ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp3åk2: MVE120 Flervariabelanalys och statistisk modellering

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-29 - 2008-04-07
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»6 15%
Cirka 20 timmar»9 22%
Cirka 25 timmar»14 35%
Cirka 30 timmar»6 15%
Minst 35 timmar»5 12%

Genomsnitt: 2.87

- Statistikprojekt och gamla tentor är the shit!! :))))» (Högst 15 timmar)
- har inte lagt mycket mer än 5 timmar per vecka.» (Högst 15 timmar)
- Arbetet i statistiken tog väldigt mycket tid. » (Cirka 25 timmar)
- Jag har inte prioriterat denna kurs» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»2 5%
25%»1 2%
50%»4 10%
75%»11 27%
100%»22 55%

Genomsnitt: 4.25

- Statistiken var inte tilltalande och flervariabeln så blev det int eså att jag gick på föreläsningarna, jag ville räkna själv efter att ha hamnat efter.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 57%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 20%

Genomsnitt: 2.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»20 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.04

- vet inte, fick aldrig någon kursintroduktion» (?)
- vill lära mig mer!!! känns som att vi har mindre matte än andra linjer (jmf maskin)» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»12 38%
Ja, i hög grad»14 45%
Vet ej/har inte examinerats än»4 12%

Genomsnitt: 2.67

- svår tenta...» (I viss utsträckning)
- Statistikdelen var väldigt diffus och behandlade int evad vi lärt oss i ex projektet, vilket man kunde tro.» (I viss utsträckning)
- Tycker examinationen i del a testade dåligt vad vi skall kunna. Genom att omformulera och förvirra på kryssfrågor testar man inte om folk verkligen har förstått utan känns mest som ett sätt att sätta dit oss. Har man uttryckt sig på ett sätt på föreläsningarna, och boken uttrycker sig på samma sätt, varför skall man då formulera om allt på tentan? Känns fel att om man förstått allt innan ändå skall vara helt förvirrad på tentan!» (I viss utsträckning)
- Flervariabeltentan var bra och testade ganska mycket vad som kursen handlade om. Statistikdelen va väldigt konstig, flervalsalternativen var konstigt formulerade och förvirrade mig och de jag har pratad med efter tentan. » (I viss utsträckning)
- statistiktentan berörde inte det som vi gått igenom på lektionerna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»14 35%
Mycket stor»18 45%

Genomsnitt: 3.15

- Går sällan på föreläsning. » (Mycket liten)
- Statistikdelen, mindre del. Flervariabel, en hel del.» (Ganska liten)
- Föreläsingarna har varit bra i båda ämnena.» (Ganska stor)
- särskilt matten» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»23 57%
Mycket stor»10 25%

Genomsnitt: 3.05

- En förfärlig bok att läsa (Calcules), bara massa pladder, svårt att urskilja vad som är väsentligt.» (Ganska liten)
- mattedlen bra,statisken dålig» (Ganska liten)
- ej så stor vid statistiken, den boken är inte bra» (Ganska stor)
- matteboken är bra, men statstikboken är kass» (Ganska stor)
- Statistikboken har inte varit lika nödvändig» (Ganska stor)
- Gamla tentor & föreläsningsanteckningar, dock inte kurslitteratur så himla mycket.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»13 32%
Mycket bra»23 57%

Genomsnitt: 3.47

- Hemsidan för del B var dåligt uppdaterad » (Ganska dåligt)
- Mattegänget använder ett annat system med vanliga hemsidor som inte alls är lika överskådligt. Tvinga dem att använda kursportalen så blir det lättare.» (Ganska dåligt)
- Helt ok. Gärna föreläsningsanteckningar i flervariabeln också.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»16 40%
Mycket bra»18 45%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.6

- Hade behövts många fler övningstillfällen» (Ganska dåliga)
- Efter föreläsningar gick det att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Svårt att få hjälp med statistikdelen med får få handledare jämfört med hjälpbehovet i klassen.» (Ganska bra)
- Gärna fler övningstillfällen i matten.» (Ganska bra)
- bättre i matte än i statistik» (Ganska bra)
- särskilt matten» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 12%
Mycket bra»33 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.79

- Projektet gick rätt bra.» (Ganska bra)
- pluggat lite i grupp, funkat bra» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 47%
Hög»20 50%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.55

- Ojämnt fördelad, mindre i statistiken och betydligt högre i flervariabeln» (Lagom)
- Tycker det är fel att klämma in två kurser i en på detta sättet. Ger en äldrig chansen att smälta någon kunskap.» (Hög)
- När vi väl lärt oss statistiken fick vi fem generösa veckor att glömma bort den på. En dugga precis efter statistikdelen hade varit bättre.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»19 47%
Hög»19 47%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.5

