ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvalitetsteknik med statistik, PPU045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»8 42%
Cirka 20 timmar»4 21%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»5 26%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.31

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»2 10%
75%»3 15%
100%»13 68%

Genomsnitt: 4.47


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 26%

Genomsnitt: 2.84

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Kursens omfattning är för stor» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»10 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.94

- Tentan var relativt enkel. Den kunde ha täckt in lite större områden i båda delarna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 3.1

- Inte i statistikdelen. Känns som om läraren försöker göra det krångligare än vad det faktiskt är.» (Ganska stor)
- kvalietsdelen har inte gett mig så mycket, läst in den delen själv» (Ganska stor)
- Statistiken var bra, tyvärr kan jag inte säga detsamma om kvaliteten. Dock var övningarna i kvaliteten bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.68

- Inte i statistikdelen. Knappt använt böckerna.» (Ganska stor)
- Alla böcker var användbara» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»6 31%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»2 10%

Genomsnitt: 2.68

- Väldigt dåligt uppdaterat under kursens gång. Allt material lades i stort sett ut sista veckan. Inte heller uppdaterades löpande info om inställda lektioner.» (Mycket dåligt)
- Utdelat material kom upp sent. Inga svar till tentorna. Bör finnas åtminstone en tenta med svar.» (Ganska dåligt)
- Fanns inget upplagt på någon kurshemsida» (Ganska bra)
- Lite strul med upplägg av gamla tentor, annars mycket bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»7 36%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.36

- Inga problem i kvalitetsdelen. Blir bara rörigare när man frågar om statistiken.» (Ganska bra)
- Saknade något räknestugetillfälle i statistiken och att läraren inte medverkande vid sista repetitionstillfället. I övrigt fanns möjlighet att fråga under/efter lektion.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»12 63%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 57%
Hög»7 36%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.47

- Blir som att läsa två kurser i en. Arbetsbelastningen blir då högre. Kurserna har dessutom mycket lite med varandra att göra. Om de nu har med varandra att göra har lärarna missat att förmedla detta.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 57%
Hög»8 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 11%
Godkänt»7 38%
Gott»5 27%
Mycket gott»3 16%

Genomsnitt: 3.38

- Rörigt...ser inte en tillstymmelse till röd tråd» (Mycket dåligt)
- Rörigt!» (Dåligt)
- känndes som om den inte riktigt var strukturerad. Lärarna verkade inte ha koll på vad dom andra hade gått igenom och sånt» (Dåligt)
- Väldigt svårt att få ett bra grepp på vad man skulle kunna. Mycket att lära sig och iom. många olika lärare som vill ha igenom deras ämne blir det en väldigt stor arbetsbörda.» (Godkänt)
- Mycket intressant och rolig kurs. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Instuderingsuppgifterna i kvalitetsdelen var bra. Får bättre grepp om vad man förväntas kunna.»
- Upplägget är bra men kanske krympa på vissa delar enligt mig.»
- Övningarna i Kvalitet, de var givande»
- allt»
- Statistikupplägget»
- Vet ej!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Rörigt när man har tre lärare i en kurs. När man dessutom är flera klasser som läser olika delar av kursen på föreläsningarna blir det rörigt.»
- Upplägget är bra men kanske krympa på vissa delar enligt mig.»
- hela upplägget.»
- Räkneövningar i Statistiken, då man har har möjlighet att fråga lärare samtidigt som man räknar tal.»
- inget»
- Kvalitetstekniken bör ändras. Se över och uppdatera instuderingsfrågorna!»
- Vet ej!»

16. Övriga kommentarer

- Sammanfattningsvis har kursen varit oerhört rörig. Känns som en nödlösning för att få ihop små kurser till en större. De olika delarna har ett visst samband men lärarna har inte kunnat knyta ihop det ordentligt. Kursen bör göras om så att det blir en kurs istället för två delkurser.»
- Kurslitteraturen var inte direkt billig. kvalitetsboken+Statistikböckerna och man är uppe i nästan 1000kr. Och dessa böckerna är man nästan tvingad att ha.»
- Lärarna var dålga på att förklara»
- Ett förslag är att de övningar i kvaliteten som vi haft under kursen görs obligatoriska och att det därmed inte kommer några frågor om dem på tentan. Var tillräckligt med teori att plugga på och att slippa lära sig en fmea-blankett utantill hade varit skönt.»


Kursutvärderingssystem från