ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnadsekonomi och organisation, IBB152

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-18 - 2011-11-07
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva och ge exempel på grundläggande organisatoriska teorier/principer för hur företag fungerar, såsom organisationsformer, affärsidé, strategier och mål.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»17 44%
Mycket bra»18 47%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.36

- lite oklara begrepp!!» (Ganska dåligt)
- Enligt läraren i Flervariabel ska tydligen Chalmers enligt Bolognaprocessen skapa väldigt tydliga mål. Denna kursen har inga tydliga mål. De är abstrakta så till nästa år, ange precist VILKA metoder man ska kunna, vilka strukturer osv. » (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: använda och förstå antaganden bakom företagsekonomiska begrepp och modeller.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»24 63%
Mycket bra»11 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.18

- Momentet med pildiagram var dåligt redovisat samt sista delen i samma kompendie» (Ganska dåligt)
- Samma här, ange precis vilka begrepp och modeller som man föväntas kunna inför nästa år! » (Ganska bra)
- svårtolkat mål» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten: känna till, välja mellan samt göra kalkyler för ekonomisk analys av beslutskonsekvenser på kort och på lång sikt.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»21 55%
Mycket bra»14 36%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.26

- Lärandemålet här skulle kanske kunna utformas enligt: Eleven ska efter avslutad kurs kunna använda och förstå betydelsen av följande kalkyleringsmetoder: genomsnittskalkylen, normal osv.... samt även för beslut kunna behärska Pay-back, Nuvärde, Annuitet och internrätnemetoden. Eller har jag förstått målet fel? » (Ganska bra)
- Lite mer praktiska exempel inom den ekonomiska företagsanalysen hade varit bra. Kanske kunde man titta på ett verkligt företag.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten: känna till grundläggande metoder för inköp och styrning i byggproduktionen.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»9 25%
Ganska bra»19 52%
Mycket bra»7 19%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.88

- Missade en föreläsning men jag upplevde att det inte var så mycket sånt i kursen.» (Ganska dåligt)
- Grundläggande metoder för inköp? Kommer inte ens ihåg att vi lärt oss metoder för inköp? Eller menar ni inköpsportfäljen? Jag anser inte att den utgör olika metoder för att göra inköp utan hur man kan kategorisera olika inköp. » (Ganska bra)
- missade den föreläsningen och det stod inte så mycket i boken. synd.» (Vet ej)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: använda projektadministrativa verktyg och metoder för att planera och följa upp projekt.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»11 28%
Ganska bra»20 52%
Mycket bra»6 15%

Genomsnitt: 2.81

- luddigt...förstår inte riktigt vad som menas med målet.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningen om detta var bra men hade varit bättre med fler räkneexempel och dessvärre så fick man mycket lite hjälp när man väl började räkna på det. Va alldeles för stora grupper och att bara ha en lärare var ju dömt att misslyckas. Alla behövde hjälp och nästan ingen hann få det. och framför allt hann ingen få hjälp med den sista delen i häftet, den med BKUA och det.» (Ganska dåligt)
- Utgjorde dock inte en tillräckligt stor del på tentan! Samma här, definiera klart och tydligt vilka modeller och verktyg inför nästa års lärandemål!» (Ganska bra)
- Borde ha fått genomföra TÖ 3, tråkigt att den gick bort då det var en mycket bra uppgift.» (Mycket bra)
- Intressanta verktyg.» (Mycket bra)

6. Lärandemål 6

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: ge exempel på och förklara relationen mellan kontraktsformer, regler och lagstiftning, aktörer och intressenter i byggsektorn.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

38 svarande

Mycket dåligt»5 13%
Ganska dåligt»20 52%
Ganska bra»10 26%
Mycket bra»3 7%

Genomsnitt: 2.28

- Missade den föreläsningen. Materialet i boken var inte tillräckligt omfattande. Power Pointen som lades upp kunde inte stå för sig själv.» (?)
- Lite fokus på detta, eventuella övnings- eller instuderingsuppgifter kanske hade hjälpt? » (Ganska dåligt)
- Jag kommer knappt ihåg föreläsning, kändes inte konkret. Tror att jag tyckte föreläsaren var ganska dålig. Det var för luddigt. Inga bra exempel. Mest "det finns jätte många lagar och regler man måste förhålla sig till ex". Jaha? Måste vi gå en kurs för att förstå det? Inga lagar och regler i vanliga livet man måste förhålla sig till eller? Koncentrera er nästa ¨,år på de viktigaste och förklara dom bättre skulle jag vilja säga! Och återigen, definiera i m¨,ålet vilka lagar och kontraktsformer vi förväntas känna till och kunna lite om! Var inte med något om detta på tentan! (Vilket jag iof var väldigt glad över!)» (Ganska dåligt)
- Mycket info, väldigt lite konkret.» (Ganska dåligt)
- Det låg ingen stor tyngpunkt på kontraktsformer, regler och lagstiftning i varken föreläsningar eller tentamen» (Ganska dåligt)

