ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Navigation del B, SJO600

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-20
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»3 16%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»7 38%
Cirka 30 timmar»3 16%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.72

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 5%
100%»17 94%

Genomsnitt: 4.94


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 22%
Målen är svåra att förstå»3 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 22%

Genomsnitt: 2.61

- Jag läste målen i början utav läsperioden men kommer inte ihåg vad de sa» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 71%
Nej, målen är för högt ställda»4 28%

Genomsnitt: 2.28

- kursen innehåller tre ganska omfattande ämnen, de är svårt att begränsa dem för att motsvara 1p styck» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»7 41%
Vet ej/har inte examinerats än»6 35%

Genomsnitt: 3.11

- inte i meteorologin, se nedan...» (I viss utsträckning)
- Undantag meteorologin» (Ja, i hög grad)
- Har gjort övningstentor, meteorologitentan anser jag vara dåligt upplagd då den bestod av alternativ-frågor. jag tyckte att en stor del av frågorna samt svars-alternativen var beroende av hur man tolkade språket och frågeställningen. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»12 66%
Mycket stor»5 27%

Genomsnitt: 3.22

- Saknar fler lektioner där man kan prata med läraren om uppgifter, och schemalägga den tiden det behövs för att utföra uppgifterna. Det gäller inte bara den här kursen- mer praktiskt behövs!» (Ganska liten)
- Föreläsningsmaterialet i Nautiska instrument borde varit mer anpassat till klass VII utbildningen. » (Ganska stor)
- Eftersom nivån på kunskapskraven är ganska låg i kursens moment så har det för min del räckt väldigt långt att bara gå på föreläsningarna. Synd att delmomentet nautiska instr kändes lite bortglömd med Johan som inhoppare(?) med annans föreläsningsmaterial i blandad engelska/svenska och otydligt vad som var för oss och vad som var överflödigt. Han har varit hygglig och försökt styra upp det väl, men powerpointsen var inte mycket till hjälp.» (Ganska stor)
- Otroligt bra undervisning i tidvatten och nautiska instrumment, inspirerande och väl genomfört. Meteorologi: Här var det mindre bra. För det första så var läraren inte alls förberedd och sa själv att han inte kunde meteorologi och bara hade kursen vart annat år... Det är inte bra. Meteorologi är ett farsinerande ämne som jag tycker är väldigt roligt och hade sett fram emot att få lära mig mer inom, men tyvärr blev det inte så... eftersom läraren (Anton Vialle) inte kan meteorologi har han konsentrerat undervisningen kring ord och meteorologiska fenomen, m a o så blev föreläsningarna som en ordbok, han rabblade massa krångliga met. uttryck och så skulle vi lära oss vad det innebar. Det känns rätt meningslöst faktiskt. När kursen är så kort bordde man i min mening istället fokusera på sådant som vi som framtida fartygsbefäl på mindre kustnära fartyg kan få praktisk användning för, dvs enklare egna prognoser och observationer för att kunna läsa vädret och omgivningen för att veta när dåligt väder är på gång osv... Det hade verkligen gett bra kunskap som man hade haft nytta av istället för att veta att det finns något som heter sublimering... Sånt kan man lära sog sen när man vill lära sig mer om varför och fysikaliska bakgrunder till vädret...» (Ganska stor)
- gäller tidvatten och nautiska instrument. Johan är en jätteduktig lärare som verkar vara väldigt mån om att alla ska lära sig. i meteorologin har jag till största delen lärt mig genom självstudier.» (Mycket stor)
- Undantag meteorologi» (Mycket stor)
- Johans föreläsningar var mycket bra.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 55%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- Tidvatten-häftets övningar hade fel facit vilket blev väldigt förvirrande. Navigation 1 är svårläst och invecklad, Nav3 är okej.» (Ganska liten)
- Kan vara bra om övningsuppgifter, kompendier, m.m. är skrivna för oss, och inte för sjökaptener.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit bra och innehållt mycket repetition så litteraturen har knappt öppnats.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»10 55%

Genomsnitt: 3.55

- En del av powerpoint-presentationerna var avseddda för sjökaptenernas utbildnang och alltså väldigt omfattande, dessutom på engelska. Annars bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.66

- Berodde mycket på vilken lärare vi hade» (Ganska bra)
- Undantag meteorologin» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»15 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Jag uppanar fortfarande till fler lektioner. De flesta studenter bor på olika håll, och väljer därför att studera ensamma när inget är schemalagt.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 38%
Hög»9 50%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.72

