ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design och kommunikation, LMU610

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilket moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»7 58%
Cirka 20 timmar»3 25%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Under LP 3?» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»10 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 75%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 8%

Genomsnitt: 1.58

- Jag kommer i alla fall inte ihåg dem.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 42%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»2 28%

Genomsnitt: 2.85


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.58

- Svenska genomgångarna till skrivdelen gav inte särskilt mycket. Jag hade nog skrivit ungefär samma utan dem. Skulle inte behövas lika många i alla fall.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»4 33%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.91

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 3.08


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 66%
Mycket bra»3 25%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.41

- Då läraren mest var på Johanneberg var det inte så lätt att söka upp och få hjälp direkt. Man mailade eller väntade till nästa lektionstillfälle.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»1 8%
Lagom»10 83%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»0 0%
Lagom»6 50%
Hög»4 33%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.33

- Beror i och för sig på hur man lägger ribban.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 66%
Gott»4 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.33

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Formen på arbetet och föreläsningarna.»
- det var bra att man fick läsa "mina drömmars stad" för att få in känslan av den tidsperioden.»
- Det var ett bra upplägg, men det är egentligen en viktig kurs som var alldeles för grundlig och krävde alldeles för lite. Lägre krav än gymnasiet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ämnena som man skrev arbetena om engagerade mig inte särskilt mycket. Jag inser dock att dem tjänade ett bra syfte och har svårt med att komma på något som skulle vara bättre.»
- Höja kraven. Det är en viktig kurs och jag hade gärna utvecklats i mitt skrivande. Kursen var alldeles för lätt och kraven för låga. Det är svårt att finna motivation att prestera sitt yttersta då man endast kan uppnå godkänt. »
- Under våren kan mer fokus ligga på den texten man arbetar med än bara teori om skrivandet.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från