ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Miljöfysik, TIF075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-28 - 2011-06-12
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

52 svarande

1 (inte alls)»9 17%
8 15%
22 42%
7 13%
5 (över förväntan)»6 11%

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag trodde att kursen skulle handla om miljöförstörning. Man vi talade inte så mycket om det.» (1 (inte alls))
- Intressant innehåll, men examinationen är så extrem att det tar bort allt som är roligt och intressant med ämnet» (1 (inte alls))
- unskaper.» (1 (inte alls))
- Tog alldeles för stor plats, och för ointressant och gav inte mycket lärdom (återkommer till detta).» (1 (inte alls))
- Vid första anblick verkade målet med kursen vara att lära sig tillämpa sina förvärvade matematik- och fysikkunskaper på diverse relevanta miljöproblem samt utöka sin förståelse för människans samspel med sin omgivning ur ett hållbarhetsperspektiv. Emellertid uppfylldes det förstnämnda knappast då många frågeställningar baserades på naturvetenskapliga kunskaper från kommande moment i utbildningen (såsom från termodynamiken, fasta tillståndets fysik och subatomär fysik) och fokus förskjöts från att se samband till att tillgodogöra sig nya begrepp lösryckta ur sitt sammanhang. Rörande socioekonomisk analys med hållbarhetsperspektiv fick vi inte ta del av den mångfacetterade bredden av åsikter och resonemang som idag präglar debatten utan rekommenderades att lära oss utantill det som angavs på x antal sidor i en bok från år 2001. Med tanke på fältets dynamiska utveckling ställer jag mig frågande till varför en mer aktuell bok inte premierades som dessutom erbjöd synvinklar från olika politiska läger och ställde dessa mot varandra för att främja studentens kritiska tänkande. I viss mån behandlades dessa aspekter inom det egna projektets ramar men då betygskriterierna vare sig explicit eller implicit delgavs kursdeltagarna kan jag svårligen säga att varje student fördjupade sin samhällsmässiga förståelse för miljö- och hållbarhetsproblematik. Med detta sagt anser jag att en revidering av kursinnehållet samt upplägget kan genomföras med fördel.» (1 (inte alls))
- Tror att man skulle kunna gjort mycket mer av kursen.» (2)
- intressant men alldeles för tung» (3)
- Hade hoppast att den inte skulle vara så politiserad och tendentiös. » (3)
- Bra kurs, vettigt innehåll, men alldeles för mycket jobb för alldeles för få poäng» (3)
- för många delmoment, svårt att hinna förstå något djupare» (3)
- Hade inga speciella förväntningar» (3)
- Kursen har ett bra och intressant innehåll.» (4)
- Lite för mycket arbete för 4,5 hp.» (4)
- Väldigt bra och inressant kurs lite synd att det var så lite att göra dock.» (5 (över förväntan))
- Hade ganska låga förväntningar men kursen visade sig vara riktigt intressant» (5 (över förväntan))
- Fantastiskt rolig kurs, synd att man inte hann med mer. 4,5 poäng borde faktiskt kunna rymma ett lite större kursinnehåll än vad som var fallet med denna kurs, det var ganska lättförtjänta poäng. Man skulle också kunna få in lite andra saker, som till exempel genusperspektiv på miljötänkandet.» (5 (över förväntan))
- Lite väl lätt kanske... » (5 (över förväntan))
- Jag trodde det skulle vara ganska flummigt» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

54 svarande

1 (ej relevant)»6 11%
10 18%
7 12%
14 25%
5 (mycket relevant)»17 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.48

- Den kanske skulle kunna vara värd någon tid om man fokuserade på mer relevanta aspekter.» (1 (ej relevant))
- Ämnet miljöfysik är relevant men vi lärde oss inte så mycket om miljödelen som jag hade hoppats.» (1 (ej relevant))
- Visst, hållbar utveckling är väldigt viktigt, men kursen tog upp allting på en vääldigt låg nivå som gjorde att det känns som att man egentligen inte har lärt sig någonting. Fakta förklarades inte så ingående så man fick bara en otroligt ytligt förståelse som egentligen var memorering. Man fick ingen chans att verkligen förstå grejerna.» (1 (ej relevant))
- -5» (1 (ej relevant))
- Man kanske kan tycka att en kurs som heter "Miljöfysik" borde vara relevant för ett program som heter "Teknisk fysik", men jag tycker inte det av följande anledning: Låt oss jämföra e.g. Komplex Matematisk Analys med MiljöFysiken. Att lära sig satserna i KMA, teorin och att klara uppgifter kräver tid, en mängd hängivenhet och mycket eftertanke, och detta kan ta veckor, kanske alla åtta läsveckor man har på sig. Det man lär sig i MF å andra sidan behöver man bara kolla upp. Det är inget avancerat att förstå, inga avancerade teorier, det är bara att läsa om det, så förstår man. Detta tar inte alls lång tid. Jag menar därför att om det är bara att kolla upp det, varför måste man då dedikera en hel kurs till detta? En del kanske tycker att även om det är lätt att ta till sig informationen är det bra att ha gått igenom det och få allmänbildning. Det tycker inte jag i detta fall, med tanke på den massiva mängd tid som lades ner på denna kurs (återkommer till detta). Dessutom, om det är något vi lärt oss i denna kurs som behövs i yrkeslivet så är det ju bara att kolla upp informationen själv, och tack vare internet kommer det inte vara några problem att erhålla denna information och ta till sig den på bara några få ögonblick. Det är inte som om vi kommer att komma ihåg allt vi lärde oss i denna kurs heller, och kursen kommer därmed ha noll relevans för vår framtida yrkeskarriär.» (1 (ej relevant))
- Kursen är allmänbildande och således relevant för alla oavsett utbildning, men för mycket fokus las på allmänbildning och för lite på hur fysiken kommer in i bilden. Samtidigt förekom moment i kursen vi inte kunde tillgodogöra oss eftersom vi inte läst relevanta fysikkurser (t.ex. Termodynamik).» (2)
- Kursen är lite allmänbildande.» (2)
- Kan vara bra att orientera sig i ämnet.» (3)
- Om den hade varit upplagd på ett sätt som gör att man kan ta tillvara på kunskapen» (4)
- Väldigt bra/roliga tillämpningar. Speciellt inlämningsuppgifterna.» (4)
- Viktigt och intressant innehåll.» (4)
- En del av innehållet kanske inte är så viktigt men att hela tiden vara medveten om miljöpåverkan är viktigt.» (4)
- Jag vill tro att kursen är mycket relevant. Men den är inklämd där man inte hinner ge den den uppmärksamhet den förtjänar vilket lider till att den blir ytterst orelevant. » (5 (mycket relevant))
- Miljöpartiet FTW !» (5 (mycket relevant))
- ett väldigt intressant område som är väldigt relevant för utbildningen, särskilt eftersom mitt intresse är väldigt stort. » (5 (mycket relevant))
- Självklart är det viktigt för en blivande fysiker att kunna göra de beräkningar som gjorts och känna till den information som gavs i kursen. Det borde nästan varit mer information i kursen, fast vissa skulle nog tycka att det var lite tight med de andra kurserna då. Minska för allt i världen inte innehållet till nästa år bara, allt var väldigt relevant och man ville fördjupat sig mer.» (5 (mycket relevant))
- Mycket!» (5 (mycket relevant))
- Trots vår ovilja att ge den en chans är de perspektiv som eftersöks i kursen lite som vatten i en öken på den här utbildningen, utan att kritisera vårta inskränkta tänkande allt för mycket.» (5 (mycket relevant))
- en mijlökurs är jättebra, men jag är kritisk till utformningen.» (5 (mycket relevant))
- En teknisk fysiker bör som civilingenjör kunna överväga vilka konsekvenser tekniska framsteg kan få för vår omgivning och vår livshälsa. Denna förståelse kan användas till att utveckla nya metoder som motverkar onödigt nyttjande av bristfälliga resurser och samtidigt utökar vår insikt som medborgare att somliga konsumtionsvanor inte är hållbara i längden. Sålunda anser jag att miljöfysikaliska inslag skall finnas i utbildningen men mycket går att förbättra angående kursens struktur och examination.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

52 svarande

1 (inte alls)»1 1%
10 19%
19 36%
15 28%
5 (Mycket bra avvägt)»7 13%

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker det är synd att så mycket av kursboksinnehållet togs bort. Väldigt tråkigt när några få personers åsikter får genomslag på ett sätt som inte representerar vad majoriteten tycker.» (1 (inte alls))
- På tok för mycket examinationsmoment för enbart 4,5 HP. Tycker t.ex. duggan borde vara enbart på godkäntnivån. Känns orättvist att det ska vara en viktig del även för de högre betygen då det enbart handlar om hur man prioriterar och inte egentlig kunskap. Det var på tok för mycket i alla ämnen i slutet på perioden och det känns faktiskt rikitgt elakt att lägga in en dugga där.» (2)
- Tentan... Att ha en obligatorisk "dugga" känns meningslöst. Varför inte göra det till en tenta. Tentamen har ett gediget regelverk, men duggor ingenting. Känns helt fel, och duggan kommer in helt fel i kursen. » (2)
- Jag tycker inte att frågan om härledningen av värmemotorns maximala verkningsgrad var relevant» (2)
- Tre examinationsmoment! Inlämningsuppgifterna motsvarade kursinnehållet, duggan motsvarade kursinnehållet och ännu mer och projektet låg utanför kurslitteraturen. För mycket arbete för 4.5hp och för många examinationsmoment! Låt kursen vara en projektkurs och skippa duggan till nästa år!! » (2)
- Inlämningsuppgifterna speglade till viss del föreläsningsinnehållet men vissa projekt fick inte en föreläsning som erbjöd en introduktion till deras frågeställning medan andra fick det. Kursen gav inte några ytterligare verktyg eller insikter att tillämpa under arbetet med projektet. Duggan berörde många avsnitt i boken vilka inte hade nämnts under kursens gång och därtill låg ett stort fokus på termodynamiska beräkningar och förståelse för värmemaskiner. Då merparten av studenterna ännu inte har läst termodynamik framstår detta val som märkligt.» (2)
- Duggan (tentan) kunde man göra utan att egentilgen ha gått kursen, bara genom den allmänbildning man får av att gå ett naturvetenskapligt gymnasium och av att läsa dagstidningar m.m. Duggan borde inte vara ett glosförhör utan testa kursspecifika kunskaper.» (3)
- Innehållsmässigt motsvarade det ganska bra, men onöding många examinationsmoment för så få poäng. Duggan kändes ganska överflödig då man redan gjort flera inlämningsuppgifter på området.» (3)
- Det som drar ner är väl att det var aningen för enkelt, man kunde slinka igenom med bra betyg (tror jag iallafall, har inte fått reda på det än) utan att lägga ner särskilt stor ansträngning.» (4)
- Ja, alltså... Allt finns ju med, men det är FÖR MYCKET! Det går inte att klara av alla de examinationerna samtidigt som de andra kurserna. Arbetsbördan i kursen måste minska, eller poängen öka, för så som det är nu är hela den här läsperioden ett långsamt självmord på grund av miljö- och expfys.» (4)
- Mycket bra examination, man borde dock kapa ner lite på duggatiden, den var lite väl långdragen, samt så var de lite för få inlämningsuppgifter. Det var även mycket synd att så mycket av kursinnehållet från boken togs bort! » (5 (Mycket bra avvägt))
- Avspeglingen var mycket bra, och det vore skam annars med så mastiga examinationsmetoder. » (5 (Mycket bra avvägt))
- Det som kom på duggan behandlades i boken.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

