ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 11/12 Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, LBT345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-04-01
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 15%
Gott»24 60%
Mycket gott»10 25%

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En bra blandning på föreläsningarna med teori och räkning. Det var också bra för förståelsen med studiebesök och labbar i början av kursen samt att det fanns räknestugor varje vecka.» (Mycket gott)
- Bra blandning av både labbar, teori och övningstillfällen.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.09


Lärandemål

Efter kursen skall studenterna kunna arbeta med samhällets VA-anläggningar i samband med planering, byggande och drift allmänt samt speciellt ha förmåga att tillämpa kunskaperna vid projektering/dimensionering och drift av VA-anläggningar med hänsyn till miljön. Teknologerna skall

1. kunna beräkna vätsketryck mot konstruktioner
2. kunna lösa stationära hydrauliska problem avseende stationär strömning i - rör, - kanaler - mark
3. kunna mäta flöden
4. beskriva och förklara kommunala VA-anläggningars funktion


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 72%

Genomsnitt: 3.47

- Jag förstår inte riktigt vad hydrostatikdelen egentligen har med avloppsteknik att göra. Det kändes som att vi gick igenom det bara för att det stod i kursmålen. Allt annat hängde ihop och hade en röd tråd. Hydrosttiken var något helt annat.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»36 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Jag tycker att det är jätte kul att vi har läst tillsammans med väg och vatten men jag tycker att kurserna bör göras om så att de ger lika många poäng och innehåller samma moment. Alternativt att tentorna är helt olika.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker att byggingenjörerna kunde ha fått 7.5 HP för kursen. Att endast ändra sista uppgiften på tentamen är ett hån.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Lite märkligt med poängdifferensen programmen emellan. » (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 7%
Ja, i hög grad»35 89%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.94

- Jag tyckte det var lite elakt att gå igenom hudrostatiken så lite och sen sätter den som den svåraste uppgiften på tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»12 30%
Mycket stor»26 65%

Genomsnitt: 3.6

- Speciellt genomgång om kanalströmning var viktig då det området kändes lite svårare än övriga. » (Ganska stor)
- Hade inte Vårt vatten men tycker att jag klarade mig ganska bra ändå.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar, bra räkneövningar.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»20 50%
Mycket stor»12 30%

Genomsnitt: 3

- Jag köpte inte ens Vårt Vatten. den andra boken var mkt viktig» (Mycket liten)
- Lärarna borde ha varit tydligare med att "Vårt Vatten" ingick i kursen. All teori var hämtad därifrån och de började kursen med att säga att den egentligen inte behövdes. Det var lite dåligt.» (Ganska liten)
- Hydraulikboken användes flitigt, samma med exempelsamlingen. Inhandlade aldrig vårt vatten så den kändes överflödig.» (Ganska stor)
- Me d» (Ganska stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»14 35%
Mycket bra»24 60%

Genomsnitt: 3.55

- Det är ofta svårt att komma åt hurshemsidan, detta gäller inte bara denna kursen.» (Ganska dåligt)
- Byt från OH till powerpoint, det säger jag dig.» (Ganska dåligt)
- Mycket bra information gavs ut på pingpong. Alla lösningar till uppgifterna i exempelsamlingen som det inte fanns facit till lades ut vilket också var jättebra.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»31 77%
Hög»6 15%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.15


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»10 25%
Mycket bra»21 52%
Har ej sökt hjälp»8 20%

Genomsnitt: 3.9

- Det var väldigt långa köer på övningstillfällena, så det var svårt att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Ibland svårt. Tillslut drog mig sig för att fråga eftersom det va lite svårt att förstå handledarna.» (Ganska bra)
- Räknestugorna var det bästa tillfället att be om hjälp.» (Mycket bra)
- (Men upplevde möjligheten till hjälp som bra)» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 15%
Mycket bra»32 80%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 10%
Lagom»27 67%
Hög»7 17%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.07


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Goa lärare. Struktur»
- Bra med räkneövningar. Bra med genomgång av tal under föreläsningen.»
- Upplägget, föreläsningar, räkna exempel och räknestugor. Kul med studiebesök»
- rärnestugor»
- Räknestugorna och balansen mellan teori och räkning på föreläsningarna.»
- En blandning av både labbar, föreläsningar och övningstillfällen.»
- Labbarna »
- Exempelsamlingen»
- Bra föreläsare och bra information på föreläsningarna.»
- Räkneövningarna i storsal med många lärare på plats. Lätt att få hjälp och ställa frågor.»
- Laborationer och samma litteratur. »
- studiebesök, räkneföreläsningar»
- Gillade studiebesöket och räknedelen. Roligt att få lite gästföreläsare.»
- Studiebesök, genomgångar bra.»
- Studiebesöken var uppskattade och det var bra att ha en liten inlämningsuppgift innan. Mycket trevliga lärare!»
- Bra upplägg på föreläsningarna.»
- Mia Bondelind som räkneexempelsföreläsare.»
- Boken. Räkneövningar. Duktiga föreläsare! Kul med flera gästföreläsare.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Rekommendera inte elever att köpa "vårt vatten". Tentan kändes mkt bra för mig (siktar på 4-5) och det klarade jag utan den boken. Under en föreläsning sa föreläsarna att man inte kunde nå högre än godkänd utan boken, det är fel. Den boken är väldigt dyr. »
- Fler övningsledare»
- Det hade varit bra om vi hade fått mer tid till labbarna så att man hade kunnat försåt allt utan att behöva stressa igenom.»
- Mängden information om vattenrening. Vi hade en inlämning innan studiebesöket, sedan fick vi information om vatten rening på studiebesöket. Inte nog med det så kommer en gästföreläsning om samma sak.»
- Tydlighet mot elever som klampar in respektlöst efter påbörjad föreläsning. Detta måste bli bättre. »
- Programmets uppbyggnad, känns som att vi läser mycket samma som väg och vatten men får mindre poäng för kurserna trots att det inte skiljer sig så mycket innehållsmässigt. »
- Behåll den på samma sätt som iår!»
- 4-timmarsföreläsningarna! Alla herrarna i kursen tycker om att prata länge... I stort sett alla föreläsningarna kunde gjorts på två timmar och vi fått lära oss lika mycket. Det blir väldigt mycket prat runtomkring när föreläsaren vet att han har mycket tid på sig.»
- Tycker att kursen i sin helhet har varit mycket bra.»
- planeringen av kursen. väldigt mycket var upprepning. studiebesök, lärare och gästföreläsare sa samma sak.»
- Många teorilektioner upprepade samma sak kändes det som. Typ kunde ägna fem minuter, tre lektioner i rad på att definera råvatten..»
- Forum på Pingpong vore schysst. Lite mer genomgång av det man undersöker på Laboration 1.»
- Senarelägga labbarna.»
- Kursen hade väldigt mycket och dyr kurslitteratur sett till anatlet poäng och i jämförelse med andra kurser.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Ytterliggare tips om personer som kommer in och stör sent. Dessa bör endast sätta sig längst bak i salen för att störa så lite som möjligt. Detta är något för sektionen att ta del av. Men viktigt att ta upp tycker jag då det har varit märkbart under va-föreläsningar med högt antal elever. »
- Effektivisera och komprimera föreläsningarna!»
- Härlig kurs, lite jobbigt att installationsteniken handlar lite samma, dvs strömning, flöde mm men att de har olika beteckningar. Blandas ihop »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.09
Beräknat jämförelseindex: 0.77

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från