ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ITS016 Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-17
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»2 13%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»4 26%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 2.93

- Ca 10-15 timmar lv1-4, sedan mer inför den slutliga uppsatsen.» (Högst 15 timmar)
- tagit mkt tid att läsa artiklarna» (Cirka 20 timmar)
- för mycket arbete, vi läser faktiskt andra kurser också. Många långa artiklar, kasnek eventuellt kan skära ner på hur mycket man behöver läsa. » (Cirka 30 timmar)
- Tog mer tid per vecka än vad en kurs borde ta, hade svårt att hänga med i den andra kursen jag läste.» (Cirka 30 timmar)
- Enormt tidskrävande!» (Minst 35 timmar)
- Tar väldigt lång tid att läsa och förstå artiklarna, språket är inte det lättaste och texterna inte korta...» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 33%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.66

- trångt o varmt pga av att vi var så många. » (75%)
- Couldn"t attend all classes due to mandatory lab.» (75%)
- Krockade med obligatoriska moment i andra kurser annars hade jag gärna gått på alla, Kyra är intressant att lyssna på.» (75%)
- Det vore bra med några fler schemalagda timmar som innehöll t.ex gruppövningar eller diskussionsgrupper. Kursens nuvarande upplägg inbjuder inte till diskussion.» (100%)
- Med en lektion i veckan ska det krävas mycket för att man inte ska gå på den, dock är det lite riskfullt ifall nått obligatoriskt kursmoment i ett annat ämne hamnar samtidigt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 40%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 20%

Genomsnitt: 2.33

- Allt som står på hemsidan är: "Att uppnå bättre förståelse för de etiska och sociala frågor som uppkommer genom kunskapsutvecklingen inom genetik och bioteknik samt att erhålla och bemästra metoder för att hantera dessa frågor." Man kunde specificera vilka metoderna och vilka problemen är.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

- mycket arbetet för en 7.5hp kurs. » (?)
- Fast de säger ingenting om nivån.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Med tanke på att jag läser inriktning data och inte kemi eller bioteknik så hade jag inga problem att hänga med.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»5 45%
Ja, i hög grad»3 27%
Vet ej/har inte examinerats än»2 18%

Genomsnitt: 2.54

- Kyra ändrade slutdatum på slutrapporten veckan innan original slutdatumet var, vilket inte var ok, hon skulle ha haft kvar det gamla slutdatumet. Jag la ändå ner tid att få det klart till orginal datumet, och hade redan lämnat in mitt arbetet när Kyra bestämde sig för att skjuta upp inlämningen med en vecka. Självklart var det dock säkert bra för dom som inte hade gjort sitt klart,men jag tycker inte det är ok att jag lägger ner en massa tid o sen får veta att datumet är ändrat. Nu när jag ansträngt mig till att hålla originaldatumet» (I viss utsträckning)
- Men det är svårt att begripa hur uppsatserna ska bedömas, det känns som bedömningen lätt blir godtycklig.» (I viss utsträckning)
- Ej tenta, omfattande avslutande uppsats.» (Ja, i hög grad)
- I inlämningsarbetet hade man nytta av alla inlämningsuppgifter man gjort under kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.35

- Svår fråga att svara på då kursen varit en diskuterande kurs avsed för att tänka ett steg längre i diskussioner om bioteknik. Så några konkreta kunskaper var nog ej avsedda att ha uppnått efter avklarad kurs.» (?)
- Obefintlig hjälp. Lektionerna har bara varit en upprepning av vad som stått i texterna, de har inte tillfört något nytt. Vi har lämnat in fyra uppsatser som tog väldigt lång tid att skriva, men inte fått någon som helst feedback på dessa. Det innebär att om den första uppsatsen inte var bra skriven är de andra och den stora slutuppsatsen också dåliga, och slutbetyget blir därefter. Så vi har inte fått någon hjälp med att utveckla etiska resonemang, vilket kursen borde gå ut på.» (Mycket liten)
- Tyvärr inte fått kommentarer på någon av de fyra position paperna, vilket gör det svårt att veta om man har förstått hur man ska gå tillväga eller inte.» (Ganska liten)
- Kyra är jätte engagerad men har en tendens att flumma ut och prata om ingenting. » (Ganska liten)
- Förklarade texterna, vad de författarna faktiskt menade och ville ha fram. Det jag inte förstod när jag själv läste fick em förklaring. » (Ganska stor)
- Kyra är en mycket duktig och engagerad lärare, det är roligt och intressant att lyssna på henne.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 60%
Mycket stor»4 26%

Genomsnitt: 3

- Det var mycket att läsa, men många av artiklarna kändes väldigt irrelevanta. Det är inte för tidigt födda barn, cyborgism och kvinnors syn på ultraljud man funderar över när man läser bioteknik, så ett större fokus kunde ha legat på t.ex. GMO och bioinformatik.» (Mycket liten)
- Då kursmaterialet i princip var kursen.» (Ganska stor)
- Artiklarna var bra o intressanta men det var långa artiklar och några veckor hade fler o längre artiklar än de andra tex due 3. HAde varit bättre med en jämn arbetsbörda» (Ganska stor)
- Vissa av texterna var lite för tekniska och ointressanta medan andra var tvärtom. » (Ganska stor)
- Allt arbete under kursen gick ut på att diskutera läst kursmaterial.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»4 26%