54 svarande

<25%»9 16%
25-50%»5 9%
50-75%»10 18%
>75%»30 55%

Genomsnitt: 3.12

- Inlämningsuppgifterna tog alldeles för lång tid, så hann inte gå på föreläsningarna, som inte alltid verkade så relevanta.» (<25%)
- 100%» (>75%)
- fysiskt närvarande» (>75%)
- Riktigt bra föreläsningar, framför allt så var Bertil en bra och engagerad föreläsare. Överväg att lägga in fler föreläsningar om det går, som tidigare nämnt vore ett genusperspektiv intressant att diskutera som ett förslag.» (>75%)
- Samtliga!» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

53 svarande

1 (inte alls bra)»5 10%
11 22%
17 34%
13 26%
5 (mycket bra)»4 8%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Oinspirerade föreläsningar, powerpoint gör sig verkligen inte bra som föreläsningsformat. Svårt att veta vad som är värt att antecka / hinna anteckna allting.» (?)
- Sövande.» (1 (inte alls bra))
- Tråkigt, mest svammel» (1 (inte alls bra))
- Föreläs på riktigt!» (1 (inte alls bra))
- Bland de sämsta föreläsningarna jag varit på. Nästan sämre än elfält..» (1 (inte alls bra))
- Tyvärr saknade föreläsaren förmågan att väcka intresse hos mej som student. De var även ganska röriga och ostrukturerade. » (2)
- Ibland dålig avvägning mellan detaljer och översikt. Om man ska gå igenom så många olika delar behöver det vara mer överskådligt, men studenter vill ofta ha det grundligt, vilket jag håller med om. Tycker man ska arbeta mer med att få en förståelse kring miljöproblematiken istället för att rabbla massa termodynamiska termer som vi aldrig hört talas om. Borde tänka mer på vilka förkunskaper vi har, använda den och utgå från den i undervisningen. Jobba mer med förståelse kring miljön istället för detlajtjafs!» (2)
- Dynefors måste förbereda föreläsningarna bättre (och lära sig tala inför en församling). Det blev mycket hopp mellan tavla och power point, och många hopp mellan överskådlighet (allmänbildningskarraktär) och djupa (för djupa?) fysikaliska resonemang som ofta inte var stringent genomförda (att lösa en differentioalekvation utan differential i högerledet hör till höjd(/låg)punkterna).» (3)
- Bra innehåll och övrig respons på Dynefors känns kanske inte så relevant då detta var sista ronden.» (3)
- fokus på teori kring inlämningsuppgifterna var bra. Vissa kapitel i boken tog man dock knappt upp alls trots att det var ny, svår teori. Detta examinerades förstås ändå. Spännande med gästföreläsningar men jag kan tycka att det är problematiskt att ha med dessa föreläsningar som grund till duggan (tentan i lv7) då de inte alltid ger så mycket bakgrundsinfo.» (3)
- Egentligen inte så lärorika, men bra introduktion till olika ämnen. Det var spännande att lyssna på när folk som jobbade i industrin osv. pratade om deras områden.» (3)
- Föreläsningarnas innehåll kunde mycket väl utökas genom att man kortade ned visningar av åtskilliga slides med procentuella ökningar av diverse miljörelaterad produkter och istället lade mer vikt på förståelse och redogörelse för ett flertal olika teorier. Gästföreläsningarna var mycket uppskattade och väldigt intressanta då vi fick komma i kontakt med dagsaktuell forskning och olika projekt på Chalmers. Likväl hade den ordinarie föreläsaren svårt att hålla tiden, vilket gjorde att gästföreläsarna fick vänta med att börja och gavs mindre tid att genomföra sina presentationer. Konsekvensen blev att merparten av presentationerna fick mycket hastiga och stressiga avslut.» (3)
- Lite lågt tempo» (4)
- Bra, intressant med gästföreläsningar. Ibland lite svårt att ta in allt från power point» (4)
- Mycket intressanta!» (5 (mycket bra))
- Ingenting att klaga på, förutom kanske att man borde hunnit med lite mer, några föreläsningar till till nästa år borde lösa problemet.» (5 (mycket bra))
- Framför allt föreläsningen om argumentationsteknik var bra! Saknade emellertid en föreläsning (gästföreläsare?) med mer fokus på genus.» (5 (mycket bra))
- Området är mycket stort. Det är omöjligt och onödigt att gå in på allt på djupet. jag tycker nivån har haft en bra avvägning» (5 (mycket bra))

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

1 (Mycket liten)»13 24%
13 24%
12 22%
11 20%
5 (Mycket stor)»5 9%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se ovan.» (1 (Mycket liten))
- Det mesta läste jag ur boken eller på internet» (2)
- Har tyvärr inte hjälpt till så mycket, föreläsningarna har inte alltid varit så inspirerande, gästföreläsningar bra, men detaljrikedomen är alldeles ofta för stor vilket innebär att mycket glöms av. » (2)
- Hjälpte inget till projektet, hjälpte inte mycket till inlämningsuppgifterna. » (2)
- Undervisningen var väl mer som en fingervisning till vad vi skulle lära oss, det var boken som gav en det man skulle kunna till uppgifter och dugga. Jag tycker att föreläsningarna borde ha behandlat allt vi skulle kunna till duggan, för det känns inte kul att läsa om massa massa nya fenomen och ämnen dagarna innan duggan, och vänta sig att man ska kunna detta UTANTILL. "Men om man inte hinner gå igenom allt på föreläsningarna?" Ja, men då kanske man inte ska ha med allt det andra? Fast jag har ju såklart förståelse för att man inte hinner med allt. Problemet i denna kurs var dock att den större delen av det vi skulle kunna till duggan var saker som vi INTE hade gått igenom, och det tycker jag är fel. Jag tycker att det är viktigt att man går igenom så mycket som möjligt på föreläsningarna för då får man höra om ett visst ämne ur föreläsarens perspektiv, så att man vet hur hen ser på det hela, och att ha två olika källor som behandlar samma sak är mycket mycket bättre än att höra ett nytt ämne från endast en källa, för då är risken mindre för missförstånd osv.» (2)
- Min enda inlärning var via föreläsningarna. Fanns egentligen aldrig direkt något att lära sig. Det mesta var känt sedan tidigare eller bortom min förståelse. Aldrig riktigt på rätt nivå.» (3)
- Bertil är ett pedagogiskt underverk!» (5 (Mycket stor))
- Läroboken är inte så bra. Föreläsningarna var bättre.» (5 (Mycket stor))
- Ingen kunskap utan Bertil. Mannen, myten, legenden. » (5 (Mycket stor))
- En fantastisk föreläsningsserie!» (5 (Mycket stor))
- Jag köpte aldrig boken men kände att jag lärde mig det mesta iaf.» (5 (Mycket stor))

7. Anser du att din förståelse för fysikaliska principer i miljön har ökat?

54 svarande

Ja»47 87%
Nej»7 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.12

- Mycket!» (Ja)
- Min förståelse har ökat enormt brutala mängder.» (Ja)
- Inte så mycket. Vi gick inte in på djupet i något område och det som vi gick igenom kunde vi i princip redan.» (Ja)
- Något ökad förståelse, men tycker att det viktiga har gömts eller glömts. » (Ja)
- Utan tvekan. Lite mer beräkningsfrågor på duggan skulle nog ha gjort att förståelsen ökat ännu mer.» (Ja)
- Utan tvekan!» (Ja)
- Ja, men det har mer med personligt intresse än kursen att göra.» (Ja)
- Dock inte mycket.» (Ja)
- Mest på grund av kurslitteraturen.» (Ja)
- Många naturliga fenomen känns mindre komplexa.» (Ja)
- Har fått en mer övergripande förståelse» (Ja)
- Men den hade ökat mer om arbetsbelastningen varit mindre och om kursen varit något smalare.» (Ja)
- tyvärr» (Ja)
- Ja, jag kunde inte sakerna om värmemaskinerna t.ex., adiabatisk rörelse, radiative forcing, exergi och annat.» (Ja)
- Det känns inte som vi har fått någon sammanhängande bild över var vi som fysiker kan arbeta med miljörelaterade problem i framtiden. Snarare fick vi ta del av diverse stickprov från olika forskningsområden som dessvärre gav ett fragmentariskt intryck då varken finansiering, miljörättspolitik eller resurshantering gavs utrymme att komplementera och fördjupa förståelsen. Olika fysikaliska teorier ställdes inte mot varandra och vi fick sällan veta varför beräkningarna artade sig på ett visst sätt.» (Nej)

8. Anser du att din förmåga att göra korrekta approximationer och överslagsberäkningar ökat?

53 svarande

Ja»25 53%
Nej»22 46%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.46

- Nej, sånt kunde man redan.» (?)
- Ofantligt mycket har dessa förmågor ökat, anser att dom nästan är level 60 nu.» (Ja)
- Jag gjorde en del missar i inlämningsuppgifterna som gjorde resultaten helt orealistiska. Så jag har lärt mig att vissa approximationer inte är så bra i vissa sammanhang - även om de är helt naturliga i andra sammanhang.» (Ja)
- Hade varit bra att examinera detta på duggan också. » (Ja)
- Jajjemen!» (Ja)
- Kanske inte överslagsberäkningar, men approximationer gjordes i inlämningsuppgifterna.» (Ja)
- Vi fick ingen undervisning i detta, enbart i uppgift att utföra approximationer. Fick ingen feedback innan vi skulle göra de sista, så vi fick ingen möjlighet att förbättra oss.» (Nej)
- Har ju inte fått någon direkt träning/undervisning om det. Allt har man ju fått gissa till sig själv. Kanske att förmågan ökat något, men inte som man skulle vilja. » (Nej)
- Det är ju inte som att vi får förklarat för oss hur man ska tänka på ett bra sätt.» (Nej)
- Det känns som något man får träna på hela tiden.» (Nej)
- Visst gjorde man en del approximationer men vi hade ingen direkt möjlighet att analysera deras storlek och påverkan. Vi borde haft mer stöd i egenarbetet från andra kursansvariga än bara föreläsaren, typ handledare. Detta hade också gjort att man kunde få feedback på de första inlämningsuppgifterna innan de andra skulle in. » (Nej)
- När det kommer till överslagsberäkningar och approximationer var det rekommenderade förhållningssättet allt som oftast “,gör som det står i boken”, där det ofta inte fanns någon tillstymmelse till svar på frågan: “,Varför räknar vi på det här sättet och när blir den här approximationen ogiltig?”, I mångt och mycket saknade vi dessutom den naturvetenskapliga förankringen för att ens kunna överväga om ett svar var rimligt eller ej. Inlämningsuppgift 4 bjöd på en beräkning av värme från kärnavfall i syfte att förstå katastrofen i Japan. Där hade jag gärna velat ha kunskapen att avgöra ifall de uppräknade isotoperna var de enda som fanns i hög koncentration i bränslestaven eller om det i själva verket fanns otaliga andra isotoper med kort halveringstid i samma stav. För att sedan genomföra en analys av svarets rimlighet hade detta varit till stor hjälp. Nästa år ser jag helst att mer tyngd läggs på att förstå vad man faktiskt räknar på och varför just metoden i fråga är fördelaktig.» (Nej)

9. Ungefär hur mycket tid lade du sammanlagt på inlämningsuppgifter 1 till 3?

54 svarande

0-5 h»4 7%
5-12 h»5 9%
12-20 h»14 26%
20-30 h»16 30%
>30 h»14 26%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.58

