ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt10 Programspråk, TIN321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»3 30%
Cirka 25 timmar»2 20%
Cirka 30 timmar»4 40%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.9

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»1 10%
25%»3 30%
50%»3 30%
75%»2 20%
100%»1 10%

Genomsnitt: 2.9

- Föreläsnings anteckningarna på hemsidan var det sämsta som setts på länge... » (0%)
- Har inte hunnit med föreläsningar pga labbar» (25%)
- Knappt gått på föreläsningar och inga övningar. All tid har lagts på att labba» (25%)
- Lite mindre mot slutet när det jag insåg att labbarna tog sån tid.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 60%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 30%

Genomsnitt: 2.1

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 14%
Ja, i hög grad»4 57%
Vet ej/har inte examinerats än»2 28%

Genomsnitt: 3.14


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.5

- Föreläsningarna tar uppe massa saker och går inte in på detalj» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»4 40%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Köpte aldrig» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 3.45

- Förutom kvaliten på föreläsningsanteckningarna» (Ganska bra)
- best course homepage I"ve used. Please don"t convert it to pingpong...pingpong is rubbish.» (Mycket bra)
- Bra hemsida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»4 40%
Har ej sökt hjälp»2 20%

Genomsnitt: 3.7

- Vissa labbhandledare jättebra, någon kunde dock aldrig hjälpa till trots att vi bad om hjälp» (Ganska bra)
- Nån lab-assistenter kanske inte hade de mest passande kunskaperna» (Ganska bra)
- Har inte sökt hjälp själv men dem jag hört av har inte varit så nöjda med labbhandledningen» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt samarbete»2 20%

Genomsnitt: 4.1

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 40%
Hög»3 30%
För hög»3 30%

Genomsnitt: 3.9

- Fruktansvärt mycket tid lades på labbarna, speciellt 4an som vi försökte på trots att vi går bachelor. Den känns som att det behövs mer litteratur till. Vi gav upp :(» (Hög)
- Labbarna är bra, men problemet är väl att de tar sån tid så man hinner inte göra så mkt annat. LabPM är lite luddigt skrivet. Kunde tydliggöras.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 50%
Hög»1 10%
För hög»4 40%

Genomsnitt: 3.9

- Jag läste parallellprogrammeringen också. Dessa två kurser ihop gav en ganska hög börda. Sen hade jag tagit på mig en tredje kurs, Algorithms for machine learning and inference vilket gjorde att det blev lite av ett helvete, men även om jag hade droppat en av kurserna så hade det vart sjukt högt tempo. Problemet är väl mest att jag inte kan se hur man kan ta bort nåt moment, de är ju viktiga för förståelsen.» (För hög)
- Labbandet har tagit mycket tid från kandidaten» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 18%
Gott»6 54%
Mycket gott»3 27%

Genomsnitt: 4.09

- Mycket bra kurs, men som sagt gick för mycket tid åt till labbarna» (Gott)
- Väldigt kul kurs, läser nog kompilator konstruktion också» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- The course homepage»
- Labbarna är viktiga»
- Labbarna»
- Läraren, labbarna och tentan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man bör förbättra labb-pm. »
- Mer fokus på det som faktiskt kommer på tentan»
- Litteratur och hjälp till labb 4. Den ska ju absolut va svårare men detta var för svårt.»
- Bättre föreläsningsanteckningar för dom på hemsidan förstår man ingenting av»

16. Övriga kommentarer

- Det hade vart trevligt med lite fler övningsexempel och lösningar så man kan öva på.»


Kursutvärderingssystem från