ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD LP1 12/13 Miljöteknik och hållbar utveckling PPU065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-12
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 77%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Arbetsbelastningen blev väldigt hög i slutet eftersom det var både projektinlämning och hemtenta på slutet. Dessutom kändes det som att projektet var upplagt så att mycket skulle göras på slutet eftersom metoder som skulle vara med i tex idegenereringsfasen presenterades bara några dagar innan projektet skulle lämnas in. Eftersom vi hade disponerat arbetet annorlunda fick vi därför gå tillbaka i projektprocessen för att få med den metoden. Hade varit bättre om allt som skulle ingå stod tydigt i projekt-pm så gruppen själv fick möjlighet att planera sitt projekt. I och med hemtentan får man chans att reflektera över artiklar och kurslitteratur vilket är bra, men det är dumt att den ligger efter att man är klar med projektet. Då är det liksom försent att ta med sig den kunskapen in i projektet. Hade varit bättre att dela upp hemtentan på t.ex. två hemduggor under kursens gång. Det skulle både jämna ut arbetsbelastningen och ge mer kunskap i projektet. Kursadministrationen har inte alls fungerat, uppgifterna har inte beskrivits tydligt i projekt- och kurs-pm varför det har varit svårt att veta vad vi ska göra, och så har det skett ändringar i dokument och scheman kontinuerligt vilket leder till förvirring!»
- ämnet miljö och hållbar utveckling är i allra högsta grad relevant för utbildningen/yrket. jag vill dock inte blanda ihop det med att kursen var väl genomförd och bör behållas. »
- Katastrofal kursadministration där informationen var så otydlig att flera saker missuppfattades, det var oklart vad som skulle utföras. KursPM ändrades under kursens gång vilket skapade oklarheter.»
- Kursadministrationen fungerade i allmänhet dåligt. KursPM var väldigt omfattande, innehöll irrelevant information och var väldigt otydligt. Dessutom var det otydligt om man skulle titta i kursPM eller projektPM för vissa uppgifter, och det kändes som att många delar var otydliga och konflikterade. Dropbox fungerade inte bra, utan allt material delades upp i en djungel av undermappar. Dessutom, eftersom att alla kan redigera innehållet, skapades det flera kopior av många dokument vilket gjorde det ännu svårare att veta vad som gällde. Allt detta gjorde att det tog längre tid än nödvändigt att komma igång med projekten och arbetsbelastningen blev alldeles för stor i slutet av kursen. »
- Arbetsbelasteningen alldeles för stor för att vara en godkäntkurs. En massa onödig tid gick åt bara till att försöka förstå förstå kurs-pm och hitta information om vad som skulle göras. För många olika dokument att växla mellan för att hitta information.»
- Arbetsbelastningen var verkligen ojämn. Ingenting att göra i början och sedan skulle man få ihop en rapport på en vecka, samtidigt som det helt polötsligt tillkom föreläsningar som inte tidigiare varit inplanerade. Mycket svårt att hinna med allt. »
- Kursadministrationen var den sämsta jag varit med om. Allt arbete låg på de sista läsveckorna så det var ju ingen höjdare.»
- Lärorik och viktig kurs som är i stort behov av tydligare struktur och avgränsningar. Spretig och svår att få översikt över. Ojämn tidsfördelning.»
- Rörigt upplägg på uppgifter och examination. Stort antal mindre moment som var svåra att koppla samman i leksaksprojektet. Det kändes också mycket ojämnt med arbetsbelastningen, då det dröjde lång tid innan de första handledarmötena och man kom igång sent. För kort tid gavs för vissa faser som t ex. idégenerering och konceptframtagning.»
- Kursadministrationen fungerar riktigt dåligt. Kurs-PM ändrades flertalet gånger under kursens gång. Mycket oklart vilka moment som var obligatoriska. När några elever missade en obligatorisk redovisning (omöjligt att veta att den var mer obligatorisk än föreläsningarna) underkändes dessa direkt utan möjlighet att komplementera förrän LP3.»