- Ingen tid alls bara fjärtade fram dom.» (0-5 h)
- La maximalt en timma per uppgift. Inte så svåra, räknar med att få 4,5 i betyg på dem.» (0-5 h)
- Min uppfattning var att uppgiftsformuleringarna var alldeles för vägledande. Beräkningarna var självklara och uppgifterna tog inklusive rapportskrivning i LaTeX inte mer än 2 timmar.» (0-5 h)
- Det var ett flytande arbete som tog mycket "löstid" och inget sammanhängande.» (5-12 h)
- Å andra sidan löste jag inte någon av dem på ett vettigt sätt, utan lämnade in ofärdiga lösningar.» (12-20 h)
- Mycket var det i allafall. svårt att avgöra» (20-30 h)
- Kan vara mer än 30 också, vill inte ens tänka på det. » (20-30 h)
- Kändes som för mycket tid.» (20-30 h)
- Skulle jag tro. Svårt att säga.» (20-30 h)
- Vad hände med 4.5 hp???» (>30 h)
- ALldeles för lång tid. Var tvungen att hoppa över alla föreläsningar denna vecka för att hinna med. Detta gjorde att jag tappade alla andra kurser.» (>30 h)
- Det blev nog för mycket. Grejen var att det fanns inga gränser, och man visste inte hur mycket som räckte för att få godkänt.» (>30 h)

10. Ungefär hur mycket tid lade du sammanlagt på inlämningsuppgifter 4 till 7?

54 svarande

0-5 h»9 16%
5-12 h»15 28%
12-20 h»20 37%
20-30 h»8 15%
>30 h»1 1%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.56

- Gick ännu fortare än dom tre första ungefär en halvtimme max, för alla fyra.» (0-5 h)
- Som ovan. Fast de var lite lättare, la kanske 1/2 timme per uppgift. Det var inte svårt att få 4,5 i betyg på uppgifterna.» (0-5 h)
- Lade max en timma på uppgifterna och det var tiden det tog at TeX:a dem. Räknar med att få 4,5 på dem. Lätta poäng som väger alltför tungt i slultbetyget.» (0-5 h)
- Försökte inte ens lösa dem... Lämnade in typ ett papper med mitt namn på.» (0-5 h)
- Något mindre än på de tre första.» (5-12 h)
- De var betydligt lättare, känns mer motiverat.» (5-12 h)
- Jag minns ärligt talat inte. Men jag lade ner mycket tid på alla uppgifterna. Mer på uppgift 1-3 än 4-7.» (12-20 h)
- Mycket vettigare uppgifter!!!!!» (12-20 h)
- Jag räknade inte timmarna, så man kan ju alltid ha fel. Det tog i alla fall mindre tid än uppgifterna 1-3.» (12-20 h)
- uppgift 4-7 kändes lättare än 1-3 så det var svårt att komma på bra grejer att skriva» (20-30 h)

11. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

54 svarande

1 (Inte så bra)»7 12%
9 16%
13 24%
15 27%
5 (Mycket bra)»10 18%

Genomsnitt: 3.22

- Väldigt irrationellt att inte ge tillbaka de första tre innan vi lämnade in de sista fyra, med tanke på de väldigt flummiga betygskraven. Tyckte annars det var trevligt att få inlämningar som examinationsuppgifter, med tanke på den höga arbetsbelastningen denna läsperiod.» (1 (Inte så bra))
- Alldeles alldeles för mycket. Plus att de första var för svår matlab» (1 (Inte så bra))
- För svåra, tar för mycket tid och för kort deadline. I den här läsperioden behövs längre deadlines på grund av expfysen.» (1 (Inte så bra))
- De var för många.» (1 (Inte så bra))
- De fyra sista hade räckt gått och väl, men sju?!! Och dessutom de tre första som var helt brutala. Om ni vill få folk att må dåligt har ni definitivt lyckats.. » (1 (Inte så bra))
- Förhållandevis bra uppgifter men alldeles för tidskrävande!!» (2)
- Inlämningsuppgifterna tog alldeles för mycket tid och kraft i anspråk. Somliga bevisade bara ATT man kan räkna på verkliga fenomen (och det visste vi väl) utan att egentligen komma till något intressant resultat eller visa på någon intressant verklighetsanknytning av matematiken/fysiken. Sådana uppgifter är alla andra fysikkurser fulla av. Andra hade mer av karraktären: leta upp någon information och bevisa genom att berätta vad du läst att du läst den. » (2)
- Överlag är mitt omdöme dåligt, men tycker att nr 4-7 hade vettigt innehåll och gav förståelse utan att man behöver sitta i en vecka med matlab. Skapar endast irritation och ovilja att lära sig någonting! Men, 4-7 vettiga, intressanta, lagom svåra, och gav både förståelse och inlärning. » (2)
- Jag gillade uppgifterna 1-3, de var väl avvägda. 4-7 tyckte jag inte om, att sammanfatta de olika teknikerna för mätning av luftföroreningar och skriva om second law efficiency kändes onödigt och för mycket som gymnasiet. Beräkningsuppgifterna var för lätta.» (2)
- Alldeles för tidskrävande.» (2)
- Tog alldeles för mycket tid» (2)
- Oförsvarbart att ha så många inlämningsuppgifter, projekt och sedan dugga. Kursen är på 4,5 HP, acceptera det!» (2)
- Bra uppgifter men med tanke på att man har annat att göra i kursen och dessutom andra kurser, tar de upp absurda mängder tid.» (2)
- Systemet med inlämningsuppgifter är i grunden en god tanke såvida det finns tydliga betygskriterier och exempellösningar. Detta avser även projektet. Ämnena som behandlades var överlag intressanta och uppvisade en väsentlig anknytning till kursinnehållet men då kriterierna var luddigt formulerade kunde man inte avgöra vilken insats i form av kommentarer och analys som krävdes för att uppnå ett visst betyg. Resultatet blev att arbetet tog åtskilliga timmar i anspråk med en del frustation. Till nästa år ser jag helst att exempellösningar läggs upp på kurshemsidan senast den dag kursen startar. Ett annat bekymmer var att föreläsningsschemat inte var anpassat till inlämningsuppgifterna (gäller speciellt uppgift 1-3), då vi fick dessa ungefär en vecka efter utlovad tid och den sista föreläsningen som berörde dessa ägde rum en vecka innan sista inlämningsdatum. Med tanke på att ett antal studenter hade laborationer i experimentell fysik och/eller reglerteknik med associerade inlämningar skulle en ordentlig tidsmarginal ha uppskattats för att kunna åstadkomma lösningar av god kvalitet under liknande förutsättningar som för de studenter som inte drabbades av sammanfallande deadlines. Förmågan att arbeta under omfattande tidspress bör ställas mot möjligheten att kunna tillgodogöra sig så mycket kunskap som möjligt för att underlätta framtida studier och yrkeskarriär, och det sistnämnda bör skattas högst.» (2)
- Helt okej. Tog dock väldigt mycket tid även om de inte var så svåra.» (3)
- Rent innehållsmässigt var de bra, men vi fick verkligen ingen aning ALLS om hur ambitöst man skulle göra dem. Räcker det med en eller två handskrivna sidor, eller ska man skriva 15 sidor i LATEX med löjligt ambitiösa bilder, källhänvisningar etc. Till och med när vi frågade bertil om hänvisningar ville han inte svara. Seriöst, vafan, man ska ju inte behöva GISSA vad man ska göra. Det svåra ska inte vara att försöka gissa rätt på vad föreläsaren vill ha. Nu känndes det som: Lämna in det du har, och så döms du efter hemliga bedömningskriterier som jag inte tänker avslöja, och så får vi se vad du får för betyg. Det blir ju spännande!» (3)
- De tog väldigt lång tid att göra.» (3)
- Innehållsmässigt var uppgifterna bra, kändes som man lärde sig något (med undantag från uppgift 7 som borde omarbetas eller tas bort, väldigt oklart hur man skulle svara)» (3)
- Tog alldeles för lång tid!» (3)
- Bra för inlärningen, men orimligt mycket jobb för en 4.5-poängskurs.» (3)
- Väldigt tidsödande och folket i klassen hetsade varandra ganska kraftigt vilket resulterade i onödigt långa och utförliga lösningar...» (3)
- Mycket bra sätt att lära sig denna sortens kunskap.» (4)
- De var för vagt definierade. Det var oklart hur avancerade svaren skulle vara och därför lade jag ner alldeles för mycket tid på de första tre uppgifterna.» (4)
- jag tyckte om inlämningsuppgifterna, men det blev mycket i kombination med allt annat» (4)
- De var väldigt intressanta och man fick ut mycket av dem. Dock var de ofta ganska lätta, särskilt de sista uppgifterna var av typen "stoppa in i formeln och ordbajsa lite så är du klar". Det borde ha varit en vidare formulering av uppgifterna, så att man fått möjligheten att göra mer efterforskningar, och möjlighet att resonera mer själv. Istället för "Hur mycket värms 400 kg uran upp per timma givet dessa sönderfallsdata" som var en uppgift, kunde man haft en uppgift som var "Resonera med stöd av beräkningar och efterforskning om hur uppvärmningen av bränsleelement i kärnreaktorer beror av tiden" eller någonting i den stilen. Och det borde varit en undre gräns för hur mycket man måste skriva för att få de olika betygsstegen. » (4)
- Tog kanske lite mycket tid. tid per kurspoäng kanske var runt de från övriga kurser men när man måste lägga tid på uppgifterna i slutet så försummas annat. är det inte möjligt att ha större del av uppgifterna tidigare?» (4)
- Bra men oerhört omfattande.» (4)
- Väldigt bra exempel och roliga beräkningsuppgifter.» (4)
- Själva uppgifterna tyckte jag var bra men det saknades riktlinjer för hur omfattande lösningar som önskades vilket gjorde dem betungande för dem som siktar på högsta betyg. » (4)
- Bra, lagom svåra och intressanta uppgifter.» (4)
- bra uppgifter men för många» (4)
- I grunden intressanta och bra uppgifter. Tycker dock att det bör vara tydligare hur svaren ska vara. Hur utförligt och hur mycket diskussion?» (4)
- Inlämningsuppgifterna var roligare och mer lärorika än både duggan och projektet, och gav en djupare förståelse än båda dessa, för man fick tänka på olika ämnen under en längre tid, och lära sig mer om saker på ett djupare plan.» (4)
- Väldigt intressanta» (5 (Mycket bra))
- Fruktansvärt bra! Diskussionen om fågellivet kring vindkraftverk och genusperspektiv på detta anser jag var särskilt relevant för min utbildning.» (5 (Mycket bra))
- Bra, men de kunde gjorts lite mer omfattande...» (5 (Mycket bra))
- Man lärde sig mycket och fick utföra några lite större beräkningar i matlab/mathematica. Kanon. Var ju dock ALLDELES för hög arbetsbelastning i kursen totalt sett.» (5 (Mycket bra))
- De var roliga och givande att göra. De första uppgifterna var lite klurigare men det var kul att få lägga mycket tid på det.» (5 (Mycket bra))
- roligt men mkt att göra» (5 (Mycket bra))

