ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnad och Klimat VT 11, ARK 205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-20 - 2011-06-03
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Kajsa Crona»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

1. Lärandemål 1

Kursens huvudmål är att utforska växelspel mellan byggnadsutformning, inomhusklimat och energihushållning vid gestaltning av en
markbostad. Hur väl tycker du att detta kursmål
uppnåtts?

19 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»14 73%

Genomsnitt: 4.63

- jag vet inte vad detta "växelspel" skulle ha varit riktigt ...» (Ganska dåligt)

2. lärandemål 2

Kursens huvudmål är att ge praktiskt användbar arkitektkunskap om bostadens funktioner och att träna arkitektonisk gestaltning av
bostäder med hänsyn till rumsgestaltning och rumssammanhang. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

19 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»6 31%
mycket bra»13 68%

Genomsnitt: 4.68

3. Lärandemål 3

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna beskriva bostadens funktioner utifrån människans mått och behov och
arkitektoniskt gestalta en bostad utifrån funktion, rumsgestaltning och rumssamband Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

19 svarande

vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska Bra»8 42%
Mycket bra»11 57%

Genomsnitt: 4.57

4. Lärandemål 4

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs genom samverkan med parallella kurser i byggfysik och materiallära skall kunna
förklara och använda begrepp inom inomhusmiljöns klimatklasser, tekniska systemlösningar samt byggnadens energihushållning (bl
a lågenergihus och passivhus). Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

19 svarande

vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»10 52%

Genomsnitt: 4.47

5. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

19 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
dåligt»1 5%
bra»5 26%
Mycket bra»13 68%

Genomsnitt: 4.63

- kajsa är, enligt mig, bästa läraren som vi haft hittills. » (Mycket bra)
- Första gången arkitektur och teknik verkligen vävs ihop på riktigt» (Mycket bra)
- Kajsa har ställt höga krav och manat på. Det har gett goda resultat.» (Mycket bra)

6. Hur väl tycker du att ditt gestaltningsarbete underlättats genom den stegvisa processen som presenterades genom dagskisserna: Rum, Rumsorganisation och Sektion?

19 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dålig»0 0%
dåligt»4 21%
Bra»11 57%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 4

- Övningarna kunde ha varit mer pedagogiska och mer omfattande.» (dåligt)
- sektionsövningen gav inte så mycket men de andra två var jättebra.» (Mycket bra)

7. Kursen innehöll en workshop om obstruktioner. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

18 svarande

vet ej»7 38%
Mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
Bra»8 44%
Mycket bra»3 16%

Genomsnitt: 3

- obstruktioner? den om fasader?» (vet ej)

8. Kursen innehåller ett antal föreläsningar. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

19 svarande

vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Bra»12 63%
Mycket bra»6 31%

Genomsnitt: 4.26

- Föreläsningen om layout var för allmän.» (Bra)
- Jättebra föreläsare!» (Mycket bra)
- Olas detaljföreläsning var väldigt bra.» (Mycket bra)

9. Kursen innehöll ett seminarium. Hur väl tycker du att seminariet bidragit till att infria kursmålet?

19 svarande

Vet ej»2 10%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 26%
Bra»8 42%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 3.63

- Seminariet kom att handla mer om arkitektens yrkesroll (bland annat) än om byggnad och klimat.» (Dåligt)

10. Kursen innehöll en arkitekturuppgift - Ett energieffektivt radhus i Stora Torp. Hur väl tycker du att den bidragit till att uppnå kursmålet?

19 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»3 15%
Mycket bra»16 84%

Genomsnitt: 4.84

11. I kursen gjordes en studieresa i och omkring Göteborg. Hur väl tycker du att den underbyggde kursmålen?

19 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Bra»3 15%
Mycket bra»15 78%

Genomsnitt: 4.73

- Bra med studieresa, men just den resan gav inte så mycket ...» (Dåligt)
- Jättebra resa» (Mycket bra)
- hur bra som helst!!!» (Mycket bra)

12. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper?