Kursens mål var tydliga*
21 svarande

6 30%
6 30%
6 30%
2 10%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
21 svarande

1 6%
5 33%
3 20%
3 20%
3 20%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
21 svarande

16 76%
4 19%
1 4%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
21 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
6 28%
15 71%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
21 svarande

12 57%
7 33%
2 9%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
21 svarande

0 0%
0 0%
4 19%
5 23%
12 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Aldrig varit med om så oklar kursadministration. KursPM innehåller massa irrelevanta grejer som inte alls hör hemma där, men saknar vissa absolut nödvändiga saker. Exempel på det är väldefinierade obligatoriska moment där det tydligt står vilket datum dessa sker. Att kurs-pm ändras är under all kritik, om det bara är ändringar i schemat borde kanske schemat ligga utanför kurs-pm samt nogrann information vid sådana förändringar skickas ut. Att arbetsbelastningen blev så skev var för att man inte fattade vad som skulle göras i projektet förrän flera veckor efter starten. Det var en konstig styrande nivå på projektarbetet, Ibland kändes det ganska fritt att lägga upp som man ville men så kom det plötsligt metoder som var tvunget att vara med. Ofta dök dessutom dessa upp för sent. Antingen får det vara friare hur man lägger upp projektet eller så får det vara tydligare med hur man ska göra.»
- Handledaren (johan) och gästföreläsarna har varit jättebra! I projektet fick vi lägga väldigt mycket tid på att leta upp information om kina och göra olika antaganden om hur det ser ut i fabriken. Det känns onödigt att alla grupper ska lägga så mycket tid på det istället för att försöka ta fram ett innovativt koncept! Hade varit jättebra om det delades ut ett dokument där nuläget beskrevs vad gäller fabrikerna, arbetsvillkoren osv. Då skulle dels alla grupper ha samma utgångspunkt men framförallt kan vi lägga tid på det som är viktigast i projektet dvs att ta fram en bättre produkt! Som det är upplagt idag får den fasen oförtjänt lite utrymme i projektarbetet och undervisningen. Det har varit väldigt oklart med närvaron, det skulle vara 80% men närvaro har tagits sporadiskt och man har inte fått nån feedback på ifall man har för lite/lagom närvaro. Dessutom är det då svårt att avgöra vilka moment som är obligatoriska i kursen när man säger att det är generellt 80%.»
- Duggor under kursensgång hade vart bättre än hemtenta. belv för mycket i slutet och nästan inget i början av kursen, Hade vart bättre med mer utspridd arbetsbelastning.»
- Hemtentan kändes överflödig, ej särskilt lärorik och för omfattande med resten av kursens arbetsbelastning i åtanke»
- För mycket kurslitteratur! Jätteintressant men det finns ingen möljighet att hinna läsa igenom allt. För stort fokus på olika modeller. Hemtentan hade inte behövt vara så krävande efter ett så stort projektarbete. »
- Den individuella delen av examinationen var inte givande. Det hade varit bättre att ha till exempel en dugga i början/mitten av kursen så att man fick mer kunskap tidigare, det hade också kunnat ge mer. Planscherna var tidskrävande och inte alls lärorika. »
- Hemtentan hade jag hoppats på skulle ge en tid att faktiskt förankra all kunskap man samlat på sig men inte riktigt hunnit sammanfatta och organisera. Men hemtentan kändes bara väldigt rörig och irrelevant.»
- För stort fokus på rapporten och fokus där kom för sent. Handledningarna borde börjat tidigare!»
- Föreläsningar var för det mesta bra, men kändes ibland som att viss information inte gavs i rätt tid jämfört med vilka metoder och teorier det var tänkt att man skulle hunnit tillämpa i projektarbetena. Gästföreläsare bra, framförallt Creatables. »
- Vår grupp har fortfarande inte fått den utlovade feedbacken på vår rapport (11/11), vilket är dåligt.»

