ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Kvalitetsstyrning i produktutveckling, LMT563

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»2 8%
Cirka 20 timmar»2 8%
Cirka 25 timmar»7 30%
Cirka 30 timmar»7 30%
Minst 35 timmar»5 21%

Genomsnitt: 3.47

- Sista veckan/veckorna har arbetstiden varit mer. Detta för att det varit redovisning av grupparbete.» (Högst 15 timmar)
- projektet tog väldigt mycket tid» (Cirka 25 timmar)
- Kursen bilr för stor med både dugga tenta och ett stort arbete» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt tids kravande kurs med dugga, arbete coh tenta, är det vekligen rimligt. Mindre focus på arbetet nästa år, eller bara G på det och 4 poäng till tentan, alla stressar ihjäl sog över det.» (Cirka 30 timmar)
- projektet tog övervägande delen av tiden» (Minst 35 timmar)
- Projektarbetet tog alldeles för mycket tid utanför skolan» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»10 43%
100%»12 52%

Genomsnitt: 4.43

- Kanske missade en föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 13%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 39%

Genomsnitt: 3.08

- Bara uppsatta Dugga-mål. Iaf som jag har sett.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dom slutliga kursmålen inför tentan framkom aldrig trots löften från Mats » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 85%
Nej, målen är för högt ställda»3 15%

Genomsnitt: 2.15

- borde vara mer poäng för ett sådant stort projekt» (Ja, målen verkar rimliga)
- Åter att det är för mycket att göra i förhållande till poängen» (Nej, målen är för högt ställda)
- En kombination av både dugga, projektarbete samt en mycket omfattande tenta gör kursen alldeles för stor i förhållande till poängtalet.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 25%
Ja, i hög grad»10 50%
Vet ej/har inte examinerats än»5 25%

Genomsnitt: 3

- skulle vara mycket mer passande med godkänt examination på arbetet istället för en tenta då detta tog långt mycket mer tid. Kräv istället en nogrann tidsrapport och lägg duggor ovanpå för högre betyg.» (I viss utsträckning)
- sista frågan var litre luddigt formulerad.» (Ja, i hög grad)
- Välskriven tenta, och stämde väl överens med vad som väntades.» (Ja, i hög grad)
- Tentan kunde inriktats mer på delar från projektarbetet för att underlätta pressen. Sen vill jag tillägga en sak om tentans utformning. Det var mycket dåligt att ta med ett tal i systemanalys som vi på övningarna endast behandlade i ca. 30 min. Jag syftar på tentans sista tal. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 26%
Ganska stor»12 52%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.95

- Föreläsningarna kunde varit lite bättre strukturerad men föreläsnigsanteckningarna har varit bra» (Ganska liten)
- Övningarna gav mycket men föreläsningarna kändes det som man lika gärna kunde läsa själv genom de utgivna overhead anteckningarna. » (Ganska liten)
- De första lektionerna gav inte så mycket, mest hjälp har fredagarnas lektioner med övningar varit.» (Ganska stor)
- Ibland fasligt svårt att hålla sig vaken under föreläsningar, men på det hela taget rätt så lättförståeligt.» (Ganska stor)
- Vi gick igenom allt viktigt och hur man använder sig av olika metoder, det mesta har jag lärt mig under lektion» (Mycket stor)
- Mats är precis så som man vill ha en lärare! Engagerad, lyhörd och inspirerande.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 23%
Ganska stor»14 66%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.85

- Kursboken gav inte jättemycket, mest använt utdelade papper och häften.» (Ganska stor)
- inte boken dock» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 60%
Mycket bra»9 39%

Genomsnitt: 3.39

- Lite strul i början, men det ordnade ju sig.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»15 65%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- svårt under arbetstider men vet ej hur detta ska gå att förbättra» (Ganska dåliga)
- Mats fanns så gott som alltid tillgänglig vid behov, och svarade så att man förstod.» (Mycket bra)
- Läraren var ofta tillgänglig för frågor och handledning. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»11 47%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.26

- grundläggande när man tvingar till grupparbete med en annan klass är att man inte har konstanta schemakrockar.» (Ganska dåligt)
- svårt att få tid att passa med maskinare/design» (Ganska bra)
- Lite synd bara att schemana inte var synkroniserade mellan maskin och design, det HADE ju kunnat underlätta lite när vi ändå förväntades jobba tillsammans. Lite ovärt att aldrig ha håltimme samtidigt... » (Ganska bra)
- Vissa i gruppen var alldeles för ambisiösa och andra gjorde inte ett dyfft under projektarbetet. » (Ganska bra)
- Själv har jag svårt att göra bra ifrån mig i plugget. Hade därför en förhoppning om att projektet skulle inrikta sig på ett enkelt område. Så blev det inte riktigt» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 17%
Hög»13 56%
För hög»6 26%

Genomsnitt: 4.08

- Vi hittade inte en bra metod för att kunna göra ett bra arbete.» (Lagom)
- Projektarbetet tog väldigt mycket tid som inte var schemalagd. » (Hög)
- hög i tid inte svårighet, mest pga den fruktansvärd a konstruktions kursen vid sidam om, skulle vara lagom om denna låg tillsammans med tex en CAD-kurs.» (Hög)
- Hög, men lösbart.» (Hög)
- pga. av projektet» (Hög)
- Vi borde ha fått mer lektionslagt tid då vi kunde sitta och jobba med projektet. (redan i början av projektet)» (Hög)
- för mycket med både dugga projekt och tenta» (För hög)
- Återigen projektarbetet tog alldeles för mycket tid. Tips inför nästa år är att behålla projektarbetet, då det var väldigt givande, men ta bort tentan och göra kursen till enbart en godkänd kurs. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»9 39%
För hög»14 60%

