ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp 3 Astronomisk navigering, SJO675

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»8 29%
Cirka 20 timmar»9 33%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 2.44

- Gick på föreläsningarna och gjorde tickingen.» (Högst 15 timmar)
- CA 15 h» (Högst 15 timmar)
- Läser två kurser varpå föreläsningar krockar. Har pluggat det mesta själv, med eget material eftersom ingen lärobok fanns till kursen??????» (Högst 15 timmar)
- Det tog enormt mycket tid att komma på hur man skulle lösa uppgifterna eftersom läraren inte hade gått igenom momenten tillräckligt utförligt och nogrannt för vad som krävdes. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»1 3%
25%»2 7%
50%»1 3%
75%»9 33%
100%»14 51%

Genomsnitt: 4.22

- Se tidigare ruta» (25%)
- sjukdom i familj» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 55%

Genomsnitt: 3.11

- Målen anges men inte hur det ska gå till eftersom inget material fanns....» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- Detta är en ganska lätt kurs men jag vet inte hur den kan göras svårare.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 3%
Ja, i hög grad»16 61%
Vet ej/har inte examinerats än»9 34%

Genomsnitt: 3.3

- Bra med uppgifter som inte är likadana som man har övat på tidigare. Man har lärt sig ämnet och inte bara ett sätt att lösa uppgifter.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var bra avvägd,,,,,kändes som en Göran Larsson tenta..=0)» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra tenta!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»5 18%
Ganska stor»8 29%
Mycket stor»10 37%

Genomsnitt: 2.88

- Jag var på de först föreläsningarna men fann dessa mkt förvirrande. Johan har en idé att pröva att lösa en uppgift innan vi fått info om hur man löser sådana...med motivation att det är ett bra sätt att lära???? Idiotiskt i min mening, bortkastad tid. Rak och klar info och STUDIEMATERIAL! att att föredra.» (Mycket liten)
- gick lite fort fram» (Ganska stor)
- Tempot har tidvis varit för högt på föreläsningarna men det har man tagit igen på ping-pong.» (Ganska stor)
- Men tyvärr var inte denna tillrcäkligt bra för att kunna förstå när man behövde det när man löste uppg. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»9 32%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»4 14%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.32

- Saknar relevant kurslitteratur till denna kurs» (Mycket liten)
- Hade ingen kurslitteratur » (Mycket liten)
- Vilket kurmsaterial?? Övningsuppgifter har vi fått utan möjlighet till stöd eftersom läraren använde sk Tickningar....som inga svar fanns till..???? Göran Larsons övningshäften va skitbra...Det enda sätt att arbeta själv och få tid och möjlighet att plugga på egen hand..» (Mycket liten)
- Kass kurslit. Kass ppt» (Mycket liten)
- när de väl var rätt» (Mycket stor)
- har lärt mig nästintill allt på att göra tickinguppgifterna.» (Mycket stor)
- Ingen hjälp av kurslitteraturen. Bara ping-pong.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»17 60%

Genomsnitt: 3.5

- Kursmaterial mailades ut stötvis en vecka i taget...jävligt jobbigt eftersom det inte gått att planera studierna...och ett förbannat tittande i mailen hela tiden...» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»14 50%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.64

- Önskevärt med en extra övningstillfälle per vecka. Eller kanske SI i detta ämne, istället för Terrester Navigation. Då navigationen har tillräckligt många övningar.» (Ganska bra)
- Jag tycker Johan har varit mycket tillmötesgående med att svara på frågor. Dessutom har han varit snabb med att återkomma via mail mm.» (Mycket bra)
- Hadde ett vettigt kursmatarial funnits så skulle inte hjälp behövas» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 23%
Mycket bra»19 73%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.8

- vi har lärt av varandra och jämfört svar för att se om det hela verkar rimligt. » (Mycket bra)
- Detta är en kurs där det verkligen underlättar att studera i grupp.» (Mycket bra)
- Hade vi inte suttit ihop hade det inte blivit något av kursen vilket är sorgligt. » (Mycket bra)
- Jag pluggar mkt själv eftersom jag pluggar dubbla kurser och inte läser samma kurser samtidigt som de övriga i många fall» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»10 37%
Hög»12 44%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.7