Föreläsningar*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 14%
Gav tillräckligt / Bra»7 33%
Lärorikt / Ganska bra»5 23%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 28%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»2 9%
Mycket lärorikt / Mycket bra»19 90%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 16%
Gav tillräckligt / Bra»8 66%
Lärorikt / Ganska bra»1 8%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 8%
Ingick inte i kursen / Vet ej»9

Genomsnitt: 3.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»4 30%
Gav tillräckligt / Bra»5 38%
Lärorikt / Ganska bra»4 30%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»8

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 100%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»20

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 14%
Gav tillräckligt / Bra»3 14%
Lärorikt / Ganska bra»10 47%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 23%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»21

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»2 10%
Gav lite /Ganska dåligt»2 10%
Gav tillräckligt / Bra»3 15%
Lärorikt / Ganska bra»10 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 15%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 15%
Gav tillräckligt / Bra»8 40%
Lärorikt / Ganska bra»7 35%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 10%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»1 6%
Gav lite /Ganska dåligt»4 26%
Gav tillräckligt / Bra»6 40%
Lärorikt / Ganska bra»3 20%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 6%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 2.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 14%
Gav tillräckligt / Bra»8 38%
Lärorikt / Ganska bra»5 23%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 23%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»3 15%
Gav lite /Ganska dåligt»5 25%
Gav tillräckligt / Bra»5 25%
Lärorikt / Ganska bra»6 30%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 5%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»3 15%
Gav lite /Ganska dåligt»2 10%
Gav tillräckligt / Bra»9 45%
Lärorikt / Ganska bra»3 15%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 15%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»3 27%
Gav lite /Ganska dåligt»4 36%
Gav tillräckligt / Bra»3 27%
Lärorikt / Ganska bra»1 9%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 2.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»1 50%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 50%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»1 4%
Gav lite /Ganska dåligt»5 23%
Gav tillräckligt / Bra»8 38%
Lärorikt / Ganska bra»6 28%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 4%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 66%
Lärorikt / Ganska bra»2 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»5 23%
Gav tillräckligt / Bra»10 47%
Lärorikt / Ganska bra»5 23%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 4%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»1 6%
Gav lite /Ganska dåligt»5 33%
Gav tillräckligt / Bra»4 26%
Lärorikt / Ganska bra»2 13%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 20%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 50%
Gav tillräckligt / Bra»1 50%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Missade en föreläsning pga av att schemat ändrades två dagar innan och vår grupp redan bokat in handledningsmöte den tiden.»
- Svårt att deltaga då schemat ändras ofta utan att tillräcklig information når oss i tid»
- Inte motiverad.»
- Missade någon/några föreläsningar efter som de INTE ANNONSERATS I TID.»
- Mycket konstigt med ett närvarokrav på 80% på vanliga föreläsningar, andra föreläsare behöver inte använda sig av denna metod för att få elever att komma till föreläsningar...»

Föreläsningar
21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»8 38%
100%»12 57%

Genomsnitt: 4.47

Övningar
19 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»4 21%
100%»13 68%

