ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik fk H10, LMT210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»2 13%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»5 33%
Cirka 30 timmar»4 26%
Minst 35 timmar»4 26%

Genomsnitt: 3.53

- I stort sett endast föreläsningarna. Ca 40 timmar totalt dagarna innan tentan.» (Högst 15 timmar)
- Man lägger ner all tid man har och ändå hamnar man efter.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 33%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.66

- Alla föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 40%

Genomsnitt: 2.86

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 21%
Ja, i hög grad»10 71%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.85


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3.2

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3.2

- Läser inte så mycket i böcker, kollar med kurskamrater eller lärare. Uppgifter kan tas ur boken.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»12 80%

Genomsnitt: 3.73

- Studieportalen fungerar inte. En teknisk högskola som år 2010 inte kan ha en fungerande server igång dygnet runt?!» (Ganska dåligt)
- Mycket bra att lösningar på rekommenderade hemuppgifter fanns på kurshemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 20%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.53

- Tråkigt att vi inte hade övningslektioner.» (Ganska dåliga)
- Övningarna var lite onödiga då man inte fick speciellt bra svar på frågor. Allt som gjordes var att gå igenom uppgifter ur boken som läraren hade på papper och skrev av på tavlan.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»13 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 13%
Hög»11 73%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 13%
Hög»10 66%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 4.06

- Värsta läsperioden hittills.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»1 6%
Gott»12 80%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.86

- Det gick lite väl snabbt på föreläsningarna. Jag hann inte anteckna och bearbeta informationen samtidigt» (Gott)
- Givande kurs som knyter ihop kunskaper.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möjligheten till lösningsförslag på kurshemsidan.»
- Genomgång av uppgifter på svarta tavlan är bra.»
- Sune»
- Upplägget i stort»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte ha Mekanik fortsättnings kurs samtidigt som Linjära system.»
- Repetition av matematik i början av kursen. Eventuellt även låta projektuppgiften bli värd någon högskolepoäng.»
- att tidigare matematiska kurser belyser viktiga delar där. som är användbara i denna kurs»
- Övningar på schemat att räkna på och inte bara lite av föreläsningstiden då det finns tid över.»
- SI vore trevligt. Långsamare genomgångar. Går så fort att man knappt hinner skriva.»
- En genomgång/övning i mathlab i en datasal hade varit uppskattat av många studenter.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från