- Eftersom inga svar fanns till "Tickningarna" så viste man inte om man hade rätt eller fel och då viste man inte om man behövde plugga mera eller inte..» (?)
- Ticking är en mycket bra övnings metodik.» (Hög)
- De veckor med ticking var intensiva.» (Hög)
- p.g.a. att man var tvungen att uppfinna hjulet varje gång man skulle lösa en uppg. » (Hög)
- hög för att vara en 4,5 hp- kurs» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 46%
Hög»12 42%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.64

- Det är lätt att plugga om man vet vad det är man ska lära sig och man får KURSMATERIAL!!!!!!!!!! i förväg.... Det finns hundratals böcker i ämnet. Hittar inte johan en enda som duger för honom så kanske felet ligger hos just honom???» (Lagom)
- Att ha en påfrestande astronav-kurs där man måste lägga enormt mycket tid och kraft själv för att förstå hur man ska göra istället för att få det leverat av läraren under föreläsning, dom det borde vara, så var det välfigt jobbigt att samtidigt skriva eng-inlämningsuppgift samt plugga juridik. Så det var inte smart att lägga dessa tre krävnade kurser samtidigt. » (Hög)
- När vi både hade ticking och redovisning i engelskan blev det ingen tid över till juridiken.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 7%
Godkänt»8 28%
Gott»11 39%
Mycket gott»6 21%

Genomsnitt: 3.67

- Förvirrat....förvirrat---förvitrrat...oplanerat oplanerat...(känns det som...men det är säkert inte det)» (Mycket dåligt)
- Pga avsaknaden av kurslitteratur så kunde jag inte finna ett bra alternativ till föreläsningarna. Och då det endast har varit en föreläsning per vecka (bortsett från övningarna) så har jag missat en hel del vilket man lätt kan göra då man har familj, sjuka barn etc. » (Dåligt)
- Svårt att hänga med då undervisningen går fort fram. Tickingsystemet är bra, men ofta har jag inte förstått hur frågorna ska lösas, vilket leder till en känsla av hopplöshet. Undervisningen bör börja på en mer basic nivå, så att alla hänger med från start.» (Godkänt)
- Entusiastisk lärare som verkligen tycker att ämnet är kul. » (Godkänt)
- Lite fort ibland. Bättre struktur, svårt att se slutmålet! Börja med att visa en sextant. Sen är lektioner enbart uppbyggda efter power points aldrig bra i ämnen som dessa. Info på pp funkar, men ej matematiska uträkningar och figurer. » (Godkänt)
- Känns lite såsdär med Ticking. Vissa elever står där framme och kan ej förklara ordentligt, eller så väljer de en svår och krånglig förklaring när det finns lättare. Har man förstått ämnet gör ju detta inget men om man har svårt för det så blir man mer vilse än innan.» (Mycket gott)
- Man lärde sig mycket. Jag har gjort detta tidigare och för de som aldrig är nya för Astronav tror jag att tempot var för högt ibland. Bra med repetitionen av terrester nav.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tickingsystemet.»
- Tickning»
- Köp in "illustrerad navigation" som kursbok nästa gång..väldigt bra»
- tickning»
- Lärarens engagemang!»
- ticking»
- Lektionerna och tickingen. Ett mycket bra sätt att lära sig på. Bra gästföreläsare.»
- Tickningarna...men i ett annat format...det har framkallat ångest hos många studenter.»
- johan magnusson»
- Tickingen, det märktes tydligt mot slutet att jag hade bättre koll än i många kurser tidigare. Även om det bara är en fråga om disciplin vad gäller att plugga kontinuerlig så underlättar det mycket att "tvinga" fram det.»
- Ticking-tillfällena!»
- Johans tydliga intresse för studenternas bästa. Övningstillfällena med egen redovisning »
- Tickingen var bra, fick mig i alla fall att inte vänta till sista stunden med att börja läsa vilket annars tyvärr kan ha hänt...»
- Jag tycker det är bra att man sitter innan övningarna och jobbar på men detta kräver att man fått verktygen av läraren innan på föreläsningarna vilket i denna kurs var ytterst bristfällig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tempot. Kanske börja med uppgifterna i kompendiet på tickingen. Dessa ger god nybörjarinsikt.»
- Kolla över det här med Ticking. Bra grundidé men faller på studenter som förklarar dåligt och obegripligt vissa gånger»
- mer gemensamma lektioner och tillgång till riktigt kursmaterial såsom litteraur tips skulle uppskattas»
- En kurslitteratur att hänvisa till tack!»
- något tydligare förklaringsmodeller. kanske lägga upp efter ticking en uträkning steg för steg. svårt att räkna bakvägen från ett facit när man inte förstått.»
- Kanske mer tid på lektionerna så att föreläsaren kan hålla ett lägre tempo. Kurslitteraturen (kompendium) behövs inte. Lägg ut NA och andra tabeller på nätet. Kanske mer kopplingar till det vi gjort tidigare.»
- Följa Kurs-PM. Inför inte obligatorisk närvaro mitt i läsperioden (Tickningarna) Läroböcker....eller komplett kursmaterial vid kursen start.»
- upplägget på övningstillfällen»
- Som sagt bra med ticking men för jösse namn se till att styra upp det med uppskrivningarna. Kändes lite som ett skämt nu när man kunde skriva upp sig på allt och sen bara banga. Det borde göras som en dugga eller nåt så att man får bonuspoäng på tentan efter hur många man gör. Dom som verkligen inte klarar att tala inför folk med en veckas förberedelse borde (förutom att överväga sitt yrkesval) istället få lämna in redovisning av uppgifterna. Men jag tycker att momentet att tala inför andra människor likväl kunde vara en del i kursen eller ses som en naturlig del i programmet som sådant. »
- Någon form av referenslitteratur vore trevligt, så att man kan fördjupa sig lite mer i ämnet.»
- Ett lugnare tempo behövs! Samt noggrant korrekturlästa power points för att slippa timmar av missförstånd under den egna studietiden. Försök att lägga en stabilare grund för studenterna från början, för utan den blir det rörigt»
- Skulle kunna dra ner tempot lite på föreläsningarna. »
- Ta det lugnt, förklara allting steg för steg, ta inte för givet att vi kan saker redan innan kursen. »
- Jag vill ha bättre föreläsningar som lär ut hur jag ska lösa uppgifter för att på så sätt lära mig astronav. Vore bra om läraren kan sakta ner lite ner i tempo samt bli nogrannare och kanske gå en pedagogik-kurs. Hur svårt kan det vara att lungt och metodiskt under föreläsningarna gå igenom på tavlan hur vi ska räkna astronav? Precis som Göran Larsson har gjort på våra tidigare navkurser och Johan Hartler nu gör i storcirkel! Denna kurs behöver inga ppt:s! »
- Tickingen är bra men borde vara färre uppgifter. Att sitta 2 h med något man förstått ger inte något. och har man inte förstått det har man inte försåt det efter 2 h heller. Halva lek ticking halva egna uppgifter med handleding skulle vara bättre. »