12. Vad tyckte du om duggan?

52 svarande

1 (Inte så bra)»15 28%
11 21%
17 32%
7 13%
5 (Mycket bra)»2 3%

Genomsnitt: 2.42

- Helt fel sätt att examinera denna undanskuffade kurs på. » (1 (Inte så bra))
- Duggan kändes överflödig. Den gjorde bara att arbetsbelastning på kursen blev för hög.» (1 (Inte så bra))
- Enbart en fråga om vilken kurs man prioriterar i tentaveckan. JÄTTE DÅLIGT! Skulle ligga under annan tid eller vara annorlunda!» (1 (Inte så bra))
- (1 (Inte så bra))
- När det finns regler emot att ha mer än två tentor per läsperiod så förstår jag inte varför man gör en smygtenta. Lågt.» (1 (Inte så bra))
- Själva duggan var bra men jag hann inte svara på alla uppgifterna. Vi hade bara 2 timmar på oss och jag hann "bara" skriva 18 sidor. Det är mer än jag brukar skriva på tentor som varar i 4 timmar. Jag skrev non-stop så snabbt jag kunde men hann bara inte. Jag tycker att det är synd att man inte får tid på sig att svara på frågorna om man faktiskt kan svaren. Man borde inte betygsättas efter hur snabbt man skriver.» (1 (Inte så bra))
- För lite tid och för omfattande frågor. Duggan var ju i själva verket en tenta fast man hade inte tid att plugga till den.» (1 (Inte så bra))
- Arbetsbelastningen i denna kurs är alldeles för hög och duggan borde tas bort. » (1 (Inte så bra))
- Alldeles för många diskuterande frågor för att man ska hinna skriva ner allt man kan» (1 (Inte så bra))
- Jag hann inte plugga så mycket på den eftersom inlämningsuppgifterna och projektet tog så stor tid. Det var mycket detaljkunskap man skulle komma ihåg.» (1 (Inte så bra))
- jättemånga frågor som alla gick att skriva minst en avhandling om. Man ska på två timmar redovisa alla dessa frågor ""uttömmande"" vilket är orealistiskt. » (1 (Inte så bra))
- Duggan innehöll väl det som den skulle innehålla, men jag tycker inte att en dugga eller tenta passar in i denna kurs, för vad finns det för anledning att kunna dessa saker utantill? Man glömmer nästan allt väldigt snabbt. Att lära sig detta tar inte lång tid överhuvudtaget, men att lära sig detta UTANTILL är helt och hållet slöseri med tid eftersom man ändå glömmer bort allting snabbt igen. Och att lära sig sakerna igen går lika snabbt som när man lärde sig det första gången. Detta innebär att tiden man lagt ner för att lära sig TVÅ TREDJEDELAR av boken UTANTILL är helt och hållet slöseri och går till spillo. Detta är tid som man skulle kunna ha använt för att lära sig viktiga saker, saker som utvecklar en och som man har nytta av och som består. Och en till sak: dugg-tiden var alldeles för kort. Jag kände efter varje fråga jag gjorde: "Jag kan definitivt skriva mer om det här, Bertil vill att jag ska skriva mer om detta, men jag måste göra nästa fråga för det finns inte tillräckligt med tid." Det var INTE 80% som gick iväg från tentan innan de två timmarna som Dynefors försökte påstå på den sista föreläsningen. Folk gick mer vid de sista minutrarna, antagligen för att man ändå inte skulle hinna skriva mycket mer. Hörde även med gamla studenter som sa att antalet som gick innan de två timmarna var slut kunde man räkna med fingrarna. Så ja, duggan var alldeles för kort. Den var ju till och med längre än en 4-timmars tenta! (ty duggan innehöll mycket "Redovisa..." och andra termer som inte sätter några gränser för hur mycket man kan skriva)» (1 (Inte så bra))
- Tyvärr kan inte mycket positiv kritik tillskrivas duggan. Ponera att de exempellösningar föreläsaren visade för oss hade ett omfång på ca en halv maskinskriven sida. Begrunda vidare att vi inom loppet av två timmar skulle uppbåda ungefär tio sådana och därtill hinna med att granska våra svarsformuleringar samt skriva läsligt och en bild av en omöjlig uppgift framträder. Dessutom var frågorna vagt formulerade och implicerade en mängd delfrågor som helst skulle besvaras i lösningen, vilket knappast underlättade arbetet. Materialet till duggan bestod av godtyckliga begrepp från ett antal sidor i kursboken och dessa sidor förväntades kursdeltagarna kunna utantill. En sak är om merparten av innehållet har åskådliggjorts under föreläsningarna någorlunda övergripligt men i det här fallet nämndes exempelvis varken Milankovitcheffekt eller torr/våtadiabat utan vi fick be om en redogörelse från föreläsaren fyra dagar innan duggan då han gick igenom vad som skulle examineras. Vidare ingick dessa i ett avsnitt som hade märkts med en asterisk och var således ansedda som särskilt viktiga. Därutöver ingick gästföreläsarnas presentationsslides i materialet inför duggan och föreläsaren betonade vikten av att bilda sig en uppfattning rörande ungefär hur hög verkningsgrad exempelvis en solcell hade. Problemet blev att siffrorna i boken skiljde sig från gästföreläsarnas uppgifter då det har skett en del tekniska landvinningar inom dessa forskningsfält mellan det år som boken publicerades och idag. För att främja inlärningen anser jag att examinationen bör följa samma riktlinjer som övriga kurser på teknisk fysik, nämligen att behandla begrepp som omnämnts under föreläsningarna. Det vore ett fall om föreläsningarna var tämligen innehållrika och skulle lida av att ytterligare punkter behövde föras in på dagordningen, men jag tror att det i högsta grad skulle vara möjligt att få in den introduktion som krävs för att hjälpa oss studenter i våra litteraturstudier antingen genom att öka tempot och/eller införa extra föreläsningar. Angående själva duggan bör åtminstone en timma ytterligare tillägnas skrivtiden om den skall finnas kvar i nuvarande skick med förtydligade frågor. Ett alternativ vore att flytta duggan till tidigare i läsperioden eller avskaffa den och istället införa en individuell inlämningsuppgift om individbaserad examination efterfrågas.» (1 (Inte så bra))
- För mycket berättande och beskrivande. Tycker illa om uppgiftsformuleringar som innehåller orden "redogör utförligt för". Svar till sådana frågor kräver en hel doktorsavhandlig alternativt "det magiska ordet" som ger poäng på duggan. Man kan kunna svaret utan att skriva exakt vad examinatorn vill höra. Två timmar är för kort tid för 12 st av den typen av frågor. » (2)
- tyckte att antingen inlämningsuppgifter+projekt eller duggan kunde ha räckt, speciellt då kursen "bara" ger 4,5 högskolepoäng» (2)
- Det är ju för mycket...» (2)
- Är det möjligt att göra en mer löst beskriven dugga? 10:e uppgiften var ju bara löjlig, speciellt med tanke på att man har 12 minuter på den...» (2)
- Dåligt schemalagd, fanns i princip ingen tid att plugga till duggan med tanke på inlämningsuppgifter och projeket. ( Även andrar kurser påverkade naturligtvis detta )» (2)
- Oklara poänggrunder, frågar en sak, vill att man svarar på något annat utöver själva frågan. I stort sett onödig tillsammans med projektet och de omfattande inlämningsuppgifterna.» (2)
- Den var väl någorlunda vettig, men dess existens vill jag starkt ifrågasätta. Det är inte dugga om den är betygsgrundande och obligatorisk, och inte diagnostisk. Det är mot definitionen. Det är en tenta och den ska vi inte behöva ha. Enda skillnaden mot tenta är att han slipper boka vettig lokal och tentavakter.» (2)
- Varför finns den i en projektkurs?» (2)
- Vadå duggan, tentan?» (2)
- Extremt tidspressande! En halvtimme till hade varit lagom.» (3)
- Helt OK. MEN, varför ska vi ha "duggan" en vecka tidigare än alla andra tentor? Vi har ju HUR MYCKET SOM HELST att göra den veckan. I alla 800 kurser vi läser. Projektrappport, projektredovisning, tentaplugg till två kurser, rapporter i expfys, inlämningar i andra kurser. Det går liksom inte. Lägg "duggan" i tentaveckan och sluta lura er själva att det inte är en tenta.» (3)
- På tok för lite tid, ingen ID-koll och ingen anonymitet. Det finns en anledning till att Chalmers har vissa examineringsregler, följ dessa!» (3)
- Kändes lite overkill att ha så många avgörande moment i kursen, har nog lagt mer än dubbelt så mkt tid på denna kurs jämfört med de två andra sista lp.» (3)
- Frågorna reflekterade kursinnehållet okej, men det var på tok för lite tid om man ser till duggans omfattning. » (3)
- Dålig tid att ha duggan med inlämningsuppgifter, projekt och projektredovisning samma vecka.» (3)
- Som enskilt moment bra bortsett att det även här var otydligt med omfattningen på svaren. Den beryktade vindkraftsfrågan är bra utgångspunkt för en bok. Upplägget drabbar också den som kan "för mycket" då det var svårt att skriva utförligt på varje fråga under den korta tiden. Jag skrev så fort jag kunde men hann inte svara tillfredsställande på tre frågor, och då har jag ändå relativt enkelt att formulera mig i text. Varför inte ge en timme till till dem som så önskar, eller ange någon form av begränsning av svaren. Som del i kursen var den mycket omfattande och 4,5 poäng är missvisande för kursen. Det är väl lite av programmets signum och det är helt ok med mig så länge det är vida känt, men denna kursen tar priset så här långt.» (3)
- För kort om tid, duggan i sig känns ganska överflödig, hade räckt med att ha inlämningar och projekt, det tar väldigt mycket tid ändå och det känns inte nödvändigt att kunna få ner allt på papper under två timmar.» (3)
- Duggan i sig var bra, men det var mest faktafrågor. Det är i sig inte något fel, men man behöver inte tänka så mycket, så man kanske kunde göra den till en 4-timmars dugga och lägga till en beräkningsdel också?» (4)
- Fruktansvärt bra avvägd dugga! anser dock att frågorna var lite snäva. Man fick liksom inte skriva exakt vad man ville. Till exempel frågan där man skulle skriva om vindkraftens framgångsfaktorer (tekniska, ekonomiska och politiska). Jag skulle hellre sett att frågan var formulerad enligt: Vind skriv allt du vet!» (5 (Mycket bra))
- Bra, men lite väl gott om tid! Det kändes som att de som verkligen hade pluggat, och därmed snabbt kunde svara på frågorna, inte fick ett betyg som var så exklusivt som de förtjänade.» (5 (Mycket bra))

