ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylär bioteknik, KMB056

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-15
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»10 47%
Cirka 20 timmar»5 23%
Cirka 25 timmar»3 14%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 14%

Genomsnitt: 2.09

- Mest labbhandledningen i början. Pluggade in själva kursen de sista dagarna innan tentan» (Högst 15 timmar)
- Mer tid har använts per vecka under de sista veckorna.» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt svårt att uppskatta» (Cirka 25 timmar)
- Tung kurs!» (Minst 35 timmar)
- Bara tentaplugget tog ca 30 h...» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 9%
75%»5 23%
100%»14 66%

Genomsnitt: 4.57

- Föreläsningarna blev dåliga efter några veckor» (50%)
- Nollning är dåligt för närvaron i början av kursen» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 47%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 19%

Genomsnitt: 2.23

- Kursens mål kan ibland kännas lite luddiga, eftersom ämnet är väldigt brett både sett från boken och föreläsningarna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 41%
Ja, målen verkar rimliga»7 58%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.58

- All är bara repetition av saker vi gjort innan i andra kurser. Hur kan en sån kurs vara värd 13,5 hp?» (Nej, målen är för lågt ställda)
- 9 poängstenta på 10 föreläsningar, plus en rapport, det är väldigt många poäng för ingenting. Känns som man kastar poängen i sjön. De kunde användas till något bättre och mer relevant. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Svårt att avgöra ännu, jag kan ha misstolkat dem» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»10 62%
Vet ej/har inte examinerats än»4 25%

Genomsnitt: 3.06

- Det var först på examinationen som kursen fick ett sammanhang...» (Ja, i hög grad)
- En tenta måste vara rätt formulerad. Man känner inte för att anstränga sig när läraren uppenbarligen inte bryr sig.» (Ja, i hög grad)
- Eftersom jag inte har läst målen vet jag inte om examinationen motsvarade uppnåelsemålen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.47

- Snarare stjälpande än hjälpande» (Mycket liten)
- Jag och mina studiekamrater lärde varandra allt genom litteratur och internetsökningar.» (Mycket liten)
- Svårtolkade föreläsningar och powerpoints slides. Föreläsaren rekommenderar wikipedia.» (Ganska liten)
- Föreläsaren var bra under föreläsningarna men administrationen av t.ex. deadlines var dålig. När studenterna hade deadlines att följa och man försökte vara förutseende i sin planering av kursen var det dåligt att föreläsaren inte var lika duktig på att ge returer och säga hur viktig konstruktionen av en labmanual var.» (Ganska liten)
- Grymma slides» (Ganska stor)
- Föreläsningarna saknar en röd tråd. När man går igenom dem efteråt, ser man inte sambanden. För lite jämförelse mellan olika tekniker.» (Ganska stor)
- Det som man tog upp på föreläsningarna kom på tentan. Föreläsningar var bra om man lyssnade och tog åt sig det togs upp.» (Ganska stor)
- I princip nödvändigt att följa med i undervisning, eftersom föreläsningsslidesen var svårtydda och boken dålig att läsa i.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»12 57%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»1 4%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 1.66

- Bedrövlig bok, tråkig, komplicerad och alldeles för bred när det kommer till specifika detaljer. Dåliga läsanvisningar.» (Mycket liten)
- Tack till wikipedia. Under all kritik att ha wikipedia som en käll i en kurs.» (Mycket liten)
- Har inte öpnnat boken än och är färdigtenterad» (Mycket liten)
- Mycket dålig bok som inte gav någonting. Varför ha en kursbok om kursen aldrig hänvisar till den?» (Mycket liten)
- Boken är bland det sämsta jag sett. Har öppnat den två gånger under kursens gång. Varför ha en bok, när den inte används?» (Mycket liten)
- Boken var inte alls bra.» (Mycket liten)
- Boken är inte bra och har inte gett någon hjälp. Bör övervägas till nästa år om man överhuvudtaget ska rekommendera en kursbok då alla redan har boken "The Cell" där det viktigaste ur även denna kurs sammanfattas på ett lättförståeligt sätt. Resten kan pluggas in via wikipedia. » (Mycket liten)
- Dålig kurslitteraur. Har mest sökt på wikipedia och google...» (Ganska liten)
- Boken är oläsbar!» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit intressanta men när slide-sidorna sedan skulle användas för att läsa in kursen var de inte så informativa. De visade många av de orden som var bra att kunna men i övrigt var det svårt att förstå vad bilderna på slide-sidorna gav och att få något sammanhang i allt.» (Ganska liten)
- Boken är inget vidare bra» (Ganska liten)
- Tråkigt skriven bok som är för mycket historik och uppslagsverk.» (Ganska liten)
- Wikipedia....boken = 200 spänn i sjön» (Ganska stor)
- Dock känns det konstigt att kalla wikipedia för kursmaterial...» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»11 55%

Genomsnitt: 3.45

- Strul med tentamensdatum, föreläsningar mm» (Ganska dåligt)
- utdelat material har enbart fungerat i samband med föreläsning, varit väldigt svårt att ta till sig och förstå funktionen på olika slides om man ej sett dem i samband med föreläsning.» (Ganska dåligt)
- Det var väldigt bra att man kunde skriva ut föreläsningsanteckningarna innan föreläsningarna men i övrigt gällande utdelat material, se fråga 7.» (Ganska bra)
- powerpoint slides är svåra att följa om man läser dem utanför föreläsning» (Ganska bra)
- Att prata om slidsen var det som gav mest inför tentan.» (Ganska bra)
- Bra att alla föreläsningspresentationerna fanns på nätet även om de inte var de tydligaste i sitt slag.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»6 28%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.28