16. Övriga kommentarer

- Härligt engagemang från Johans sida. Det är ju gött! Men ett mer slipat upplägg med färre räknefel i powerpoints och ett mer välavpassat tempo. Sedan tycker jag att kursens största behållning var att ge en mer generell förståelse för all navigation och det är ju skitbra! »
- Jag måste säga att idén med Ticking är god men att jag helt måste förkasta den i sin nuvarande form. Många har känt ett tvång till att gå upp och presentera en uppgift vilket skapat otrivsel. Andra har kryssat i sig för att slippa ev extrauppgift (utan att kunna uppgiften och utan att vara villig att presentera den). »
- Kul att ha lärt sig astronav men det känns ändå lite förlegat. Hade varit bättre att göra plats för mer relevanta kurser.»
- Johan.....Du menar så väl, och du har kul och medryckande föreläsningar. Men...struktur....långsiktig plan....färre mail...har räknat till 27...om jag inte missat några....bra med komunikation men man blir skiträdd att missa något när det hela tiden kommer ut mer....Gör en bunt innan läsperioden av allt material. alla trivs inte med avrättning vid tavlan utan behöver plugga i lugn och ro...Behåll gärna tickningarna men ändra formatet... Övningshäfterna va bäst»
- Bra upplägg!»
- En av de mest engagerade lärarna hittills, vilket är imponerande! »
- Johan Magnusson är en lärare som med sitt engagemeng inspirerar studenterna. Konceptet med tillfällen där studenterna själva presenterar uppgifter gör att studenten tvingas till att ta ett större ansvar och ger en kunskap som håller längre.»
- Jag saknade Göran Larsson. Hade betalat för att få ha honom! Hans pedagogik passade MIG bättre. »


Kursutvärderingssystem från