13. Vad tyckte du om projektet?

54 svarande

1 (Inte så bra)»4 7%
6 11%
19 35%
14 25%
5 (Mycket bra)»11 20%

Genomsnitt: 3.4

- Man hade ju ingen aning om hur det bedömdes, vad som krävdes, hur mycket man behövde göra??? Vad är grejen med att inte berätta hur kursmomenten bedöms?» (1 (Inte så bra))
- För diffust, för lite underlag från föreläsningar, tiden räckte inte till, mycket konstig redovisningsform (Helt orimligt att förvänta sig en hyfsad redovisning när man lottar vilka som ska presentera)» (1 (Inte så bra))
- Som att inte "dugga" (läs tenta) och 7 inlämningsuppgifter räckte. 4,5 hp hur tänker ni? Kanske kan ta hänsyn till att vi läser tre andra kurser samtidigt eller är det för mycket begärt? Vet att det här är teknisk fysik etc. men kursen är ju inte ens relevant för utbildningen?» (1 (Inte så bra))
- Projektet kändes kunskapsmässigt helt onödigt att göra, för antingen var den kunskap man läste om helt onödig för kursen eller så var det sånt som stod i boken. Projektet var jättetråkig, och jag ska förklara varför: Jag har gått i en MTS-kurs (Människa-Teknik-Samhälle-kurs). I denna kurs skulle man göra ett liknande projekt som i denna miljöfysik-kurs. Det man skrev handlade kanske om lite andra saker, men annars var projekten lika varandra: man fick vara upp till 4 personer, man skulle leta information på internet och sammanställa denna information i en rapport. Detta är just anledningen till att rapporten var urtråkig att göra: vad finns det för lärdom i att leta runt på internet efter avhandlingar, rapporter osv. som ANDRA har skrivit, bara för att sammanställa detta till en egen rapport? Det är fruktansvärt tråkigt och ger inte mycket. (En liten notis: MTS-kursen jag gick gav 7.5 hp, och ändå innehöll den bara TRE inlämningsuppgifter och ett projekt, INGET MER! Detta kan jämföras med miljöfysik-kursen som ger 4.5 hp och innehåller SJU inlämningsuppgifter, ett projekt, två informationskompetensmoment, och en dugga av tentakaraktär!! Vad är FELET på den här kursen?! Varför är det ingen som har märkt nåt? Är det bara jag som tycker så här? Helt oacceptabelt!) Projektet tyckte jag var mer som ett moment i kursen som bara var med för att stackars F-studenter skulle få mer att göra och få en ännu stressigare vardag.» (1 (Inte så bra))
- Åter igen, det var så mycket att inget var kul att göra» (2)
- Det som var bra med projektet var att man fick jobba med ett större projekt, men ärligt talat så gav det mig inte så mycket för min miljöförståelse. Liksom alla andra moment i denna överbelastade kurs så slarvades både rapport och presentation ihop. Att lyssna på de övrigas presentationer var kanske det mest intressanta med projektet. Det gav lite bredd, till ett annars lite väl smalt moment.» (2)
- Men hur gör man det bra?» (2)
- Bra idé, jag var mycket intresserad av mitt ämne men det fanns ingen tid kvar så vi fick snabbskriva det och tappade gnistan fullständigt. Tidbristen beror inte vara på kursen i miljöfysik utan på den enormt klantiga planeringen som innebär att F2 läser 4 krävande kurser parallellt och att ingen kommunikation verkar förekomma mellan de olika kursansvariga.» (2)
- Varför muntligt framförande?» (2)
- Flummigt definierat, men intressant att få göra ett sådant projekt egenligen. Synd bara att vi inte fick information om hur informationsinhämtning sker för liknande projekt "i verkligheten".» (3)
- Det är intressanta områden som projekten berörde men det mesta handlar om politik och inte teknik. Så jag upplevde själv att projektet var mycket svårt eftersom jag inte förstår mig på det politiska språket.» (3)
- Varför inte mer instruktioner i uppgiftsformuleringen!!!! Endast i kursPM stog begränsningen 10 sid. Skriv till detta i formuleringen! » (3)
- Det var ok.» (3)
- Det är inte försvarbart att ha inlämningsuppgifter, projekt och dugga i en 4,5 HP-kurs. I övrigt fungerade det väl ganska väl. » (3)
- Ärligt talat var det riktigt trist och man blev bara ledsen när man tänkte på det.» (3)
- Kul med projektredovisningarna.» (3)
- Projektet framstod i stora drag som önskvärt och givande frånsett att en bedömningsmall saknades. Vidare var det ytterst olyckligt att deadline för projektet kom så tätt inpå duggan och dessutom placerad i läsvecka 7, vilket inte gynnade studierna inför ordinarie tentamina i andra kurser. Därtill var organisationen skral beträffande de muntliga presentationerna, då dessa tog mer tid i anspråk än schemat tillät. Vid det sista tillfället slutade det med att presentationerna samt efterföljande diskussion drog över 50 min in på ordinarie lunchtid. Detta resulterade i att många studenter inte hann med att äta lunch och/eller kom in sent på räkneövningen under den första timman på eftermiddagen vilket störde undervisningen. En mer realistisk planering bör främjas till nästa år. Dessutom kan man undra om inte hela upplägget med lottning på plats bör ifrågasättas. Ifall examinatorn gärna vill kunna avgöra vilka som har varit aktiva i projektet kan studenterna uppmanas till att delge denne detta i en lägesrapport där namn och avsnitt anges (och kontroll kan genomföras på lämpligt sätt). I sin tur skulle detta underlätta konstruktion av en välavvägd presentation och en givande frågestund vilket troligtvis skulle uppskattas av närvarande åhörare. Avslutningsvis skulle ett åsiktsutbyte gynnas av projektformuleringar där kursdeltagarna skall granska en fråga givet ett varierande initialt ställningstagande olika från grupp till grupp. Redovisningen skulle sedan kunna ske i form av en debatt vilket i sig skulle pröva färdigheterna i argumentation och förmågan att undersöka och bemöta motståndarsidans stödjande material. Detta arbetssätt erbjuder studenten att ta del av flera olika synsätt och möjlighet att utveckla sin förmåga till självständigt tänkande.» (3)
- Intressant men tillsammans med allt annat som skulle göras i den här kursen så var det alldeles för tidskrävande för 4.5 poäng. Även på F.» (4)
- Kul att göra någonting annorlunda. Skulle varit bra med lite info om hur rapporten skulle buggas upp. Annars en kul ide.» (4)
- som sagt var, mycket i kombination med resten av kursen sett till antalet högskolepoäng, men en bra idé. både att göra och att lyssna på de andras.» (4)
- Känns som den mest relevanta delen av kursen. Som en slags övning inför kandidatprojekten.» (4)
- Det var intressant och roligt. Ett alternativt sätt att arbeta på som jag tycker passar bra i den här kursen.» (4)
- Jag lärde mig mycket om kärnkraft men » (4)
- Roligt och annorlunda att arbeta med projekt ur en mer politisk synvinkel. Väcker lite nya infallsvinklar. Intressant att höra på andras arbeten också.» (4)
- Intressant att arbeta med, bra upplägg. Hade varit trevligare om alla fick vara med och redovisa.» (4)
- Tillsammans med inlämningsuppgifterna var det denna man fick ut mest av. » (5 (Mycket bra))
- Intressant och mycket relevant, speciellt det där att vi på ett dramatiskt sätt skulle agera FN anställda.» (5 (Mycket bra))
- Vi hade en mycket intressant problemformulering och jag jobbade tillsammans med personer jag trivs att jobba med och det fungerade mycket bra. Kriterierna var alltför löst formulerade. Har fortfarande ingen aning om vad examinatorn förväntade sig för typ av föredrag/rapport, ska man ställa upp en modell för hur man tror att utvecklingen kommer att bli, en modell som man vill att verkligheten ska anpassas till, ska man fokusera på vad politiker ska göra för att åstadkomma detta eller utbilda folk i (skrämma upp folk med) att detta kan bli ett problem i framtiden?» (5 (Mycket bra))
- Väldigt intressant projekt. Dock var det synd att man inte gavs möjlighet att göra mer än ett, det var så många av områdena som intresserar mig som kom upp. Förslag till nästa år är att låta eleverna göra två projekt, förslagsvis ett före och ett efter lovet. Vissa kommer säkert att klaga på att det inte är nog med tid, men jag har inte upplevt någon tidsbrist precis, trots att jag haft nästan alla mina expfys-labbar denna läsperioden.» (5 (Mycket bra))
- Fantastiskt bra! Synd att vi inte fick göra mer än ett...» (5 (Mycket bra))
- Roligre än vad jag trodde» (5 (Mycket bra))
- Bra moment både till innehåll och form för att bredda oss tentastöpta studenter. » (5 (Mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.96


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

14. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

54 svarande

Ja»0 0%
Nej»54 100%

Genomsnitt: 2

- Nja. Onödigt mycket Dynefors-hat. Det blir ju en kul grej i klassen. Det bara synd att han är en riktig människa.» (Nej)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