7. Lärandemål 7

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: tillämpa IT-baserade hjälpmedel för att upprätta kalkyler och beslutsunderlag.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»9 23%
Ganska bra»20 51%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 2.94

- jag kan excel...inte de andra» (Ganska dåligt)
- Med tanke på att Vico övningen ställdes in och att man inte lär sig Excel på några timmar så blir svaret därefter» (Ganska dåligt)
- Väldigt dåligt att ni ställer in en datorövning och sedan testar just denna på tentan då det finns så mycket annat att testa. Så fall borde ni iaf försöka få in ett extra tillfälle där man hade kunnat få hjälp med detta. » (Ganska dåligt)
- Synd att TÖ3 blev inställd» (Ganska bra)
- bra att få lite uppfräschning i exel. Synd att projektplaneringsprogrammet inte funkade, hade nog varit nyttigt att lära sig det.» (Ganska bra)
- Tyvärr blev det ju strul med vico control så att vi inte kunde göra uppgiften på bestämd lektion och därefter var det svårt att hitta tid för att göra den själv. » (Ganska bra)
- Snälla se till att alla övningar kan genomföras nästa gång.» (Ganska bra)
- Eftersom övning 3 uteblev var det svårt att förstå denna del av kursen.Och tycker då att denna del fick för stor vikt vid tentan.» (Ganska bra)
- Roliga och lärorika datorövningar, förutom den sista som inte fungerade!!» (Ganska bra)

8. Lärandemål 8

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: utveckla förmågan att planera och organisera arbete i grupp.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»22 56%
Mycket bra»14 35%

Genomsnitt: 3.25

- lite otydliga direktiv. Som alltid säger man att det ska vara ett litet arbete och ej överarbetat, sen förväntar man sig ändå ett stort välarbetat arbete. Väldigt många delar för ett sånt "litet" arbete med både en rapport, en poster och en 15minuters redovisning. Här borde man valt antingen eller. Och varit tydligare i sin information från dag ett ang redovisningen. 99% av klassen visste inte att vi skulle ha den. » (Ganska bra)
- beror ju helt på i vilken grupp man varit i och eftersom vi valt grupper själva kan man ju anta att folk valt att jobba med andra som de fungerar med. » (Ganska bra)
- Väldigt stor arbetsbörda och tog tid från parallella kurser, men annars bra» (Ganska bra)

9. Lärandemål 9

Efter avslutad kurs ska studenten: utvecklat förmågan att beskriva, analysera, jämföra och diskutera föreatgsekonomiska och organisatoriska faktorer som påverkar företag i byggsektorn.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»23 58%
Mycket bra»11 28%

Genomsnitt: 3.12

- Jag har ännu inte fått kläm på de olika entreprenaderna som existerar i byggsektorn, jag hade velat att man gick igenom dessa! De nämndes mest i förbifarten på någon föreläsning. Jag förstår inte målet! Precisera till nästa år! Vilka faktorer? Vilka analyser? » (Ganska bra)
- projektet gav mycket, föreläsningarna mindre...» (Ganska bra)

10. Lärandemål 10

Efter avslutad kurs ska studenten: utvecklat färdigheter i rapportskrivning, informationssökning, argumentation och presentationsteknik.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»17 43%
Mycket bra»16 41%

Genomsnitt: 3.25

- lärde mig inget nytt ang detta i denna kursen. Språklärarna sa exakt samma som förra året även om ni utlovat att det inte skulle vara så.» (Ganska dåligt)

11. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 5%
Målen är svåra att förstå»3 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 43%

Genomsnitt: 3.25

- Första föreläsningen har jag för mig att vi fick se målen, och nu då i utvärderingen. Jag tycker som sagt att dom är för abstrakta och luddiga. Och om nu Chalmers vill skapa tydliga mål (pga Bolognaprocessen) så borde dessa mål göras näst inte oändligt mkt mer tydligare! Vissa kanske anser att man ger "rätt svar" till tentan då eller hur man ska uttrycka sig. Men om det är ett övergripande mål för Chalmers bör denna kursen rätta sig efter det. Tror man lättare kan koncentrera sig och plugga om man vet vad man förväntas kunna och då också utveckla en större förståelse för just det. Just nu har det känts som om man inte behövt lära sig något, kursen har verkat för lätt för att få existera på Chalmers. Men när man satt och tentaplugga började man förstå lite mer att det var ganska mkt fakta. Om man talar om dettta med att precisera målen tydligt från början tror jag att fler lägger ner mer tid på denna kursen och anser den vara viktigare än vad många gör nu. » (Målen är svåra att förstå)
- kan vara betydligt tydligare, en ledning till målen skulle behövas» (Målen är svåra att förstå)
- Jag har tagit för vana att organisera mina studier mycket nogrant för att veta precis vad jag förväntas kunna och sålunda vad jag ska läsa på. Men kursmålen för denna kursen tror jag tar priset. Förstår ni ens själva målen ? Vist finns det kursmål för var moment men det är helt omöjligt att konkritisera ner dom till något som kan vägleda en till vad det är jag förväntas kunna. » (Målen är svåra att förstå)
- Mycket bra mål!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

12. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»34 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- Förutsatt att man lyckas tyda dem. » (Ja, målen verkar rimliga)
- men konstig fördelning med poäng på TÖ, 10p för presentation som tog lite tid för förberedelser, medan rapporten tog MYCKET tid och gav liten poäng» (Ja, målen verkar rimliga)

13. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»20 54%
Ja, i hög grad»16 43%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Tentan var för lik tentorna föregående år» (I viss utsträckning)
- Inga frågor om projektplanering förekom (strukturplaner, gantt-scheman etc.), vilket var oväntat. Det kändes som att en stor och väsentlig del av kursen inte utvärderades, vilket gör att man börjar ifrågasätta hur viktigt det är att ha med två kalkylfrågor och en liten detaljfråga om mellanhänder...» (I viss utsträckning)
- Inga strukturplaner eller resursfördelningsuppgifter kom (som ändå utgjorde knappt 20% rekomenderade räkneuppgifter) det borde kommit! Inga organisationsstrukturer kom. Ingen fråga gällande byggnads entreprenader kom. Jag vet att ansvarig för kursen (Lotta Stenberg) sagt att hon inte vill typa tentorna för att inte skapa för lätta tentor, det kan jag verkligen förstå. Men man ändå kanske alltid måste ha med en fråga gällande organisationsstruktur, en om strukturplaner och precendentmatris (stavning?) och om entreprenad, en kalkyluppgift med självkostnadsberäkning, en med kalkylering anågende investering och så lite "ordkunskap". Dessa bör ALLTID representeras i tentan, men sen kan man självklart utforma frågorna på olika sätt. Jag tyckte inte denna tentan representerade målen på ett bra sätt! Den hade kunnat göras mkt mkt bättre! Kanske då bra att i viss utsträckning typa tentorna lite mer för att täcka alla delarna av kursen på tentan.» (I viss utsträckning)
- Projektet var intressant med det var många som inte verkat koppla det så mkt till just ekonomin, utan snarare till byggbranschen. Tentan testade inte det föreläsningarna fokuserat på. Jag ser föreläsningarna som en vägldning av vad du ska kunna, vilket inte stämmer om man ser till tentan.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att det var frågor på tentan som var väldigt specifika och kanske inte testade målen på samma sätt som en lite bredare fråga hade gjort. Jag tycker inte heller att poster presentationen var så bra. Det är svårt att veta hur man ska kunna använda en poster som hjälpmedel vid en presentation. Kanske kan det tydliggöras något till nästa år vad som förväntas vid denna presentation.» (I viss utsträckning)
- Det borde ha varit med en fråga om pil- eller blockteknik och gantschema, då detta utgjorde en stor del av räkneuppgifterna och dessutom är det väldigt relevant för oss att kunna. » (I viss utsträckning)
- testade inte alla moment som ingick i kursplan/kurs, t ex projektorganisation...» (I viss utsträckning)
- Som tidigare nämnt så las för stor vikt vid delen i senare delen av kompendiet om projektstyrning..vilket jag anser var dåligt genomgånget och svårt att hitta information om på egen hand.» (I viss utsträckning)
- men några frågor kändes luddiga, om frågorna hade ställts på annorlunda sätt hade fler förstått vad som efterfrågades..» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»6 15%
Ganska liten»20 51%
Ganska stor»10 25%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.25

