ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht10 Linjär algebra, TMV215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-18
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»21 52%
Cirka 20 timmar»9 22%
Cirka 25 timmar»2 5%
Cirka 30 timmar»7 17%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.95

- Som alltid burstar man sista veckan.» (Högst 15 timmar)
- ca 110h totalt på hela kursen. mindre de första veckorna, mer de sista 3 » (Högst 15 timmar)
- Jag gick på alla föreläsningar och labbar och pluggade max 5 timmar däröver.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»0 0%
25%»6 15%
50%»10 25%
75%»10 25%
100%»14 35%

Genomsnitt: 3.8

- har gått på kanske 60% av föreläsningarna och bara några enstaka räkneövningar. har gjort det mesta arbetet enskilt och/eller i grupp men inte på schemalagt undervisningstid» (50%)
- Pga sjukdom. Tycker att föreläsningarna var mycket givande när man varit förberedd.» (50%)
- Inte de två sista veckorna då jag tyckte att föreläsningar bärjade kännas för svåra då jag hamnat efter med räkningen.» (75%)
- Pga resavstånd» (75%)
- 90% mer eller mindre» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 51%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 20%

Genomsnitt: 2.12

- Kommer ej ihåg» (?)
- Antar alltid att man ska kunna det som står i kursboken och det som gås igenom på föreläsningarna» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det känns inte som att allt som gåtts igenom i kursen behandlats på de gamla tentorna så lite svårt att veta vad tentan kommer att handla om. Är det kursinnehållet eller gamla tentor? Är väl i och för sig alltid kursinnehållet men ändå lite undrande om kursinnehållet tidigare år varit det samma.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det enda målet man haft är att klara tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- som vanligt är målen en kortfattad beskrivning, men det är ju svårt att ha en uppfattning om vad det innebär i praktiken innan man läst kursen. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 84%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2.08

- En bra fördjupning efter gymnasienivå.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»9 28%
Ja, i hög grad»11 34%
Vet ej/har inte examinerats än»11 34%

Genomsnitt: 3

- Jag behövde en crash course i att lösa ett par typuppgifter från tidigare tentor. Tentan testar inte förståelse, den testar förmågan att slå in mönster.» (Nej, inte alls)
- tentan var lite för lätt, lite för mycket "typtenta". den tar upp grunderna men går inte in på något av de djupare eller svårare momenten i kursen som fanns med i föreläsningarna. » (I viss utsträckning)
- En del saker var inte med vet jag. Så man kan inte säga för att man klarat provet så kan man allt om Linjär Algebra utantill.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»5 12%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»16 40%
Mycket stor»7 17%

Genomsnitt: 2.62

- Kursen inbegriper relativt simpla operationer på enkla heltal. Utmaningen ligger i att förstå konceptet med rum, plan, punkter och linjeri olika dimensioner. Föreläsningarna har uteslutande genomförst med variabler och beteckningar på svarta tavlan. Många gånger kan en hel bänkrad sitta och fundera över om stora E är ett heltal, en vektor, en matris eller vad det är.» (Mycket liten)
- Fick inte ut så mycket av föreläsningarna. Har lärt mig det mesta från kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- föreläsnignarna har varit till nytta men svåra att hänga med i tycker jag. troligen för att jag inte jobbat i fas med kursen och räknat tillräckligt på egen hand. i slutändan lärde jag mig det mesta själv genom att läsa och räkna i läroboken» (Ganska liten)
- De föreläsningar jag gick på var bra, dock studerade jag mest med hjälp av böckerna.» (Ganska stor)
- Gamla tentor och hjälp från kamrater har också hjälpt väldigt mycket.» (Ganska stor)
- Hade säkert kunnat lösa det via boken, men öppnade inte ens boken så allt jag lärde mig lärde jag mig via föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»10 25%
Ganska stor»12 30%
Mycket stor»15 37%