1 (För låg)»3 5%
0 0%
3 5%
9 16%
5 (För hög)»39 72%

Genomsnitt: 4.5

- Lite väl generöst att ge 4.5 poäng för en sådan här lätt kurs. Max 3 eller kanske 2.5 och då tar jag i.» (1 (För låg))
- Lättförtjänta poäng. Krävs inte alls lika mycket jobb som de övriga F-kurserna.» (1 (För låg))
- Knappast värd 4,5HP. Inlämningsuppgifterna kunde gjorts mycket mer omfattande. Dessutom väldigt tråkigt att vi bara fick göra ett projekt när det fanns så många intressanta ämnen (vår grupp otroligt svårt att välja!). Kanske kan man göra om vissa projekt till obligatoriska inlämningar (förslagsvis liggandes över påsklovet)?» (1 (För låg))
- Egentligen inte så hög, men när det är den fjärde kursen denna läsperiod så är det alltför mycket, speciellt för mycket som inte känns relevant egentligen. Vi behöver inte ha en dugga och ett projekt och så många inlämningar för att lära oss om miljö. Det tar alldeles för mycket tid för alldeles för lite kunskap.» (3)
- Även om kursen var rolig och intressant var det jämfört med andra kurser för hög arbetsbelastning för en kurs på 4,5 hp.» (4)
- I en för övrigt intensiv läsperiod framstår kursens ansenliga examination som tämligen belamrande. Att slå samman vissa moment skulle kunna minska arbetsbelastningen och ge studenten en större möjlighet att påvisa sina kunskaper under examinationen på ett rättvisande sätt.» (4)
- Med tanke på antalet poäng och att den ligger samtidigt som två andra kurser var arbetsbelastningen för stor. » (5 (För hög))
- arbetsbelastningen har inte alls varit för en 4,5-poängskurs. Det har känts som att kursen är till för att få oss utbrända. Om detta är meningen så är upplägget bra, annars ändra!» (5 (För hög))
- Det blir alldeles för mycket med sju inlämningsuppgifter, ett stort projekt och en dugga på en kurs på bara 4,5 HP! Någonting måste bort för att minska arbetsbelastningen. » (5 (För hög))
- Det känns orimligt att ha 3 olika examinationsmoment på en kurs på 4,5 poäng. Max 2 av de vi hade. Projekt+ antingen dugga eller inlämningsuppgift hade varit mer rimligt.» (5 (För hög))
- Mängden med arbete som denna kurs gav motsvarade inte 4,5hp, det borde istället varit 7,5hp. Alternativt så tar man bort ett av momenten dugga eller projekt.» (5 (För hög))
- Man kan inte ha 7 inlämningsuppgifter, projekt och dugga. En av de tre måste bort! Arbetsinsatsen står inte på länga vägar i proportion till antalet högskolepoäng eller till vilken kunskap man tar med sig därifrån.» (5 (För hög))
- Med tanke på hur många poäng som kursen är på så tog den för mycket tid i anspråk. Enbart duggan tog två hela dagar att förbereda sig till och jag hann inte gå till skolan på de två dagarna. Vad gäller uppgifterna så har vi ytterst lite tid på oss när vi kommer hem efter föreläsningarna och varje uppgift tar flera timmar att lösa. Det betyder att man måste ägna all ledig tid under två dagar åt varje uppgift. 2*7=14 dagar. Plus projektet, plus föreläsningarna, plus att man måste läsa hela boken, plus att man måste gå igenom alla föreläsninganteckningar, plus att man måste läsa igenom alla PDF dokument. Sedan måste man gå igenom allt material igen innan duggan, skriva korta sammanfattningar etc. Kursen tog nästan halva läsperioden i anspråk och sedan fick vi inte tid på oss att svara på frågorna på duggan:(» (5 (För hög))
- för hög för de poäng som kursen var värd hos csn.» (5 (För hög))
- Projektet eller duggan måste bort. Det är inte acceptabelt ha denna kurs med så många moment i en period med väldigt hög belastning från början. Det finns en anledning till att det finns ett förbud mot mer än två tentor per period.» (5 (För hög))
- Bara examinationerna tar ju längre tid än vad kursen ska ta totalt (snabb överslagsräkning)» (5 (För hög))
- Oproportionerligt mycket arbete för 4,5 stackars högskolepoäng.» (5 (För hög))
- Ärligt talat är det löjligt, äckligt och lite sjukt att ha så många moment i en 4.5p-kurs. Jag är egentligen fly förbannad men är glad att jag har lyckats hålla käft under läsperioden. Jag tycker att det är HELT oacceptabelt. Dessutom är det INTE BRA. Man tvingas slarva i de olika momenten för att överhuvudtaget ha en chans att bli klar.» (5 (För hög))
- Tog mer tid än de andra tre tillsammans.» (5 (För hög))
- Löjligt mycket att göra för 4.5hp» (5 (För hög))
- Kursen är 4,5 HP. Respektera detta.» (5 (För hög))
- Jag tycker att duggan ska tas bort till nästa år och om det känns som om vi inte gör tillräckligt ändå kan vi få en extra inlämningsuppgift. Men så som det var nu la jag ner mycket mer tid än vad som det är meningen på en 4,5 p kurs.» (5 (För hög))
- 7inlämningsuppgifter, ett projekt + presentationen, samt en dugga, samt informationskompetensen blir lite för mycket.» (5 (För hög))
- Den sammanlagda arbetsbördan för hela kursen är fullständigt orimlig i förhållanden till hur många poäng kursen är värd. Antingen borde inlämningsuppgifterna eller duggan eller projektet tas bort helt. » (5 (För hög))
- På tok för stor arbetsbelastning. Hann inte alls med de andra kursena man läser när det var inlämningsuppgifter att göra, projekt att göra + redovisning och en dugga till på det. Det tog all tid! Och detta för en 4.5 poängskurs. Helt absurt!» (5 (För hög))
- Totalt vansinne?» (5 (För hög))
- Tog i stort sett all tid från övriga kurser.» (5 (För hög))
- Arbetet motsvarar ungefär en 7.5 poängskurs på F. Helt fel att klämma in den med två andra kurser.» (5 (För hög))
- Jag har givit järnet den här våren och det har varit gött och har förhoppningsvis gått bra. Men det innebär omkring 80-90 h i veckan i en hel termin. Jag gillar det men det är inte heltidsstudier vilket det är rubricerat som och för den som söker utbildningen utan speciell kännedom blir det absurt. Miljöfysiken är en oproportionerlig del i kakan.» (5 (För hög))
- Det har varit mycket svårt att hinna med allt.» (5 (För hög))
- Det var på tok för mycket med inlämningsuppgifter, projekt OCH dugga. Det hade räckt med 2 moment, förslagsvis inlämningar och projekt.» (5 (För hög))
- 7 inlämningsuppgifter, ett projekt och en "dugga" är väldigt mycket för en 4.5 hp kurs.» (5 (För hög))
- Har redan kommenterat det här ovan men tycker det är synd att man ska behöva lägga majoriteten av tiden i en läsperiod på en så onödig kurs som denna. Miljöfysiken tillsammans med den andra fruktansvärda kursen expfys utgör 99% av lp4, det är väldigt synd. Har aldrig ägnat så mycket tid åt en kurs, synd att det skulle vara den sämsta kursen jag läst i mitt liv.» (5 (För hög))
- I början av kursen tyckte jag att vi fick lite väl mycket att göra. Enligt min åsikt ska en miljöfysik-kurs ta mycket mindre plats än viktigare kurser som matematisk statistik eller reglerteknik/hållfasthetslära, men det tog till och med MER plats än dessa kurser. I början av kursen blev jag därför arg, för jag tyckte att det var för mycket att göra för en 7.5-poängs kurs. Sedan fick jag reda på att kursen bara gav 4.5 hp, och då blev jag vansinnig! Hur VÅGAR ni? Hur kan ni behandla studenter så här?!! Vi som kämpar så hårt med abstrakt matematik och fysikaliska teorier, varför förtjänar vi inte bättre än att bli tvingade att lägga ner en massa massa tid på en kurs som inte är hälften så viktig som de andra?! Jag hade så stor respekt för denna linje, jag var en så stolt F:are, för kurserna var av så hög kvalité och helt fantastiska... Varför låter ni en kurs som miljöfysik få så stor plats, då den inte innehåller information som är svåra att kolla upp själv?! Jag förstår inte, jag känner mig så illa behandlad... All denna tid som jag lade ner på kursen, och under tiden jag pluggade tänkte jag "det här är fullständigt onödigt att hålla på med, det här ger mig inte viktiga erfarenheter för framtiden, det här är bara slöseri med tid." För mig är tid viktigt att bevara, det är ingenting man ska slösa med, för man kan inte få det tillbaka. Jag är väldigt ekonomisk av mig när det gäller tid och ser alltid till att ha något att göra. Därför uppskattar jag inte när människor missbrukar min tid på det här sättet! Varför gav ni inte mer plats åt matematisk statistik istället? Eller för all del, gör så att BÅDE reglerteknik OCH hållfasthetslära blir obligatoriska kurser, men för guds skull, ge inte så stor plats åt en sån här kurs. Jag har funderat över varför denna kurs är totalt överbelastande, och jag har svårt att se det som att det beror på att kursansvariga vill att vi ska lära oss så mycket som möjligt, för det var alldeles för ineffektiva moment i kursen. Jag har hört att förr i tiden på F var det tuffare än nu, att studenter prackades på med mer arbete och hade mer att göra, och jag fick under kursens gång känslan att det är detta som hänt här, att kursansvariga vill att vi ska arbeta för att vi ska arbeta, och inte arbeta för att lära. Jag kan meddela att jag tycker att arbeta bara för arbetets skull är väldigt kontraproduktivt, för konsekvensen av detta blir att studenter blir mindre entusiastiska att lära sig nya saker, och de blir mer skoltrötta, och detta är precis vad som hände mig. Missförstå inte, jag är van med att jobba extra, jag har tagit intressanta extrakurser för att jag gillar att lära mig nya saker, så det här handlar inte om att jag bryter ihop bara för att jag fick lite extra att göra under en läsperiod, det handlar om att man måste ha någon verklighetsförankring när det gäller hur mycket en 4.5-poängs kurs egentligen kan innehålla, och att man inte ska ge studenter tråkiga, kontraproduktiva och onödiga uppgifter som är av karaktären "gör det här för det är så vi alltid brukar göra och då får ni massa arbete att göra". Inlämningsuppgifterna var i rätt anda, projektet och duggan var INTE det, av de anledningar jag tagit upp.» (5 (För hög))

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»12 22%
Mycket bra»39 73%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.75

- Olika ambitionsnivåer.» (Ganska dåligt)
- Hade fungerat ännu bättre om vi hade haft mer tid till över för projektet.» (Ganska bra)
- "Bra" bör finnas som alternativ.» (Ganska bra)
- mkt bra möjligheter att bilda grupper till projektet!» (Mycket bra)
- Inga problem.» (Mycket bra)
- annars hade det aldrig gått..» (Mycket bra)
- Samarbete måste man inte prata med folk då ? Det vågar jag ju inte, detta är vell F eller ?» (Har ej sökt samarbete)

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»21 39%
Mycket bra»13 24%
Har ej sökt hjälp»15 28%

Genomsnitt: 3.73

- Inte sökt så mycket.» (Ganska bra)
- Föreläsaren svarade om man frågade men det hade behövts mer stöd i form av handledare som ej var examinatorer. » (Ganska bra)
- Exceptionellt bra.» (Mycket bra)
- boken i kobination med databaser gav tillräcklig hjälp och bertil var ambitiös med kurshemsidan (mkt bra!).» (Mycket bra)
- Bertil var kontaktbar både via mail och telefon. Dock svarade han bara om man ringde, och inte om man mailade, det borde han bättra sig med. Det blir lite enkelriktad kommunikation annars.» (Mycket bra)
- Helt suveränt bra!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

18. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

54 svarande

1 (ej prisvärd)»6 13%
7 15%
19 41%
10 21%
5 (mycket prisvärd)»4 8%
Köpte inte boken»8

Genomsnitt: 2.97

- Oavsett vad boken kostar så är den inte värd priset. Den har en alldeles för gammaldags syn på föroreningar. Man får nästan intrycket när man läser boken att om man bygger en skorsten som är hög nog så blir man av med alla föroreningar! Så tänkte folk förr i tiden men inte längre. Jag har läst en bok av William P Cunningham som heter Environmental Science och jag rekommenderar den starkt. Andra bra böcker är Världens miljöhistoria av J Donald Hughes och The Origins of the Modern World av Robert B Marks. Samtliga är kurslitteratur vid Göteborgs Universitet och mycket läsvärda (även om de inte är särskilt fysikinriktade). » (1 (ej prisvärd))
- Seriöst, varför en så värdelös bok? Författaren vägrade ju förklara hur något fungerade, gömde all matte, all fysik, allting som gör så att man faktiskt kan FÖRSTÅ grejerna. Nu blev det mer att memorera 180 sidor inför duggan. Författaren verkade ju mer intresserad av brev mellan medeltida munkar och källhänvisningar än att försöka ge insiktsfulla förklaringar till olika fenomen. Och vad är grejen med att skita i alla härledningar och motivera allting med dimensionsanalys? Det känns som att jag inte har fått någon djup insikt alls inom miljöfysik, utan bara har memorerat fakta som inte ens jag är helt övertygad om, och som jag antagligen kommer att ha glömt efter sommaren. EN MER SERIÖS BOK TILL NÄSTA ÅR!!!!» (1 (ej prisvärd))
- Känns lite fjantigt med en bok som lägger två sidor för att förklara vad en vektor är. Fokus borde ha legat på det som var relevant för kursen. Om inte detta är möjligt så borde det vara bättre angivet i kurs pm eller liknande vilka delar som är relevanta. » (2)
- Boken gammal, måste hända mycket på miljöfronten. Urttråkig bok. vissa kapitel var okej, andra värdelösa. Beror mycket på förkunskaper. Hade inte tillräckligt med förkunskaper i t.ex termodelen. » (2)
- 1. Innehåller vissa typografiska skavanker med enheter. 2. Känns lite som om boken riktar sig till de som inte har läst lika mycket matte. Gäller framför allt kapitel 7» (2)
- Var tvungen att has till duggan, under resten av kursen använde jag den knappt» (3)
- Bra hjälp inför duggan, men för många faktafel.» (3)
- Mer än 70kr/hp men ganska bra bok» (3)
- verkade OK men den var kanske lite gammal?» (4)
- Med tanke på hur mycket kursen var beroende av boken så var den definitivt prisvärd för att klara duggan.» (4)
- Fantastisk bok ! Var dock lite väl kort och förstår verkligen inte att antalet sidor kapades inför duggan.» (5 (mycket prisvärd))
- Klart bästa bokköpet på länge, boken är för miljöfysiken vad presentationsteknikboken var för presentationstekniken: en guldgruva. Gillar särskilt citatet av George Bush. Dock verkar de ha infört vissa ganska konserva begrepp i hans anda, och ändrat definitionen på radianer.» (5 (mycket prisvärd))
- Mest prisvärda kursboken sedan Electronics!» (5 (mycket prisvärd))
- Boken tog slut så kunde inte köpa den» (Köpte inte boken)
- Ville dock köpa boken, hur skulle man annars lyckas med tentan med tanke på de värdelösa förelsäningarna. Böckerna tog slut på Cremona, efter mycket tjat köpte dom in fler som tog slut med en gång lagom till att det var för sent att köpa boken från internet....» (Köpte inte boken)