- Jag gillar inte powerpoint! Det känns oseriöst. Lite punkter, föreläsaren står och pratar där framme. Man förhåller sig till föreläsningen på ett helt annat sätt, känns lite som att föreläsarna står och pratar ur tomma intet då. Som att dom hittar på. Visst jag förstår att det är lättare med powerpoint än att skriva på tavlan. Men bläddra inte alltid så fort, vissa utav föreläsarna var bra på detta och vissa inte. Lägg ner mer tid på att utforma powerpoint bilderna. Gör tydliga rubriker och tydliga förklaringar till begrepp. Vissa föreläsare var bra, tex Henrik Linderoth (Namn?) från Skövde var bra enligt mig! » (Ganska liten)
- Jag ångrar i efterhand att jag gick på föreläsningarna, man hade sparat tid om man läst in det på egen hand. Frustrerande att föreläsningarna var så ineffektiva. Generellt sett var det så att det sades under två föreläsningspass kunde kortats ner till en timme. De första två räkneföreläsningarna var bra dock.» (Ganska liten)
- Förutom Henrik Linderoths föreläsningar som jag tycker ha haft en stor inverkan på min inlärning» (Ganska liten)
- Det hade varit jättebra om inte alla föreläsare endast använt powerpoint. Bilderna på denna klickas förbi för fort för att man ska kunna ha användning av powerpointen. föreläsningarna från fackspråk var helt onödiga. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna har ofta varit dåliga. De har varit för okontreta och långsamma. » (Ganska liten)
- Dessvärre har det känts som att många av föreläsningarna i denna kurs varit oeffektiva. Tycker man borde anpassa föreläsningarna mer efter vilka man föreläser för. Tror att vi är för vana med att vilja ha "formler" och rätt och fel så att vi tappar intresset när det är för mycket svävande föreläsningar. jag tror att man hade kunnat fånga fler elevers intresse om man hade fokuserat mer på olika räkneexempel och därigenom kopplat till de olika metoderna. Typ: "piltekniken använder man när...bla bla... och så här fungerar den (3 exempel)". osv.» (Ganska liten)
- Konkritisera ! » (Ganska liten)
- Henriks föresläsningar var bra, men i övrigt slutade jag att gå på föreläsningarna ganska fort för att de inte gav så mycket som tiden de tog. Det som gicks igenom på föreläsningarna kunde för det mesta kortats ned till typ en halvtimme med vettig info istället för två timmar med flummigt snack.» (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar har inte varit bra, många textfyllda powerpointslides som har bläddrats igenom alldeles för fort. Blandad entusiasm och pedagogisk förmåga hos föreläsarna. När tid behövdes till TÖ4 var det inget svårt beslut att nedprioritera föreläsningarna. » (Ganska stor)
- spretigt med många olika föreläsare.. det är lättare för läraren att få en röd tråd om det är en föreläsare genom hela kursen» (Ganska stor)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 13%
Ganska stor»21 55%
Mycket stor»12 31%

Genomsnitt: 3.18

- Allt som ingick i kursen fanns inte med i kurslitteraturen, vilket är dåligt. Det borde göras ett till kurshäfte där tex produktionskostnader, mellanhänder, slöseri etc står med.» (Ganska liten)
- Boken känns som att den är tagen från högstadiet eller gymnasiet. Det hade kunnat bantas ner till en bok på ca 150 sidor känns det som. Jag vet inte hur många gånger det står att ett företags syfte är att gå med vinst, att värdet av output ska vara större än värdet av input. Att man måste skapa ett mervärde i företaget så att resultatet blir positivt, alltså går med vinst. Upprepning på upprepning. Jag behöver inte en 7,5 hp kurs för att lära mig att ett företags primära syfte är att göra vinst när jag går på Chalmers. Det är lite det intrycket jag får av boken. En kompis till mig som läser till ekonom fick se boken och föll i gapskratt. Han skämtade om att han borde komma till Chlamers och lära oss "riktig" ekonomi. Måste finnas bättre böcker! inom detta ämnet! Jag måste dock medge att det är genom boken jag lärt mig väldigt mkt! Även om den känns utformad för högstadiet eller gymnasiet samt upprepar sig gång på gång. » (Ganska stor)
- det är dumt att boken handlar om ekonomi men tentan handlar o byggekonomi..» (Ganska stor)
- Främst genom att göra uppgifter och ha boken som uppslagsbok, men boken är väldigt bra skriven och lättläst!» (Mycket stor)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»23 58%
Mycket bra»15 38%

Genomsnitt: 3.35

- T ex var inlämningen till tö 4 inte ens upplagd. Informationen om att tö 3 var inställd gick ut väldigt sent, osv.» (Ganska dåligt)
- Nya studentporalen är väldigt buggig vilket gör att man inte alltid kan anmäla sig till aktiviteter osv» (Ganska bra)
- Att man inte ens har ansträngt sig att fixa en inlämningslänk när det står i kurs-pm att TÖ4 ska skickas in via kurshemsidan är svagt» (Ganska bra)
- Jättebra att alla föreläsningar har lagts ut, och i god tid! Ibland har man inte kunnat komma in på kurshemsidan, vilket beror på att själva studentportalen inte fungerar. Gamla tentor kunde ha lagts ut tidigare.» (Ganska bra)
- Powerpointsen från föreläsningarna har hjälpt mig mycket.» (Mycket bra)
- Bra att ni lägger ut PP på kurshemsidan!» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»21 55%
Hög»9 23%
För hög»6 15%