19 svarande

Vet ej»0 0%
Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- Jag hade inga förkunskaper om varken bostäder eller energisnålhet. Men egentligen var kursens mål inte för högt satta, men det blev en brant inlärningskurva som kunde ha skötts mycket bättre.» (Nej, målen är för högt ställda)

13. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

19 svarande

Vet ej»0 0%
För litet omfång i förhållande till poäng»1 5%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»14 73%
För stort omfång i förhållande till poäng»4 21%

Genomsnitt: 3.15

- Projekt är ju alltid mykcet mer tidsglupska än andra kurser och på så sätt är det ju vanligt att poängantalet inte stämmer över med tiden som läggs ner, men det är väl så det fungerar. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Jämför med ingenjörskurser överlag. Denna kurs lade man ungefär 250 timmar på jämfört med kanske 100 timmar på en ingenjörskurs med motsvarande poäng.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Tjaaaaaaaa, det är ju chalmers och där är det väl praxis att poängen ska kräva ofantligt mycket arbete för att få (jämfört med t.ex. GU)» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Vet ej»2 10%
Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 47%
Ganska stor»6 31%
Mýcket stor»2 10%

Genomsnitt: 3.31

- texterna vi läste och diskutera de första veckorna var jätteintressanta! byggnadsfysiken -sämsta kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Olas Bostadens mått har jag använt mycket.» (Ganska liten)
- bostadens mått har varit till stor hjälp!» (Ganska stor)

15. Hur väl har kursadministrationen fungerat med avseende på kursprogram, anvisningar, besked om ändringar etc?

19 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»11 57%
Maycket bra»6 31%

Genomsnitt: 4.15

- Lärarna kunde t.ex. ha mailat ut viktigt information. vilket knappt gjordes. Det hade underlättat.» (Mycket dåligt)
- Man loggar inte in på en sida som uppdateras sällan, borde skickas ut mejl när det kommit upp något nytt istället.» (Ganska bra)
- Kajsa har varit en klippa.» (Maycket bra)

16. I kursen har handledarna en central roll. Hur väl tycker du att de bidragit till att kursmålet uppfyllts?

19 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»10 52%

Genomsnitt: 4.52

- kajsa har varit inspirerande och stöttande, väldigt bra. fredrik helt ok men inte lika bra som kajsa» (Ganska bra)
- Jag hade velat ha mer handledning när det gäller konstruktionsdetaljer, t ex hur vägg möter grund osv.» (Ganska bra)
- Kajsa har varit engagerad och ger allt för att förstå och ifrågasätta och komma med idéer. Fredrik har jag upplevt som mindre engagerad.» (Mycket bra)

17. Hur väl anser du att samordning mellan ARK205, VBF018 och Fackspråk fungerat?

19 svarande

Vet ej»0 0%
Dåligt»2 10%
Bra»17 89%

Genomsnitt: 2.89

- ibland var det otydligt vad som skulle redovisas eller tas med inför olika fackspråksmoment och handledning inför slutinlämning av den tekniska rapporten.» (Dåligt)
- men lite för många textgenomgångar...» (Bra)
- Lite för lite tid från att man erhållit returen på konstruktionsuppgiften tills den skulle vara kompletterad och klar.» (Bra)
- Mellan VBF018 och ARK205 har det fungerat jätte bra. Fackspråks delen känns dock inte helt sammankopplat. Vissa delar som vi gjorde där var inte riktigt sammankopplade till de andra kurserna.» (Bra)
- Exemplariskt samarbete!» (Bra)
- De märktes tidigt att inblandade lärare har satt en bra planering tillsammans.» (Bra)
- OK, lite rörigt hur fackspråket skulle komma in i schemat. » (Bra)


Arbetsklimat

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»7 36%

Genomsnitt: 4.21

- Tråkigt bara att man kan ha olika ambitioner i gruppen, och olika mängd tid man faktiskt lägger på uppgiften och ibland kanske vissa lägger lite för mycket av tiden på andra saker utanför skolan. » (Ganska bra)

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Vet ej»1 5%
Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»9 47%

Genomsnitt: 4.21

20. Kritiktillfällena är centrala inslag i kursen. Hur väl tycker du att dessa bidragit till att kursmålet uppfyllts?

19 svarande

Vet ej»2 10%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»10 52%

Genomsnitt: 4.21

- Den första stora dummien vi gjorde kändes dock mest som slöseri på papper.» (Mycket bra)
- Bästa kritiktillfället någonsin!» (Mycket bra)
- Björn Gross är grym!» (Mycket bra)


Fackspråkligt inslag

21. Till vilken grad har din fackspråkliga och kommunikativa medvetenhet utvecklats under våren:

19 svarande

väldigt mycket»0 0%
mycket»3 15%
lite»11 57%
väldigt lite»5 26%
vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Min kapacitet har kanske inte utvecklats så mycket men jag blev sporrad att jobba med det under kursen vilket gjorde att jag lade märke till saker och resultatet förbättrades. Jag fick mycket ut av att jobba med text genom hela projektet.» (lite)

