ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-3 Navigationssystem B, SJO302

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»6 27%
Cirka 20 timmar»6 27%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»6 27%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.63

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 18%
75%»2 9%
100%»16 72%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 54%

Genomsnitt: 3.5

- Mycket bra strukturerad.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- ECDIS delen är lite svår att sätta fingret på, man kan grunderna nu och arbeta med dem, men som vi sen sa så skiljer sig de olika leverantörerna åt, vilket gör att man kanske ej är så duktigt på dem.»
- Kanske någon mer praktisk simulatorpass till.»

...värdera informationen från navigationssystem på ett korrekt sätt
22 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 9%
Ja, det kan jag»13 59%
Ja, med god marginal»7 31%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.22

...kontrollera funktion och tillförlitligheten hos navigationssystem
22 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 4%
Ja, det kan jag»14 63%
Ja, med god marginal»7 31%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.27

...använda ECDIS
22 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 4%
Ja, det kan jag»14 63%
Ja, med god marginal»7 31%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.27

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Totalt sett rimliga, lite onödigt mycket detaljer att lära sigg från Häggs sida, och lite väl tunnt på ECDIS-fronten.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 18%
Ja, i hög grad»18 81%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Kom någon eller några frågor som jag inte känt att vi gått igenom.» (I viss utsträckning)
- va skönt med dugga i ECDIS hade blivit en stor tenta annars om man hade haft ytterliggare en ECDIS del i tentan» (Ja, i hög grad)
- Det känns som att mycket på tentan var saker vi inte hade gått igenom under föreläsningarna» (Ja, i hög grad)
- För mycket fokus på att kunna olika förkortningar, gärna fler frågor som berör hur man praktiskt kan värdera information och söka fel. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»11 50%
Mycket stor»8 36%

Genomsnitt: 3.18

- ECDIS-körningarna var bra men för få» (Ganska liten)
- tyckte vi ibland snöade in oss lite på olika klassificeringar, är svårt och hålla allt i huvudet, den dagen man kommer till ett fartyg kommer man med stor sannolikhet en då slå upp vad som krävs och liknande.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»6 27%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»4 18%

Genomsnitt: 2.72

- Dåligt att kursmatreal (nav 3) inte finns att få tag i... hade underlättat stort för min del. » (Mycket liten)
- Använde boken till GPS annars använde vi inte ens den.» (Ganska liten)
- Nav 3 är ganska ok, men nav 1 är omöjlig att förstå.. Det är lättare att försöka hitta info via Google eller annat.» (Ganska liten)
- Främst Nav.3:an» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»14 63%

Genomsnitt: 3.59

- Som vanligt kan Mikael Hägg gärna få lägga ut instuderingsfrågor och övningstentor lite tidigare i kursen. Annars fungerade allt bra!» (Ganska bra)
- Överlag så håller Häggs och Hartlers material hög kvalitet. plus för Hartler vad gäller videomaterial.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»15 68%
Har ej sökt hjälp»3 13%

Genomsnitt: 3.9

- Mikael måste komma på tentan tycker jag, så man kan ställa frågor» (Ganska dåliga)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 18%
Mycket bra»18 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

- är otroligt bra grupp kemi i vår klass och brukar alltid fungera.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 77%
Hög»4 18%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.27

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»12 54%
Hög»8 36%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.4

- Engelskan kunde ibland suga musten ur en, som kan ha påverkat pluggandet i denna kursen.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 9%
Godkänt»3 13%
Gott»10 45%
Mycket gott»7 31%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket intressant och vitala kunskaper för det kommande arbetslivet.» (Gott)
- ECDIS delen mycket bra och väldigt pedagogisk! Upplever att en del frågor på tenta inte hade gåtts igenom på föreläsning. Dispersion och två felcirklar som inte tangerar varandra, endast felcirkel tillsammans med bäring har visats. » (Gott)
- Bra gästförelärsningar» (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ecdis simuleringarna»
- Hägg! och gruppföreläsningen»
- Gästföreläsningarna. Tentamensgenomgång.»
- ECDIS Övningar, Mikael Hägg, Gästföreläsare»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det vore bra att få tillämpa ECDIS i alla fall en gång till i BOS och träna lite mer på monitoreringen.»
- Föer ecdis körningar»
- Mycket bra labbar, men ais labben skulle varit för sig och ej i Ecdis slutkörningen.detta tog bara tid från vår ecdis körning.»
- Minst ett till simulatorpass med ECDIS. Endast en simulatorkörning var alldeles för lite. »
- ECDIS: Fler desk-top-övningar och gärna ytterligare en slutkörning, där man kunnat förbättra de man inte gjorde i första slutkörningen. Den första kunde ses mer som en förberedande slutkörning. »
- Att man skriva sig i grupper/studentnummer på pingpong mha projektgrupper istället för att använder pärmen.»

17. Övriga kommentarer

- Surt att det var sista kursen med hägg, mycket kompetent lärare, hade gärna haft han i fler kurser!»
- Fokusera på praktiskt arbete på bryggan - vilken information ger olika system, hur ska jag som navigatör värdera information, vilka fel kan finnas och hur kan jag upptäcka dessa samt vilka åtgärder bör jag vidta vid olika fel. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från