ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt12 Termodynamik och strömningslära, LMT834

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-07 - 2012-03-25
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 15 timmar»5 10%
Cirka 20 timmar»11 22%
Cirka 25 timmar»13 27%
Cirka 30 timmar»15 31%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 3.04

- Mycket arbete men väl strukturerat vad man ska kunna.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

48 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»1 2%
75%»10 20%
100%»35 72%

Genomsnitt: 4.62

- har läst kursen tidigare» (25%)
- Krockar med annan kurs.» (50%)
- Mycket bra föreläsningar! Kändes väldigt givande!» (100%)
- Bra och intressanta lektioner» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»38 79%

Genomsnitt: 3.77

- Mycket bra kursmål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra med kunskapsmålen som tydligt visar vad man ska kunna. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Däremot fanns vissa av målen knappt med på föreläsningen och även någon hittade jag inte ens i boken.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra med kursmål under varje kapitel som även fick en repetionsfunktion. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jättebra att Karin gick igenom målen efter varje kapitel, detta underlättade inlärningen tidigt i kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra med kontinuerlig genomgång av vad kursmålen innebär.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»44 91%
Nej, målen är för högt ställda»4 8%

Genomsnitt: 2.08

- Kursen är för bred. När det är så mycket teori att plugga in till en 7,5 hp tenta så är det inte möjligt att komma ihåg allt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är alldeles för bred för att bara vara på 7,5 hp och arbetsbelastningen har varit därefter.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»8 17%
Ja, i hög grad»36 76%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.76

- Tentan bestod till största delen inte av det centrala i kursen och speciellt på teoridelen så var majoriteten av frågorna på saker som har nämnts väldigt kort och inte gåtts igenom ordentligt på föreläsningarna. Tycker att det är orimligt att ta med saker som man måste hämta hem ur en kursbok på 1000 sidor, det blir omöjligt för studenterna att sålla i så mycket information.» (Nej, inte alls)
- Tentan var inte utformad på det centrala i kursen och verkligen inte på det som vi har arbetat med mest under både föreläsningar och övningstillfällen. Det är orimligt att behöva sålla efter en liten del information i en 1000 sidor tjock bok till tentan, när den typen av problem antingen inte nämnts över huvud taget på föreläsningar eller bara nämnts i förbigående.» (Nej, inte alls)
- Lite annorlunda upplägg på tentamen jämfört vad vi gör på lektionerna.» (I viss utsträckning)
- Lite för avancerade teorifrågor på tentamen, som var väldigt specifika och inte övergripande för kursen. » (I viss utsträckning)
- Teorin var lite väl detaljerad» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»21 43%
Mycket stor»22 45%

Genomsnitt: 3.35

- Övningsledarna har varit jättebra. Uppenbarligen har jag lärt mig fel saker eftersom endast en liten del av det jag har lärt mig via föreläsningarna och på övningarna examinerades.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar» (Ganska stor)
- På slutet av lp gick föreläsningarna lite väl snabbt och det var svårt att hänga med i resonemanget.» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsare» (Mycket stor)
- Föreläsningarna och övningarna har varit väldigt bra och jag har personligen lärt mig massor därifrån men uppenbarligen inte tillräckligt eftersom examinationen inte var utformad efter varken föreläsningarna eller de tal vi gjort på övningarna.» (Mycket stor)
- Hejja Karin! » (Mycket stor)
- Bra med övningar då det är lättare att ställa frågor i mindre klass.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 18%
Ganska stor»23 47%
Mycket stor»16 33%

