ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-4 Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, DATX02|DIT560

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-13
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande fråga

1. Vilket universitet är du inskriven på?

Vissa av våra kurser tas av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För att vi ska kunna titta på varje studentgrupp separat ber vi dig att fylla i vilket universitet du läser kursen genom.

50 svarande

Göteborgs universitet»6 12%
Chalmers tekniska högskola»44 88%

Genomsnitt: 1.88


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs lärandemålen för kandidatarbetet, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig genom det.

För att se lärandemålen för kandidatarbetet, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

2. Hur begripliga är kandidatarbetskursens mål?

50 svarande

Målen är svåra att förstå»4 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»26 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 40%

Genomsnitt: 2.32

- Olika information på olika ställen.» (Målen är svåra att förstå)
- Eftersom produkten bidrog mycket till betyget inom data/IT-kandidatarbeten tycker jag att utförandet och resultatet tydligare ska markeras i målen (mer än att planera, avrapportera, söka information och utveckla kunskaper som tas upp nu). Man ska faktiskt i arbetet utföra ett projekt på ett lämpligt sätt (inte bara planera in ett lämpligt utförande). I övrigt var målen bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»49 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Svårt att svara på det.» (?)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 36%
Ja»23 63%
Vet ej/har inte examinerats än»15

Genomsnitt: 2.63

- Slutredovisningen (som jag visserligen inte haft än) farmställs som ett tillfälle när vi får visa upp vad vi gjort och berätta om vad ni nu tror är intressantast med det. I många fall kommer detta nog inkludera att "avrapportera kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets projekt- och effektmål …, i muntlig form", men absolut inte för alla och för den delen inte för alla i gruppen.» (I viss utsträckning)
- Det verkar vara stora skillnader mellan handledare» (I viss utsträckning)
- Visst måste man göra mycket (som grupp!!) för att bli godkänd men det finns alltför stora möjligheter för studenter att rida på andras arbete och få godkänt utan att förtjäna det. » (I viss utsträckning)
- Lite oklart hur vi bedömdes individuellt, hade varit mkt intressant att få mer insyn i detta. Finns det publika dokument?» (Ja)
- Dock kändes det inte som om man kunde få reda på vad som var bra och dåligt (=kan förbättras) av det som lämnades in. Betygssättningen var troligtvis korrekt utförd men man får lite dåligt med feedback, på så sätt kan man missa att få insikter som kan vara viktiga inför exjobbet och andra senare arbeten.» (Ja)
- Fast inte helt, då vi inte enskilt pratade med handledaren, vilket hade varit bra. » (Ja)

5. Har kandidatarbetet krockat med andra kurser? Om Ja, med vilka kurser?

49 svarande

Ja»14 28%
Nej»35 71%

Genomsnitt: 1.71

- TEK225 - Teknik och Samhälle» (Ja)
- Inte med kurser jag själv läst, men jag vet att vi trots de långa schemalagda passen "Kandidatprojekt" i TimeEdit hade väldigt svårt att hitta tider då ingen hade lektion.» (Ja)
- Datorsystemteknik, endel övningstider och labtider krockade med kandidattiden.» (Ja)
- ETI146 - Elektronik» (Ja)
- EDA321» (Ja)
- Teknik och Samhälle, LP 4 Parralellprogramering LP 3» (Ja)
- Matematisk modellering. » (Ja)
- EDA343 Datakommunikation EDA321 Digitalteknik-syntes» (Ja)
- inte direkt så att schemalagda saker har krockat, men en tung kurs, såsom Advanced Functional Programming, gjorde det svårt att lägga tillräckligt med tid på kandidatarbetet» (Ja)
- Kandidatarbetet har givetvis prio 1» (Ja)
- Egentligen är det andra kurser som krockat med kandidatarbetet. På IT läser de som går år 3 en kurs där rapportskrivning är en stor del samtidigt och denna del lades sista två veckorna innan första dead-linen i kandidatarbetet vilket blev lite hetsigt. Detta är dock något som kunde lösts bättre av examinatorn i den andra kursen (Engelska för ingenjörer)» (Ja)
- Kommunikation Engelska och Ingenjörskompetens.» (Ja)
- Bara allmänt högt tryck i LP3 med kandidat, valfri kurs, och halva ingenjörskompentenskursen samtidigt.» (Nej)


Bakgrundsfrågor

6. Hur många har ni varit i er grupp?*

51 svarande

0 0%
0 0%
7 13%
8 15%
36 70%

Genomsnitt: 4.56

7. Är du nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbete?*

51 svarande

Ja»47 92%
Nej»4 7%

Genomsnitt: 1.07

- Var med om formulerade förslaget.» (Ja)
- Själva arbetet, dock inte gruppen.» (Ja)
- Bra grupp och intressant ämne.» (Ja)
- Valde och fick mitt förstahandsval.» (Ja)
- Det var kul att få prova på ett nytt» (Ja)
- Fast i efterhand önskar jag att jag hade valt något annat...» (Ja)
- Även om det var mitt 3-4 val så var det grymt intressant.» (Ja)
- Nöjd med att jag fick mitt förstahandsval, missnöjd med att det inte blev alls som det var tänkt.» (Ja)
- Fick inte mitt förstahandsval. Insåg efter ungefär halva tiden att det endast var 4 personer i gruppen som gjorde det projekt jag hade som förstahandsval.» (Nej)
- Johan Bankel slarvade bort mitt mail om tilläggsval efter att jag inte hade fått något av mina ordinarie val. Huruvida detta resulterade i att någon mindre meriterad student fick fick sitt val igenom innan mig vet jag inte. » (Nej)
- Jag borde varit bättre på programmering. Läser F.» (Nej)

8. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»20 39%
Jag använde portalen för att få information»45 88%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»7 13%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»1 1%
Jag/vi hade ett eget förslag»10 19%

- Stod dock inte som förslagsgivare.» (Jag var på programinformationen, Jag använde portalen för att få information, Jag/vi hade ett eget förslag)
- Jag tittade på posters och i foldern? Ingen av dem verkar vara med i bland alternativen ovan vilket är dåligt.» (Jag använde portalen för att få information, Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida)
- portalen är mycket jobbig att navigera» (Jag använde portalen för att få information)
- Framförallt via studieportalen som hade en sida per institution med valbara projekt.» (Jag var på programinformationen, Jag använde portalen för att få information, Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida)
- Det var otroligt snurrigt med programinformationen för vår klass, 2 inställda tillfällen och tillslut vet jag inte om det blev av alls» (Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida)


