ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Datorstödd produktmodellering fk, LMU604

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»3 23%
Cirka 20 timmar»2 15%
Cirka 25 timmar»4 30%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»2 15%

Genomsnitt: 2.84

- det tar tid att sitta framför datorer vad man en gör, speciellt när man lär sig ett datorprogram» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 38%
100%»8 61%

Genomsnitt: 4.61

- missade läsvecka 1 pga. skidresa» (75%)
- missade en lektion som va flyttad..» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 83%

Genomsnitt: 3.83

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»10 76%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.92

- ingen tenta, lämnar in uppgifter som vi jobbat med under kursens gång.» (Ja, i hög grad)
- hade examination i form av inlämnings uppgifter, de visade vad man kan» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»8 61%

Genomsnitt: 3.61

- tyvärr har kurslärareinte haft kompetensen att svara på alla frågor.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»7 58%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- hade ingen kurslitteratur» (?)
- till stor del otydliga steg i läro-pdf en. T.ex använd blendkurv-editor för att ändra kurvan.. (hur??) Många onödiga timmar» (Ganska liten)
- borde finnas mer litteratur till kursen» (Ganska liten)
- fick ha en egen bok som jag köpt vid sidan om för att komplettera kursboken. » (Ganska liten)
- Bra att kompendierna läggs ut på kursportalen.» (Ganska stor)
- i alias uppgifterna följer man ofta litteratur som visar steg för steg hur man ska gå till väga, dessa är mycket användbara och nödvändiga» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 3.53

- föreläsning om shaders kom aldrig upp på hemsidan, den skulle vara kul att ha för framtida bruk. » (Ganska bra)
- Saknar dock Håkan Almius presentation om Shaders, vilken var sagt skulle komma ut på hemsidan. MYcket lärorik övning.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.53

- Är man ingen fena på Alias från början kan behöva ganska mycket hjälp, så ibland har det kännts svårt att få den hjälp som behövts.» (Ganska bra)
- Mindre bra sista veckan, men annars finfint!» (Ganska bra)
- förutom i tentaveckan» (Mycket bra)
- läraren närvarande under alla angivna timmar och hjälpte till.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Det är ju dem man får ta hjälp av när läraren inte hinner med.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»8 61%
Hög»4 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 53%
Hög»5 38%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.53

- pga. medverkande i kåraktivitet vid sidan av studier» (Hög)
- Bra att betygsnivån är relaterad till arbetsbelastningen. Det gör att man kan styra ambitionsnivå efter rådande förutsättningar.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»7 53%
Mycket gott»5 38%

Genomsnitt: 4.3

- roligt ämne, kul att lära sig och att bli bättre. Man kom ihåg mer än vad man trodde från första kursen. » (Gott)
- Kursen bra, men programmet är ganska buggigt.» (Gott)
- Olle Wranne har varit väldigt bra på att förklara och visat en stor vilja att hjälpa till vid olika typer av problem.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att göra en egen produkt»
- Uppgiften om att designa sitt eget smycke tyckte jag var roligast, den borde behållas»
- Renderingsgenomgången (gärna mer av det) och Olle, han är toppen!»
- Om man ska ha en "kokboks"-liknande kurslitteratur så bör den vara ännu utförligare i vissa moment. Visa mer detaljerat hur man ska gå till väga.»
- 3d-printer uppgiften»
- det var bra att man examineras i steg beroende på hur mycket man lämnat in. »
- fritt arbete med lärare närvarande.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Känns som att man hade velat ha fler möjligheter att få hjälp under lektionstid. Kankse skulle det vara bättre med fler lektioner, för de som behöver hjälp»
- ta bort bilen den är tråkigt»
- Tidigare påpekande om slutuppgifterna (smycke och bil), så man kan komma igång tidigare att åt minstone ideskissa på dom. Föreläsningen om Shaders skulle behöva komma tidigare, MINST mitt i kursen. »
- är lite trött på bilar hitan och ditan, skulle vara kul med någon annan variant på sista uppgiften för betyg 5. »
- Mer fokus på rendering? (men inte mindre av nåt annat.. :P)»
- animeringsuppgiften bör slopas då enklare och bättre programvaror finns gratis för detta.»
- kanske fler timmar med närvarande lärare. hade 4h i veckan.»

16. Övriga kommentarer

- Har lärt mig mycket!»
- överlag en bra och rolig kurs, skulle gärna vilja läsa mer och bli ännu bättre. »
- Jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket under kursen. »


Kursutvärderingssystem från