ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-3 Maskinrumsergonomi, SJO790

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 40%
Cirka 25 timmar»1 20%
Cirka 30 timmar»2 40%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 40%
100%»3 60%

Genomsnitt: 4.6

- Bytte till kursen efter den startat.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 80%

Genomsnitt: 3.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 40%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»3 60%

Genomsnitt: 3.6

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»2 40%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»4 80%

Genomsnitt: 3.8

- Kurs material tilldelades via mejl innan varje föreläsning, vilket var väldigt bra jämfört med pingpong.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt samarbete»1 20%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 40%
Hög»3 60%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.6

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»4 80%
För hög»1 20%

Genomsnitt: 4.2


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 40%
Mycket gott»3 60%

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- överlevnads dräkterna. »
- Stevens engagemang! Härligt att lyssna på personer som gillar sitt ämne!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kanske att steven hade för sökt klämma in väldigt många ämnen han ville gå igenom. så ibland gick det lite fort fram även om det hade kunnat sägas mycket mer om vissa ämnen. »
- Lära studenterna att mäta och förstå ljudnivåer, använda den fina maskinrumssimulatorn till ljudlabb med olika mätverktyg samt visa skillnader med hörselkydds effektivitet.»

16. Övriga kommentarer

- kul och inspirerande kurs»
- Att Steven har ett autosvar i sin mailbox, eftersom kursen innehöll x antal inlämningsuppgifter vore d bra att få en bekräftelse att mailen kom fram!! Good work Steven!! Best/Kai»
- Kringgick lite idén om anonyma tentor.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.59

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.59
Beräknat jämförelseindex: 0.9


Kursutvärderingssystem från