Genomsnitt: 3.47

- Den var lagom om tiden lagts ut över hela perioden, men nu var det två veckor alldeles för intensivt med arbetet. Om man ska göra både en rapport och en poster samt muntlig presentation på två veckor så blir det inget "litet gulligt arbete" och man kunde inte börja tidigare för infon om arbetet hade inte kommit ut. Dessutom var infon om redovisningen dålig från början.» (?)
- Jag pluggade 2 dagar innan och klarade tentan, tentan motsvarar 4,5 p (?) vilket skall motsvara 90 timmar, jag pluggade max 20» (För låg)
- Dock var TÖ4 inte ett "gött" arbete. » (Lagom)
- Tyckte att gruppuppgiften/rapportskrivningen ökade belastningen ganska mkt, kanske introducera den ännu tidigare och köra lite parallellt med arbetet och föreläsningar. Vet inte om det är en bra eller dålig idé, bara en idé jag hade, kanske inte alls funkar. » (Lagom)
- Under arbetet med TÖ4 blev arbetsbelastningen för hög. Man hann då varken plugga på den andra kursen eller allmänt i denna kursen trots att tentan närmade sig. Förutom under arbetet med TÖ4 var arbetsbelastningen lagom.» (Lagom)
- lite för hög i slutet i och med tö4!» (Lagom)
- Tempot var väldigt lågt ända fram till sista veckorna då rapporten skulle skrivas och det skulle pluggas inför tentamen. Något skev arbetsfördelning under kursen men sammantaget var det lagom tempo» (Lagom)
- Bra att förberedelsepass schemalades» (Lagom)
- Jag tycker att TÖ4 tog mer tid än vad som det från början sas att den skulle göra. Jag tycker även att tentan var för stor. TÖ-övningarna skulle ju vara 3hp och tentan 4,5hp men jag tycker att tentan var på 7,5hp själv vilket gjorde arbetsbelastningen högre än den borde vara.» (Hög)
- Under hela kursen sades det att på grund av Flervariabelanalysen skulle ni lätta belastningen på denna kurs. Trots detta hade vi tre inlämningar (varav en ganska omfattande) och en tenta som i sig var minst lika omfattande som tentor i övriga kurser. Kallar ni verkligen detta att lätta belastningen?» (Hög)
- lite extremt med räkneuppgifter, 3 st inlämningsuppgifter, en rapport, en poster, en 15min föreläsning och tenta. Blev spretigt och alla delar blev halvdana ist för att göra några riktigt bra.» (Hög)
- väldigt mycket med 3 inlämningsuppgifter en större uppgift med presentation och poster samt en tenta...» (Hög)
- Periodvis för hög.. väldigt slappt i början men slog helt ut flervariabeln när arbetet skulle in..» (Hög)
- Tråkigt med missförståndet att man trodde att postern skulle tala för sig själv och att man skulle svara på lite frågor vid mingel och inte hålla en hel prestentation på 10-15 min. Hade ni varit tydligare med detta hade man fördelat tiden bättre med rapporten. » (Hög)
- Belastningen var för hög i förhållande till vad som sades och till hur många poäng de olika delarna bestod av. Om projektet är värt 3p så ska inte tentan testa 7,5p, utan 4,5p??? om har betat av en del av kursen genom en inlämning ska man kunna tillgodose sig det inför tenta plugg. Projektet tog ändå väldigt mycket tid (mkt mer än vad som angavs!!!)» (För hög)
- TÖ 4 framställdes som et "gött arbete", men blev i själva verket ett enormt stor arbete som tog väldigt mycket tid. De flesta grupperna använde sig både av all schemalagt tid + mer tid på veckorna och dessutom helgen innan tö4 skulle vara inne. Det borde således finnas mer schemalagd tid för tö4, gärna i datasalar då dessa ofta var upptagna vilket innebar ett problem för arbetet.» (För hög)
- Rapporten var ok men att sedan göra presentation och poster blev något för mycket. Svårigheten i uppgiften som sådan var inte för hög men det tog alldeles för mycket tid... » (För hög)
- TÖ4 skulle vara ett litet "gulligt" arbete men blev gigantiskt eftersom vi på kort tid skulle hinna med att sätta oss in i ett komplext område, analysera det, sammanställa det i en genomarbetat rapport och dessutom planera och genomföra en redovisning. Skulle ha varit bättre om målen för TÖ4 varit tydligare så att det framgår mer vilken nivå som är relevant samt att tiden för arbetet varit längre.» (För hög)
- När vi väl skulle göra arbetet tog den all tid för både denna kursen och den andra kursen (flervariabeln) som vi läste. Vår handledare sa att det skulle vara ett litet arbete och att det skulle räcka med den tid som var utsatt på schemat, men vi jobbade mer än dubbelt så mycket med arbetet och det var inte så litet som ni får det att framstå. Samtidigt var det skönt att inte starta med arbetet det första vi gjorde på kursen så att man kunde ha lite mer kött på benen när vi väl skulle börja. Men jag tycker att ni till nästa år kan börja tidigare med arbetet så det inte blir så stressigt. » (För hög)