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

1 (Mycket liten)»5 9%
3 5%
17 33%
12 23%
5 (Mycket stor)»14 27%

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Om vi med inlärning menar att memorera fakta utan att ge någon fysikalisk/matematisk insikt så har den varit alldeles utomordentligt bra!! Om vi men inlärning menar att verkligen FÖRSTÅ grejerna som var den sämsta skiten jag skådat.» (1 (Mycket liten))
- Boken var omodern då den saknade en förankring i aktuell forskning och aktuella klimatförhandlingar. Den presenterade enstaka ståndpunkter/teorier och lät inte ett flertal röster komma till tals. Därtill hade den en konstig syn på matematiska begrepp då grundläggande vektoroperationer ansågs som svårt medan integralen av e^-(x^2) från minus till plus oändligheten lätt insågs ha ett värde då det stod i matematiska tabellverk. Till nästa år bör en bok utkommen någonstans mellan år 2009-2011 rekommenderas där ett antal olika teorier nämns och där läsaren introduceras för mer utförliga beräkningsmetoder där vi får använda våra matematikkunskaper i högre grad.» (2)
- Duggan var ju starkt baserad på boken, så på det sättet var boken till hjälp...» (3)
- Boken var inte bra men pdf-filerna var bra. » (3)
- Nästan allt jag lärde mig kom därifrån.» (4)
- Boken var inte särskilt bra och ganska gammal, vilket väckte tankar om att den inte längre var aktuell, men det var från den man lärde sig det mesta. » (5 (Mycket stor))
- Fantastisk, utan den boken skulle jag aldrig lärt mig att vädret var ett otröttligt samtalsämne, jag har läst de många gånger men aldrig fått en riktig referens på de föräns jag läst denna fantastiska bok. Jag lärde mig även att 2pi = 180 grader vilket jag inte hade en aning om.» (5 (Mycket stor))
- Bra. En kommentar här är att det var synd, riktigt synd att Bertil vek sig för trycket och beslutade sig för att ta bort avsnitt från boken till duggan. Jag skulle snarare föreslå att man med stöd av boken får möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom de områden som boken tar upp.» (5 (Mycket stor))
- Mycket stor, speciellt PowerPoint presentationerna på hemsidan bidrog till min inlärning och framför allt till mitt kursbetygsresultat (femma).» (5 (Mycket stor))
- Kurslitteraturen var i överlag bra. Boken täckte relevanta områden utan att snöa in sig på onödiga detaljer. » (5 (Mycket stor))
- Man behövde boken för att klara duggan eftersom att vi inte gått igenom allt på föreläsning» (5 (Mycket stor))
- Det var boken som var det viktiga att studera inför duggan, det var den som duggan utgick ifrån. Boken var även hjälpsam när man gjorde inlämningsuppgifterna och till viss del projektet.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.52


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

54 svarande

Ja»44 84%
Nej»8 15%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.15

- Jag anser främst att det var fruktansvärt enkelt att hitta hemsidan på kursen. Alltså verkligen fruktansvärt enkelt, inget krångel med url:en överhuvudtaget. Se totalfiasko.dyndns.org» (Ja)
- Vi fick beskrivet vilka sidor som vi skulle koncentrera oss på och det var mycket bra. Annars hade jag personligen haft svårt för att avgöra vad som är viktigt i boken.» (Ja)
- Framför allt var det lätt att hitta kurshemsidan.» (Ja)
- Dåligt formulerade krav för projektet och inlämningarna.» (Nej)
- Allt var mycket kryptiskt. Ibland gick det inte ens att få ett klart svar på en direkt fråga till examinatorn.» (Nej)
- dålig information om projekt, om vad som ingår...» (Nej)
- Till exempel, i alla kurser vi haft har det som sagts på föreläsningarna varit det som examineras i kursen. Men här visade det sig att föreläsningarna bara var aptitretare och bara utgjorde en tiondel av vad som faktiskt skulle examineras. Och detta avslöjades läsvecka 5... Kanske borde berättat detta lite tidigare?» (Nej)
- Examinatorn var alldeles för sen med information om deadlines, och presentation av uppgifter etc.» (Nej)
- Kom upp väldigt sent vad duggan egentligen skulle innehålla. Vi fick heller inte tillbaka de första inlämningsuppgifterna innan de andra skulle in. » (Nej)
- Det saknades en bedömningsmall för inlämningsuppgifterna och projektet, vilket jag hoppas införs nästa år.» (Nej)
- Helt ofattbart att länken (från studieportalen) till kurshemsidan aldrig fixades, man länkades istället till 2010 års hemsida. Vidare uppdaterades hemsidan dåligt och länkarna pekade ofta fel.» (Vet ej)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet. »
- projektet var kul, och grupparbeten har vi för lite av i andra kurser»
- Gästföreläsningarna.»
- Innehållet och målsättningen»
- ALLT! framförallt Bertil.»
- Projekt»
- Kursnamnet, antar jag... Fast det skulle inte göra mig något om det ändrades.»
- Kursnamnet är väl helt OK. FB är också en helt OK sal att ha föreläsningar i.»
- Föreläsningarna, pdf-filerna och inlämningsuppgifterna.»
- bertils engagemang i kursen»
- Dugga är bra för då får man en chans att läsa in de viktiga sakerna, men då måste något annat i kursen tas bort»
- projekten»
- Inlämningsuppgifterna»
- Allt bör egentligen bevaras, förutom nedskärningarna av sidor i kursboken, som var sorglig att uppleva. Vi fick inte möjlighet att lära oss flera vitala delar av det spännande området miljöfysik. Jag hade sett fram emot detta ända sedan jag började Chalmers.»
- Inlämningsuppgifterna (bör göras mer omfattande), duggan, projektet och framför allt Bertil!»
- Projektet»
- Bra gästföreläsare är alltid uppskattat.»
- Inlämningsuppgifterna. Tycker att de var det bästa momentet, där man fick dels göra större beräkningar och dels läsa in sig extra på några intressanta underkapitel.»
- En av följande: dugga, projekt eller inlämningsuppgifter. »
- Inlämningsuppgifterna, prijektet och gästföreläsningarna»
- Kursen som helhet»
- projektet och inlämningsuppgifterna»
- Kurslitteraturen»
- Projekt, inlämningsuppg.»
- Inlämningsuppgifterna var mycket bra och lärorika.»
- Fokus på att vara en orienterande kurs. Energiberäkningar. Olika kraftkällor.»
- Egentligen det mesta.»
- Bra med gästföreläsningar av folk som specialiserat sig på ämnet.»
- inlämningsuppgifterna är bra och ambitiöst gjorda. Spara några av dessa, det skulle räcka med kanske 2-3 av årets 7.»
- Inlämningsuppgifterna var bra utformade och intressanta. Även projektet och gästföreläsningarna var lärorika.»
- Inget»
- Vet ej»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Gästföreläsningarna.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort duggan!»
- Minska arbetsbelastningen!!»
- arbetsbelastningen är alltför hög»
- Minska arbetsbelastningen. »
- Mer tid till att skriva duggan, alternativt färre tidskrävande frågor. Även fast man kan svara på frågorna måste man ändå ha tid att formulera och skriva meningar som är läsbara.»
- examinationen »
- Kursen borde absolut utökas enligt mig. Mycket fler moment borde ingå. Ett förslag kan vara ett 100 sidigt arbete som handlar genus perspektiv på vindkraftverk, med fokus på fågellivet och fornlämningar i närliggande områden. »
- Arbetsbelastningen var för hög.»
- Det borde vara en dugga eller ett projektarbete, inte båda två.»
- Jadu... Att det finns inlämningar som examinationsmoment. Borde dock vara det enda examinationsmomentet, utan att de blir större. Vi har helt enkelt inte tid med mer. Och kursen är ynka 4,5 hp. Den beter sig som en 9p-kurs.»
- Allt!»
- Duggan borde vara fyra timmar lång. Läroboken måste bytas och projektet bör tas bort. Det vore nog också bra om kursen fokuserade mer på miljön och mindre på fysiken. Det mesta av det som vi gick igenom som var fysikrelaterat kan vi redan från gymnasiet. Enligt min åsikt så borde kursen handla om människans relation till miljön och de enorma skador som hon har orsakat. »
- Upplägget, hela upplägget. , varför så fruktansvärt stor arbetsbelastning för så lite poäng. Idioti! »
- examinationen. jag tycker antingen inlämningsuppgifter+projekt eller duggan (som i mångt och mycket kan liknas med en tenta...)»
- Det känns inte rimligt att ha både projekt, dugga och inlämningsuppgifter i en 4,5hp-kurs. Dessutom är arbetsbelastningen under denna läsperiod hög i övrigt. Jag skulle tycka att det vore bättre med lite mer omfattande inlämningsuppgifter (alt. fler) och i stället skippa duggan helt.»
- Mindre och/eller lättare inlämningsuppgifter»
- allt»
- Ta bort duggan. Föreläsningarna examineras genom inlämningsuppgifterna.»
- Ta inte bort bokkapitel till duggan. Låt eleverna göra två projekt från listan var (ett före och ett efter lovet). Gör friare formuleringar för inlämningsuppgifterna och ställ minimikrav på ett antal sidor per uppgift.»
- Ser inte riktigt vad som frågas efter här. Men jag hoppas inte duggan kapas nästa år.»
- Ta bort inlämningsuppgifterna och gör duggan till 4h så att studenterna har en chans att klara sig!»
- Arbetsbelastningen, som i nuläget är på tok för hög.»
- Boken, upplägget, BEDÖMNINGSKRITERIER SOM INTE ÄR HEMLIGA»
- Arbetsbelastningen. Det går inte att ha så många moment. KVALITET före KVANTITET! Herregud. Personligen tyckte jag att inlämningsuppgifterna gav mig bäst uppfattning om fysikens roll i miljöfrågor. Om ni envisas med att ha kvar "duggan" så flytta den till tentaveckan så man iaf får lite extra tid på sig. Och att kalla den "dugga" istället för "tenta" för att vi studenter får ha max 2 tentor per läsperiod är ett jävla HÅN! »
- Färre kursmoment, då denna kurs tar alltför mycket tid för att bara vara 4.5hp»
- Det är alldeles för mycket att göra. Det är mycket svårt att ge alla kurser som går i perioden den tid den behöver.»
- Reducera antalet examinationsmoment. Inlämningar, Dugga och Projekt, minst en av dom ska bort helt. Kursen är på 4.5hp och man ska inte behöva kugga de 3 övriga kurserna vi har samtidigt bara för att denna tar onödigt mycket tid. »
- För hög arbetsbelastning, stryk en del kursmoment. Sedan måste föreläsarens respekt för studenterna höjas. Det är inte ok att lägga stora bördor av arbete på studenterna som skall in på bestämda deadlines (läs inlämningsuppgifter) och sedan inte rätta dessa förän långt in på sommarlovet. Skärpning»
- Mer strukturerade föreläsningar och utlagd power point i förväg hjälper mycket. Jag tycker duggan ska tas bort helt och att eventuellt någon inlämningsuppgift ska läggas till. Inlämningsuppgifterna lärde man sig mest på. Duggan blev det bara hetsplugg till eftersom man inte hann mer så den kunskapen har jag redan glömt bort.»
- Annan föreläsare. Kanske man kan ha ett kompendium i stället för att ha en kursbok.»
- kanske inte ha obligatorisk dugga utan mer en möjlighet att få högre betyg kanske»
- Minskad arbetsbelastning, omarbetning av projektet (om det ens borde finns kvar), bättre föreläsningsform»
- Göra allt mindre tidskrävande, eller helt enkelt skippa några moment. Inte kan det behövas fyra examinationsmoment (inlämningsuppgifter, projektrapport, projektredovisning och dugga) för en 4.5-poängskurs»
- Minska ner kursen, alt öka antalet hp.»
- tidigare inlämning av uppgifter. skrota projektet. ta det som en egen uppgift istället.»
- Duggan bör ses över.»
- I och med duggan blev det för mycket i sista veckan. Det vore kanske bra med en tidigare dugga eller att ersätta den med fler inlämningsuppgifter.»
- Omfånget. Arbetsbelastningen måste bli mer rimlig. Duggan borde bort, eller åtminstone ändras från obligatorisk till bonuspoängsgivande. Genom inlämningsuppgifter och projekt finns mer än tillräckligt betygsunderlag ändå. Alternativt behåll duggan men låt inlämningsuppgifterna vara frivilliga och ge bonuspoäng för duggan eftersom de behandlar samma kunskapsområden.»
- Omfattningen eller åtminstone informationen om omfattningen på examinationsmomenten.»
- Tidsplaneringen har inte fungerat alls för de allra flesta. Det är en liten kurs och även om innehållet är väldigt intressant och något som är viktigt att lära sig blir det delvis förstört av att man inte orkar med tidspressen, något borde definitivt förändras eller tas bort för att kommande studenter ska orka med denna läsperiod.»
- Sluta ha inställningen att alla studenter är lata fuskare! Jag är trött på att göra massor av merarbete (3 examinationer) för att examinatorn vägrar godkänna någon som möjligtvis inte har stressat halvt ihjäl sig under kursen. Projekt är en godkänd examinationsform överallt - varför inte på F??? Att ha så hög arbetsbelastning som vi haft denna terminen minskar inlärningen och gör att otroligt många studenter tappar motivation och intresse för det de läser. Ni har sveriges bästa studenter, försök ta till vara på det!! Dessutom, tag bort det otroligt förvirrande betygsystemet som den här kursen själv har hittat på! Det är gjort för att ingen ska ha någon aning om vilket betyg de kan förvänta sig i slutändan. »
- Arbetsbelastningen behöver minskas drastiskt. Framförallt blir det projektet som får lida för den höga arbetsbelastningen och jag tror att det hade varit väldigt mycket mer lärorikt om man haft tid att sätta sig in i sitt ämne och verkligen satsa på projektet och presentationen. Det kändes överflödigt med 3 examinationsmoment och det kändes som att kursen slukade all tid från övriga kurser.»
- Mindre arbetsbelastning, typ göra så att duggan bara är till för överbetyg eller helt enkelt ta bort den, det är nog mycket i alla fall.»
- Ta bort kursen?»
- Lite tydligare kring vad som krävs för de olika betygen på inlämningsuppgifter och dugga.»
- Ta bort projektet och duggan. Om kursansvariga inte går med på detta, så försök i alla fall göra kursen mindre belastande. Annars kommer jag tycka synd om nuvarande förstaårsstudenter.»
- Fler teorier vore uppskattat.»