Arbetet i gruppen

9. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

51 svarande

Dåligt»2 3%
Mindre bra»2 3%
Växlande»17 33%
Bra»18 35%
Mycket bra»12 23%

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt olika syn på vad det innebär att arbeta i grupp, speciellt mellan GU och Chalmers. » (Dåligt)
- Vissa har arbetat bra medan andra (2 av 6 studenter) gjorde väldigt lite, och många gånger när de väl gjorde något var det av undermålig kvalitet. Det har även varit vissa respektproblem bland gruppmedlemmarna. » (Dåligt)
- Alla arbetade inte riktigt...» (Mindre bra)
- En del samarbetssvårigheter, men överlag helt okej.» (Växlande)
- Större delen av tiden har det gått bra. Vissa gånger har vi haft problem med att folk inte har passat tider, trots tillsägningar.» (Växlande)
- En har kört sitt race ganska mycket utan att först prata med gruppen. En annan har varit frånvarande ganska mycket under första halvan av arbetet.» (Växlande)
- Ett par personer har varit mindre delaktiga än andra, men så blir det väl när man är en så stor grupp.» (Växlande)
- et vore bra med någon föreläsning och övning om grupparbeten/samarbete under de första veckorna i kursen (i stil med de frivilliga föreläsningarna man kunde gå på). Jag tror att arbetet i gruppen hade vunnit på det.» (Växlande)
- Vissa i gruppen gjorde väldigt mycket medans andra knappt bidrog» (Växlande)
- För stor grupp» (Växlande)
- Vi hade mycket problem med långvariga sjukdomar framförallt i början av projektet i vår grupp.» (Växlande)
- Vissa personer gjorde mer än andra, vilken kan förväntas i ett grupparbete.» (Bra)
- Överlag bra, men vi kunde som grupp ha varit bättre organiserade. Alla har dock jobbat bra efter egen förmåga och tagit det på allvar.» (Bra)
- Det varierade såklart från person till person, men överlag så fungerade det bra.» (Mycket bra)

10. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

51 svarande

Ja, nämligen...»22 43%
Nej»29 56%

Genomsnitt: 1.56

- Tydlig information. Det har varit ett virrvarr av instruktioner från Chalmers, handledare, examinator, Fackspråk, biblioteket.. Ingen har kunnat ge ett rakt svar på någonting. Det har även varit svårt att få vettig kritik från handledaren.» (Ja, nämligen...)
- Bra lokaler/grupprum. » (Ja, nämligen...)
- Bättre kontakt med handledaren!» (Ja, nämligen...)
- TYDLIG INFORMATION. Bättre handledning. Samordning mellan handledare så inte alla säger olika saker. Göra det tydligt att man arbetar som en grupp, och att det är viktigt med samarbete. Stöd när gruppen funkat dåligt.» (Ja, nämligen...)
- Tydligare styrning från handledaren vad gäller projektets syfte. Det är svårt att jämföra "gör ett spel med fokus på x" med de väldigt tydliga uppgifter och case som många icke-data-kandidatprojekt har.» (Ja, nämligen...)
- LaTeX-mallar. Vi går ju faktiskt på data.» (Ja, nämligen...)
- Mer handledning.» (Ja, nämligen...)
- Välstrukturerad information lång tid innan den hade behövts.» (Ja, nämligen...)
- Att handledaren faktiskt försöker förstå vad vi vill göra och lyssnar, samt anstränger sig för att sätta sig in i rapporten.» (Ja, nämligen...)
- Bättre kontakt med handledare och mer engagemang från hans sida.» (Ja, nämligen...)
- Mycket mer samlad information, nu är det blandade budskap från fackspråk/examinator/handledare/kursinformation.» (Ja, nämligen...)
- Mer information om hur man skriver en teknisk rapport.» (Ja, nämligen...)
- Tydligare instruktioner kring rapportskrivning och mer handledning kring bra upplägg och frågeställning. Detta var något vi strugglade med länge och först på slutet fick en bra idé om hur vi kunde strukturera upp det. Mer kortfattade och lättlästa instruktioner, allt ni kastar ut på pingpong + andra sidor framstår väldigt mycket som att "vi orkar inte organisera något, här är alla dokument som finns om allting, läs och sortera det själva" vilket gör saker svåra att hitta och gör allting svårare än det hade behövt vara. » (Ja, nämligen...)
- Bättre och mer korrekt information. Ofta blev vi överraskade av olika kursmoment som vi inte visste något om. Varken vår handledare eller någon av hemsidorna visade korrekt information om allt. En LATEX-mall för rapporten. Mer information om hur de olika delarna av arbetet vägs in i slutbetyget» (Ja, nämligen...)
- Mer support/feedback av handledaren» (Ja, nämligen...)
- Information som varit ute i god tid, det känns som om en del information har kommit i sista sekund.» (Ja, nämligen...)
- Enskilda möten med handledaren» (Ja, nämligen...)
- KAnske mer feedback från handledaren» (Ja, nämligen...)
- Tydlig information!!» (Ja, nämligen...)
- Klarare information i ett tidigt skede av kandidatarbetet, hur viktigt det är med förberedande inför början av arbetet och inte bara köra rakt på.» (Ja, nämligen...)
- Betydligt mer noggrann examination utifrån individers arbete och inte bara ur gruppens synvinkel. » (Ja, nämligen...)

11. Hur visste ni i gruppen om ni låg i fas med arbetet?

51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»36 70%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»15 29%
Det visste vi inte»15 29%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»10 19%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»15 29%

- Insåg i slutet att vi behövde annan hårdvara än vi först trott.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- Jag var projektledare halva tiden vilket gjorde att vi låg i fas under denna period.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi följde vår ursprungliga tidsplan)
- Vi hade möten med varandra där vi pratade om vad vi skulle göra och man fick känslan av att även om vi inte följde planeringen så skulle vi hinna med det vitala. Dock fick vi prioritera bort saker vi fann mindre viktiga.» (Det visste vi inte, Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK)
- Dock blev det stressigt ibland då handledaren inte visste hur långt vi hade kommit med arbete, mot slutet blev det bättre. » (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade)
- En gruppmedlem tog tag i rapporten vilket gjorde att vi hann skriva den tidigt» (Vi följde vår ursprungliga tidsplan)
- Vi hade ingen handledare de 3 första veckorna, och när vi fick en handledare var det inte så mcyket återkopplande förrän i slutet på arbetet.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Det visste vi inte)

12. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kandidatarbetet?

50 svarande

Högst 15 timmar»1 2%
Cirka 20 timmar»19 38%
Cirka 25 timmar»18 36%
Cirka 30 timmar»9 18%
Mer än 30 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.88

- Kommer inte ihåg» (?)
- Någonstans 20-25 timmar men är svårt att få ihop tiden när man har en kurs samtidigt som tar mycket tid, vilket är synd.» (Cirka 20 timmar)
- Varierade grovt mellan veckorna.» (Cirka 20 timmar)
- Mindre (ca 15h) i LP3 (vi kom igång dåligt), mer (30+) i LP4.» (Cirka 25 timmar)
- inte räknat timmar men 360 totalt så ungefär så mkt som väntades » (Cirka 25 timmar)
- varierade en hel del över terminen» (Cirka 25 timmar)
- tyvärr blev det en hel del dötid där man stirrade blint på kod. svårt att sätta sig in i ett stort projekt skrivet i c.» (Cirka 25 timmar)
- Var ju tvungen för tidskravet, lägger vanligen ca 20h/v på två kurser, så det kändes som att det inte alltid blev så effektiv tid..» (Cirka 25 timmar)
- Totalt 579 h.» (Mer än 30 timmar)

13. Hur har informationen om kandidatarbetet fungerat?

Här menar vi såväl muntlig som skriftlig information, både online och offline.