Arbetsklimat

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»14 36%
Har ej sökt hjälp»8 21%

Genomsnitt: 3.6

- Bara en övningsledare trots flera klassrum, vilket gjorde att man inte fick någon hjälp på hela övningstillfället.» (Mycket dåliga)
- på övningarna kom nästan alla i kursen och det fanns endast en lärare. Helt värdelöst då det dessutom tar ca 10 min för läraren att förklara en uppgift. Mejlade även kursansvarige innan tentan för att få en bättre förklaring om BKUA, BKPA osv men fick bara till svar att hon va sjuk och att det inte fanns någon annan att få hjälp av. Hänvisades till att fråga mina klasskompisar som inte heller förstått något. Tror detta visar sig på tentan.» (Mycket dåliga)
- I projektet fick vi dock bra handledning, på vissa räkneövningar var det i princip omöjligt att få hjälp» (Ganska dåliga)
- Många frågor på vissa räkneövningar, kanske kan ha två lärare?» (Ganska bra)
- I alla fall på ordinarie frågetillfällen som räknestugorna. Jag har inte sökt hjälp utanför dessa tillfällen» (Ganska bra)
- Jättebra med räkneövningarna! Kunde ha varit ett räkneövningstillfälle till.» (Mycket bra)
- Det var lätt att få kontakt med handledaren och få hjälp på TÖ4. » (Mycket bra)

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»30 76%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.82

20. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 17%
Hög»13 33%
För hög»19 48%

Genomsnitt: 4.3

- Fleravariabelanalysen höjer kraven» (Lagom)
- När vi skulle göra arbetet blev det dock för hög belastning. » (Hög)
- Beror på Flervariabelanalysen» (För hög)
- Flervariabeln är en tung kurs som kräver mycket tid. Innan deltentan i flervariabeln var arbetsbelastningen helt okej, men under tö4 gick all tid åt till tö4. Alltså behövs antingen längre tid på tö4, eller att den blir ett mindre arbete. » (För hög)
- extremt tung mattekurs som gick parallellt med denna kursen och så vart det tokmycket med rapport, poster och redovisning sista dagarna.» (För hög)
- Väldigt långa schemalagda dagar, 8-17. Sedan måste man ta tag i att fixa med rapport och göra övningar och läsa in vilket gör att hela dagen förvinner för en.» (För hög)