Genomsnitt: 3

- Det kom inte upp ngn info på hemsidan och fortfarande inte kommit upp ngn kring när man får resultatet alltså när arbetet rättats. Mycket dåligt!» (Mycket dåligt)
- PM:et för kursprojekten borde lagts upp på hemsidan. » (Ganska bra)
- Adminstartionen halkade efter lite eftersom vi var fler än förra året, men man tycker ju att det finns ett stopp. OM man märker att man blir många på en kurs kanske man ska ta o planera lite bättre. » (Ganska bra)
- Med tanke på att vi knappt hade något utdelat material förutom kurslitteraturen så vad det bra. Dock kunde det ta ett par dagar innan ny information kom upp på hemsidan eftersom Kyra inte skötte det själv utan var tvungen att be nån annan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»2 13%
Ganska dåliga»3 20%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»5 33%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.13

- Lektionerna var inte upplagda för frågor, vi var för många för det. Vi blev lovade feed-back på uppsatser, åtminstone minst en, men den hjälpen uteblev helt.» (Mycket dåliga)
- Skickade iväg mail till Kyra vid två separata tillfällen, fick inte svar på någon av dem.» (Mycket dåliga)
- Synd att vi inte fick några kommentarer på position paper.» (Ganska dåliga)
- Jag tycker att det var dåligt att vi inte fick någon feed-back på våra position papers. Det kändes meningslöst att bara skriva och inte få feed-back, så kan man ju inte förbättra sig till slutuppsatsen.» (Ganska dåliga)
- Fick inte svar på mailen man skickade, dock alltid svar under lektionen. » (Ganska dåliga)
- Det var inga problem att ställa frågor både under och efter lektionen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»1 6%
Har ej sökt samarbete»9 60%

Genomsnitt: 4.2

- Lite för mycket folk, den här kursen var mycket populärare i år än tidigare. Förut var det typ 7 personer, nu var det runt 30. Så det var lite svårare att lära känna folk, plus att det inte var några samarbetsmoment i år pga att vi var så många i kursen.» (Ganska bra)
- Kursen gick ut på individuellt skrivna diskussioner.» (Har ej sökt samarbete)
- detta är ingen kurs osm främjar samarbete precis, man läser och skriver sina saker själv eftersom man har individuella inlämningar. » (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 21%
Hög»6 42%
För hög»5 35%

Genomsnitt: 4.14

- På gränsen till för hög, var tvungen att lägga 5 dagar i veckan till denna kurs och 2 till den/de andra kurser man hade. Denna kurs hade lätt kunnat vara en 15 hp kurs!» (Hög)
- Mycket att läsa och skriva, varje vecka!» (Hög)
- Speciellt inför position paper nummer 2 var det för mycket att läsa. Banta ner från 5 artiklar till 3 till nästa år. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»6 40%
För hög»4 26%