Genomsnitt: 2.97

- Öppnade som sagt inte boken.. Tidigare tentor hjälpte dock mycket då man förstod vad man skulle lägga vikt vid att lära sig.» (Mycket liten)
- Wikipedia, mattestugan och äldre kompisar har lärt mig det här.» (Ganska liten)
- Uppgifterna i arbetsboken var till mycket hjälp. Men man skulle aldrig hinna göra ALLA.» (Ganska stor)
- Bra kursbok!» (Mycket stor)
- eftersom jag inte lärt mig så mycket i undervisningen har jag kompenserat för det med hjälp av kursböckerna och ändå uppnått ett bra resultat på tentan och lärt mig en hel del» (Mycket stor)
- Har läst andra böcker i ämnet, och den här var absolut den bästa. Mycket bra kurslitteratur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»20 50%
Mycket bra»17 42%

Genomsnitt: 3.35

- Webbsidan är i behov av förbättring» (Ganska dåligt)
- tydlig veckoplaneringo ch bra struktur. väldigt bra kurshemsida, överskådlig och enkel och allt finns tillgängligt, samt inget onödigt som skräpar.» (Mycket bra)
- Allt var klart.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»12 30%
Har ej sökt hjälp»10 25%

Genomsnitt: 3.77

- föreläsare och handledare har båda varit till hjälp vid behov » (Mycket bra)
- När det var räknedager kunde man få mycket förklarat.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 27%
Mycket bra»22 55%
Har ej sökt samarbete»6 15%

Genomsnitt: 3.82

- De flesta lökar eller skriker, men det finns grupper med vettiga individer.» (Ganska dåligt)
- har pluggat en del i grupp och det är trevligt och vi har ett bra samarbete » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»2 5%
Låg»3 7%
Lagom»24 60%
Hög»11 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Löka fem veckor, hetsplugga två, räckte till en fyra.» (För låg)
- Intresserad av matte, därför ser jag gärna högre tempo i de kurserna.» (För låg)
- många delar i kursen ser enklare ut än vad de är så det är lätt att lura sig och tro att man kan glida igenom, men sen får man nöta en hel del för att faktiskt förstå. så totalt sett tycker jag det är en rimlig mängd.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 10%
Lagom»21 53%
Hög»13 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- Även digodat var ytterst enkel.» (För låg)
- betydligt högre tempo än första läsperioden men med lite vana och tempot uppe har det gått bra. jag har pluggat ca 40% mer total tid denna lp än förra.» (Lagom)
- Läste 3 kurser.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»18 45%
Gott»18 45%
Mycket gott»3 7%

Genomsnitt: 3.57

- Starius måste lära sig att hålla tider!» (Godkänt)
- Hade hoppats på mer information, och mer genomgång av hur man tänker i MatLab, då det inte var något som kom naturligt!» (Godkänt)
- jag gillar kursen och upplever att den är relevant men väldigt många har svårt för matriser och vektoralgebra och tycker att det är hopplöst. kanske behövs en annan pedagogik för att folk ska förstå, det är många som suckar och ger upp .» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med storövningar och veckoblad som visar vad som ska göras varje vecka.»
-
- kursplaneringen är bra upplagd och lätt att följa»
- Gruppövningar och exempel.»
- Tentamen upplägget! Väldigt härligt att veta vad som man ska kunna när man skriver tentan.»
- Kurslitteratur och föreläsare!»
- Gruppövningarna»
- Starius :)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

-
- Mer exempel»
- Föreläsaren får gärna hålla tider och inte dra över 5-10 minuter varje gång samtidigt som han kortar rasten för att han dragit över första timmen.»
- Arbeta med förståelse av koncept, visualisera operationer och samband. Det här räknandet framme vid tavlan blir bara en harang bokstäver och pilar, men ger väldigt lite insikt i vad som sker.»
- vet inte. det kanske går att lära ut på något annorlunda sätt så folk hänger med bättre. »
- tentorna»
- Kanske ha någon mer lektion i MatLab, alternativt möjlighet till fördjupning inom språket.»
- Mer pedagogiska genomgångar. »
- Vet inte.»

16. Övriga kommentarer

- Bra föreläsare.»
-
- Föreläsaren skriver ofta på tavlan under rasten eller innan föreläsningen så när föreläsningen börjar hinner man inte skriva av samtidigt som man ska lyssna och förstå vad han säger.»
- Inget.»


Kursutvärderingssystem från