50 svarande

Dåligt»11 22%
Mindre bra»16 32%
Godkänt»16 32%
Bra»7 14%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Väldigt förvirrat med motsägande info på olika ställen» (?)
- Som sagt, informationen har sagt emot sig själv i nästan alla avseenden, tom sådant som ligger på kurshemsidan. Det har även varit en del information som kom väldigt sent.» (Dåligt)
- För många olika ställen att få information ifrån. Speciellt alla hemsidor är för många.» (Dåligt)
- pingpong är otroligt dåligt» (Dåligt)
- Det var tom olika information om samma sak på samma sida... Borde säga en hel del?» (Dåligt)
- oerhört komplicerat och utspridd information. här finns mkt att klaga på. » (Dåligt)
- Otydligt vad som gäller, en hel del har varit felaktigt med datum med mera. Det är här det stora förbättringsarbetet behöver göras med kursen!» (Dåligt)
- Oerhört rörigt med många olika ställen att leta information angående de obligatoriska momenten såsom kompetensföreläsningar och informationssökande.» (Dåligt)
- Mycket information kunde varit tydligare från början eller kommit ut tidigare än den gjorde.» (Mindre bra)
- Mycket rörig information på pingpong. Information uppdelad på flera hemsidor.» (Mindre bra)
- PingPong-sidan är svår att hitta på. Examinator (Arne) har varit dålig på att svara på mail, och på att följa upp svaren. Det blir lätt otydligt med olika uppgifter från olika håll vad gäller mittredovisning, opposition, deadlines osv.» (Mindre bra)
- Allt är ett virrvarr. Det är svårt att få en överblick över allt. Det finns olika information på Studentportalen och på andra ställen. » (Mindre bra)
- Informationen är otydlig på kurshemsidan, allt är inte med och det står olika på olika ställen. Dessutom kommer informationen sent.» (Mindre bra)
- Informationen kunde vara ute tidigare» (Mindre bra)
- Informationen var bra i början men det blev svårt att ta till sig ny information som kom senare då den ofta kom lite väl i sista sekund. Dessutom var det problem med t.ex. den egna bedömningen av gruppen som man lämnade in två gånger, den första verkade ha fått en månad fel datum, men fick aldrig rätsida på om den borde ha lämnats in 1 månad senare. Något vi tyckte saknades var mer exempel på de olika inlämningarna från IT/data-området.» (Mindre bra)
- Det var väldigt mycket olika deadlines och man fick anmäla sig till pass på flera olika sidor... Skulle vara lättare om allt fanns på en och samma sida.» (Mindre bra)
- Informationen har varit väldigt utspridd trots att Arne jobbat med att sammanställa det.» (Godkänt)
- Svårt att hitta information ibland, lite tvetydigt andra gånger» (Godkänt)
- Utan Arnes sammanställningar av vad som behöver göras till när hade arbetet varit svårt att genomföra. PingPong fungerar inte så bra.» (Godkänt)
- Trots att nästan all information fanns samlad på pingpong så var den ganska utspridd.» (Godkänt)
- Ni borde samla allt på en anlagstavla i kronologisk ordning och göra det till en röd tråd att följa istället för att nämna 20 olika grejer vi måste göra» (Godkänt)
- det hände att det var olika information på olika ställen, annars OK» (Godkänt)
- Godkänt eftersom pingpong sammanställde informationen hyfsat OK. Extra bra att det fanns länkar till alla de andra olika sidorna som man behövde använda för olika former av registreringar/anmälan, annars hade man lätt drunknat i alla olika sidor/system.» (Godkänt)
- Är svårt att ha koll när det är så mycket utspridd information ang. olika delar av kandidatarbetet. Saknade dessutom information vid starten om hur gruppen skulle mötas upp mm, det fick vi fråga oss till.» (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7


Generella kompetenser

14. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning och redovisning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

51 svarande

Inte alls»9 17%
Till en viss del»21 41%
Svårt att peka på något specifikt»15 29%
Till en stor del»6 11%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»0 0%

Genomsnitt: 2.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Önskar att det funnits bättre stöd.» (Inte alls)
- Ser inte att detta bidragit något alls. Har mest tagit tid då vi istället kunnat jobba med arbetet.» (Inte alls)
- Ställer man inga krav på förkunskaper hos Chalmerister? "Generella kompetenser" var ett slöseri med tid för min del, och borde istället vara frivilligt.» (Inte alls)
- Endast återkopplingen från Fackspråk kändes som att det hjälpte projektet.» (Till en viss del)
- Särskilt handledning och vissa föreläsningar med fackspråk har varit bra.» (Till en viss del)
- Fackspråks föreläsningar och handledning varierade från hjälpsam men onödig till jättebra. Ta inte bort det! Biblioteksmomentet är värdelöst –, ge oss tydliga instruktioner i skrift på vilket referenssystem vi skall använda och hur man hittar till de olika databaserna på bibliotekssidan, så löser vi resten.» (Till en viss del)
- Bibliotekets hittepå gav inget. » (Till en viss del)
- Rörigt. Biblioteksinfo hade vi redan fått en gång tidigare. Handledningen med fackspråk var givande.» (Till en viss del)
- Det enda som var värt och ha var att få feedback på rapporten» (Till en viss del)
- Bibliotekets övningar gav åtminstone inte mig något. Gruppen fick också ganska lite hjälp från Fackspråk under träffarna (särskilt nr. 2 då man inte svarade på några frågor). Dock var Fackspråks föreläsningar bra.» (Till en viss del)
- Fackspråks föreläsningar i rapportskrivning, presentation och opponering var speciellt värdefulla för mig som inte har gjort så mycket sådant tidigare.» (Till en viss del)
- När vi fick feedback på det vi skrivit var det väldigt bra annars inte så.» (Svårt att peka på något specifikt)
- Fackspråks handledare har varit mycket bra!» (Till en stor del)

15. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

49 svarande

Ja, nämligen...»7 14%
Nej»42 85%

Genomsnitt: 1.85

- Informationskompetensen. Seriöst, vi kan använda datorer. Borde läggas på lite högre nivå för att folk inte bara ska tycka att det är löjligt.» (Ja, nämligen...)
- Tydligare struktur och ett närmare samarbete med programmen, har hänt att fackspråk säger en sak och programmet ett annat och när man nämnt det för båda parter har de bara hänvisat till den andra.» (Ja, nämligen...)
- göra dem mera specifika för instutionen samt mer relevanta.» (Ja, nämligen...)
- Mer om hur man jobbar vetenskapligt och skapar en bra frågeställning. Mindre om hur man söker i bibliotekets databas och ta bort övningen kring det, det var helt onödigt. Det hade räckt med en länk och en A4 pdf som säger "här kan ni söka, det går att använda AND, OR etc" » (Ja, nämligen...)
- Föreläsning + övning om gruppsamarbete.» (Ja, nämligen...)
- En mallgenomgång av hur en rapport ska se ut» (Ja, nämligen...)
- Det som finns borde bara bli bättre än vad det är- Just nu verkar det vara lite av ett skämt.» (Nej)
- Ta bort bibbloteksmomenten, de ger inget alls!» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.35