Genomsnitt: 4.42

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.19


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Bra och engagerad föreläsare+gästföreläsare! Upplägget på kursen var väldigt bra och föreläsningarna kändes väldigt relevanta»
- Jag tycker att företagsfokuset i projektet var vettigt, men man kanske ska vara tydligare med exakt hur mycket man bör kolla på företaget och hur mycket som ska handla om produkten. Personliga förändringsprojektet var jättebra! Gästföreläsarna var riktigt intressanta allihop, bra!»
- Projektarbete, gästföreläsare »
- Innehållet i kursen är bra, engagerande och intressant. Thomas har mycket kunskap, gör föreläsningar intressanta och skapar bra diskussioner. Mycket bra gästföreläsningar.»
- Kurslitteraturen var bra. Båda böckerna samt alla artiklar/texter utom kanske "Planetary Boundaries" var mycket givande att läsa. Gästföreläsningarna var genomgripande väldigt intressanta och inspirerande. Den individuella förändringsuppgiften var också en positiv upplevelse.»
- Projektet, dock göras om så det är tydligare vad som ingår och så koncept och förbättringsfasen får mer utrymme. Den individuellla uppgiften är bra men jag har upplevt det som att många inte gjorde den fullt ut, hade kanske varit bra om man skulle maila in/skriva upp nånstans vad man valde så alla väljer i god tid och kommer igång.»
- projektet med att förbättra leksak, fast lite bättre planerat med föreläsningarna så de synkar projektet bättre. »
- leksaksprojektet - det är en bra övning att "hänga upp" resten av informationen i kursen kring, det känns logiskt att tillämpa det man lär sig i leksaksprojektet. gästföreläsarna var också givande.»
- Gästföreläsningarna var fantastiskt bra. Mycket inspirerande och lärorika. Föreläsningarna var bra och föreläsaren var bra på att svara på frågor, kunnig i ämnet. Johan var en riktigt bra handledare, behåll honom!»
- Gästföreläsarna, speciellt Createbles. »
- Gästföreläsarna var riktigt bra allihop, och Thomas föreläsningar och svar på sakfrågor fungerade bra.»
- De första föreläsningarna, innan allt fokus låg på olika modeller, var jättebra och inspirerande. De flesta gästföreläsare var också toppen.»
- Bra föreläsningar och inspirerande gästföreläsningar. Kul och lagom komplext projekt med leksaker.»
- projektet, men det behlver mer struktur och bättre upplägg så att inte all arbetsbelastning ligger i slutet. »
- Gästföreläsarna»
- Gästföreläsare.»
- Gästföreläsningar och mycket av metodiken. LCA etc. Mycket intressant kurslitteretur men även bör det avgränsad lite.»
- Individuell uppgift Omfattande grupparbete Gästföreläsningar»
- Vill framhålla det som var positivt med kursen: gästföreläsarna! De flesta var mycket inspirerande och bra föreläsare. I övrigt var Thomas ofta bra på att svara på frågor som hade med miljö att göra.»
- Det mesta! Kursens innehåll och upplägg ÄR bra! »

