ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Designintroduktion H10, LMU631

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 73%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»6 27%
Cirka 20 timmar»5 22%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»4 18%
Minst 35 timmar»3 13%

Genomsnitt: 2.68

- Kommer inte riktigt i håg, så det är en grov uppskattning» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 4%
100%»21 95%

Genomsnitt: 4.95

- var sjuk 2 dagar, så närmare 95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»5 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 22%

Genomsnitt: 2.9

- Ostrukturerad kurs med dåligt engagemang från kursansvariges sida.» (Målen är svåra att förstå)
- Svårbegripliga, "luddiga", svåra att greppa. Hade förmodligen om vi hade diskuterat dem mer i klassen på någon lärarledd lektion. » (Målen är svåra att förstå)
- Det var jättesvårt att tolka hur nogrannt man skulle detaljläsa texterna före duggan. Och eftersom det inte fanns exempelduggor att prova på ver det allmänt svårt att förstå vad vi skulle få ut av texterna vi läste.» (Målen är svåra att förstå)
- Kände inte att kursmålen alltid stämde med t.ex. dugga och det vi gjorde.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kändes väldigt spretigt, många olika moment samtidigt, konstigt upplägg. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Om jag hade förstått dem så hade jag definitivt ansett det. Men det var aldeles för fummigt. Vi fick inte se några gamla duggor innan vi skrev examensduggan, vi fick inga instuderingsfrågor, man hade inget och gå på när det gäller vad som krävdes för godkänt utöver kursmålen. Men med tanke på hur mycket som de innehåller så är det svårt och få ett grepp på vad som är centralt och viktigt. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Men fortfarande svåra att förstå sig på...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Med facit i hand, rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»3 13%
I viss utsträckning»15 68%
Ja, i hög grad»2 9%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.13

- Duggan var ganska detaljfokuserad, medan undervisningen snarare varit på ett bredare plan.» (I viss utsträckning)
- till viss del, men mer på sådant som inte stod i målen.» (I viss utsträckning)
- Ja, man kan ju säga som så här: Jag hade ingen aning om hur duggan skulle se ut, jag bara pluggade i de stora hela på vad kursmålen representerade. Hade jag kunnat få någon som helst struktur hade jag varit tacksam. » (I viss utsträckning)
- Alldeles för många frågor på för kort tid (två timmar) för att vara en dugga. Dessutom extremt dåligt formulerade frågor och dålig svenska, vilket gjorde det svårt att förstå frågorna. Duggan sammanfattade inte innehållet i kursen på ett bra sätt enligt mig. » (I viss utsträckning)
- Det var för kort provtid. Hann inte med att svara utförligt på frågorna och det är därför ganska svårt att avgöra mina kunskaper genom att titta på provet.» (I viss utsträckning)
- Men jag tyckte frågorna på tentan var svåra att tolka och lite väl luddiga. Det var svårt att svara på så öppna frågor. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.42

- Kroki - mycket stor. Skissteknik/modeller - ganska stor. Teori, diskussioner, övningar - ganska/mycket liten. » (?)
- Många inställda föreläsningar och ingen tydlig plan på hur kursen skulle läggas upp. Dåligt strukturerad.» (Mycket liten)
- Allt som sas på föreläsningar var exakt samma som i texterna vi skulle läsa.» (Mycket liten)
- Jag anser att jag lärt mig mycket, men mest under modellbygge och krokilektionerna som gett mig ett nytt sätt att se design och former. Jag tycker att alla typer av övningar och egenarbete har öppnat ögonen för design, men samtidigt så lärde jag mig allt teoretiskt när jag läste kurslitteraturen. » (Ganska liten)
- Halva kursen, var mycket bra. Andra halvan med många pp var inte så bra.» (Ganska liten)
- Man har ju lärt sigt det vi gått igenom liksom.» (Ganska stor)
- Lärde mig det mesta under föreläsningarna» (Ganska stor)
- Det som togs upp på föreläsningen var nyttigt men det var skilda ämnen och därför ganska rörigt.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»7 31%

Genomsnitt: 3.09

- Det mesta som stod i literaturen har vi pratat om på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Det känns som att vi på teoriföreläsningarna bara fick se begrepp och krångliga figurer på PowerPoint, utan att få en ordentlig förklaring eller diskutera dem. Det jag lärde mig läste jag i boken, men det är svårt att ta till sig något man bara läser. » (Ganska stor)
- nästan hela duggan baserades ju på utdelat material och kurslitteratur» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»3 13%
Ganska dåligt»10 45%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.31