Genomsnitt: 4.6

- Det var väldigt mycket att göra, ett grupparbete/projekt i varje kurs, plus duggor och tentor. » (Hög)
- inte för hög, men hög» (Hög)
- Det känns som att vi läst 3 kurser parallellt. Miljö, kvalitet och energi. Det har varit galet mycket att göra i vissa perioder.» (För hög)
- för mycket med tanke på att vi förutom kursen hade projekt plus tenta i konstruktion gk» (För hög)
- En sånhär till och jag hoppar av! Värst hittils. » (För hög)
- Konstruktionen tog för mycket tid och kraft.» (För hög)
- Flytta antingen Konstruktion eller Kvalitetsstyrning, de gör sig dåligt tillsammans.... » (För hög)
- borde inte ha denna kursen sammtifigt som miljö-och energiteknik» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 26%
Gott»14 60%
Mycket gott»3 13%

Genomsnitt: 3.86

- Projektarbetet var bra för inlärning inom produktutveckling» (Godkänt)
- intressant kurs och roligt projekt» (Gott)
- Lite trögstartat, stundom sövande, men man lärde sig nånting, alltid trevligt att applicera det man lär sig på nåt verkligt.» (Gott)
- bra men mycket hög arbetsbelastning med tenta och dugga med ett stort projekt.» (Gott)
- Mycket intresant kurs, tagit upp användbara metoder och gett en bra inblick i vad kvalitet innebär » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektarbetet»
- två moment istället för två. Arbetet är bra men jag tycker för str vik lägs vid det. Ett arbete med endast godkänt hade varit bättre. Eller bara arbete och bara godkänt tenta. Inte alltihop.»
- projektet»
- Mycket bra med övningarna på fredagar, just att vi fick testa själva och gå igenom olika metoder. Man lärde sig mycket.»
- arbetet, men inte i den form med 10p, det blir för stressigt och kraven blir för höga.»
- Gruppuppiften var lärorik, bra handledning »
- Blandningen av föreläsningar och smågruppsövningar»
- delarna var bra»
- mats! han e jätte bra.»
- Projektet, kul att utvärdera befintlig produkt för att komma på något bättre. »
- Projekarbetet»
- projektet, dock br det ej vara både projekt o tenta efetrsom detta medför för hög arbetsbelastning.»
- övningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske inte ett lika stort arbete. Borde få mer poäng för arbetet.»
- Gruppindelning, så man kan påverka lite i vilka grupper man hamnar.»
- för mycket med dugga projekt och tenta där duggan och projektet inte gav mer än bonus på en redan godkänd tenta... projektet bör ge mer än bonuspoäng.»
- Projektarbetet bör ge mer poäng till tentan, eller inte vara lika stort. Det ger för lite för den tiden man lägger ner.»
- se 14»
- Att inte ha två likadana fredagslektioner på för- och eftermiddagen. Både elever och framförallt läraren blev väldigt trött varje fredag. Detta påverkade kvalitén på lektionen för den grupp som hade föreläsning på eftermiddagen.»
- Om det är så att vissa lärare anser att det "ekonomiska" är så viktigt måste kursen förändras betydligt, då den är främst verkar inriktad på att lära ut olika tekniker för kvalitetsförbättring. Det ekonomiska bitarna är viktiga det inser alla, men det var inte syftet med kurs. Dessa bitat har belysts i andra delmoment och bör kanske inte vara de övergripande i denna kurs. Så se över vad ni vill med kursen och ändra syftet och innehållet så att de "ekonomiska faktorerna" kommer fram mer, eller släpp dessa och behåll en bra kurs. »
- kanske mer poäng för projekt arbetet»
- Poängfördelningen projekt/tenta borde tänkas över. Mer tid läggs på projektet för man vill göra ett bra artbete men det är tentan som ger mest poäng. »
- Ta bort tentan och gör om kursen till en "godkänd kurs"»
- mindre pappersutdelning, räcker med ett projekt och ingen tentamen på det. »
- -Det känndes konstigt för mig att kursen inte hade som moment att man skulle tänka till vad som var bra med en produkt. Det känndes som allt bara skulle bli bättre, det tanktesättet är svårsmält för mig.»
- projektet bör förändras, det är lärorikt och bra, men grupperna bör väljas av studenterna själva, åtminstone i viss mån: ex. maskinarna gör en grupp om två-tre personer, likaså designarna, sedan sätts dessa smågrupper ihop så att det finns någon man kan jobba med. Vi ska lära oss ämnet, inte gruppdynamik, vilket i många fall tagit stor/störst del av arbetet.»

16. Övriga kommentarer

- Stort plus för att Mats alltid hjälper med frågor och förklaringar. Även utanför lektionstiden.»
- Mats Alemyr är en bra lärare, förklarar bra och är trevlig mot studenterna.»
- trevlig sommar!»


Kursutvärderingssystem från