerna och läsanvisningarna var väldigt dåliga på miljödelen i början. Det blev lite bättre på slutet.»
- Miljödelen var väldigt flummig. Man förstod väldigt sent vad det var man förväntades kunna.»
- Det skulle ha varit roligt att genomföra ett av dessa studiebesök som Karen pratade om att har genomförts tidigare år. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Fruktansvärt meningslös kurs. Antingen håll en "miljökurs" eller en "värmeväxlarkurs", att blanda är bortkastad tid. Vad ger vvx-kunskaper för en ingenjör i dennes framtida yrke?»
- Som ovan, men utöver det så tycker jag att kursen är för stor för 7,5 poäng. Om man jämför arbetsmängden på denna kurs med andra kurser på 7,5 poäng så är denna mycket, mycket större. Det vore nog inte en dålig idé att dela på dessa två kurserna igen, eller att skära ner på dem båda(vilket skulle vara en dålig idé). Energi tekniken är det inga problem med att utöka, miljön är svårare, skulle kanske gå med ett större projekt, men hur detta skulle utformas vet jag inte. Jag skulle vilja påpeka att detta är min första kurs utvärdering. Ni bör se detta som att jag är väldigt besviken på kursen och känner att den bör ändras på. Hoppas ni inte anser att detta bara är skitsnack, för att det är fler än jag som känner liknande.»
- Det går rykten om att Vijay skall ta över energidelen istället för karen nästa år, vilket enligt min åsikt är MYCKET dåligt för Maskineleverna. Behåll Karen om ryktet är sant och det är möjligt.»
- En bra kurs i övrigt.»
- Jag har aldrig lämnat några kommentarer förut då det aldrig varit nödvändigt. Men den här gången var jag tvungen. Miljödelen och Hans Eriksson måste förändras rejält till nästa år. Den och han är ingen bra kombination. Det enda jag lärt mig inom miljödelen är det som jag själv läst i kurslitteraturen. »
- svår tenta, tycker det är tråkigt att de skall "överraska" med udda frågor på tentan... Annars bra.»
- Om samtliga utbildningar på Chalmers måste läsa en miljökurs borde det inte vara så svårt att skriva en bra bok för teknologer...»
- Jag är medveten om att miljödelen i många fall är lite "flummmig" och att det kan vara lätt att sväva ut som föreläsare, men detta måste göras något åt! Dock blev lite bättre struktur de sista föreläsningarna, men fortsätt i den riktningen!»
- när det gäller miljödelen så tycker jag att man lärde sig mest på de arbeten och "verkliga" exempel som vi arbetade med i grupp. Ha en separat dugga/tenta/arbete på detta och ha bara energidelen på sluttentan kanske?»


Kursutvärderingssystem från