ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 11/12 Introduktion bygg och anläggning, LBT024

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-13
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) Förklara byggsektorns olika aktörer och deras roller.
2) Ge exempel på byggsektorns olika projekt, miljön och miljövårdens centrala roll däri.
3) Producera en teknisk rapport och uttrycka fackämnesrelaterat innehåll välformulerat och effektivt i tal såväl som skrift.
4) Använda windowbaserade datorprogram.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 13%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 52%

Genomsnitt: 3.25

- 2) är lite otydlig för mig» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»36 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»15 41%
Ja, i hög grad»16 44%
Vet ej/har inte examinerats än»5 13%

Genomsnitt: 2.72

- Ingen tenta i ämnet men redovisningen gjorde en väl införstådd i alltsammans.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Hade rapportinlämning istället för examination.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»5 13%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»21 58%
Mycket stor»6 16%

Genomsnitt: 2.77

- Har haft flera olika lärare som hela tiden gett olika svar på frågor. Motsäger varandra när man går till var och en och vill ha coaching. De måste prata sig samman mer så att vi som elever kan veta att vi gör rätt. När de motsäger sig varandra så är det ju någon som lär oss fel.» (Mycket liten)
- Sproget har varit största utfordring i början (mitt modersmål: dansk)» (Mycket liten)
- Inte haft så mycket undervisning men studiebesöken på företag och byggen har gett en bra och rolig inblick i arbetslivet.» (Ganska stor)
- dock har det varit dåligt lärare emellan. Ex på vad som gäller, vad som ska vara rätt och vad som är fel. Man kan ha gått till en lärare och fått ett svar och sedan går man till nästa och då enligt den så är det helt fel. » (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»9 26%
Ganska liten»11 32%
Ganska stor»9 26%
Mycket stor»5 14%

Genomsnitt: 2.29

- Har inte fått någon kurslitteratur» (?)
- Inte haft någon kurslitteratur» (Mycket liten)
- Hade ingen kurslitteratur» (Ganska liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»19 52%
Mycket bra»12 33%

Genomsnitt: 3.16

- Problem inför nästan varje delinlämning att ladda upp filer på pingpong. Kursansvarig är ibland väldigt dålig på att kolla, eller åtminstone svara på, mailen.» (Ganska dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»28 77%
Hög»6 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»16 44%
Mycket bra»12 33%
Har ej sökt hjälp»5 13%

Genomsnitt: 3.52

- Fick ofta helt olika svar och åsikter från 2 olika lärare vilket ofta var väldigt förvirrande..» (Ganska dåliga)
- möjligheterna bra, hjälpen/svaren kan dock diskuteras» (Ganska bra)
- Men som sagt man fick olika svar från olika lärare» (Ganska bra)
- Däremot kunde jag få olika svar från olika lärare vilket blir förvirrande.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»12 33%
Mycket bra»21 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Arbetsbelastningen blir ofta ojämn i grupparbeten men i min grupp blev det tyvärr ett extremfall och det är tråkigt att vi andra måste slita extra mycket och vissa inte bodrar med något och sedan får vi samma betyg. Tycker att lärarna borde ta mer hänsyn till detta, speciellt när till och med de märker att arbetsfördelningen i gruppen är ojämn.» (Mycket dåligt)
- Kul att jobba i grupp!» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»23 63%
Hög»11 30%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.33

- Alla kurser inräknade.» (Hög)
- Dock inte för hög» (Hög)
- Denna kurs + matematiken + byggtekniken blev väldigt mastigt.» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Innehållet! En rolig kurs där man har stor frihet och stort ansvar för sin inlärning. Att skriva en rapport istället för att tentera är ett bra sätt att examineras på.»
- Allt»
- Examinationsuppgiften. Den gjorde att man fick en bra inblick i vad som komma skall, kändes det som. »
- Studiebesöken»
- Alla studiebesök»
- Studiebesöken»
- Trevliga studiebesök»
- Lärare, läroböcker, hemräkningsuppgifter»
- Bokens innehåll»
- arbetssättet,det är bra att direkt få ett projekt att skriva om och liksom "kastas ut lite på marknaden"»
- Studiebesöken!»
- Gruppövningar, språkföreläsningar, studiebesök.»
- Alla studiebesök.»
- Antal studiebesök! Mycket uppskattade från min sida då man får komma ut i arbetslivet och se hur mycket fungerar.»
- Att det är kul att jobba i grupp, speciellt när man är ny och inte känner så många så är det ett fint sätt att lära känna fler studenter.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre kommunikation mellan lärarna. de gav splittrade svar på samma frågor »
- Lärarna håller sig till samma kommentarer, så jag som elev inte blir förvirrad. »
- Kanske lite mer information om hur själva Chalmers fungerar, alla webbsystem och liknande. Man kände sig ganska ny och osäker på dem till en början.»
- Något individuellt kanske»
- Olika svar från olika lärare. Blivit missförstånd som lett till att man fått ändra i sitt arbete flera gånger beroende på vem man har frågat. »
- Tiden man får för att göra hemräkningsuppgifterna (tisdag-torsdag) gör det omöjligt att hinna med matteövningen som var på onsdag»
- Ingenting»
- Mindre studiebesök och mer information, de va svårt att skriva om konstruktioner och andra delar av en byggnad när man inte visste var det va. Lite fler allmänna föreläsningar.»
- När det är så många olika lärare är det viktigt att de har pratat ihop sig innan så att de inte säger olika saker hela tiden. Det tycker jag var jobbigt. Sedan tycker jag att en riktigt bra muntlig presentation kanske kunde vägt upp några fel i rapporten. »
- Bättre kommunikation mellan de olika lärarna, det var många olika ingångsvärden och olika sätt på hur rapporten skulle skrivas. Det var bra med studiebesök, men det skulle kollats upp mer och samverkats mer med SNV bland annat då de redan tagit oss på studiebesök till vissa av ställena.»
- Kolla upp så att de objekt som finns på listan är någorlunda lika när det gäller informationsmängd och tilgänglighet. »
- Mer samspelta lärare som vet hur de t ex vill att en rapport ska se ut, och även att dessa tar hänsyn till om det uppstår ojämn arbetsfördelning.»
- Att lärarna har bättre koll på vad riktlinjerna är så man inte får två olika svar. »
-


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Tyckte det var bra med studiebesöken»
- Dålig kommunikation mellan examinatorerna, då vi blev tvungna att byta och det blev fel under bytet.»
- Kursen i sin helhet kändes väldigt halvdan, som om man improviserade sig fram och "testade" den nya kursen på oss.»


Kursutvärderingssystem från