22. Vilka förändringar i ditt eget språkbruk och kommunikativ medvetenhet har du noterat?

-
- Ingen»
- En större medvetenhet kring vem som är mottagare och vem mina texter skrivs för. Också en ökad mevetenhet kring komposition i en vetenskaplig rapport och vad de ingående delarna ska innehålla.»
- tänka på vem texten riktar sig till»
- Det jag lärt mig är viktien av att bearbeta text till t ex planschen, dvs hur stor nytta man har av att skriva textutkast och omarbeta dessa på samma sätt som man skissar planer etc och omarbetar sina skisser.»
- Jag hade blivit väldigt ledsen om jag märkte att mitt eget språkbruk och kommunikation i allmänhet hade påverkats av hur man kommunicerar i fackspråk ... men jag kanske inte förstod frågan.»
- Inga.»

23. Till vilken grad tycker du, generellt sett, att dina kursares fackspråkliga och kommunikativa medvetenhet utvecklats under våren:

19 svarande

vet ej»8 42%
väldigt mycket»0 0%
mycket»1 5%
lite»7 36%
väldigt lite»3 15%

Genomsnitt: 2.84

- Har intresserat mig för det redan under tidigare projekt.» (lite)

24. Vilka förändringar (i fråga om fackspråklig och kommunikativ kompetens) tycker du att du ser hos de andra?

-
- Inga»
- Större medvetenhet om hur man BÖR skriva för att matcha mottagaren och syftet med texten.»
- mer genomarbetade texter, använda skrivande som ett redskap»
-
- Inga.»


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Gott»4 21%
Mycket gott»14 73%

Genomsnitt: 4.68

- Jag har upplevt att lärarna i kursen inte brytt sig om elevers synpunkter, vilket är synd ... kursen hade kunnat vara väldigt bra.» (Dåligt)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- konstruktionsuppgiften och dagskisser»
- Studieresorna, workshops och konstruktionsuppgift.»
- Den fina kopplingen mellan Byggnadsfysik och Byggnad och Klimat»
- Bra och ärlig kritiker. Dåligt när kritikerna är för mesiga och inte säger vad de verkligen tycker, men i vår har detta fungerat bra. »
- Kajsa.»
- Kursansvarig»
- den goda strukturen och upplägget. kajsa. »
- Samarbetet med Byggnadsfysiken och att skriva rapport på konstruktionsuppgiften.»
- arkitekturuppgiften, workshops»
- Kajsa Crona»
- Den goda planeringen och lärarorganisationen. »
- Cajsa»

27. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- - Varför skriva ut planscher om man skall redovisa digitalt i A4H? - Dagskissen där vi ritade sektioner/planer snabbt var för utdragen. - Längre tid mellan retur av konstruktionsuppgift och slutinlämning av den. - Se över hur mycket tid som skall läggas på föreläsningar om kommunikation / kombinera den med föreläsningen om layout.»
- Jag tyckte inte att språkdelen var givande, och hade hellre haft mer tid till projektet.»
- Tveksam till fackspråksdelen.»
- Tydligare mål med handledningen. Kanske att man tillsmammans med handledarna behåller helhetsperspektivet.»
- fler tillfällen närmare på schemat så att man känner att man kommer igång med projektet och samarbetet.»
- Skär ner på text-pratet till förmån för föreläsning och handledning om konstruktionsdetaljer.»
- ändra hur dagsskisserna utförs. »
- Språkdelen har varit väldigt otydlig i form av lärandemål. Det har varit goda intentioner men i praktiken ganska dåligt genomfört. Det har pratats om fackspråk istället för att faktiskt lära oss något om det. Ann-Marie måste våga ha en egen åsikt om vad som är bra fackspråk även om det inte är allmängiltigt, som det är nu blir ALLT väldigt relativt och ospecifikt.»
- Språktillfällena gav mig inte så mycket. Jag tror att eleverna kan klara av att göra en teknisk rapportering utan språkpassen. Kanske är individuell handledning bättre?»

28. Övriga kommentarer

- Kajsa var J*drans bra på att sätta fingret på saker. Något man ibland saknat hos handledare i tidigare kurser.»
- Mycket bra kurs! Tack»
- En underbar kurs, mycket tack vare Kajsas direkthet, engagemang och förmåga att vara konsekvent!»


Kursutvärderingssystem från