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- I efterhand hade det varit bättre att ha informationen på studentportalen, blev svårt att hänga med i vad för material som uppdaterades. Kansk sprida ut arbetsbördan så man vet hur man ska skriva rapporten tidigare och kunna börja med den så det inte blir så stressigt sista veckan»
- Tänk igenom kurs- och projekt-pm ordentligt. Det b lir väldigt rörigt när det står om projektet i kurs-pm trots att det finns ett separat projekt-pm t.ex. Även om hemtentan var ett bra sätt att kolla hur väl litteraturen hade lästs så känns det som att det är orimligt mycket examination för kursens omfattning. Metoder som ska användas i projektet bör gås igenom tidigare.»
- Hemtentamen borde ha varit uppdelad i inlämningsuppgifter som disponerats över veckorna istället»
- Kursadministrationen har helt ärligt varit åt fanders. Arbetsbelastningen är väldigt ojämnt fördelad. Det stora produktförändringsprojektet är i princip gjort för att stressas fram de sista veckorna. Att försöka ligga före hjälper inte eftersom nya moment dyker upp som ska genomföras i projektgången. Schemaändringar med kort varsel, artiklar som skall läsas som skickas ut i sista minuten, scheman i PM och time-edit som inte matchar är också saker som visat på hur dåligt uppstyrd kursadministrationen är. Utdelat material har i kursen distribuerats via dropbox. Detta har fungerat dåligt, främst eftersom mappstrukturen är svåröverskådlig och informationen om varje övning ligger utspridd i kurs-PM och övnings-PM. Det är svårt att hitta saker i dropboxen. Därtill är dropbox i sig olämplgt eftersom elever, lärare och andra utomstående (tex programansvariga) råkar spara om filer så att dropboxen fylls av mängder av kopior av samma dokument. Det är i de här lägena ibland oklart vilket om det är någon skillnad mellan dem och vilket man skall använda. I kurs-PM har det funnits moment som inte varit med i kursen (då tänker jag på en del av del A som handlar om tekniska principer), och vissa bitar har saknats, varit oklara eller lagts till med kort varsel. Kritik verkar ibland bara studsa bort från Thomas. När han konfronteras med att det finns gott om oklarheter svarar han med att det är en fri kurs och att man får ta lite egna beslut. Samtidigt går han emellanåt in och detaljstyr vilka metoder och liknande som skall användas i projektet, ofta långt efter att man själv tycker att en viss projektdel bör vara avklarad.»
- Kursadministrationen måste VERKLIGEN ses över så den är konsekvent och tydlig från första början! Fokus i projektet måste flyttas från att försöka hitta fakta till antaganden om hur situationen ser ut i fabriker i kina idag till hur vi kan förbättra det! Mer innovationsinriktat projekt mindre tid på att leta fakta, dela ut information från början om nuläget i fabrikerna för att spara tid.»
- hemtentan. Den var galet omfattande, för det va väldigt mycket att läsa. Införa duggor istället så det blir utspritt under kursen.och folk lär sig antagligen mer på så vis. »
- nära inpå allt. det fungerar inte att ha kursmaterial liggande på Dropbox. "mapp-trädet" var som en labyrint, det låg alltid uppe flera versioner av kurspm, vid ett tillfälle fyra st "conflicted copy" (som jag tror skapas då någon med mac öppnar dokumentet?) varav INGEN hade Thomas som signatur. hur ska man veta vad som gäller då? kurspm stämde inte och det var svårt att hitta information. det är INTE okej att ändra i kurspm - det är ju lite att bryta mot ett budord på chalmers. det väckte också irritation att Thomas exempelvis påstår att en föreläsning varit inplanerad i "två veckor" när hälften av grupperna bokat in handledning, då utifrån kurspm (i efterhand syntes det att kurspm hade ändrats dagen innan). rapporten och hela leksakprojektet måste ha tydligare avgränsningar. ska man betrakta produkten eller företaget, utifrån världsperspektiv eller lokalt. för mycket fokus på metoder som kräver mycket information från företaget, ex slca:n. det blev i princip en tidsödande uppskattning vars resultat var väldigt påverkat av om man valde att vara pessimistisk eller positiv. jag kan ärligt säga att jag har mått dåligt under kursens gång av anledningar som är direkt knutna till kursens upplägg, "luddiga" avgränsningar och Thomas oförmåga att ta kritik. stresspålägget hade kunnat minskas mycket genom åtgärder kopplade till rent praktiska aspekter i kursen.»