- Hela kursen kändes ostrukturerad, lärarna/föreläsarna var osäkra på vad som var deras ansvar, vi var osäkra på vad vi förväntades kunna/lära oss/ta till oss, när jag pluggade till duggan kände jag mig osäker på vilken typ av frågor jag kunde vänta mig och hur jag skulle svara på dem. Det var svårt att veta hur mycket man skulle ta till sig av artiklarna och texterna i boken, trots att jag studerade kursmålen innan. Jag anser att tiden för det antalet uppgifter duggan omfattade var alldeles för kort. » (Mycket dåligt)
- Väldigt rörigt, förväntar mig mer struktur och framförhållning.» (Mycket dåligt)
- Det har under kursen varit ostrukturerat och oklart kring uppgifter, föreläsningar som flyttats sent kvällen innan etc...» (Ganska dåligt)
- Ostrukturerat, oengagerad kursansvarig och ofta inställda eller flyttade lektioner med kort varsel. Vi fick de rätta läsanvisningarna veckan innan duggan. Många har varit besvikna och tyckt att det inte var lika kul med design som dom trodde, förmodligen pga. detta.» (Ganska dåligt)
- Insända hemuppgifter mottogs inte. Och om de gjorde det, fick vi inte någon respons på dem eller heller någon bekräftelse på att vår lärare hade fått dem. Hade han inte fått dem var det inte heller något som han ifrågasatte, vilket gjorde att man trodde att han hade fått dem och allt var i sin ordning. Tror inte att Tomas läser sin mail ordentligt.» (Ganska dåligt)
- Värdelös layout på www.student.chalmers.se, det var fel sidnummer på läshänvisningarna mm. » (Ganska dåligt)
- Det var väldigt bra att anteckningar och utdelat materal lades upp på kurshemsidan men det har också varit en del problem. Informationen har kommit alldeles för sent vid vissa tillfällen. Vi har fått reda på i sista stund att vi ska köpa verktyg. Läsanvisningarna till provet var fel och jag väntade därför tills vi hade fått de nya anvisningarna innan jag fortsatte läsa. Jag förväntade mig att provet skulle vara ganska enkelt eftersom vi inte fick de nya anvisningarna förrän strax innan provet. Vid något tillfälle lades en designlektion samtidigt som en mattedugga.» (Ganska dåligt)
- bra. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»3 13%
Ganska dåliga»9 40%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»3 13%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 2.54

- Lärarna har känts långt borta och svåra att få tag på. Har också haft en känsla av att dom inte bryr sig så mycket. Har varit svårt o vet vad som gäller med olika arbetsuppgifter. » (Mycket dåliga)
- Tomas försvann direkt efter föreläsningarna och var hopplös att nå via mailen. Johan däremot var lätt att ställa frågor till.» (Mycket dåliga)
- Föreläsningar var föreläsningar, svaren på våra frågor var också ofta ganska luddiga. Mycket egen arbetstid - ingen att fråga förutom övriga kurskamrater som hade lika dålig koll som jag. » (Mycket dåliga)
- Många gästföreläsare och långt mellan gångerna vi hade ordinarie föreläsare vilket gjorde det ganska svårt.» (Ganska dåliga)
- Mail fungerade dock ganska bra!» (Ganska dåliga)
- En o annan mail har skickats till läraren om eventuella frågor men många har inte fått något svar tillbaka.» (Ganska dåliga)
- Har inte så mycket och säga om detta, Johan Ejlerud var väldigt bra på och förklara ingående när man undrade över något, samt väldigt engagerad!» (Ganska bra)
- Det går ju att fråga om hjälp på lektionerna men när vi bad om nya läsanvisningar tog det flera dagar att få dem. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»18 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Vi har hållt ihop och på så sätt ändå lyckats sätta oss in i kursen. » (Mycket bra)
- Jag trivs mycket bra i klassen och tycker att alla är på samma nivå. Inspirerande, kreativ och "drivig" klass! » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 18%
Lagom»17 77%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Lagom i form av text att läsa, uppgifter, modeller att bygga och små krokiläxor. Det som var svårt var att ta till sig undervisningen samt förstå vad man skulle ta till sig. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»15 68%
Hög»4 18%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.18

