ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1, Matematik 1, MVE335

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-17 - 2011-11-06
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»10 43%
Cirka 20 timmar»6 26%
Cirka 25 timmar»4 17%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- har haft ganska bra pejling på detta innan» (Högst 15 timmar)
- siktar på att plugga minst 8h/dag» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»14 58%
100%»8 33%

Genomsnitt: 4.2

- Blev registrerad på kursen mitt i kursen» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 66%

Genomsnitt: 3.41

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 82%
Nej, målen är för högt ställda»4 17%

Genomsnitt: 2.17

- Med endast matte c ifrån gymnasiet så är det ganska tufft. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Antingen grundligare intruduktionsmatte eller helst: en bok som förklarar mer ( nästan omöjligt att läsa sig till något på egen hand!)» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 21%
Ja, i hög grad»12 52%
Vet ej/har inte examinerats än»6 26%

Genomsnitt: 3.04


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»8 33%

Genomsnitt: 2.91

- Läraren stressade för mycket och hade svårt att förklara på mer en ett sätt.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var mycket pedagogiska och lärorika. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»10 41%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 1.95

- Boken Grundläggande matematik för sjöingenjörer del 1 är otroligt svårläst, helst om man inte är någon talang i matematik. » (Mycket liten)
- det var den sämsta matte-boken jag någonsin använt, den är opedagogisk, osammanhängande, dålig uppbyggdnads-struktur och jävlit tråkig att läsa! Jag gick ut gymnasiet i sommras med VG i matte E och jag förstog verkligen inte vad som stog i boken :S» (Mycket liten)
- Dålig bok.» (Mycket liten)
- Boken beskriver väldigt dåligt. Jag hämtade alla förklaringarna från föreläsningarna. Boken saknar lösningshäfte och även svaren i fasit kan vara mycket otydliga. Bokens i sig själv är väldigt ostrukturerad med figurer på andra sidor än uppgifterna etc.» (Mycket liten)
- För få uppgifter på samma "svårighetsgrad", om du inte kandet sen innan har du ingen möjlighet att nöta in det. Dåliga förklaringar, onödigt komplicerade svar i facit.» (Mycket liten)
- Värdelös bok!!!!!!!!!» (Mycket liten)
- Väldigt otydlig och intetsägande bok» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»8 34%

Genomsnitt: 3.13

- Rätt krångligt då mattematiska egenskaper inte använder PINGPONG» (Ganska bra)
- Det enda som drar ner på helhetsbilden är just läroboken. Bra hemsida med många övningstentor.» (Ganska bra)
- Det var meckigt att behöva använda ett annat system, när vi till alla andra kurser använder pingpong» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 16%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.45

- Va jag har förstår så sitter läraren på johanneberg och det försvårar ju möjligheten att få hjälp efter lektionstimmar när man kör fast» (Ganska dåliga)
- Längre övningslektioner hade varit bra,» (Ganska bra)
- Övningstillfällen tillsammans med föreläsningar gillas!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»14 60%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.86

- fått mycket hjälp av de som har studerat fler/högre kurser i matte. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 58%
Hög»9 37%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.45

- Man fick spendera mycket tid med att re skriva och förstå egna anteckningar eftersom boken inte kunde förklara på ett vettigt sätt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»14 58%
Hög»8 33%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.37

- Denna mattekurs tog otroligt mycket tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»12 50%
Gott»9 37%
Mycket gott»3 12%

Genomsnitt: 3.62

- Boken drar ner, men duggorna höjer.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sven J, läraren tycker jag var helt ok »
- lärarna och upplägget»
- Repitionsveckan var väldigt bra.»
- Duggorna är mycket bra. »
- Duggor, bra med många så man vet vilken nivå man ligger på och kan ta ifatt om något saknas.»
- 2 separata övningssalar»
- duggorna»
- Upplägget av kursen. Räknestugor. Duggor.»
- Att många gamla tentor gick att tillgå.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag hade föredragit en annan bok, kanske inte finns. »
- boken!!!»
- Lite bättre förklaringar på tavlan. Under vissa föreläsningar gick det väldigt fort.»
- Kurslitteraturen. »
- Byta läroboken. Efter som det är mycket självstudier så bör det vara en bok med lösningshäfte så att man kan följa och förstå räknegången själv. Om boken inte byts ut så bör ett extra häfte med föreläsningarnas genomgångar ges ut så att man slipper spendera all tiden med att anteckna och istället följa med i diskussionen och resonemanget på föreläsningarna.»
- Byt ut läroboken! Har använt dåliga läroböcker förr men denna tar priset!»
- Boken!!! Inte undervisande på något sätt, exempeluppgifterna är bara författarens tankegång utan förklarningar. »
- Kurslitteraturen»
- Kurslitteraturen»
- Annan bok. För få övningsuppgifter i boken, samt tycker jag att exemplen i boken var svåra att förstå. Tycker att det var för mycket föreläsningar. Skulle varit fler övningslektioner så man kunde få hjälp med det man inte förstod.»

16. Övriga kommentarer

- Utan hjälp av tex internetsidor hade vissa delar i boken varit helt obegripliga. »


Kursutvärderingssystem från