Arbetets innehåll

16. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

51 svarande

Nej, för att...»1 1%
Ja»38 74%
Delvis ...»12 23%

Genomsnitt: 2.21

- Förslagslämnarna till projektet var inte med i gruppen vilket gjorde att vi blev tvugna att omforma projektet för att passa in på våra förkunskaper» (Nej, för att...)
- Vår grupp var blandad sektionsmässigt vilket gjorde att vissa av oss inte hade det, men det bidrog till att göra det mer intressant, och gav möjligheter att lära av varandra. Däremot hade inte projektet fungerat om alla hade kommit från teknisk matematik som jag gjorde, det behövdes att vi hade lite IT- och data-studenter.» (Ja)
- Gruppens medlemmar hade olika förkunskaper och kompletterade varandra på ett bra sätt. » (Ja)
- Arbetet krävde inga särskilda förkunskaper (utan hade kunnat anpassas beroende på hur mycket gruppens medlemmar kunde sedan innan). Dock fick vi problem i.o.m. att olika personer i gruppen hade olika mycket förkunskaper och att det blev svårt att anpassa arbetet utefter det.» (Ja)
- Vi saknade grundläggande kunskap i elektro-familjen.» (Delvis ...)
- Men fick skaffa oss kunskap under arbetets gång, men jag anser att det är något positivt.» (Delvis ...)
- Behövde genomföra egna studier för att lära sig verktygen.» (Delvis ...)
- det hade hjälpt att vara bättre på bash. jag tycker personligen att de två första veckorna under mottagningen borde handla om att använda terminalen i unix då det ger mycket hjälp i framtiden. dessutom hade jag behövt läsa paradigms för att enklare förstå hur man kan använda klasser genom structar i c» (Delvis ...)
- men behövde läsa på om speficika saker» (Delvis ...)

17. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

51 svarande

Ja, tack vare ...»42 82%
Nej, för att ...»2 3%
Delvis, mest för att ...»7 13%

Genomsnitt: 1.31

- Vi varit så beroende på oss själva. Har även funnits mycket drivkraft och uppfinnerikedom i gruppen.» (Ja, tack vare ...)
- att det är ett nytt tekniskt område som jag inte var så insatt i tidigare.» (Ja, tack vare ...)
- Att det just finns moment som vi inte helt kunnat innan.» (Ja, tack vare ...)
- nya utmaningar» (Ja, tack vare ...)
- våran handledare. Att vara tvungna att ha något tekniskt utmanande och nyskapande var en stor drivkraft och oerhört lärorikt.» (Ja, tack vare ...)
- Har fått arbeta med många nya saker och lärt mig mycket.» (Ja, tack vare ...)
- Att vi stötte på en massa problem vilka var kluriga att lösa.» (Ja, tack vare ...)
- Komplicerat ämne som ligger på gränsen mellan data och elektro» (Ja, tack vare ...)
- Bredden på kunskap som behövdes» (Ja, tack vare ...)
- Att det trots allt var ganska omfattande och kunde byggas på med mer avancerad funktionalitet. » (Ja, tack vare ...)
- ... att vi i gruppen valde att arbeta med saker som vi inte redan kunde.» (Ja, tack vare ...)
- Ja, det fanns alltid möjlighet att gå djupare och läsa på mer, både om själva ämnet samt för att bli bättre på struktur, organisation och rapportskrivning. Det har varit väldigt utmanande och lärorikt. » (Ja, tack vare ...)
- bredden på vårt arbete har gjort det väldigt utmanande, då vi behövt djupdyka i både hård- och mjukvara samt all formalia kring akademiskt arbete och rapportskrivning» (Ja, tack vare ...)
- man fick lära sig nya tekniker.» (Ja, tack vare ...)
- Att vi la mer tid teoretiskt som att skriva rapport än att t.ex. programmera» (Ja, tack vare ...)
- vi jobbade inom programmering, vilket vi kan, fast med nätverk, vilket var nytt och det var ytterst skoj.» (Ja, tack vare ...)
- ...att vi jobbade med ett företag som ställde lite spännande krav! En lyx många inte har, dock.» (Ja, tack vare ...)
- det problem vi försökte lösa» (Ja, tack vare ...)
- att man får i uppgift att genomföra ett helt project från början till slut på egen hand. Man lär sig mycket på att sköta administrering, planering, etc.» (Ja, tack vare ...)
- Att det var mycket nya tekniker vi utnyttjade och kombinerade dessa på för oss nya vis» (Ja, tack vare ...)
- Arbetets omfattning och längd, ett nytt ämne att sätta sig in i.» (Ja, tack vare ...)
- Att vissa inte arbetade särskilt mycket så fick övriga arbeta hårdare, vilket gav bra lärande.» (Ja, tack vare ...)
- Olika personer i gruppen hade olika förkunskaper, vilket tyvärr gjorde att de som hade mer förkunskaper behövde "vänta in" dem som inte hade det.» (Nej, för att ...)
- Vårt arbete inte inkluderade ett ämne som var särskilt nytt. Däremot var mer eller mindre all teknik inom vårt arbete nytt för mig. Skulle ändå ha velat gjort något mer utmanande.» (Nej, för att ...)
- jag fick lära mig hantera den sämsta gruppen jag haft någonsin. » (Delvis, mest för att ...)
- ... det var ett helt nytt område för oss. » (Delvis, mest för att ...)
- jag lärde mig en del om c och linux. även retorik och rapportskrivning var lärorikt» (Delvis, mest för att ...)
- vi fick göra om allt från början då vårt arbete inte uppfyllde hiss-kriterierna (men hade blivit godkänt i höstas vid inlämning).» (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

18. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

49 svarande

Nej, för att...»1 2%
Ja»41 83%
Delvis ...»7 14%

Genomsnitt: 2.12

- Inte haft presentation än.» (Nej, för att...)
- Har inte haft redovisningen än.» (Ja)
- Ja mina delar var väldigt konkreta och synliga så det var aldrig ett problem. Värre för andra i gruppen som jobbat mer med back-end eller med utspridda delar som inte syns så mkt var för sig. » (Ja)
- blir något kort presenation på 20 min delat på 4 personer för att hinna visa något man arbetat med drygt 5 månader. » (Delvis ...)
- för att vi har inte redovisat än» (Delvis ...)
- Inte helt då det är svårt när nästan allt arbete består av rapporten» (Delvis ...)
- Men det "syntes" väl mest vem som gjort vad när vi sa" det till vår handledare.» (Delvis ...)

19. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

50 svarande

Nej, för att...»4 8%
Ja»46 92%

Genomsnitt: 1.92

- Krock med tentaveckan» (Nej, för att...)
- Lite tajt att hinna med i tentaveckan» (Nej, för att...)
- Oppositionen var det minsta problemet.» (Ja)
- Det var gott om tid. » (Ja)
- Jag ser inte att det är några problem med tid så länge gruppen inte behöver jobba med sitt eget projekt mellan första dead-line och redovisningen. Vilket gruppen inte skall behöva göra.» (Ja)
- Men om man inte är så insatt i det specifika området som projektet man opponerar på handlar om, så kan det finnas en risk att opponeringen inte blir så djupgående som man kanske skulle vilja (inom tidsramen).» (Ja)

20. Har det funnits något som du har saknat vid redovisningen?

49 svarande

Nej»45 91%
Ja, nämligen»4 8%

Genomsnitt: 1.08

- Har inte haft redovisningen än.» (Nej)
- Inte haft presentation än.» (Nej)
- en klicker att byta slide med» (Ja, nämligen)
- En tyst sal att ha redovisningen i. Det höll på att borras bredvid vilket gjorde att man ibland inte hörde vad den redovisande gruppen sa och var allmänt störande. Varför letade man inte upp en annan sal? » (Ja, nämligen)
- Vid redovisningen saknades en sal där de inte borrar hela dagen i väggen bredvid, så att man kunde höra något av presentationerna. Är det total avsaknad av sam-planering? Hur kan man låta detta fortgå hela dagen istället för att flytta presentationerna när Chalmers är i stort sett tomt? » (Ja, nämligen)
- Mer information om hur man håller en bra presentation inför halvtidsredovisningen. Det kändes som om all sådan information kom först inför slutredovisningen, vilket gjorde det svårt för dem som skulle genomföra halvtidsredovisningen att planera denna.» (Ja, nämligen)


Handledning

21. Hur fungerade handledningen från fackspråk och kommunikation?

50 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»25 50%
Mycket bra»18 36%

Genomsnitt: 3.16

- Vid två tillfällen var vårt pass dubbelbokat, första gången fick vi ingen handledning utan fick boka en ny tid. På den nya tiden var jag sjuk, vilket innebar att jag fick göra en kompletteringsuppgift jag sluppit om administrationen fungerat. Andra gången fick vi vänta ca 15 minuter innan vi fick handledning av en handledare som inte ens läst vår rapport.» (Mycket dåligt)
- Fackspråk var ofta dubbelbokade, vilket innebar att de inte höll de avtalade tiderna för möte. Fackspråk var ofta inte tillräckligt förberedda på att ge någon form av nyttig feedback.» (Mycket dåligt)
- Vi blev dubbelbokade två gånger.» (Ganska dåligt)
- Det hände en gång att vi blev dubbelbokade och en annan gång dök inte handledaren upp. Hon kunde i princip inte svara på några frågor den gången vi hade handledning. » (Ganska dåligt)
- Känns som fackspråk kunde varit ännu mer förberedda och läst texten mer ingående. » (Ganska bra)
- De sitter på annan information än den man fått från institutionen.» (Ganska bra)
- Vi var själva sent ute och sabbade delvis våra möjligheter till handledning, men lite nytta hade vi av det och det var inte fackspråks fel. » (Ganska bra)
- Första och tredje träffen gav mycket hjälp. Det andra tillfället gick dock illa, trots att vi skickat in en utkast på rapporten samt frågor om abstraktionsnivå (vilken information som fanns med), ordval (formell ton) och upplägg (med titlar)/avsnittsindelning en vecka i förväg kunde inte handledaren ge någon hjälp om hur man kunde skriva om titlar, om språket var jämnt och på rätt nivå o.s.v. Vi gick därifrån utan att ha fått någon klarhet i hur bra vi skrivit.» (Ganska bra)
- Informationen om hur dessa tillfällen skulle gå till gick inte ut tillräcklgt tydligt. Till exempel var det inte tydligt att två olika grupper skulle jobba med varandra i de första tillfällena.» (Ganska bra)
- Kunde haft ytterligare ett tillfälle för rapportfeedback.» (Ganska bra)
- Fått mycket bra tips och kommentarer på rapport, redovisning och opponering.» (Mycket bra)
- Vi fick även extrainsatt hjälp med att fila på vår rapport. Mycket nöjd!» (Mycket bra)

22. Hur fungerade kursmomenten som Biblioteket gav?

49 svarande

Mycket dåligt»9 18%
Ganska dåligt»14 28%
Ganska bra»24 48%
Mycket bra»2 4%

Genomsnitt: 2.38

- Alldeles för låg nivå, borde ha i åtanke att åtminstone vi som läser IT har ganska mycket högre datakompetens än vad momenten krävde.» (Mycket dåligt)
- Fullkomligt onödigt.» (Mycket dåligt)
- Onödigt och tidsödande.» (Mycket dåligt)
- Det känns som ett skämt när vi ska gå en "kurs" om hur man söker i en databas och hur AND & OR fungerar... » (Mycket dåligt)
- Gör om, gör rätt.» (Mycket dåligt)
- De pratade om saker man lär sig i 8-9:an vilket känns som om det berövar en tid att jobba med annat.» (Mycket dåligt)
- Tycker det har har varit onödig spenderad tid. Att söka i databasen kan vi lära oss ändå.» (Ganska dåligt)
- För enkelt. » (Ganska dåligt)
- varför lärs inte detta ut i början av chalmers-åren? Och att lägga så mycket tid vilket man behövde för att presentera en sökning är enligt oss helt bortslösad tid.» (Ganska dåligt)
- De fungerade, men kändes mest som slöseri med tid. Samma information hade kunnat förmedlas i en pdf.» (Ganska dåligt)
- Det mest från biblioteket var bördor som inte direkt gav något. Dessutom att allt sånt låg i början gjorde att det blockerade och tog värdefull tid från att komma igång med arbetet. Det enda positiva med att det var i början var att det snabbt var avklarat och vi kunde släppa det och börja jobba på riktigt. Ni kunde nöja er med att släppa några pdf-instruktioner och ha frivilliga övningar för de som behöver lära sig använda "AND och OR" efter 3 år på data. » (Ganska dåligt)
- De gav väldigt lite. Man kände sig som ett dagisbarn. » (Ganska dåligt)
- Gav inte så mycket, mesta hade jag koll på.» (Ganska dåligt)
- Kändes onödigt. Det var väldigt enkelt, kunde sammanfattats på ett papper istället» (Ganska dåligt)
- Det var på tok för låg nivå. Det som troligen majoriteten redan kunde som lärdes ut skulle lika väl kunna rymmas i någon form av online-kurs.» (Ganska dåligt)
- Kändes inte som att det gav så mycket, speciellt inte att behöva se en 15-min lång film som vi redan fått i läxa att se.» (Ganska bra)
- Fungerade bra men kunde ha gjorts effektivare.» (Ganska bra)
- De fungerade bra –, däremot är de väldigt onödiga.» (Ganska bra)
- Men det kändes inte som de direkt gav någonting.» (Ganska bra)
- dock väldigt onödiga» (Ganska bra)
- Vi hade redan fått informationen tidigare i ettan.» (Ganska bra)
- Kändes bitvis lite överflödiga, vi använde oss mer av google scholar än bibliotekets databaser för att söka efter relaterat forskningsmaterial» (Ganska bra)
- Bra att lära sig att använda de databaser som finns» (Ganska bra)
- Det var bra grejer, men kändes inte helt seriöst rakt igenom» (Ganska bra)
- Det fungerade mycket bra men gav inte så mycket hjälp.» (Mycket bra)