Önskade åtgärder

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- tillämpningsövningarna»
- Att redovisningen av TÖ4 inte skedde m.h.a. PowerPoint var uppfriskande! Fortsätt gärna med det. Datorövningarna var bra.»
- TÖ 3»
- Räknestugorna»
- Jag tycker att Tö övningarna var bra och man lärde sig mycket på att göra dem.»
- tö1, tö2 och tö3 är jättebra, det är bra att få testa på det man lär sig på ett praktiskt sätt. Bra med posterredovisning på tö4 istället för pp-presentation (dock hade det varit bra att få gå runt och titta på alla postrar först).»
- Jag tycker att innehållet i kursen är bra men mycket i utförandet kan förändras för att öka studenternas motivation.»
- Räknestugorna och föreläsningarna har varit väldigt givande, stor eloge till inblandade lärare/handledare!»
- Tillämpningsövningarna och boken.»
- Föreläsningen om Produktionsstyrning, en av de få riktigt relevanta föreläsningarna under kursen. Konkret, stringent. Tycker vi om !»
- TÖ bör vara kvar. De var givande för inlärningen.»
- Föreläsarna och handledarna! Bra med föreläsningar, räknestugor och övningar. Kul med posterpresentation! Och att göra ett arbete var väldigt lärorikt!»
- kurslitteratur»
- Trevliga doktorander som gav bra stöd i processen med projektet. Övningarna gav bra träning och förståelse. Bra föreläsare över huvudtaget och bra stöd med rapportskrivning. »
- Projektet och TÖ»
- Övningarna»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tid för TÖ4 eller eventuellt korta ner uppgiften. Man hann inte plugga inför tentorna p.g.a att TÖ4 var så tidskrävande»
- Ta bort posten från presentationerna och låt studenterna göra en power point som kan användas under presentationen istället, sen måste alla medlemmar i gruppen vara med och redovisa, arbetsfördelningen blev väldigt ojämn iår »
- kanske ännu mer praktiska övningar i grupper»
- Schemalägg gärna mer tid till TÖ4 så att man inte luras att tro att det är ett kort arbete - det är det inte. »
- Ökad tid på Tentamen eller minskad mängd frågor.»
- Tydliga mål! »
- förändra examinationen. antingen gör man bara ett projekt, om än mer krävande. eller så gör man ett projekt och testar den ANDRA delen av kursen på tenta. (dvs testar EN del av kursen på tenta)»
- Se över hp mellan tentan och tö-övningarna. Tentan kan inte motsvara hela kursen på 7,5hp om man bara får 4,5hp för den. Jag tycker att ni borde se över föreläsningarna, ibland kändes det som att det var slöseri med tid att sitta där. Det som sas på två timmar hade med lite strukturering lätt kunnat sägas på bara 45 minuter. Detta gäller inte Henriks föreläsningar och bara en del av Lottas men i princip alla andra.»
- Jag tycker inte att några av frågorna på tentan skall ha tagits upp endast på vissa föreläsningar, tex frågan om mellanhänder. I så fall måste detta definitivt tas upp i början på kursen. Alla går inte på föreläsningarna, och det ska man inte heller behöva göra för att klara av tentan. Visst finns materialet från föreläsningarna på hemsidan, men allt som gås igenom på föreläsningarna står ju inte i powerpointen. Inför tillämpningsövningarna skulle det vara bra med en kort frivillig genomgång av excel, alla har inte använt programmet tidigare, och då blir övningarna svårare än vad som är meningen. Man kan ju tex bara gå igenom hur man skriver formler, och hur man använder sum och dollartecknet.»
- Man bör åter utvärdera när det är lämpligast att placera TÖ4. Dessutom borde man försöka göra föreläsningarna mer värda att gå på för studenterna. Det blir inte bra när två tredjedelar väljer att inte gå på dem. Kanske borde man dra ner på antalet föreläsningar och göra de som man har mer effektiva och istället öka tiden för egna studier. Man blir stressad när man inte får någon tid för att själv gå igenom kursmaterialet och det vore bättre om man kunde komma förberedd till föreläsningarna. »
- TÖ4 kändes ganska menlös - vet inte vad vi fick ut av den. Dessutom kändes det helt irrelevant med en posterpresentation. Postern tillförde inte presentationen någonting eftersom man ändå inte kunde läsa den när man satt i publiken.»
- kanske flytta tö4 tidigare»
- TÖ4 bör presenteras tydligare och ges längre tid. Framför allt bör uppgiftens omfattning framgå tydligare, många av oss missade till exempel helt att den muntliga redovisningen skulle förberedas som en presentation.»
- Bättre föreläsningar (mer räkneexempel), fler övningsledare på övningarna.»
- Se till att få en röd tråd vad gäller kursmålen. Som det var nu så spretar det ganska bra. Och kanske se till att skjuta över kursen till att handla lite mer om bransch relaterade frågor. Kursen heter faktiskt byggnadsekonomi och organisation. Har varit väldigt lite fokus på byggnads ekonomi skulle jag säga. Inköp var bra att ha läst lite om, annars å var det för mycket om industriell ekonomi. Det är svårt att applicera kunnskap om brake even punkter vid industriföretag på byggbranschen. Så kanske mer fokus på uppgifter i stil med tö2 ? där vi jobbade med ett beräkningsprogram. för att ta fram pris m.m. »
- Föreläsningarna. De borde kunna komprimeras så att det blir färre föreläsningar, men med samma innehåll. Det gick för långsamt fram på föreläsningarna. Räknestugorna borde vara fler och kortare pass. Det blev för mastigt med dubbelpass.»
- Mer tid till arbetet, kanske börja tidigare? På en föreläsning sades det att vi skulle få tabellerna för nuvärde, slutvärde och annuitet på tentan, men vi fick bara formlerna. Detta funkade såklart lika bra, men då tycker jag inte att ni ska gå ut med info om att vi ska få ha tabellerna. Vi fick uppfattningen om att det inte skulle vara redovisning på arbetet utan bara en postersession. Detta klarnade inte förrän tors/fre innan presentationen på en föreläsning. Var tydligare med detta! Skriva i kurs-PM? Inte ha heldagar på schemat med kursen. »
- jämnare utspridd arbetsbelastning»
- Projektet bör tidigareläggas för en bättre tidsfördelning. Hade varit intressant att höra mer om alternativa sätt att skapa värde inom företagen. Är den enda drivkraften ekonomisk vinst? Jag tycker att det är viktigt att lägga mer fokus på hur miljömässiga värden och sociala värden kan (och kanske bör) integreras i ett företags strategi och mål. T.ex. för att attrahera mer begåvad personal och skapa bättre stämning och arbetsmoral. Föreläsningen av projektledaren från Skanska tyckte jag var väl "enkel" då den enbart handlade om sunt förnuft såsom att man hela tiden inte kan välja de dyraste alternativen. Hade varit intressant att höra de sociala aspekterna som en projektledare ställs inför. Hur viktigt är det att skapa god stämning på arbetsplatsen och hur går planeringsarbete till (för att komplettera det viktiga ekonomiska tänket). Även föreläsningen om effektivitet tyckte jag stundtals var människofientlig. Han visade mycket och tydliga exempel på vad "slöseri" är. Då var arbetarnas arbetsdagar uppdelade i tre kategorier: värdeskapande för kund, planerande och slöseri. det känns inte särskilt verkligetsbaserat att detta skulle vara de enda alternative. Visserligen försökte han nyansera detta antagande med att påpeka att det främst är resursslöseri och dålig planering som innebär slöseri men likväl tyckte jag att det var otillräckligt. han visade även exempel från Kina när arbetarna jobbade på natten och ställde en retorisk fråga om "det kanske är så här man bör göra?" i frågan om att använda dygnets 24 timmar. Jag tycker inte att det är lämplig utbildning. »
- Det ska tydligare framgå hur projektet ska presenteras vilket detta år var otydligt då många i klassen missuppfattat att det skulle vara en redovisning av postern på 10-15 min. Att välja namnet "posterutställning" tycker jag är lite missvisande samt framgick det som sagt inte så tydligt att det skulle vara en redovisning av projektet.»
- Längre tid till projektet och fler handledningstillfällen under den tiden.»
- behöver mer övningstider »
- Fördela arbetsbelastningen jämnare. Tentan va tillämpad men undervisningen och litteraturen generell, det blir förvirrande när man skriver tentan. Gör isåfall undervisningen mer bygginriktad också! Det fanns inga "sannolikhetsuppgifter" att träna på förutom TÖ, då blir det svårt att klara en sån tentafråga.. Tydligare information om hur presentationen ska fungera, ni lyckades lura nästan hela klassen tror jag...»
- Var tydligare vad posterpresentationen innebär. Inte så kul att få reda på bara dagarna innan att man ska stå och presentera när man trodde att allt man behövde göra var att sätta samman en poster.»
- Tydligare information om posterns och presentationens stora roll i betygssättningen av grupparbetet. I förhållande till hur många poäng den var värd la vi ner allderles för mycket tid på rapporten.»
- Projektarbetets redovisning bör förtydligas tidigare i kursen. Bättre genomgång av pildiagram ..och den sista delen i det kompendiet( kom ej ihåg namnet)»