- Det är alltid hög belastning på mattekurser, det hade varit bättre med fler tillfällen att få hjälp på.» (Hög)
- Mycket att göra » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 7%
Godkänt»12 30%
Gott»16 40%
Mycket gott»9 22%

Genomsnitt: 3.77

- Statistikdelen var rätt dålig. Föreläsningarna låg på en alldeles för hög nivå och borde ha förklarats mer konkret. Detsamma gälelr för kurslitteraturen.» (Godkänt)
- Det är jobbigt med tvådelade kurser.» (Godkänt)
- statistiken passar inte in.» (Godkänt)
- Konstigt upplägg med att ha både matte och statistik. Då fick vi tre tentor i tentaveckan plus att man hann glömma statistiken. Tentan i statistik var väldigt svår och kanske inte speglade vad vi gått igenom mest. » (Gott)
- Både Johan och Frank är väldigt duktiga. » (Gott)
- johan berglind är skön!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- alla föreläsare är kanon»
- Johan Berglind som föreläsare! Pedagogiken har fått ett ansikte»
- Johan Berglind, som e grymt bra som föreläsare.»
- läraren»
- Gamla tentor och statistikprojektet!!!»
- Läraren i del B är mycket duktig»
- Föreläsare (mycket bra)»
- Projektet i statistik.»
- Johan Berglind Projektet i statistisk modellering...väldigt lärorikt»
- Flervariabel delen var bra. »
- Möjligheten att få hjälp med flervariabeln.»
- Johan i matten. Han är superbra! Frank var också jättebra, mycket lättare att förstå än Anastasia.»
- Johan!»
- Matteövningarna»
- Johan är grym!»
- Ha kvar Johan och Frank»
- flervariabeln. Johan (examinatorn och föreläsaren) var mycket bra!»
- johan har varit jättebra!»
- Föreläsarna var mycket bra. »
- Johan Berglind»
- Johan är grym som lärare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- examiniation i stat bör ske på annat sätt»
- Statistikdelen känns väldigt omotiverad. Antingen lägger man mer tid åt den, ex en 7,5 poängare, eller så skippar man den. »
- statestikdelen är ju kalle-anka asså.. ha en dugga på den efter 3 veckor istället»
- Förändras??? ,)»
- Tentan på del A är ganska svår, tycker nästan alla frågor är "klura ut" frågor »
- Tenta av statistiken tidigare»
- Varför två olika kurser? Läs statistik för sig och flervariabel för sig. »
- Statistiken delen, dålig planering. Måste ha någon form av sammanfattning i slutet av läsvecka 7, svårt att komma ihåg annars. Att kurslitteraturen i statistiken var på engelska men tentamen på svenska känns underligt då man lärt sig alla uttryck på engelska. Det blir därför väldigt svårt att förstå tenta frågorna. Frågorna kan stå på både svenska och engelska till exempel.»
- Upplägget med statistiken. Blev inte alls bra. Jag tyckte jag kunde statistiken jättebra när vi precis läst den men jag hann inte repetera så mycket till tentan och därför var mycket kunskap borta tills dess.»
- dåligt att ha en kurs som har två helt separata delar. Bättre med separata tentor i olika småkurser där de är helt skilda ifrån varandra i så fall.»
- Inget särskilt..»
- En ny bok»
- Ha en dugga i statstiken efter att den delen är avlutad. Det är inte bra att man tvingas plugga till två tentor samtidigt då stressen till mattetentan är vlldigt stor. Många kuggar statstiken för de inte hinner och orkar plugga till den i slutet. Hade varit mycket bättre att få avskuta den dirkekt efter de tre första veckorna.»
- statistiken rör till hela kursen, ta bort eller gör om»
- Vore bättre om man hade dugga på statistiken efter de första fyra veckorna. Kändes bara rörigt att ha de båda tentorna på sammma gång.»
- tentamensdelen i statistik var väldigt svår jämfört med vad vi lärt oss.»
- Ha kursen med enbart flervariabel, ingen statistik»
- Att statistiken bör tentas av efter 2 veckor. som en dugga istället för att ha ett prov bestående av 2 delar i tentaperioden.»

16. Övriga kommentarer

- Bättre lärare i statistiken! Både i denna kurs och i den förra. Vi vill inte ha lärare som som säger att de måste "get druged before i correct your exams" eller sådana som tror att alla är doktorander.»


Kursutvärderingssystem från