Genomsnitt: 3.14

- Som jag skrev tidigare så är det orimligt att behöva läsa en 1000 sidor tjock bok från pärm till pärm för att klara tentan, eftersom det uppenbarligen inte räckte att gå på alla föreläsningar. Och det är orimligt att man förväntas kunna så mycket utantill efter bara sju veckors studerande.» (Ganska liten)
- Väldigt omfattande litteratur som dessutom är på engelska vilket gjorde att det var svårt att ta till sig informationen. » (Ganska liten)
- Hade föredragit en bok med endast räkneuppgifter» (Ganska liten)
- uppgifterna från boken var mkt viktigare än den övriga texten i boke.» (Ganska liten)
- Bra övningar i boken. Den är bra att ha som uppslag om man behöver mer än det som gicks igenom på föreläsningen.» (Ganska stor)
- Bra med lösningar till vissa uppgifter, bra med angivna rekommenderade uppgifter» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 39%
Mycket bra»29 60%

Genomsnitt: 3.6

- Studentportalen är inte alltid pålitlig tyvärr.» (Ganska bra)
- Lite uppdatering av läsanvisningar samt lite bättre kvalitetskontroll (i vissa fall stämmer inte facit och lösningar) på det utdelade materialet via websidan skulle underlätta» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»17 35%
Mycket bra»29 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Övningarna och övningsledaren var väldigt bra men Karin Munch kan vara tydligare när hon svarar på frågor om övningstal.» (Ganska bra)
- Karin kunde möjligtvis givit lite mer handledning när man behövde hjälp med ett tal etc. » (Ganska bra)
- Detta kan dock vara pågrund av att vår klass (EPI) hade Carin som övningsledare, detta tror ja gjorde stor skillnad.» (Mycket bra)
- Jättebra övningar! Otroligt givande.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 20%
Mycket bra»35 72%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.79

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 37%
Hög»26 54%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.7

- Kursen var ganska krävande.» (Hög)
- Som jag skrivit tidigare så är det orimligt och omöjligt att leva upp till det man förväntas kunna efter bara sju veckor och 7,5 hp.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 6%
Hög»12 25%
För hög»33 68%

Genomsnitt: 4.62

- Om man ser till att vi hade både termodynamik och mekanik under samma läsperiod var det kanske lite väl hög arbetsbelastning då båda kräver stor arbetsinsats.» (Hög)
- Arbetsbelastningen har totalt sett varit hög, men det är inte negativt.» (Hög)
- Detta beror främst på tillverkningstekniken men även termodynamiken med mycket uppgifter tar tid.» (Hög)
- Tillverkningteknik i samma period» (För hög)
- Har varit en tuff period med två svåra ämnen.» (För hög)
- Den andra kursen vi hade, Tillverkningstekniken var helt sjuk! » (För hög)
- epi - både tillverkningsyeknik och termo under samma läsperiod är utan tvekan för mycket» (För hög)
- Tyvärr var den andra kursen vi hade helt fruktansvärd och tog extremt mycket tid så när denna kursen också var ganska svår blev det alldeles för mycket under läsperioden.» (För hög)
- kursen var samtidigt som mekanik vilket gjorde det till väldigt mycket arbete då både kräver mycket tid. bidragit till sämre resultat för min egen del.» (För hög)
- Ekonomi och Produktionsteknik har en oerhört jobbig läsperiod, något som bör ses över.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»8 17%
Gott»21 44%
Mycket gott»17 36%