- Minska antalet examinationsmoment. Göra en tydligare struktur och ha den klar redan från början! Föreläsaren är duktig på just föreläsa men om han inte kan hantera den administrativa delen kanske det bör ses över om någon annan ska ha ansvar för det. Gå igenom saker kopplade till projektet i god tid så att man har användning av det. »
- Administrationen! Det var kaos med kurspm som ändrades hit och dit. Kursen har även väldigt mycket examination, kan kanske minskas lite? »
- Kursadministrationen - gör om, gör rätt.»
- Om det ska vara 80% närvaro måste närvaro tas på ALLA lektioner och inte bara ibland. Bättre information och tydlighet! Det är inte okej att göra så många ändringar i kurs-pm och inte heller att skicka mejl kvällen före och kräva att man ska hinna läsa tre artiklar till nästa lektion. För stora projektgrupper - blir väldigt oeffektivt arbete. Grupper på 4-5 personer hade varit mycket smidigare.»
- -Tycker inte kursadministrationen ska ligga på dropbox. Lägg allt på pingpong såsom alla andra kurser. Man kan inte heller förvänta sig att alla ser om uppdateringar har gjorts på dropbox då inte alla har den funktionen inlagd. -Inga ändringar i kurs PM, det skapade mycket förvirring och endast 1 dokument!!! -Tycker att kursens planering var dålig då den ledde till att alla grupper fick 2 dagar på sig att göra hela designprocessen. -För mycket tid lades åt alla förberedande analys metoder och det gavs inga klara direktiv över vad som förväntade vara klart tills när. -Mycket tid ägnades åt att lista ut vad man förväntades göra (Inte bra!). -Det är även konstigt att kursen inte blir klar vid kursslut utan att man förväntas jobba mer efter kursen har tagit slut och komplettera sina rapporter. Kanske är själva rapporten för stor? »
- Kursadministrationen och kurs-pm!! Det ska finnas ett schema som inte förändras löpande.Det ska också kunna avläsas korrekt så att det inte uppstår missförstånd. Dropbox bör inte användas för att lägga ut material, använd kurshemsidan!! »
- Den bör administreras av någon som kan»
- Thomas borde inte få vara examinator - eller använda sig av en sekreterare. Han får gärna föreläsa men INTE vara examinator. När tänker Örjan göra något åt detta?»
- Skär bort en del av de mer odefinierade metoderna så allt inte blir en röra. Bättre planering för projektet, inte tre dagar för redesignen. Mindre tid på "steg A". FÄRRE EXAMINATIONER i slutet åtm. Hemtentan bör delas upp i små duggor istället, detta skulle leda till att man läste texterna, lärde sig mer eftersom och kunde TILLÄMPA KUNSKAPEN i projektet kontinuerligt. »
- Bättre struktur, på utdelad kursinformation samt tidsplan Mindre grupper i grupparbeten Större fokus på individuell uppgift, kan ersätta hemtenta»
- Kursadministrationen! Thomas använder sig av dropbox för att förmedla dokument och instruktioner som behövs i kursen. Att tvinga studenter att skaffa ett dropbox-konto känns fel! Dessutom dök det ofta upp uppdateringar och förändringar av kurs-pm, även det på dropbox, utan att i övrigt meddela studenterna. Vid ett tillfälle ändrades kurs-pm kvällen innan en lektion, på vilken Thomas hävdar att vi ska ha obligatorisk föreläsning dagen efter (där vi bokat in handledning pga att det stått "projekttid" i flera veckor). Vid konfrontation angående detta förnekar Thomas dessutom att kurs-pm ändrats. Vidare är kursen överexaminerad, att ha muntlig delredovisning i grupp, individuellt projekt med redovisning, projektarbete med redovisning och hemtenta känns inte rimligt. Dessutom hastas delarna igenom för att allt ska hinnas med, följden blir att studenterna inte hinner fördjupa sig i någon av delarna.»
- PMena innehåller mycket bra information men det fanns väldigt många olika PMn vilke krånglade till att hitta informationen ibland. Kanske ha färre, alternativt försöka korta ner/strukturera upp dem något. Även möjligtvis ha en ÄNNU tydligare inledande genomgång av projekt i början av kursen med någon slags förslag till veckoplanering som kopplas till innehåll på föreläsningar. »