23. Hur ofta träffade du din handledare från institutionen?

50 svarande

1 - 3 ggr»0 0%
4 - 6 ggr»6 12%
7 - 9 ggr»18 36%
10 - 12 ggr»16 32%
13 - ggr»10 20%

Genomsnitt: 3.6

- Vi kunde snabbt arrangera ett möte när vi tyckte det behövdes.» (7 - 9 ggr)
- Endast mot slutet, och då ytterst korta möten som inte gav så mycket alls.» (7 - 9 ggr)
- Vi upplevde att vi hade rätt till mer handledningstid än vi fick, och om vi själva hade planerat bättre hade vi kunnat utnyttja detta mer. Det låg dock alltid på oss att ta tag i handledaren, vi hade nog också velat ha lite mer styrning.» (7 - 9 ggr)
- Sågs ca 1 ggr/veckan.» (10 - 12 ggr)
- En gång i veckan, kort ~20 min» (10 - 12 ggr)
- Kommer inte ihåg exakt. I början var det en gång i veckan, senare blev det varannan vecka (eller mer sporadiskt).» (10 - 12 ggr)
- Veckovisa möten.» (13 - ggr)
- Oftast träffades vi då en del av gruppen tog en tur förbi kontoret. Det var mest korta möten och jag hade önskat att handledaren var mer intresserad av att hjälpa till med rapporten och korrläsa eller ge förbättringsförslag.» (13 - ggr)
- En gång i veckan ungefär» (13 - ggr)
- Bra träffar.» (13 - ggr)
- En gång i veckan plus mer på slutet, han ställde verkligen upp för oss, riktigt bra (Joachim von Hacht).» (13 - ggr)

24. Var det tillräckligt?

50 svarande

Vet ej»6 12%
Nej»8 16%
Ja»36 72%

Genomsnitt: 2.6

- Har även haft kontakt via telefon och mail.» (Ja)
- Sett utifrån hur det gick i slutändan och de höga betyg vi fick så var det uppenbarligen tillräckligt i någon mening. Men jag tror att vi alla i gruppen gärna hade fått mer handledning och fler tillfällen. » (Ja)
- Förrutom att vi hade problem med sjukskriven handledare första veckorna. Sedan fick vi en ny.» (Ja)

25. Ditt omdöme om handledaren som helhet

49 svarande

1 - Dålig»0 0%
6 12%
10 20%
17 34%
5 - Bra»16 32%

Genomsnitt: 3.87

- Lyssnade inte på vad vi ville över huvud taget. Hade inte koll på vad vi gjorde eller vad kursen kräver. » (2)
- Var borta en del.» (2)
- Inte insatt i ämnet» (2)
- han visade inget större intresse för projektet och var lite upptagen med sina doktorand-inlämninhar» (2)
- Gav ingen ordentlig kritik. Sa bara "det ser bra ut".» (3)
- Han var duktig inom sitt område, men försökte inte förstå vad vi vill åstadkomma, utan pratade mest om sina egna idéer. » (3)
- han var lite osäker och ny» (3)
- Ganska svagt intryck i början, väldigt lite feedback och inte så mycket som faktiskt hjälpte oss. Detta vände dock i slutet av arbetet då handledaren blev väldigt hjälpsam.» (3)
- Han är extremt kompetent och jag vet att han hade kunnat hjälpa oss mer men tyvärr hade han inte riktigt den tiden.» (4)
- Lite svår att få tag på ibland.» (4)
- Handledaren gjorde sitt jobb men visade inget jätteengagemang, kom ofta till möten oförberedd och visste inte ens vilken grupp vi var. Bättre på att svara via mail dock, det gick snabbt och var till stor hjälp. » (4)
- *I början var det sådär för han gav inte så mycket feedback, mest att vi bara skulle skriva rapport hela tiden men mot slutet var han till väldigt stor hjälp då han läste igenom rapporten och gav oss mycket feedback.» (4)

26. Hur var handledarens engagemang?

50 svarande

1 - Dålig»3 6%
4 8%
14 28%
13 26%
5 - Bra»16 32%

Genomsnitt: 3.7

- Inget intresse för projektet överhuvudtaget.» (1 - Dålig)
- Vi bokade in möten som blev rena lägesrapporter från vår sida. Hen hjälpte oss inte särskilt mycket med att få grepp om vad projektet skulle handla om, eller ens vad vi kunde välja mellan när det framgick att vi kunde bestämma själva vad det skulle handla om.» (1 - Dålig)
- Han hade inte tid att hjälpa oss så mycket. Men den tid vi fick var värdefull.» (2)
- Han blev väldigt negativ till projektet mot dess slut...» (2)
- Lät engagerad. Läste dock först arbetet veckan innan deadline» (3)
- på gränsen till för lågt. Handledaren verkade oftast stressad, upptagen och lite distraherad. Sa gärna att "ni kan göra precis som ni vill, jag ska inte styra er" men känslan var lite att HL gärna ville slippa ansvar. » (3)
- Ganska svagt intryck i början, väldigt lite feedback och inte så mycket som faktiskt hjälpte oss. Detta vände dock i slutet av arbetet då handledaren blev väldigt hjälpsam.» (3)
- Engagerad, men endast i det han själv tyckte var intressant.» (4)
- Som ovan, i början lågt mot slutet bra!» (4)

27. Hur var handledarens tillgänglighet?

50 svarande

1 - Dålig»0 0%
4 8%
5 10%
15 30%
5 - Bra»26 52%

Genomsnitt: 4.26

- Ofta svår att få tag i som person. Bra kontakt via mail och telefon.» (3)
- Han var alltid tillgänglig när vi behövde honom, vilket iofs inte var så ofta.» (5 - Bra)
- Mkt tillgänglig både via mail och med fysiska bokningar. » (5 - Bra)

28. Kunde handledaren förmedla information och råd väl?

50 svarande

1 - Dålig»2 4%
7 14%
11 22%
17 34%
5 - Bra»13 26%

Genomsnitt: 3.64

- Han var engagerad i vårt arbete men tillförde i stort sett ingenting alls.» (1 - Dålig)
- Dålig koll på information och inlämningsdatum etc.» (2)
- väldigt bra på råd angående arbetets riktning och innehållet, hade dock rätt dålig koll på praktisk information om kursen, såsom obligatoriska moment och inlämningar» (2)
- Handledaren gav inte så mycket råd, han sa mest att det såg bra ut.» (3)
- Tyckte jag inte, han tittade på vårt projekt varje vecka och vi berättade vart vi låg» (3)
- Mycket bra kring projektuppbyggnad och rapportupplägg samt hur arkitekturen av resultatimplementationen borde vara. Något sämre bakgrund kring programmeringen, men det har absolut inte hämmat gruppen. Han har varit mycket bra som handledare. » (4)
- Ja, de råd vi fick var mkt konkreta och direkt användbara. I synnerhet i början fick vi väldigt god hjälp att komma igång och göra avgränsningar. Mer hjälp med rapport hade varit önskvärt, men vi kanske borde tagit mer hjälp av fackspråk där istället. » (5 - Bra)


