ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-3 Linjär algebra E, TMV141

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-04 - 2008-04-08
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»10 31%
Cirka 20 timmar»13 40%
Cirka 25 timmar»5 15%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.09

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»3 9%
25%»4 12%
50%»2 6%
75%»11 34%
100%»12 37%

Genomsnitt: 3.78

- Nästan 100%.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 37%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 28%

Genomsnitt: 2.5

- Lennart kan ha visat målen men det är för mig helt bortglömt...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Bra vecko-pm och relevanta övningsförslag.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det är inte så viktig med att kunna de utantil , man läser de sedan så glömmer de såklart.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Ej genomfört kursen» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 18%
Ja, i hög grad»11 40%
Vet ej/har inte examinerats än»11 40%

Genomsnitt: 3.22

- Ej genomfört kursen» (?)
- svår tenta..» (I viss utsträckning)
- Lennart har ebn del lustiga tentafrågor för sig där man bara ska lämna svar men som ändå måste räknas en del på...gillar inte riktigt konceptet!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»7 22%

Genomsnitt: 2.87

- Ej genomfört kursen» (?)
- Stundtals har föreläsningarna gett ett lite ostrukturerat instryck, väldigt mycket "så här är det ungefär" eller "vi gör ett exempel istället för de mer stringenta definitionerna". Men överlag ändå bra föreläsningar!» (Ganska stor)
- Bra föreläningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»15 50%
Mycket stor»13 43%

Genomsnitt: 3.36

- Ej genomfört kursen» (?)
- Engelsk bok när det finns svensk?» (Ganska liten)
- Bra och tydlig bok!» (Mycket stor)
- Bra bok även om den är väldigt repetativ!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 51%
Mycket bra»15 48%

Genomsnitt: 3.48

- Ej genomfört kursen» (?)
- Har aldrig använt kurshemsidan» (Ganska bra)

9. Hur har föreläsningarna i kursen fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»16 55%

Genomsnitt: 3.55

- Ej genomfört kursen» (?)
- se kommentar fråga 6» (Ganska bra)
- Falk är gryym :D» (Mycket bra)

10. Hur har Matlab-övningarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»22 70%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.96

- Ej genomfört kursen» (?)
- Har inte haft så bra kolla på vad jag gjort, men det har nog mest berott på att jag själv inte lagt ner tillräckligt med tid» (Ganska dåligt)
- Den numeriska aspekten saknas nästan helt, vilket i och för sig inte är föreläsarens fel utan beror mer på kursupplägget, att det är svårt att hinna med. I övrigt har labbarna kännts väldigt sekundära, Lennart har i stort sett gett oss lösningarna till uppgifterna i labhandledningarna så man har inte riktigt lärt sig något på labbarna...» (Ganska dåligt)
- Övningarnas upplägg etc har fungerat bra. Däremot ifrågasätter jag nyttan av att lära sig proprietär programvara i mattekursen.» (Ganska bra)
- Matlabövningarna krävde att man läst i förväg för att förstå allt, men annars var kvalitén bra.» (Ganska bra)

11. Tror du att du hade haft nytta av en Matlab-introkurs i början av ettan? Kommentera gärna!

31 svarande

Nej, inte alls»1 3%
Ja, lite»16 51%
Ja, mycket»14 45%

Genomsnitt: 2.41

- Ej genomfört kursen» (?)
- Man hade ju säkerligen kunnat MatLab bättre, och dessutom kommit ihåg det. Just nu är MatLab något man bara förväntas kunna. Trots att föreläsarna gör sitt bästa så blir MatLab mer ett hinder än en tillgång.» (Ja, lite)
- Så som det känns hittils hade det varit mycket lärorikare än Datorintro. Hade inte behövt vara stort, men en kurs som fokuserar enbart på Matlab och där det inte blir en bisysselsättning som ska "göras undan" hade varit bra.» (Ja, lite)
- Man kommer in i Matlabb innan vilket minskar arbetet rejölt, men man glömmer mycket när tiden går.» (Ja, lite)
- Skönt att man kan lite, annars skulle det nog vara jättesvårt. » (Ja, lite)
- Det blir inte så mycket givande då man ska sätta sig med ren matlab, nu går de labbarna i takt med maten när vi läser nya saker i olika kurser , det är mest en intro. om hur matlab kan hjälpa. för den som vill så kan man läsa mera i matteboken eller så klart en matlab bok.» (Ja, lite)
- Ja, det är ju klart att det hade nytta med tanke på att jag aldrig hade jobbat med MATLAB innan.» (Ja, mycket)
- Man har fått känna på matlab lite, men har inte kommit in i det riktigt. Om det borde läggas mer krut på det beror på hur mycket vi kommer använda oss av matlab framöver...» (Ja, mycket)
- Det verkar som att man kommer hålla på mycket med Matlab, så det hade inte varit fel med mer fokus på det» (Ja, mycket)
- Någon typ av introduktion till Matlab är absolut att föredra, och då gärna mer än EN föreläsning! På något lustigt sätt så förutsätts det att man kan Matlab när man kommer till elektro...mycket lustigt. Min känsla är också att när man väl lär sig en del efter ett tag så lär man sig bara på ett ungefär hur man gör, kopiera lite gammal kod och trixa lite utan att egentligen veta vad man gör. Men det blir naturligtvis bättre allt eftersom och även förståelsen för Matlab ökar gradvis.» (Ja, mycket)
- Det hade vairt bättre med en saparat matlab kurs så det kunde ha blivit ltie övningstillfällen för den vanliga matten.» (Ja, mycket)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»17 54%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.64

- Ej genomfört kursen» (?)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 51%
Mycket bra»11 35%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.61

- Ej genomfört kursen» (?)
- Bara stämmde av och frågade oklarheter av en kompis, när det var kvällar och sånt.» (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»24 77%
Hög»5 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- Ej genomfört kursen» (?)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 67%
Hög»8 25%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.38

- Ej genomfört kursen» (?)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 32%
Gott»14 45%
Mycket gott»7 22%

Genomsnitt: 3.9

- Ej genomfört kursen» (?)
- Den numeriska biten hinns inte med, åtminstone inte som kursen var i år. Dessutom så gillar jag inte riktigt det här med "ungefärliga definitioner", men kursen har ändå gett en god förståelse för inledande linjär algebra och Falk har överlag gjort ett gott arbete!» (Gott)
- Falken är suverän, all hail falken.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta fungerade bra»
- boken Linear Algebra and its applications läraren Lennart Falk»
- Allt»
- Ej genomfört kursen»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Borde nog vara SI även i den här kursen. Just i den här kursen så är det inte svåra räkningar utan förståelsen av begreppen är nyckeln. Det hade troligen hjälpt mycket att vara en grupp och diskutera saker såsom "underrum", etc.»
- SI hade inte varit fel»
- upplägget för att förstå labbarna. vissa sidor från boken verkar kunna läggas till för ökad förståelse.»
- Inget»
- Kanske en annan kursbok.»
- Ej genomfört kursen»

19. Övriga kommentarer

- Trevlig kurs! Bra föreläsare och jag vill även ge en eloge till Magnus Goffeng som är en trevlig prick.»
- Ej genomfört kursen»


Kursutvärderingssystem från