ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 - Produktsemiotik, MPP071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-08-31
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»6 37%
Cirka 20 timmar»6 37%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 6%
100%»15 93%

Genomsnitt: 4.93


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 43%
Målen är svåra att förstå»2 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 12%

Genomsnitt: 2.12

- Well, för en sådan här kurs verkar det vara svårt att klart definiera någonting..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»5 45%
Ja, i hög grad»4 36%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.45

- Alla examinationer var för flummiga, det gick lätt för vissa att fuska sig igenom kursen genom att inte kunna något och inte göra något heller. Inte okej.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»9 56%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.62

- Det har varit för flummiga föreläsningar och uppgifter. Man har inte riktigt sett vilket nytta man ska ha av det (t.ex. teckentriad-triangeln)» (Ganska liten)
- Tydligare lärare så att man förstår bättre och snabbare.» (Ganska liten)
- Jag tycker personligen att Li Wikström har varit väldigt otydlig då hon gett oss uppgifter. De har varit luddigt formulerade och det var svårt att veta vad hon ville att man skulle göra. Tydliga formuleringar är mycket önskvärt! » (Ganska liten)
- Helt okej lektioner. Tyvärr känns denna kurs otroligt flummig och kvasivetenskaplig. Antingen får läraren ha en vetenskaplig approach, eller erkänna att detta är omöjligt i ett såpass subjektivt ämne. Men inte blanda.» (Ganska stor)
- Allting var nog bra för min inlärning, men ibland förstod jag inte riktigt hur jag skulle använda informationen vi fick.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

16 svarande

Mycket liten»6 37%
Ganska liten»7 43%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- Har inte läst något i boken vi skulle redovisa om.» (Mycket liten)
- Ta bort Monöboken och Monöinriktningen på kursen. Boken är både extremt dåligt skriven och rätt tom innehållsmässigt. "Imagine a little five-year-old boy playing in the sand.." Behöver jag säga mer?» (Mycket liten)
- Jag tycker inte att Rune Monös bok är särskilt bra då den ofta är otydlig. Framförallt tycker jag att man i en kurs som denna borde använda sig av fler källor än en enda bok. Vi skulle kunna använda vissa kapitel ur Monös bok och vissa kapitel från andra böcker, samt få jämföra olika källor. Jag fick bilden av examinatorn tyckte att det Monö skriver, hans definitioner osv, är den enda sanningen. Därför sökte jag på egen hand efter andra källor ibland.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen har jga inte läst alls men handoutsen har varit bra att ha för att klara kursen...» (Ganska liten)
- Monös bok är inte särskilt bra... Den säger emot sig själv på en del ställen och översättningen är för bedrövlig.» (Ganska liten)
- En stor uppgift grundades på att man skulle läsa igenom boken. Det var inte alla som hade kurslitteraturen och det skapade en del problem. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»9 56%

Genomsnitt: 3.5

- Sätt mer logiska namn på de filer man kan ladda ner! Inte sällan bläddrade jag mellan 4 olika dokument innan jag hittade det som var aktuellt för den arbetsuppgift jag tänkt utföra vilket t.ex. ledde till att jag svarade på fel frågor under den uppgift då man skulle analysera ett föremål.» (Ganska bra)
- Det va bra att man kunde hitta allt material på kurshemsidan i efterhand.» (Mycket bra)
- Grymt alltihop!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»3 18%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»2 12%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 3.06

- Hade önskat att man hade kunnat få mer handledning under gruppövningarna vi gjorde i början.» (Ganska bra)
- Det var lätt att få hjälp av Morgan Ferm och Håkan Almius under arbetet med radion. Dock var det svårt att vid föreläsningstillfällen, gruppövningar och redovisningar få svar på frågor av Li Wikström. Jag tycker att hon hade svårt att vara tydlig och konsekvent.» (Ganska bra)
- Återigen tycker jag att svaren man fick när man frågade någonting var luddiga och dåligt formulerade.» (Ganska bra)
- Inga problem. All handledning och dylikt fungerade bra. Det enda är att man inte riktigt visste vem man skulle få hjälp av på ett givet handledningstillfälle.» (Mycket bra)
- Särskilt Alias-hjälpen av studenter på kvällstid var bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