Examination

29. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

50 svarande

Ja»34 68%
Nej, för att ...»11 22%
Delvis, mest för att ...»5 10%

Genomsnitt: 1.42

- Dokument och verklighet överensstämmer inte. Alla handledare säger olika saker. Svårt att veta vem man ska vända sig till med problem eftersom handledaren sa att han inte var intresserad av problem i gruppen alls.» (Nej, för att ...)
- Detta kan har varit det sämsta med hela kursen. Så otroligt jäkla dåligt. Man hade egentligen ingen aning (och har fortfarande inte) vilka saker som väger tungt i bedömning, vilka delar som bedöms individuellt. Handledare och examinatorer säger olika. De har ofta väldigt dålig koll på vad som faktiskt gäller. Otroligt dåligt. Exempelvis har vi fått direktiv om att den slutrapport man lämnar in den 20:e är den som betygssätt från studiekompisar, handledare och äldre studenter från förra året. Även en examinator säger lite vagt att det är den som betygssätts. I början av juni, efter redovisningen (den 3:e juni) mailade vi examinatorerna och skulle bara bekräfta att det var den rapport som lämnades in den 20:e som skulle betygssättas. Båda svarar kort och distinkt att det är den som lämnas in den 7:e juni som betygssätts. Helt jävla otroligt att man inte kan ha tydliga linjer och klara direktiv. Jag kan inte förstå hur det kan vara så svårt. För mig känns det som att examinatorerna (och även handledaren) vill få eld i rumpan på en så de säger lite diskret att den rapport som lämnas in den 20:e betygssätts för att sedan ändra sig inför inlämningen den 7:e för att få oss att fortsätta skriva som galningar. Som att man inte litar på att studenten tar sitt ansvar. Det är så jag känner med administration och handledningen under kursen. Väldigt dåligt, helt klart.» (Nej, för att ...)
- Informationen är allmänt otydlig.» (Nej, för att ...)
- ... på handledaren verkade det som om denne skulle sätta vårt betyg.» (Nej, för att ...)
- Nej, för att all information i pingpong är så otroligt rörig och att en tredje person dök upp under redovisningen som iv inte stött på innan. Samt att det inte framgår särskilt väl hur den individuella bedömningen görs. » (Nej, för att ...)
- Information på olika sidor viktar handledarens roll som olika viktig, ibland påstås den ha stort inflytande och ibland minimal.» (Delvis, mest för att ...)

30. Vilka moment i turordning anser du har påverkat det betyg du fick?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Rapporten1

- Har inte fått betyg eller stämt av med examinator än.» (?)
- Ej fått betyg» (?)
- Ej examinerad ännu.» (?)
- Vet inte än.» (?)
- Vi har inte fått betyg än.» (?)
- Har inte haft avstämning med examinator.» (?)
- Tycker det man producerar borde ha en större inverkan.» (?)
- För det första gjorde delar av gruppen presentationen och delar av gruppen opponeringen. Hur handledningstillfällena skall påverka betygen kan jag inte förstå alls. Det hade varit helt sjukt om de påverkade betygen då den inte har varit givande för fem öre. "Avstämning med examinatorer" vet jag inte ens vad det innebär. Jag träffade examinatorerna för första gången när vi presenterade vårat projekt på slutredovisningen den 3:e juni.» (?)
- Produkten av resultatet?» (?)
- Inte en aning då vi inte får någon som helst feedback på varför vi får ett visst betyg. Vi får in betyget i ladok och sen är det end of story...» (?)
- Har inte funderat kring detta. Vet bara att Chalmers hela tiden sagt att "rapporten väger tyngst och nästan inget annat spelar roll". Det har dock varit svårt att få ut bedömningar eller omdömen om någon del överhuvudtaget, så kanske får man bara vara glad för att man fått ett högt betyg och sluta försöka förstå vad som var bra, och varför. » (?)
- Kände att oppositionen, handledningstillfällena och avstämning (vilket jag inte tror att vi hade) inte direkt gav någon påverkan utöver U/G. Dock är det svårt att avgöra eftersom man aldrig fick någon återkoppling på hur bra de egna oppositionsfrågorna och svar på andras frågor var eller hur bra den skriftliga opponeringen var. Man fick inte heller veta hur bra man hade utfört presentationen och vad som hade kunnat förbättras. Vår handledare gav oss mycket bra hjälp med rapporten under projektets gång, men efter sista inlämningen fick man ingen återkoppling på hur den hade kunnat förbättras.» (?)
- Hade knappt någon avstämning med examinator» (?)
- HAde förväntat mig ett högre betyg baserat på den arbetsinsats jag gjort och slutversionen av rapporten som jag ansåg även kritiskt granska vårt resultat...» (?)

31. Anser du att ditt erhållna betyg har haft tillräcklig relevans till både kunskapsnivå och arbetsinsats för projektet?

48 svarande

Ja, med lika delar»15 31%
Ja, fast mest för arbetsinsatsen»6 12%
Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig»4 8%
Jag vet inte»23 47%

Genomsnitt: 2.72

- Vi har inte fått betyg än.» (?)
- Jag vet inte om min kunskapsnivå syns teoretiskt, men man kan förmodligen bedöma något utifrån det jag skrivit. Jag har dock ingen aning hur denna fördelning görs, som sagt det är väldigt tunt med info om hur den individuella bedömningen görs.» (Ja, fast mest för arbetsinsatsen)
- Svårt iom att vi skrev så mycket kod och att kursen betygssätts på rapporten, vilket iofs var något vi visste om från början» (Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig)
- Jag tycker dock att jag har visat vad jag har gjort men att detta inte uppmärksammats...» (Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig)
- Har inte fått betyg än» (Jag vet inte)
- Har inte fått mitt betyg än.» (Jag vet inte)
- Ej examinerad ännu.» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyg än.» (Jag vet inte)
- Har ej fått betyg» (Jag vet inte)
- Har ej fått betyg.» (Jag vet inte)

32. Har du uppfattat att det funnits utrymme att få olika betyg inom projektet?

49 svarande

Ja»42 85%
Nej»7 14%

Genomsnitt: 1.14

- Vi har inte fått betyg än.» (?)
- Ej examinerad ännu.» (Ja)
- Eftersom gruppmedlemmarna fått olika betyg finns det uppenbarligen det. » (Ja)
- Dock begränsat. Jag hade velat se större spridning av betyg inom gruppen. » (Ja)
- Känns som det har varit svårt att redogöra vad alla i gruppen har åstakommit för examinator. » (Nej)
- Tyvärr inte. En gruppmedlem borde absolut inte fått godkänt, vilket han fick(osäker på om han fick 3a eller 4a). En annan borde legat i gränszonen för godkänt men fick ändå en 4a, något som vissa av oss som jobbat stenhårt också fick i betyg.» (Nej)