Övriga kommentarer

23. Övriga kommentarer

- informationen ang tillämningsövningarna har varit mkt otydlig. försök ha nån typ av genomgång gällande tillvägagångssätt innan själva övningen. t ex hade vi planerad tid för att förbereda tö 1-3 men vi visste inte vad vi skulle "förbereda"...»
- Jag fick väldigt bra handledning av fackspråk, Claes, under TÖ4.»
- Det var väldigt många formler som gicks igenom på föreläsningarna och ännu fler fanns i boken. Vilka var det meningen att vi skulle kunna? Det hade underlättat med ett formelblad där dessa fanns samlade (som dock inte skulle få användas på tentan).»
- Varför har vi på chalmers så mycket lektionsbunden tid på vår ekonomikurs när de som läser på handels bara har ett fåtal föreläsningar i veckan?»
- Ser inte meningen med att sitta och rita pilnät och boxnät för att få en förståelse för hur programen som vi sen förväntas jobba med fungerar. Jag har fortfarande inte sett programet då licens problem satte käppar i hjulet. Släpp hörnflaggan och kom in i det 2000-talet. Lär oss att arbeta med mjukvaran istället. »
- Upplägget på kursen kändes bra, men det var svårt att få en uppfattning om hur mycket man skulle lägga ner på TÖ4. De flesta handledarna sa att det är en liten uppgift, med det kändes som att den krävde mycket arbete utöver schemalagd tid.»
- Väldigt rolig och lärorik kurs!»
- tid och resursplanering va väldigt roligt»
- Riktigt kul och givande kurs :D Låt inte kommentarerna få er att tro annat!»
- Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vissa föreläsare/lärare pratar som om alla i branschen är män. Genom att använda könsbestämda pronomen (han istället för DEN) när man pratar om en verksam person inom branschen känner man sig som kvinnlig student exkluderad och oönskad. Kan man identifiera sig med det föreläsaren pratar om, blir man även mer motiverad att kämpa mot målet med utbildningen och kursen. Har inte lärarna ett ansvar för att förmedla att det är önskvärt att få in fler kvinnor på marknaden och att det faktiskt inte är konstigt att en kvinna jobbar inom byggbranschen? Står inte kvinnor redan i en position i branschen som gör att uppmuntran i utbildningen borde vara något prioriterat? I detta avseende känns Chalmers, som annars är en föregångshögskola, mossig. "När en vd ska få de anställdas förtroende då måste han ha rätt egenskaper". Ett litet DEN hade gjort så mycket! »


Kursutvärderingssystem från