- Varierande. Först hade man väldigt mycket sen inget alls.» (Lagom)
- Mattekursen krävde mycket arbete i och utanför skolan» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Dåligt»8 36%
Godkänt»10 45%
Gott»2 9%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- Det berodde på vilket moment. Krokin var väldigt bra. Men mycket annat kändes oseriöst och halvgjort. Lite som att vissa föreläsare var totalt ointresserade så gick därför igenom allt lite halvt som halvt.» (Dåligt)
- känner inte att jag lärde mig speciellt mycket.» (Dåligt)
- Almänt flummigt och luddigt» (Dåligt)
- ibland var det himla rörigt, man visste oftast inte ifall man hade vanlig föreläsning eller egentid.» (Godkänt)
- Lite rörigt, lite mindre bra information.» (Godkänt)
- Kursen behöver mer struktur, tydlighet och samarbete mellan lärarna. Jag är mycket nöjd med krokin, gästföreläsningarna som var oerhört lärorika och inspirerande, workshopen och modellbyggandet/skisstekniken var toppen. Inlämnings- och diskussionsuppgifterna var OK men kunde faktiskt varit lite mer utmanande. » (Godkänt)
- I grunden tycker jag att kursen hade ett bra innehåll och lagom arbetsbelastning men den var lite rörigt och inte så bra framförhållning när det gällde information.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Modellbyggandet och kroki, samt den del av undervisningen som fokuserat på designprocessen. Det var intressant och bra.»
- Krokin och de praktiska momenten. Workshopen var väldigt trevlig.»
- Krokin var jätte bra. Skissmodellerna var bra men kan bli lite mer uppstyrt och bättre feedback. Bra med gästföreläsare. »
- Johan!»
- Kreativiteten, krokin, modellbygge med Johan. »
- Gästföreläsarna!!»
- Krokin!»
- Krokiläraren, uppdelningen kroki-skissteknik-teori, workshopen, gästföreläsarna, kurslitteraturen. »
- Kroki var jättekul och mycket givande. väldigt duktig lärare Mats. skulle gärna vilja fortsätta ha kroki 2-4 ggr i månaden hela första året!»
- Att lära sig att jobba i selplast och kroki.»
- KROKI»
- Kursinnehållet.»
- Jag tycker att den största delen av informationen vi fick under kursen var väldigt nyttig och var en bra introduktion. Det var intressant att lyssna till gästföreläsarna och det var bra att vi även fick jobba lite praktiskt med modeller.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Duggan bör omarbetas, den kändes otydlig och tidsbristen var stor. »
- Mer struktur och ordning på kursen »
- Kanske ska se över hur de teoretiska momenten är uppbyggda. Det var svårt att få ett helhetsintryck. »
- Försöka finna en röd tråd genom kursen som blir tydligare. Tydligare på vad som kommer på tentan. Dela ut gamla tentor. Närmare kontakt lärare och elever. »
- Tydligheten»
- Struktur, engagemang! Det krävs för att folk ska stanna. »
- Mindre powerpointpresentationer, kanske kan man göra på ett annat sätt då det är lite svårt att hinna med att anteckna vid pp-presentationer.»
- Det verkade inte finnas någon kommunikation mellan föreläsarna vilket gjorde att vi hela tiden fick direktiv som sa emot varandra. Föreläsarna verkade inte alltid så särskilt förberedda inför lektionerna. Läshänvisningarna inför duggan bör skickas ut tidigare än fyra dagar innan duggan. Man borde även få feedback på de övningsuppgifter man lämnat in.»
- Hur man lägger upp och strukturerar kursen. Jag tycker att det ska vara tydligare för oss elever hur kursen kommer att läggas upp.»
- Struktur, tydlighet, engagemang, samarbete hos lärarna. »
- väldigt otydliga instruktioner från thomas och dåligt strukturerat. det verkar som att samarbetet mellan johan och thomas inte fungerat så bra och att undervisningen fick lida lite. båda är nog väldigt duktiga och kunniga i ämnet men jag tyckte inte att dom var särskilt pedagogiska eller bra på att lära ut. för många frågor på för lite tid på designduggan. man borde kanske ha lite diskussioner eller seminarier om det utdelade materialet som låg till grund för duggan så man fick en lite klarare bild om vad den skulle handla om.»
- Bättre beskrivning på vad kursen går ut på, och bättre läshänvisningar och mål till duggan. »
- Bättre orginiserad. »
- Föreläsningarna/powerpoint»
- Duggan, som hade ganska diffusa frågor.»
- bättre framförhållning, mer provtid/färre frågor. Lite övningsuppgifter för att lära sig faktadelen hade vart bra.»

16. Övriga kommentarer

- Det har varit lite svårt att veta vad som har varit viktigt att lägga fokus på. Kursen har kännts flummig.»
- Annars rolig kurs!»
- Kursen var en tyvärr en besvikelse.»
- Alldeles för dåligt engagemang av kursansvarig!»
- designkursen borde vara roligare är den var. jag lade mycket mer tid på matten för att där fick man klara direktiv.»


Kursutvärderingssystem från