ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Organisk kemi, LKT105, lp2-3 2011/2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-27 - 2012-03-18
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»3 17%
Cirka 20 timmar»7 41%
Cirka 25 timmar»5 29%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.41

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»3 17%
75%»7 41%
100%»6 35%

Genomsnitt: 4.05


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 23%
Målen är svåra att förstå»3 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 17%

Genomsnitt: 2.52

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»2 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»9 64%
Vet ej/har inte examinerats än»4 28%

Genomsnitt: 3.21


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.41

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»7 41%

Genomsnitt: 3.29

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 23%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 2.94


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»12 70%
Mycket bra»2 11%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.11

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 52%
Hög»7 41%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.52

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»7 41%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.64


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»13 76%
Gott»2 11%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.35

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationer som faktiskt undersöker något nytt eller okänt.»
- Labprojektet var bra träning för framtiden.»
- Övningsläraren Malin tycker jag var kanonbra!»
- Bra kursplan, bra laborationskurs som speglar kursen under tidigare läsperiod.»
- Filip»
- Labbhandledaren och övningsledaren var väldigt pedagogiska och duktiga på att lära ut! Mycket givande övningar och laborationer som hängde ihop med vad man gick genom på föreläsningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- det var alldeles för rörigt med litteraturen, det stod att man skulle läsa ett kapitel men sid nummrena för det kapitlet stämmer inte. halva kursen fanns inte sidorna upplagda för de två aktuella versionerna av böckerna största delen av klassen hade köpt fast att de versionerna var de som vi blivit ombedda att köpa. det är inte lätt att gissa sig till vad man ska läsa när man ska börja en ny kurs. den ena boken kändes rätt orelevant då det materialet kändes som överkurs och alldrig nämnts på föreläsningarna. ganska många sidor att hinna med att läsa då vi har två böcker, hade varit skönt att kunna välja på kortare versioner spom inte är lika utförliga då båda vägde tre kg »
- Det behövs mer handledning i labprojektet och bättre pålästa labbledare.»
- Lite mer anteckningar på tavlan nästa gång tack!»
- Övningstentor bör i högre grad återspegla vad som kommer på den riktiga tentan. Vad gäller laborationsprojektet bör alla ansvariga vara bättre påläst på projekten för att kunna hjälpa till.»
- Powerpoint är bra men ett svårare sätt för mig att ta till mig information än om faktan skrivs upp och demonstreras på tavlan. Detta gjorde att det kändes som om jag tog till läroboken för att förstå och lära mig det mesta. Lite rörigt med alla olika organiska grupper, hade hjälpt med lite struktur på det. Givande laborationskurs att få söka informationom hur det går till själva men hade hjälp med lite mer ledning i början av projektet, vad som förväntades och lite vart fakta kunde införskaffas.»
- Mycket mer jobb med labbarna för så lite HP än med övriga kursen.»
- Att man har förberedda labassistenter, som faktiskt kan svara på dina frågor och hjälpa dig.»
- Lite mer djupare föreläsningar. Kändes som man tog upp allt men inte gick djupare i något så det var svårt att veta vad man skulle lägga kraft på och även svårt att känna efter vad man tyckte var svårt. »

16. Övriga kommentarer

- Powerpoint på föreläsningarna gör det svårt att hänga med. Jag tycker man skulle lägga mer föreläsningstid på mekanismer, och välja de viktigaste som man kan lära sig ordentligt.»
- Jag tycker att det här kan bli en väldigt bra kurs om man får den hjälp man behöver av föreläsare och labassistenter. Mer planering, tack!»
- Jag tror det hade underlättat inlärningen om Gunnar hade skrivit mer på tavlan. På så vis blir det lättare att hänga med i undervisning och man lär sig mer! »


Kursutvärderingssystem från