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tyckte det var en väldigt intressant kurs men arbetsbelastningen och den dåligt utförda examinationen drog ner intrycket väldigt mycket.» (Godkänt)
- Räkneövningarna borde gås igenom mer grundligt med bättre förklaringar.» (Godkänt)
- Tycker kursen var rolig och att ämnet är intressant, men är besviken på hur den examinerades. » (Gott)
- Läste bara strömningsdelen, så kan inte svara för hela kursen...» (Gott)
- Gå gärna igenom tidigare att tentan innehåller mycket teori så att man tidigt fokuserar på att lära in teorin ordentligt. Vi är vana vid mer rena "räknetentor"» (Gott)
- Carin har inspirerat till vidare studier inom Termodynamik och på ett mycket bra sätt undervisat.» (Mycket gott)
- Ett intressant ämne, enkelt att finna lösningar och facit på kurshemsidan.» (Mycket gott)
- En mycket intressant och nyttig kurs. Fick även lära mig att hantera enheter vilket jag fått mycket stor nytta av. » (Mycket gott)
- Bra struktur, pedagogiska föreläsningar och mycket bra med en dugga tidigt i läsperioden. Karin är en mycket bra föreläsare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren, boken och de egna lösningarna från föreläsaren»
- Upplägget»
- ALLT inget bör förändras»
- Labben, gav god förståelse och koppling till teorin »
- Karin :)»
- Karin, duggan, kunskapsmålen och upplägget i sin helhet. »
- Hon är väldigt pedagogisk Munch, hoppas nästa årskurs också får ha hon.»
- Det var väldigt bra att ha samma lärare på föreläsningarna och övningarna.»
- jätte bra med tydliga kursmål och instuderingsfrågor»
- Jag tycker det mesta varit bra.»
- Kurshemsidan. Det var väldigt enkelt att hitta och anmäla sig på.»
- Karin och labben»
- Övningarna där man både får räkna själv och där övningsledaren går igenom några uppgifter.»
- Duggan och övningarna»
- Duggan»
- Det strukturerade kursupplägget och Karin som föreläsare.»
- Det mesta, jag tycker att kursen var mycket bra. Det märks att den gått flera år och är väl inarbetad.»
- Lägg den inte samtidigt som mekaniken.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

-
- bra med dugga»
- Kanske inte ha termodnamik och mekanik i samma läsperiod, det blir väldigt tjockt...»
- Tentan»
- Inget »
- Det var väldigt tungt att läsa Tillämpad mekanik samtidigt som Termodynamiken. Detta avser TIMAL1. då båda kurserna innehöll väldigt mycket undervisning blev det knappt om tid kvar till egen övning när man ser till enskils kurs. »
- Belastningen, examinationen och planering av kursen. Det var väldigt jobbigt att behöva gå igenom nya grejer ända in på sista föreläsningen innan tentan, dvs bara några få dagar innan utsatt tentamensdatum. Sista veckan innan tentan tycker jag att det är bäst att bara få en snabbrepetition av kursen och att föreläsaren går igenom det som varit svårast och även går igenom gamla tentor på tavlan.»
- Tydligare information kring laben, tex att man förväntades lämna in en labrapport vilket inte framgick så väl. »
- Laborationen kom lite för tidigt för vissa, innan vi hade hunnit gå igenom teorin. Dessutom var det allmänt otydligt vad vi skulle göra på labben och vi fick fel information om vilka formler vi skulle använda så det blev ganska jobbigt.»
- Handstilen på föreläsningen, det var ett bra tempo men ibland såg man inte vad som stod på tavlan.»
- Lösningar till alla uppgifter»
- inget speciellt.»
- Det underlättar om Karin har samma version på boken som eleverna, det blev lite fel ibland i facit och lösningsförslagen.»
- Laborationen bör komma en vecka senare eller iallafall efter föreläsningen som behandlar teorin som labben innefattar. Tror att laborationen på detta sätt hade gett än mer!»
- Det var lite dumt att vissa fick göra labben innan vi gått igenom detta på föreläsningarna vilket gjorde att den inte gav lika mycket. Man förstod den bättre efter att man gjort den än under tiden. »

16. Övriga kommentarer

- Föreläsaren pratade mycket om konkreta exempel som var lätta att relatera till. Trevlig föreläsare med glimten i ögat! »
- Kanon kurs !!!»
- Kan bli för mycket teori i denna kurs , hade gärnat sett gästföreläsare och andra praktiska moment som tex besök»
- Karin är väldigt pedagogisk och tydlig men även rolig. Mycket bättre föreläsare kan man inte ha. Tack för det och fortsätt så.»
- Jag tycker att kursen känns välbearbetad och inget direkt som måste ändras.»
- Bra kurs med tydliga mål och väldigt lärorik kurs.»
- Bra kurs, pedagogiskt med tillämpningsområden i "verkligheten" har förbättrat min problembearbetningsförmåga»
- Mycket bra kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.14

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.14
Beräknat jämförelseindex: 0.78


Kursutvärderingssystem från