- Åh... vart ska jag börja. Det är frågan om jag kommer att få ned allt på papper. För det första så var kursadminisrationen förfärlig - alla instruktioner var fruktansvärt otydliga, särskilt i skrift, och Thomas ändrade information i KursPM kontinuerligt under kursens gång och väntade sig att alla på något vis intuitivt skulle känna på sig det och börja varje dag med att läsa ”,,,det nya KursPM:et”,,,. Mejl kom ständigt med ibland motstridig information och sen syftades det fram och tillbaka till olika mejl och dokument hejvilt tills säkert varenda elev i klassen hade olika uppfattningar om vad som skulle göras. För det mesta har vi som klass, via vårt klassforum, försökt att gemensamt diskutera oss fram till vilket schema, dokument eller mejl vi väntas följa, men vi har nästan aldrig lyckats - och det har vi alla fått lida för. Inte heller är det lätt att höra av sig till Thomas för att komma till klarhet om något, jag har mejlat honom tre gånger med frågor och aldrig fått svar - jag har aldrig känt mig så ohörd. Arbetsbördan har varit väldigt mycket större än vad den kunnat vara om administrationen fungerat, och tiden i alla fall jag och mina gruppmedlemmar (7st totalt) var tvungna att lägga ned på enbart projektarbetet med tillhörande rapport och presentation är bara den nog för en normal 7,5poängs-kurs på Chalmers. SÅ mycket tid har gått åt till att reda ut i oredan av instruktioner. Dessutom har klassens ifrågasättande av hur kursen sköts enbart mötts av taggar utåt från Thomas sida - det känns inte som att konstruktiv kritik är välkommet utan tas som ett personligt påhopp, vilket inte alls är vår intention. Thomas är jättetrevlig och menar uppenbart väl –,,, men han leder inte en godkänd kurs. Våra övriga studier blir lidande av det här och jag tror inte att Thomas vill undervisa en missnöjd klass även nästa år. SNÄLLA ÄNDRA PÅ DET HÄR TILL NÄSTA ÅR. Vi vill inte veta av att nästa årskull klagar över samma saker. RED. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- och tillbaka till olika mejl och dokument hejvilt tills säkert varenda elev i klassen hade olika uppfattningar om vad som skulle göras. För det mesta har vi som klass, via vårt klassforum, försökt att gemensamt diskutera oss fram till vilket schema, dokument eller mejl vi väntas följa, men vi har nästan aldrig lyckats - och det har vi alla fått lida för. Inte heller är det lätt att höra av sig till Thomas för att komma till klarhet om något, jag har mejlat honom tre gånger med frågor och aldrig fått svar - jag har aldrig känt mig så ohörd. Arbetsbördan har varit väldigt mycket större än vad den kunnat vara om administrationen fungerat, och tiden i alla fall jag och mina gruppmedlemmar (7st totalt) var tvungna att lägga ned på enbart projektarbetet med tillhörande rapport och presentation är bara den nog för en normal 7,5poängs-kurs på Chalmers. SÅ mycket tid har gått åt till att reda ut i oredan av instruktioner. Dessutom har klassens ifrågasättande av hur kursen sköts enbart mötts av taggar utåt från Thomas sida - det känns inte som att konstruktiv kritik är välkommet utan tas som ett personligt påhopp, vilket inte alls är vår intention. Thomas är jättetrevlig och menar uppenbart väl –,,, men han leder inte en godkänd kurs. Våra övriga studier blir lidande av det här och jag tror inte att Thomas vill undervisa en missnöjd klass även nästa år. SNÄLLA ÄNDRA PÅ DET HÄR TILL NÄSTA ÅR. Vi vill inte veta av att nästa årskull klagar över samma saker –,,, RED. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- aldrig fått svar - jag har aldrig känt mig så ohörd. Arbetsbördan har varit väldigt mycket större än vad den kunnat vara om administrationen fungerat, och tiden i alla fall jag och mina gruppmedlemmar (7st totalt) var tvungna att lägga ned på enbart projektarbetet med tillhörande rapport och presentation är bara den nog för en normal 7,5poängs-kurs på Chalmers. SÅ mycket tid har gått åt till att reda ut i oredan av instruktioner. Dessutom har klassens ifrågasättande av hur kursen sköts enbart mötts av taggar utåt från Thomas sida - det känns inte som att konstruktiv kritik är välkommet utan tas som ett personligt påhopp, vilket inte alls är vår intention. Thomas är jättetrevlig och menar uppenbart väl –,,, men han leder inte en godkänd kurs. Våra övriga studier blir lidande av det här och jag tror inte att Thomas vill undervisa en missnöjd klass även nästa år. SNÄLLA ÄNDRA PÅ DET HÄR TILL NÄSTA ÅR. Vi vill inte veta av att nästa årskull klagar över samma saker –,,, RED.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- nbart mötts av taggar utåt från Thomas sida - det känns inte som att konstruktiv kritik är välkommet utan tas som ett personligt påhopp, vilket inte alls är vår intention. Thomas är jättetrevlig och menar uppenbart väl –,,, men han leder inte en godkänd kurs. Våra övriga studier blir lidande av det här och jag tror inte att Thomas vill undervisa en missnöjd klass även nästa år. SNÄLLA ÄNDRA PÅ DET HÄR TILL NÄSTA ÅR. Vi vill inte veta av att nästa årskull klagar över samma saker. red.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