Sammanfattande frågor

33. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kandidatarbetskursen?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»5 10%
Godkänt»17 34%
Gott»19 38%
Mycket gott»8 16%

Genomsnitt: 3.56

- Dåligt p.g.a. ojämnt och otydligt informationsflöde från examinator. Extremt dåligt att vårt arbete blev godkänt vid inlämning men var tvunget att byggas om från grunden vid genomförande.» (Dåligt)
- Det dåliga informationsflödet har försurat kursen en hel del. Generella kompetenserna var okej.» (Godkänt)
- Har hört mycket bra från andra håll, själv är jag inte jättenöjd.» (Godkänt)
- Det finns mycket tvetydigheter i informationen. Ibland finns det ingen tydlig information om hur ngt ska vara. Biblioteksmomenten var inget att hänga i granen. » (Godkänt)
- Otroligt lärorikt arbete men dåligt skött och dåligt organiserat av Chalmers. » (Godkänt)
- information och organisering drar ner helhetsbetyget» (Godkänt)
- Möjligheterna till fusk och att rida på andras ansträngningar drar ner omdömet, annars har det varit en trivsam kurs.» (Godkänt)
- Två läsperioder är en lång tid.» (Gott)

34. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledning med fackspråk»
- Det generella upplägget på kursen.»
- Överlag tycker jag det har fungerat bra.»
- Själva tanken är ju bra...»
- Handledningstillfällena med Fackspråk är mycket bra. »
- Intressanta ämnen»
- De olika valbara projekten innehåller en bredd som gör att man kan hitta även nya områden man inte pluggat direkt genom kurser. Detta är väldigt bra. »
- fackspråkshandledningarna»
- Variationen i projektarbeten och att man får möjlighet att i detalj undersöka något man tycker verkar intressant.»
- Handledningsträffar»
- Allt»
- upplägget på presentationerna och föreläsningen om retorik och argumentation»
- Allt»
- pingpong sidan (eller någonting liknande) som sammanställer all information som behövs och som länkar vidare till övriga sidor man behöver använda.»
- Bra handledare.»
- Halvtidsredovisning, Opposition och presentation fungerade bra.»

35. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Informationsflödet! Jag vet att Arne försökte strukturera upp det, men det är för hemskt att få motsägande instruktioner för tex formalia för rapporten.»
- Tydligare information.»
- Informationen vad som ska göras och hur måste samlas på ett bättre sätt. Det ska vara enkelt att få en översikt över hela arbetet, inget man ska behöva surfa runt på flera webbsidor för att hitta.»
- Tydligare information.»
- Biblioteksmomentet. Ingen bryr sig om att öva på att söka i databaser. Låt handledare som ger respons slå ner hårt på rapporter som inte refererar konsekvent, så löser det sig nog.»
- Bibliotekets moment, om de ska vara kvar, bör kunna kortas ner.»
- Bibilioteksmomenten bör förändras till att inte ligga på en så låg nivå samt att fackspråks föreläsningar görs mer relevanta för oss.»
- Producera en LaTeX mall»
- BORT MED BIBLOTEKET»
- Mer fokus borde ligga på att faktiskt åstadkomma en produkt snarare än att lägga hundratals timmar på att skriva en bra vetenskaplig rapport. Handledaren och examinatorer måste vara MYCKET bättre på att informera om saker. Hade även vart trevligt om man får lite uppskattningen för det man gör, eller i alla fall konstruktiv kritik. Inte mycket sånt från vår handledare.»
- Se till att inga kurser krockar. Nästan alla i vår grupp hade kurser som krockade.»
- Feedback på varför man får ett visst betyg. Att inte rapporten ska stå för 60% av betyget i alla projekt, vissa projekt kräver mer tid till annat (tex bygga prototyp) vilket gör att vissa mer teoretiska projekt kan lägga heltid i 12 veckor på rapporten medans vissa projekt endast kan lägga 2 veckor för att ha möjlighet att komma med något. Detta är helt orimligt och man kan undra vem som kommit fram till detta.»
- Fackspråks föreläsningar var bra, men borde inte vara obligatoriska. Allt som involverar biblioteket bör göras om och även här, åtminstone skippa att ha obligatoriska övningar i bibliotekssök, det är slöseri med tid och känns bitvis som dagisnivå. Organisationen av information och dokument kring kandidatarbetet bör ändras. Mer transparent kring bedömning och betygsättning, jag hade ingen aning om jag låg på en 3 eller en 5 innan jag fick mitt betyg rapporterat. I vanliga fall har jag oftast en mkt bra uppfattning om var jag ligger till i kurser.»
- en komplett sammanställning med datum och praktisk information på t.ex. pingpong. en LATEX-mall till rapporten, vi använde oss av en mall för master-arbeten.»
- Att betygsättning fungerar så olika på olika institutioner. Om man vill ha bra betyg för mindre arbete ska man välja en annan institution. Jag tyckte att det fungerade bra på denna institution men jag vet att på andra institutioner görs betygsättningen på helt andra grunder. »
- Bättre information, särskilt inför halvtidsredovisningen och om gruppsamarbete. Informera om saker i tid. Se till att man får bättre återkoppling efter att arbetet slutförts med kommentarer om hur man uppfyllde eller inte uppfyllde kriterier eller åtminstone vad som kan förbättras eller var ovanligt bra.»
- Biblioteksmomentet kan kortas ner till kanske ett tillfälle.»
- Att alla handledare jobbar på liknande sätt. »
- Informationen om olika moment ska underlättas och framförallt förklaras lättare»
- gratis sharelatex hade varit fint»
- Vet inte»
- Informationsflödet.»
- Ni behöver skaffa mycket mer insyn i hur de enskilda studenterna arbetar. Vissa har ingen koll alls på stora delar av arbetet och många fuskar (vissa ordentligt!) i tidsrapporteringen. »

36. Övriga kommentarer

- Tycker att skrivanvisningarna som finns ibland kan vara svåra att tillämpa på sin egen rapport, framförallt när det gäller vilka delar som ska ingå i rapporten samt vad de delarna bör ta upp.»
- Dåligt strukturerat i allmänhet. Olika information överallt så man vet inte vad som gäller, vilket innebär extra arbete.»
- Har lärt mig jättemkt men tycker det hela är dåligt organiserat från Chalmers sida. Svårt hitta informatino om vad som ska göras och var den finns. Olika moment uppdelat på olika ställen, väldigt splittrat. Jag gav upp tidigt och litade på att mina gruppmedlemmar hade koll och sade vad som ska göras och när. Fackspråkshandledning i samma rum som en annan grupp som talar högljutt. Oseriöst? Kan vi få ett eget rum när vi har 1h på oss att få hjälp med rapporten? »
- vi var 3 pers till en början, sedan kom en till. det var inte så uppskattat från min sida»
- Bra kurs där man får tillfälle att applicera sina kunskaper och utvecklas själv»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.02
Beräknat jämförelseindex: 0.5

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från