- Mycket bra, vissa är ju bättre på att arbeta i grupp än andra, men radioprojektet var soft när alla hjälpte alla.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 25%
Lagom»9 56%
Hög»3 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Jag tycker det var skönt att inte ha så fruktansvärt mycket att göra under kursen. Kanske kunde man ha lite fler övningar?» (Låg)
- Det var ganska lite innan projektet, mycket i slutskedet av det. Börja med projektet ännu tidigare.» (Lagom)
- Den blev betydligt högre så fort man startade med radion, men det blir ju ofta så med projekt - att man går upp i det helt. Det var bara väldigt roligt!» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 50%
Hög»7 43%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.56

- Gillade inte att man fick dela sin uppmärksamhet mellan matten och projektet, men det är nog oundvikligt.. Möjligtvis att man ska lägga redovisningen av den så långt ifrån mattetentan som möjligt.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 43%
Gott»8 50%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.37

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Slutprojektet och det fria arbetssättet.»
- radioprojektet»
- Kul med ett "riktigt" projekt! Dock kunde man kanske byta produkt som omväxling..»
- Friheten att arbeta i projekt och Morgan Ferm som är en ypperlig handledare och inspiratör.»
- Projektet. Gillade att det var många externa som fick ge sin syn på det.»
- aliasdelen och (radio)projektet»
- Radioprojektet som var väldigt roligt.»
- Radioprojektet var väldigt spännande och lärorikt! »
- Jag tycker det är bra att göra en produkt från persona till färdig produkt! Lärorikt!»
- Radioprojektet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De små uppgifterna borde vara tydligare, det är svårt att behandla begrepp som man inte har stött på tidigare.»
- Kvasivetenskapliga approachen. BOKEN. Inriktningen på Monös "lära". Oklarheter kring handledare. Vissa handledningsdagar var handledarna sysslolösa en stor del av tiden. Borde verkligen fixas, dyrt för Chalmers för ingenting. Kanske en minitenta? Tycker även att begreppen borde förklaras och definieras ganska hårt, var stora oklarheter bland många vad exempelvis representamen och dylikt är. Verkade inte som om Li kunde föra vidare sina kunskaper. Kanske sammanställa ett häfte som klart definierade alla begrepp, med exempel på ett antal produkter.»
- Mer engagemang från Li Wikström, samt hjälp när vi sitter med övningarna. »
- Upplägget av uppgifterna.»
- Det vore bra att ha lite mer information om t.ex. hur man uppfattar material och varför man uppfattar dem som man gör? Kanske lite mer analys av produkter.»
- Kanske förtydliga den röda tråden genom hela kursen. Men jag har för mig att Li sa en av de första lektionera att vi inte skulle få kläm på vad kursen handlade om förrän fram i maj, och det stämde väl ganska bra. Men nu är det juni och jag vet fortfarande inte helt vad den handlade, men ganska mycket.»

16. Övriga kommentarer

- Helt okej kurs, men inte mer. Sjukt intressant ämne, men bara medelmåttig undervisning.»
- Tycker att vi var lite för bundna till vissa saker när vi arbetade. T ex hänvisades det hela tiden till Rune Monös bok och aldrig till några andra källor. Jag tyckte också att vi borde få redovisa mer fritt och inte vara bundna till en viss programvara (power point). Även om de flesta nog skulle välja att redovisa mha power point om vi själva fick välja så tycker jag att det är fel att man skriver att man ska redovisa just en power point-presentation. Det känns old school att inte låta studenterna frittv välja en lämplig redovisningsform. »
- Kul kurs! Kanske lite Monö-fixerat dock. Det var lite "design enligt Monö" över det, och det finns andra tänkare inom designbranschen som det också vore värdefullt att lära sig av.»
- bättre struktur på deluppgifterna »

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från