ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Affärsdriven produktutveckling H10, TEK265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»3 14%
Cirka 20 timmar»2 9%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»9 42%
Minst 35 timmar»5 23%

Genomsnitt: 3.52

- Arbetet tog mycket av tiden. Men man lärde sig inför tentan där också så det var bra!» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»2 9%
100%»18 85%

Genomsnitt: 4.8

- Missade en lektion pga sjukdom. :(» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 14%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 47%

Genomsnitt: 3.09

- Jag tycker inte ger någon fingervisning vad man förväntas kunna på tentan.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Kursen höll en bra svårighetsgrad.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kunskap i denna kurs bör vara placerad tidigare i utbildningen för designingenjörer. Det är mycket vital kunskap som kan appliceras på all annan metodik. Det kanske inte är en fråga gällande denna kurs utan de andra som borde ha tagit upp det mer men om man hade haft kursen i början av andra året hade kunskapen kunnat gro sig starkare.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 30%
Ja, i hög grad»13 65%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.75

- Vet inte än hur examinationen bedöms..» (I viss utsträckning)
- Lite svårt att veta om man har svarat tydligt och rätt på tentan. Exempeltentatalen gicks ofta igenom ganska generellt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»15 71%

Genomsnitt: 3.66

- Jag kommer inte ihåg allt från undervisningen och projektet, men jag har en någorlunda koll på det mesta.» (Ganska stor)
- Mest kunskap kommer från det tillämpade projektet, det är lite tråkigt att det inte vägs in mer i bedömningen.» (Ganska stor)
- undervisning så som i föreläsningar, men även mycket genom projektet.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 2.9

- Jag har inte läst många sidor i boken, jag har lärt mig med på att diskutera föreläsningsanteckningarna med kurskamraterna.» (Mycket liten)
- Boken var bra för referens och fördjupning, helt okej.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»13 61%

Genomsnitt: 3.57

- Svårt att komma in ibland.» (Ganska dåligt)
- Tycker det var krångligt (svårt att komma ihåg inom gruppen) att lämna in filer och anmäla sig till handledningar. Men det beror inte så mycket på kurshemsidan utan mer att vi inte hade koll på det inom gruppen.» (Ganska bra)
- oh-bilder kunde kommit ut tidigare.» (Ganska bra)
- Kurshemsidan fungerar helt okej när man väl kom in på den. Studentportalen är väldigt opålitlig. Tror ni redan vet det men den fungerar bara ibland och upplägget är inte alls användarvänligt. Enligt mitt tycke skulle man skrota stor del av den och bygga upp den på nytt med inga fördröjningar och med en ny meny.» (Ganska bra)
- Hade varit gött om "slides:en" som visas på föreläsningarna lades upp på kurshemsidan redan innan föreläsningen så man kan skriva ut och anteckna på dem. » (Ganska bra)
- Tydligt och exemplariskt skött kurshemsida.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»17 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Tycker både Kaj och Susanne är trevliga och man får intrycket att de alltid tar sig tid att svara på frågor alla situationer.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Övriga gruppmedlemmars arbetssätt gjorde mig stressad, då de tog tag i saker senare än jag hade önskat.» (Ganska bra)
- Inom projektdelen fungerade det bra, drog inte jämt med alla men så blir det ibland. Tentaplugget var helt klockrent.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 9%
Hög»18 85%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.95

- Det har varit mycket att göra, men inte jobbigt mycket.» (Hög)
- Hög men bra.» (Hög)
- Projektet samt två muntliga redovisningar tog för mycket tid.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 19%
Hög»13 61%
För hög»4 19%

Genomsnitt: 4

- Eftersom det var två arbeten med rapportinlämning under läsperioden för designingenjörerna så var det svårt att få tiden att räcka till..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 14%
Gott»14 66%
Mycket gott»4 19%

Genomsnitt: 4.04

- Jättekul! Kursen var väldigt välorganiserad vilket inte går att säga om någon designkurs jag upplevt på linholmen hittills.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektdelen av kursen, som fungerade mycket bra som ett inlärningsmoment och gav en något djupare inblick i de olika delarna.»
- Tycker Kaj och Susanne var bra föreläsare som bjöd mycket på sig själva och gjorde det intressant.»
- Bra och utförlig projektplan. Mycket bra övningstillfällen, bra med gamla tentafrågor. »
- Allt!»
- Att mycket material och information läggs ut på kurshemsidan.»
- Projektet!»
- Bra med övningar!»
- Bra upplägg och bra lärare! Det står tydligt klart ända från början vad kursen skall ge och föreläsningarna är dessutom intressanta och relevanta. Bra exempel tas alltid upp vilket underlättar för förståelsen samt sätter termerna i sammanhang.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske låta projektet påverka slutbetyget på något sätt, då man lägger ganska mycket tid på det ändå.»
- Jag tycker vi hade för dåliga förkunskaper när vi började projektet. Om jag hade gjort projektet med de kunskaper jag hade vid tentan så hade jag förstått innebörden av dubbelt så många matriser och metoder. Förstår att det kan vara svårt att få till. Sedan tycker jag att det var för mycket matriser. 100% av tentaplugget gick åt till att plugga in matriser. Skulle vara bättre om man lärde sig 10 matriser/metoder ordentligt än som nu när vi hade 35 stycken olika matriser/metoder som jag bara kunde rita och därefter förklarade efter bilden. Sedan tycker jag ni ska gå igenom hur man gör en försäljningsprognos om ni kräver att vi ska göra en i våra projektarbeten. Sammanfattningsvis. Skala av föreläsningarna från alla onödiga matriser/metoder och ha en tydligare röd tråd genom allt.»
- Klarare inlärningsmål»
- Instuderingsfrågor vore bra.»
- Jag tycker att man skall ändra upplägget på kursen så att föreläsningarna går mer hand i hand med projektet. Projektet är uppdelat i punkter så värför inte ta och göra föreläsningarna mer efter dem. Då får studenterna en tydligare bild av vilken metod som skall användas i vilken del av projektet. Jag vet att ni gjort detta till en viss del men tycker att det kunde bara lite tydligare. »
- Finns det möjlighet att projektet kan få större vikt i kursens helhet?»
- Varna eleverna om att de måste kunna en massa företag för att kunna ge exempel till svaren på tentorna. »

16. Övriga kommentarer

- Intressant kurs som var trevlig att läsa.»
- Det var en riktigt rolig kurs som jag har lärt mig en massa av.»
- Susanne och Kaj är mycket duktiga!»
- Kul kurs!»
- Bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från