- Examinatorn svarade (om han gick att nå) våldigt vagt på frågorna och det kändes som om han inte förstod vad man frågade om. Ganska frustrerande.» (Mycket dåliga)
- På labmötet var det bara handledaren som pratade, inget utrymme för frågor. Ofta var föreläsaren iväg och gick inte få tag på.» (Ganska dåliga)
- Joakim var inte anträffbar dagen innan tentan. Dåligt för oss sistaminutenpluggare» (Ganska dåliga)
- Joakim och Dina gav olika mycket tid för konsultation till sina labbgrupper.» (Ganska bra)
- Under det möte där labmanualen skulle diskuteras pratades det alltför mycket om hur kursen skulle se ut nästa år, men detta är inte relevant för eleverna som läser den nu!» (Ganska bra)
- Var på plats annars frågade jag Dina» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»18 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Har varit skönt att kunna ställa frågor till klasskompisar och vid skrivandet av labmanual har samarbetet med min kompis fungerat mycket bra.» (Mycket dåligt)
- Som sagt vi lärde varandra allting.» (Mycket bra)
- Den största kunskapskällan för att lära sig nåtot ifrån denna kursen var att diskutera med andra studenter.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»5 23%
Lagom»11 52%
Hög»4 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Förutom labmanualen var tempot rätt slött.» (Låg)
- Den egentliga arbetsbelastningen hittills var att skriva labhandledning, inte att plugga till tentan.» (Låg)
- låg på studierna men labbmanualen var en del jobb» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»12 57%
Hög»8 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- För mycket projekttid och för lite pluggtid» (Hög)
- Största arbetet låg i kursen man läste samtidigt.» (Hög)
- med ganska stora projekt i två kurser blev det en del skrivande» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»3 14%
Godkänt»9 42%
Gott»4 19%
Mycket gott»4 19%

Genomsnitt: 3.33

- Hur kan en kurs i huvudämnet för bioteknik vara så ostrukturerad och innehållslös?» (Mycket dåligt)
- Den känns inte så seriös som den borde vara med tanke på hur många poäng kursen är. » (Dåligt)
- Ingen bra litteratur utan hänvisas till att söka på wikipedia, vilket i sig inte känns allt för tillförlitligt.» (Dåligt)
- Relevant kurs och intressanta uppslag dock haltande handledning» (Godkänt)
- Den är inte så dålig som vissa tycker men grund föreläsningarna kunde vara lite mer "inspirerande". De gäst föreläsnarna vi haft hittills har varit det bästa med kursen» (Godkänt)
- Intressant kurs och bra innehåll, men inte särskilt fungerande undervisning för att ta till sig kunskapen.» (Godkänt)
- Kursen övertygar en person som trodde sig ogilla bioteknik om att det faktiskt är ganska häftigt(Godzilla)» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det egna arbetet med en laborationsmanual, praktiskt och man får god förståelse.»
- Laborationshandledningsskrivandet»
- Möjligheten att skriva ut föreläsningsanteckningar innan föreläsningarna.»
- Ingenting!»
- Det huvudsakliga innehållet är bra.»
- Joakim och upplägget med tentan i läsperiod 1»
- Att skriva egen labhandledning. Mycket lärorikt och gaska intressant! »
- Projektet att skriva sin egen labhandledning.»
- Att skriva sin egen laborationshandledning var mycket bra och givande.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken och mer struktur»
- Planering mellan handledarna för lab. handledningen, olika information från dem.»
- Kursboken. Kan vara bra med många samlade internetlänkar för vidareläsning.»
- Bättre kursbok»
- Bättre instruktioner angående labmanual och vad skrivandet av den ska innebära. Föreläsningsanteckningarna bör vara mer utförliga så att de är lättare att begripa i efterhand, både om man varit där och om man har missat en föreläsning.»
- Tydligare struktur på föreläsningarna, bättre kursbok/källor, bättre kommuniktation angående labmanual mellan elev och handledare, innehållet bör vara mer djupgående och inte bara repetition av det vi gjort innan.»
- Kurslitteraturen, boken kändes inte som att den speglade kursen. Antingen borde en ny bok användas eller ingen alls, internet och boken the cell samt föreläsningar räckte rätt långt. Powerpointpresentationerna från föreläsningarna kunde ge mer information, är ganska svåra att förstå om man missat föreläsningen.»
- en ny kursbok? eller kompendium som kan köpas i cremona skriven av jocke!»
- Inget, det var bättre förr»
- Bättre komunikation mellan labbhandledarna.»
- Upplägget på att skriva egen labhandledning»
- Labmanualen. Antingen delas det ut en tydlig lista på vilket material man har och sedan får man knåpa ihop det själv, eller så får man göra helt fritt. Inget däremellan.»
- Examinatorn/kursansvarig.»
- Gör om hela kursen, gör likanade upplägg som Christer Larsson gjorde i metabolismen. Om det nu inte finns någon bra litteratur som innefattar det som man skall lära sig i kursen så kan man ju åtminstonde skriva upp eller TYDLIGT gå igenom vad man skall kunna.»
- Fundera på att byta eller helt strunta i kurslitteratur.»

16. Övriga kommentarer

- Kurser ger ett mycket slappt och dåligt intryck av biotekniken både på Chalmers och som vetenskap. Efter kursen kan man inte med stolthet kalla sig biotekniker eller känna att kunskapen är gedigen ingenjörskunskap.»
- Ta in gästföreläsare även under den första delen, om de delar som Joakim inte behärskar så bra. Det lyser igenom när kunskapen inte går så djupt.»
- Med tanke på hur lite arbete som lades ner på studier till denna kursen så ifrågesätter jag verkligen om tentan skall ge så mycket som 9hp.»
- Det behövs en förbättring på våra biotek kurser i största allmänhet. Mer seriöst labbande skulle inte skada.»


Kursutvärderingssystem från