ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjöfartens miljöpåverkan, SJO570

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-06-17
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»7 46%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.73

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»2 13%
50%»2 13%
75%»2 13%
100%»9 60%

Genomsnitt: 4.2

- missat en föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»3 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 13%

Genomsnitt: 2.53

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 30%
Ja, i hög grad»2 15%
Vet ej/har inte examinerats än»7 53%

Genomsnitt: 3.23


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»5 33%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.33

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.26

- Har hittills inte fått användning av kursboken "Rent skepp kommer lastat".» (Mycket liten)
- Det enda som var väsentligt för att klara kursen var instuderingsfrågorna från förra året!» (Ganska liten)
- Har inte behövt läroboken.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.14

- Ser gärna att föreläsningsmaterial kommer ut på portalen innan föreläsningen så att man kan ha med sig utskrifter.» (Ganska bra)
- bra strukturerat på på pingpong» (Ganska bra)
- Skulle varit bra om föreläsningarna fas på kurshemsidan innan föreläsningen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»4 26%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.2

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»2 13%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»2 13%
Låg»1 6%
Lagom»12 80%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»11 73%
Hög»2 13%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.2


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Dåligt»6 40%
Godkänt»5 33%
Gott»2 13%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- Känns som att cirka 7 olika lärare är för mycket på en kurs. Blir alldeles för rörigt och osammanhängande. Går att göra en sån här kurs mycket bättre. » (Dåligt)
- För dålig struktur. För många olika föreläsare som alla har sagt ungefär samma saker.» (Dåligt)
- Väldigt dåligt uppstyrt mellan lärarna, då det vid flera tillfällen förelästs om samma sak 3 ggr på en vecka.» (Dåligt)
- Pga att det är så många föreläsare som föreläser blir det väldigt ryckigt och svårt för studenten att se helheten. Vidare är det många av föreläsarna som pratar om samma saker.» (Dåligt)
- Kursen känns något spretig med så många olika föreläsare.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationen med Marinfloc!»
- Marinfloc-gästföreläsning med labbar.»
- Marinfloc labben!»
- Marinfloc laborationen, studiebesöket på kustbevakningen. Kanske göra så att man kan besöka deras större båtar, 001.»
- Instuderingsfrågorna och marinflocs laborationen»
- besöket av marinfloc, mycket bra!»
- Seminarium.»
- Marinfloc Laborationen var mycket intressant, har kvar den. »
- En större seminariedel jämfört med examinationen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En total omstrukturering dör kursen mer fokuserar mer på vårt yrke som maskinist och vilka regler som gäller. Mindre snack om organismer och dylikt, mer avsett för marinbiologer.»
- Tycker att det borde läggas mer fokus på vad man kan göra för att förhindra/minska utsläpp. Sen lägga kortare tid på att prata om plankton och organismer i havet. »
- Bättre upplägg på föreläsningarna, kändes som att samma saker gicks igenom flera gånger. Om det uppkom diskussion på föreläsningen hanns det inte sammanfattas vad som var viktigt att ta med sig under föreläsningen. Behövs det så många diagram och siffror? Blev osäker på vad man behövde veta för siffror till tentan, om ens några?»
- Lägg ut kursmaterialet på PingPong»
- Mer sammanhängande föreläsningar, seminarieform på seminarierna dvs diskussion inte redovisningar, presentera ett exempel på en tentamen nu hade vi studenter ingen aning om vad som väntade oss när vi satte oss ner för att skriva tenta. »
- Tentan borde tas bort. Helt onödig i en sånn här kurs. Bättre kommunikation mellan föreläsarna för att det var mycket upprepning på föreläsningarna. Att kursen skall bli mer relativ till vårt yrke. För mycket om organismer osv. Borde varit mer om hur vi kan påverka som sjöingenjörer och inte om vilka färger som är giftig. »
- För vissa förläsningar finns det inget kursmaterial och därmed är det omöjligt att ta igen det om man skulle missa föreläsningen av någon anledning. Eller om man inte minns allt eller hur allt hängde ihop så kan man inte läsa in det själv. Visst alla presentationer finns utlagda på kurshemsidan men för att förstå dem måste man ha varit på förläsningen oftast. »
- Lägg nivån på examinationen högre än på den gymnasienivå det var i år.»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker att lärarna borde se över instuderingsfrågorna, då man på väldigt många fått googla fram svaret eftersom det inte fanns i pdf: en.»
- Lärarna behöver prata igenom sitt material med varandra så att de inte tar upp samma saker. Viktigt med en tydlig sammanfattning i slutet av föreläsningen för att veta vad som ska läsas på extra.»
- Tyckte kursen hade många kompetenta föreläsare!»
- För mycket focus på biologi, jag tycker den biten inte tillför kursen, mig eller mitt kommande arbete särskilt mycket. Ni måste ha bättre koll på vad som ingår i andra kurser, det var väldigt mycket upprepningar från andra kurser, framförallt från Förbränningsmotor Tekniken med Mats Jarlros. Dessutom var det mycket upprepningar mellan föreläsarna, det kändes inte som om de hade pratat med varandra om vad de skulle föreläsa om. »
- jag tycker att instuderingsfrågorna är till god hjälp för att se vad som viktigt i kursen sedan ger det en ett bra stöd vi pluggandet.»


Kursutvärderingssystem från