21 svarande

Mycket dåligt»7 33%
Dåligt»7 33%
Godkänt»5 23%
Gott»1 4%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 2.14

- Thomas är grym på att svara på frågor kring ämnet, har alltid vettiga svar! Det är så synd att inte administrationsfrågor kan besvaras lika bra. Det känns som att uppgifter måste tänkas igenom och verkligen definieras tydligt, intrycket man får nu är att de höftas ihop lite under kursens gång. Tydligare förfarande kring projektet, som det var nu förstod man inte om det var ett projekt eller en lektionsövning som gicks igenom när thomas började prata om uppgiften. Att använda dropbox fungerar väl, men det blir väldigt tydligt när förändringar sker vilket i denna kurs sätter examinatorn i dåligt ljus. Dessutom upplevs kanske behovet av att skicka ut mail om ändringarna inte lika stort, trots att inte alla märker att filer ändras i dropboxen. » (Mycket dåligt)
- den värsta läsperioden hittills. det faktum att det i mångt och mycket känns som "onödig" stress och ångest gör det upprörande att kursen fortfarande finns kvar (med tanke på tidigare års kritik). Redan i mitten av läsperioden var det på tal att ta upp detta med kåren. » (Mycket dåligt)
- Det här är ett väldigt intressant ämne med en väldigt sympatisk föreläsare, tyvärr räcker inte det. Det var den sämsta kurs jag någonsin läst. Arbetsbelastningen står inte på något sätt i relation till en g-kurs på 7.5 hp. Antalet moment var för många för att man skulle kunna fokusera på dem och göra dem så pass bra som man hade velat. Välj EN examinationsform istället för att försöka krysta in alla som finns!! Att bara ha ett produktutvecklingsprojekt med rapportskrivning är ett tillräckligt stort moment i sig, att då dessutom krysta in egna arbeten, två redovisningar och en hemtenta är inte rimligt. Sen framgår det tydligt att examinatorn inte kan sköta sitt jobb. Det var riktigt dåligt organiserat! Det är svårt att motivera sig själv till att jobba hårt för den här kursen när läraren uppenbarligen inte anstränger sig tillräckligt. Det får inte fortsätta så här. Om det inte blir bättre till nästa år är det ett tydligt bevis på att dessa kursutvärderingar bara är för syns skull.» (Mycket dåligt)
- FÖRÄNDRA KURSEN INFÖR NÄSTA ÅR!» (Mycket dåligt)
- Tyvärr blir betyget mycket dåligt för denna kurs. Egentligen är det ett intressant ämne men den riktigt dåliga administrationen och kommunikationen med Thomas tynger dessvärre ner betyget. Tidigare studenter på TD som läst kursen har berättat om samma problem, men ändå verkar inga förändringar ske. Hoppas att Thomas tar tag i det och förbättrar kursen tills nästa år!» (Mycket dåligt)
- Kursen är viktigt och relevant för min utbildning, men som den hålls nu känns det orimligt. » (Dåligt)
- Det är ett jätteintressant ämne och duktig föreläsare, synd att det ska förstöras av dålig information och oklarhet.» (Dåligt)
- Bra och inspirerande innehåll men själva kursen som helhet fungerade inte eftersom det inte fanns någon administration.» (Dåligt)
- Gillar som sagt innehållet men det är för stökigt. Har aldrig varit så stressad i slutet på en kurs tidigare.» (Dåligt)
- Ostrukturerat upplägg och svårt att veta vad som egentligen krävs för att bli godkänd. Dock är det en väldigt viktig kurs för programmet! Gästföreläsare är en jättebra idé och projektet skulle kunna bli bättre om det bara ses över lite.» (Godkänt)
- Svin intressant ämne! Men stundvis otydlig struktur på kursen samt att arbetsbelastningen borde vart mer spridd, inte allt på de två sista veckorna.. » (Godkänt)
- Innehåll mycket intressant och känns relevant men det var svårt att genomföra kursen p.g.a oklarheter i kursens upplägg, krävdes mycket extratid att få klarhet och det ökade arbetsbördan» (Godkänt)
- Ev byta hemtentan mot några mindre duggor. Det var svårt att motivera sig att läsa kurslitteraturen under kursens gång då det inte var ett krav vilket då gjorde att man prioriterade annat. Vid hemtentan blev det då istället orimligt mycket att läsa. » (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.19
Beräknat jämförelseindex: 0.54

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från