23. Övriga kommentarer

- Vi må vara vana vid hög arbetsbelastning på F men läsperiod 4 detta året har det varit alldeles för mycket att göra. Det har t o m varit studenter som brustit i gråt av att de känt sig så stressade.»
- Kursen är oerhört intressant, men detta hinner man knappt märka eftersom arbetsbördan är så fruktansvärt hög att man inte hinner göra något ordentligt om man ska hinna sova på nätterna, eller läsa någon av våra andra tre (!) kurser vi har samtidigt. Det är inte vettigt att bara för att vi ska ha läst en kurs i miljö trycka ihop den så vi får alldeles för lite poäng jämfört med arbetsbelastningen och dessutom lägger den när vi samtidigt läser tre andra kurser. För min del har detta betytt att jag har 4 av fem labbar denna period, tillsammans med miljön och regler och matstat. Tack för att ni försökt bryta ner oss, och lyckats en del fall»
- Kursen ligger förövrigt väldigt dåligt i tiden, då F2 läser tre andra kurser då (som även de har för hög arbetsbelastning i förhållande till poäng).»
- Tråkig kurs p.g.a för hög arbetsbelastning. Jag hade sett fram emot den, men det blev för mycket.»
- Man bör se över hur denna period är planerad, som det är nu får man välja bort någon kurs som man inte hinner med då det är alldeles för hög belastning.»
- Den här kursen har varit utbildningens största irritaionsmoment hittills. Varför behöver vi lära oss i detalj om hur man ska placera vindkraftverk, men inget om till exempel val av material med tanke på miljöaspekter? Det är ändå en bedrift att på så många undervisningstimmar inte lyckas lära ut något som kommer vara relevant för ens en bråkdel av studenterna.»
- Kursen hade väldigt spretig ambition. Om man tar duggan som utgångspunkt bör man läsa mer sammhälsorienterande texter och politiska debattartiklar/ledare. Om man tar inlämningsuppgifterna så bör man fokusera mer på hur fysiken kan användas för att beskriva verkligheten (men det görs redan ganska väl i fysikkurserna?). Om man tar projektet som utgångspunkt bör man fokusera mer på problemformulering, presentationsteknik och retorik. På det hela taget kändes kursen helt överflödig och onödig. Om kusern ska lära oss något som inte inses med sunt förnuft eller står att finna i Miljöpartiets partiprogram måste kursen göras om i grunden. Första fråga för nästa examinator att besvara är: Vad vill vi att studenterna ska lära sig av denna kurs som dom inte kan lära sig på annat sätt/egen hand?»
- Kursen var en besvikelse, hade höga förväntningar på kursen innan start men förstod snabbt att detta bara skulle bli en plåga. Synd eftersom det är ett så viktigt ämne. »
- Rolig kurs, fast för lätt. Höll inte F-kvalitet. Lite förvirrande med betygsstegen 3,5 och 4,5, överväg att fråga Andreas Phager, som höll i elfälten, om hur man kan lägga in ett lämpligt betygssättningssystem på en kurs.»
- Kraven kunde ju ha varit lite högre, i alla fall för de högre betygen.»
- Åter igen: ¤, Dugga ¤, Biblioteksgrejen + Pingpong ¤, Inlämningsuppgift 1-3 ¤, Inlämningsuppgift 4-7 ¤, Projektrapport ¤, Projektredovisning Stryk ett par...»
- Kursen skulle kunna vara så mycket bättre, men den når helt enkelt inte fram. För mycket saker som skall skrivas och lämnas in, kombinerat med en dugga gör att man inte "hinner lära sig" det viktiga.»
- rolig kurs»
- Bra tanke, vettig kurs att läsa, men alldeles för omfattande och för krävande examination för att vara en 4.5-poängskurs.»
- Trots en del frustration har kursen varit väldigt inspirerande i det att vi fått en känsla att vi kan något och kan applicera det på så många områden. Jag har aldrig förr varit så motiverad till att bli en bra fysiker, delvis tack vare denna kursen. Hej då.»
- Tänk över vårterminen för F2, den är bara plågsam. Många studenter stressar otroligt mycket och bränner i princip ut sig. Om det är ett gott rykte för programmet ni strävar efter tror jag att det kan vara värt att fundera på att det också kan vara viktigt att man mår hyfsat bra om man ska kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Dessutom bör ni faktiskt ställa lite krav på föreläsarna också så att undervisningen blir mer kvalitativ. Argumentet att det av tradition är tufft på F håller inte, alla studenter gillar svåra, kvalitativa kurser men ingen gillar orealistiska kvantiteter arbete. Det är inte studenternas ambitionsnivå det är fel på, det är planeringen! »
- Tur att man inte hade så många andra kurser samtidigt som denna (ironi). 4,5 hp?! För övrigt har det varit klagomål tidigare på arbetsbelastningen om jag förståt det rätt.. när det bara var 4 inlämningsuppgifter.. men då tänkte ni att man ändå ska lägga till mer eller? Tråkigaste, sämsta och mest ogivande och värdelösa kurs jag läst!»
- Vart kom informationskompetensen ifrån?! Jag ser det som att kursen innehöll dessa moment eftersom jag hört att man inte kan bli godkänd om man inte blev godkänd på dessa moment. Ärligt talat var det höjden på tidsslöseri! Jag kan sammanfatta den lärdom som jag i skrivande stund innehar från informationskompetensen: "På bibliotekets hemsida finns massa databaser man kan söka i för att hitta information, tidskrifter, avhandlingar och annat. Det finns på hemsidan även information om hur man refererar till andras rapporter." Detta var väl det absolut viktigaste, och jag känner inte att jag går miste om något viktigt och användbart om jag glömmer allt annat. Ganska lite information med tanke på att man lagt ner 6+ timmar på detta. Så här tycker jag man ska göra nästa gång: Skicka ut pdf:er där det står den information bibliotekspersonalen vill att man ska lära sig, t.ex. info om databaserna, hur man söker osv. Då finns all information samlade på ett ställe, och man behöver inte kunna det utantill, vilket man ändå inte kommer att göra (se på mig som glömde bort allting!), och när man behöver informationen är det bara att öppna upp pdf:en och läsa om det man behöver veta. Detta sparar tid och är bättre för framtida användning av bibliotekets tjänster. Till sist vill jag säga att jag har i denna utvärdering försökt ta ut min ilska som jag kände under läsperioden, för jag tycker att det blir mer rättvist att använda sig av de åsikter som man hade under tiden man läste kursen istället för att utgå från hur man känner sig nu när man är mycket gladare för att det är sommarlov och kursen är över. Jag måste medge att det blev mycket mindre ilska än om jag hade skrivit detta exempelvis dagarna innan duggan eller andra tidpunkter i läsperioden.»
- Med fördel skulle kursen kunna utvecklas så att grundläggande patentkunskap och miljörätt inkluderades. Dessa element har viss anknytning till kursen då mycket fokus läggs på miljörelaterad forskning. Kunskap om vad ett patent innebär, hur man går tillväga och vilka svårigheter som kan uppstå är till stor hjälp för de studenter som kommer att bli aktiva inom forskning längre fram i sina karriärer och skulle vilja få ihop till sitt leverne genom sina upptäckter. Då informationskompetensen ligger inom kursens ramar anser jag att detta kan ses som en naturlig utvidgning. Vad gäller miljörätt bedömmer jag att en introduktion skulle vara önskvärd då man bör få en överblick över vilka regler som gäller för industrin, hur mycket av en viss substans x en produkt y högst får innehålla och hur förhållanden har förändrats över tid. Detta kan underlätta längre fram vid anställning på en ny arbetsplats då det handlar om att sätta sig in i villkoren för verksamheten eller ifall man önskar att starta eget.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.07
Beräknat jämförelseindex: 0.51


Kursutvärderingssystem från