ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik, TME010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-12 - 2008-12-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»2 12%
Cirka 20 timmar»6 37%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»5 31%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.68

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»8 50%
100%»7 43%

Genomsnitt: 4.37


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 62%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 14%

Genomsnitt: 2.78

- Examinationen återspeglade inte direkt den kunskap som lärts ut Pinsamt dåligt ritad figur i uppgift 6 på tentamen, får ej förekomma.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 3

- Övningstillfällena skulle kunna vara mer inriktade på att lära ut talen och ge tips på hur man ska tänka istället för att skriva ner uträkningar snabbt på tavlan. Det finns inte alltid tid att sedan sätta sig ner för att sätta sig in i dem och förstå. Jag skulle även vilja att föreläsningarna blir mer anpassade efter att lyssna och förstå. Kanske få ut föreläsningsanteckningar vid föreläsningens start så att man kan lyssna och bara lägga till de anteckningar som man själv anser förbättrar sin förståelse. » (Ganska liten)
- Bättre övningsledare, som blandar genomgång med egen tid till att räkna och fråga.» (Ganska stor)
- Mer hjälp med beräkningar vid handledning och mindre "räkneövningsföreläsning" på handledningarna. » (Mycket stor)
- Den var mer fokuserad i början. När nya avsnitt skulle presenteras mot slutet var det inte lika grundligt som när det gjordes i början.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

16 svarande

Mycket liten»3 18%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.68

- Facit med förklaringar till uppgifter (likt Calculus) och inte bara ett svar hade varit trevligt.» (Ganska liten)
- Mer fokusera på hur man löser problem då kursen endast fokuserar och examinerar på detta tyvärr.» (Ganska stor)
- Egentligen mellan ganska liten och ganska stor» (Ganska stor)
- Inkludera kapitel som behandlar trissor och block samt hur system av dessa påverkas av fjäderkrafter. » (Mycket stor)
- Basuppgifterna var guld värda! Men boken var inte så använd...» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»9 56%

Genomsnitt: 3.56

- Basuppgifterna och de gamla tentorna har varit mkt bra för inlärningen. » (Mycket bra)
- Det var jättebra med basuppgifter! Det kändes som en självförtroendeboost att lyckas med de uppgifterna och känna att det ändå skulle fungera med kursen när uppgifterna i boken kändes för svåra. Jättebra att det också fanns lösningsförslag! Bra tänkt!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 43%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»1 6%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 2.87

- Använda räkneövningarna till handledning i första hand.» (Ganska dåliga)
- Mer öppna räknestugor, man ville inte gå för att an fick vänta så länge på hjälp. Fanns ingen möjlighet att ställa frågor på räkneövningar och man fick kassa svar.» (Ganska dåliga)
- Fler räknestugor och färre rena övningstillfällen» (Ganska dåliga)
- Det skulle vara bra med fler mjligheter att få hjälp med frågor man har. Under kursen fanns endast ett tilfälle i veckan avsatt för räknestuga.» (Ganska dåliga)
- Hade behövts mer lektionstid för egna frågor och räkna själv. Hade inte jättestor nytta av räkneövningarna utan hade haft mer behov för egna frågor.» (Ganska dåliga)
- Llite för många räkneövningar och för få räknestugor» (Ganska dåliga)
- Övningsledaren var inte så bra på att hjälpa... och matlab-hjälp existerade knappt. » (Ganska bra)
- Fler räknestugor» (Ganska bra)
- Tillfällena till matlab-uppgiften var på tok för få.» (Ganska bra)
- Vår övningsledare var inte så inriktad på att förklara så att vi skulle förstå, utan skrev mest ner anteckningar på tavlan. Skulle vilja ha mer räknestugor där man kan sitta ner o räkna och få hjälp om det behövs. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 3.81

- Hur kan man ha ett såpass avancerat matlab projekt när chalmers/mattesektionen inte lärt ut något alls, projektet gav inget då vi bara fick "fuska" oss igenom.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 68%
Hög»4 25%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.37

- Men projektet kändes väldigt svårt och det var dåligt att det kom så sent i kursen då det blir stressigt i övriga kurser också. » (Lagom)
- Om man bara vill fokusera på att lösa talen på tentamen så kan man ju bara gå igenom dessa.....» (Hög)
- Ha Mat-labuppgiften över en längre period är två veckor.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 56%
Hög»5 31%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.56

- Den var lagom, men eftersom man har så mkt annat att göra blir det ibland svårt att lägga den tid man behöver och måste lägga på kursen. När matlab-uppgiften skulle göras blev det ganska mkt att göra.» (Lagom)
- mindre matlab, mera mekanik...» (Hög)
- Dela ut tidigare tentor första dagen och säg att detta är allt ni behöver kunna.....» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 50%
Gott»7 43%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.56

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tentastrukturen med lättare basuppgifter där man måste klara hög andel av dessa. Även duggan bör bevaras. Dock bra att det inte är som tidigare år med bedömningen av tentamen (klara 4 basuppg. annars UK)»
- Tydliga scheman, föreläsaren, kursboken (om ej bättre hittas), Matlabuppgiften»
- Bra föreläsningar av Per-åke!»
- Målen»
- basuppgifter.»
- Projektet, superbra!»
- Upplägget på föreläsningarna fungerade bra. »
- Bra med matlab även om det är svårt. Bra med basuppgifter och dugga. »
- Basuppgifter! Dugga! De gör att man håller sig i fas och inte ger upp hoppet!»
- Räknestugan. De utlagda basuppgifterna samt vilka uppgifter i boken som rekommenderades var bra. Det var bra att projektuppgiften klarades av så pass innan tentan.»
- Upplägget med basuppgifter»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Handledning på räkneövningarna i stället för föreläsning på räkneövningarna. »
- Projekt och tentamen känner personligen att basuppgifter och uppgifter i boken gick lätt men tentamen gick dåligt, känns inte roligt.»
- Mer tillfällen att få hjälp och förklaring»
- betygssystemet känns lite onödigt. varför inte göra som i matten?»
- Ge ut matlabuppgiften tidigare och ha handledningen till den mer utspridd»
- Att ha föreläsningarna tidigare i läsperioden så man kan ha mer nytta av det i projektet»
- Eventuellt mer tid för räknestuga, samt lite längre planerad tid för projektet för att verkligen hinna sätta sig in i problemet.»
- Fler räknestugor. Annorlunda upplägg på övningarna.»
- Projektets omfattning. Det var ett svårt projekt eftersom TD inte haft någon matlabundervisning alls.»
- Antalet räkneövningar - istället mer möjlighet att få hjälp med egna frågor, hade inte så stor hjälp av räkneövningarna utan var mer betydelsefullt att bara kunna räkna många uppgifter själv. Betygssättningen på tentan var svår att förstå varför den skulle vara så med så tydlig gräns mellan basuppgifter och resten. »
- Mer hjälp till matlab uppgiften. Som det var nu låg den andra övningen dagen efter den första vilket gjorde att man fick svårt att göra något emellan»

16. Övriga kommentarer

- Föreläsaren är söt!»
- Gå en skisskurs...»
- God Jul»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från