Genomsnitt: 3.93

- Med tanke på hur mycket tid denna kurs tog och att den andra kursen krävde minst 20 timmar i veckan för att inte komma efter så är det ett mirakel att jag lyckades hålla ikapp.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»3 20%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 46%
Gott»5 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Dåligt kursupplägg, orelevanta och tråkiga föreläsningar. Har fortfarande inte riktigt förstått vad examinator och de som ger kursen har för vision om vad studenten ska få ut av kursen. Att läsa texter och utdrag varje vecka brukar vara ett kursupplägg som fungerar bra och ger lagom arbetsbörda. Att sedan bara referera veckans läsning utan att mer förklara dess sammanhang och problematik är dock undermåligt. Som jag förstått har kursen lidit av den stora klassen, vilket konsekvent lyst igenom. Däremot har jag svårt att se att kursen skulle blivit bättre och mer dynamisk om den hölls för en liten klass, då inte en tillstymmelse till dynamik iform av disskusioner eller feedback förekommit på de föreläsningar jag deltagit i. Ett försök har gjorts för att lära ut olika termer och arbetsmetoder inom denna vetenskap, men detta är något som inte gick fram och som det inte återkopplades till, med undantag av de två föreläsningar som det gick igenom.» (Mycket dåligt)
- Bra med tydlig anvisning hur projektrapporten skulle skrivas, men trots detta kändes uppgiften jättesvår.» (Godkänt)
- En bra kurs, men artiklarna bör ses över o ev bli färre o eller kortare även om de nu var intressanta, var det svårt att hinna med att läsa allt. Adminstrationen och etchic roundtable borde förbättras. MAn fick inte ut så mycket av den senare men det är svårt att ha en diskussion på 40 pers. Dock kändes det inte heller som ett planerat roundtable, kändes som att Kyra bara delade ut saker o pratade själv snarare än att ha planerade diskussionsgrupper.» (Godkänt)
- Det var en interassant kurs men alldeles för svår och tidskrävande.» (Godkänt)
- Intressant men mycket jobb och ingen respons på det arbete man gör, känns rätt tungt!» (Godkänt)
- dock hade det varit väldigt mkt mer givande om man hade fått ngn typ av respons på uppgiferna vi gjort. » (Gott)
- En intressant kurs och Kyra är en väldigt engagerad föreläsare.» (Gott)
- Trots lite för hög arbetsbelastning så har det varit en intressant och lärorik kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samma upplägg på lektionerna»
- Bra och intressanta ämnen.»
- Bra att läsa artiklar innan och diskutera dessa.»
- Kyra hon är engagerad, behöver nog bara bli lite tydligare o inte sväva ut i en massa anekdoter även om det är trevligt ibland. »
- Om artiklar ska vara en del av undervisningen: Maragareta Locks artikel var bra.»
- Upplägget»
- KYRA!!! Huvudsaklig schemastruktur.»
- Upplägget är ok.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mindre arbetsbelastning. Man kanske kan jobba två och två med slutprojektet? Ge feed-back på position papers.»
- Tänk om och gör nått nytt av detta. Att börja i raketfart och sedan inte berätta om i vilken riktning man är på väg är ojysst mot studenterna. I alla fall jag och de jag pratat med som läst kursen har inte haft någon inblick i vad som förväntas av studenterna, och vad som är den nya kunskapen man skall ta med hem, med undantag av de fakta som bokstavligen förekommit i texterna.»
- Lektionerna hölls i Vasa 3. Salen har väldigt dålig ventilation och antalet elever var för många vilket ledde till väldigt dålig luft i lektionssalen. Om antalet elever är lika många nästa gång kursen går så bör salen ändras.»
- Kanske mer feed-back, förstår att det är svårt med så många i klassen. Men det hade varit skönt att veta på ett ungefär vad du tycker.»
- respons på uppg bör ges!»
- För lite diskussioner, lägg in fler tillfällen för att möjliggöra diskussion, ge inte uppsatsuppgifter om ni inte är beredda att läsa och kommentera.»
- Roundtable i smågrupper Jämnare arbetsfördelning, inte ok med så sprid mängd artiklar »
- Antingen måste undervisning ske i mindre grupper så att diskussioner kan fås så som det var tidigare, eller också måste kursen struktur ändras väsentligt. För etik ska inte tavelundervisas, och Kyra har mycket att säga men vi hinner inte med att reflektera själva eller kontra med våra tankar. Den gången det skulle vara diskussionstillfälle ("roundtable") var det ingen som yttrade sig utan Kyra hann svara på sina egna frågor först. Om vi bara fick gensvar på uppsatser hade kursen förbättrats avsevärt. Helst på varje uppsats, inom en vecka. Fördelningen av ämnen borde ändras. I år handlade 2 av 6 föreläsningar om för tidigt födda. Oavsett ämne finns det inget som förtjänar så mycket tid. »
- Mängden artiklar och svårighetsgraden på sista uppsatsen bör reduceras.»
- Mindre antal elever, kanske sänka arbetsbelastningen lite.»
- Att inte använda salen (Vasa X) då det inte finns ngt syre där inne överhuvudtaget=huvudvärk efter 30min=inte bra! Förstår att Kyra inte hinner läsa alla rapporter men ngn bör man få respons på speciellt då ett stort skriftligt arbete var slutuppgift. »

16. Övriga kommentarer

- Denna kurs var under all kritik, det fanns mål och verktyg vi skulle lära oss använda, men kursmaterialet behandlade ämnen som knappt finns i sverige. Kyra är engagerad när hon har föreläsningar men hon vill mest bara höra sin egen röst och är inte intresserad av att klassen ska diskutera frågorna. Det var dåligt att "position papers" skulle lämnas in innan föreläsningen om ämnet hölls eftersom det var mycket att läsa och ofta väldigt avancerad amerikansk medicinsk facklig engelska, jag har fortfarande inte fått nån som helst respons på det jag skrivit. Hela kursupplägget haverade eftersom vi var ca 30 i klassen och den var gjord för ca 10 men jag tycker ändå kursen kunde gjorts om för att anpassasas till en större klass. »
- Det är tråkigt när det inte finns så många MTS-kurser nu för tiden, att de som finns inte verkar fungera.»
- Jag hade mycket positiv inställning till kursen innan den börja, för som bioteknikstuderande har jag en vilja att fundera över de etiska frågor som dyker upp i utbildningen. Tyvärr var de inte de frågorna som togs upp, men kanske kan det bli så.»
- Det var bra av Kyra att flytta fram deadlinen en vecka, annars hade det gått illa.»
- Hade varit bra med ngn respons på att ens inskickade papers och arbete kommit fram, ett tack hade varit bra.»


Kursutvärderingssystem från