- Flera olika delkurser kan bli rätt jobbigt men eftesom det har varit ganska lätt (i alla fall om man hängt med på föreläsningarna) så har det varit lagom.» (Lagom)
- Kursen var indelad i tre delar, men det kändes som att varje del var en tre-poängskurs var.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»7 41%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.64

- Visserligen blev den hög för mig men det var bara för att jag väntade tills sista veckorna med att plugga. Om man hade delat upp det på alla veckor var det helt okej belastning.» (Lagom)
- Lagom men egentligen ganska lugn med många lektionsfria dagar. Fast simulatorpassen har tagit endel på en och det faktum att vi tentat 5 ämnen och läst fler utöver det har lagt på lite press.» (Lagom)
- För mycket ämnen, varav en del som inte ska tentas av förrän om ett halvår och som var svåra att fokusera på nu, det blev för utspritt helt enkelt. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 38%
Gott»9 50%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.72

- Tidvatten- och nautiska instrumentdelarna var bra, logiska och roliga bortsett från det faktum att undervisningsmaterialet i N.I inte var vår förläsares utan någon annans. Men då han ansträngde sig för våran skull och försökte göra det bästa utav situationen så gick det ändå bra. Värre var det med meteorologidelen. Det känns inte okej att ha en lärare i ett ämne som inte ens vet vad han pratar om. Det var bara andra gången han undervisade i det här ämnet och det är inte ens nästan förtroendeingivande eller inspirerande när föreläsaren står och läser innantill från en power point med info han kopierat direkt från boken. När han upprepade gånger säger att han inte är insatt i ämnet och när han vid åtminstonde två föreläsningstillfällen släpper oss en halvtimma för tidigt för att han inte har mer information att delge oss.» (Godkänt)
- pga meteorologin, dels även pga annan lärares powerpoints för sjökaptener(på engelska) på nautiska instrument» (Godkänt)
- intressant, bra med övningstillfällen i tidvatten.» (Gott)
- Johan Magnusson är en väldigt bra lärare. Han är pedagogisk och man får känslan av att han vill att alla ska förstå.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johan Magnusson»
- Johan Magnusson! Hans upplägg och undervisning är kanon!»
- Johan Magnusson»
- Räknestuga i tidvatten!!»
- Johan Magnusson»
- JOHAN!»
- Johan Magnusson!!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer kompendier så man slipper köpa dyra böcker som man inte behöver använda särskilt mycket.»
- presentationer avsedda för rätt nivå, även facit till övningar. Annan övningstenta (tenta?) i meteorologi. Hade varit jättebra med någon form av praktisk undervisning gällande nautiska instrument.»
- Kurslitteratur, kompendier, övningsuppgifter, m.m. anpassade för Fartygsbefäl.»
- Mer anpassat föreläsningsmaterial till klass VII, i nautiska instrument. Tycker även att meteorologin innehöll mer material än vad nautiska instrument och tidvatten innehöll tillsammmans. »
- Mer fokus på det som man har nytta av i praktiken och mindre på rent teoretiska saker.»
- Mer föreläsningar! För lite undervisningstid då vi hade ganska mkt ledig tid.»
- Nytt upplägg i meteorologin, detta fungerade inte. Kanske en annan lärare än Anton, man får inte intrycket av att han är engagerad eller tycker det är kul eller att han kan särskilt mycket om ämnet. »
- Ny larare till meterologi!»
- Fler lektioner inom ämnet»
- delmomentet nautiska instrument måste bli tydligare.»

16. Övriga kommentarer

- Föreläsningsmaterialet i meteorologi borde vara omarbetade från texten i kursboken "Navigation 1", då denna på sina ställen är svår och väldigt djupgående. Det kändes därför inte motiverande att gå på föreläsningarna, då materialet i dessa var direkt "kopierade" ur "Navigation 1" som man kan läsa på valfri plats, vid valfri tid! »
- Känns som väldigt mycket för en sådan liten kurs. Tidvatten tyckte jag var det enda som motsvarade poängen och antalet timmer. Väldig mycket i både nautiska instrument och i meteorologin. »

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

18 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»1 5%

- Vad?» ()
- har ej deltagit» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Nej»
- Det blir alltid bäst om läraren har sina egna power points. Försök göra meteorologin mer intressant, dra paralleller med vardagen så det känns att man har nytta av den. Mer ex. "Om lufttrycket ändras på ett visst sett, temperaturen varierar, man ser dessa moln, vad kan man förvänta sig inom de närmaste timmarna?" »Kursutvärderingssystem från