ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design och produktutveckling för uthållig utveckling V12, PPU030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-15 - 2012-03-25
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»7 70%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»2 20%

Genomsnitt: 3.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 20%
100%»8 80%

Genomsnitt: 4.8

- Det var ibland svårt att kombinera lektioner med exjobb.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»2 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 20%

Genomsnitt: 2.8

- Riktlinjerna och frågorna på hemtentorna var ibland väldigt svåra att tolka och man visste inte alltid vad frågan egentligen gick ut på.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 40%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- En chans att repetera och diskutera det som står i böckerna.» (Ganska stor)
- Bra med olika föreläsare» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 3.4

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»4 40%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 2.3

- Gamla kurs PM så datumen stämde inte och inlämningen för rapporten och andra uppgifter kom sällan upp i tid.» (Mycket dåligt)
- Flera gånger fick klassen information om ändringar väldigt sent. Vi läser vår mejl men vi har inte tid att göra det hur många gånger om dagen som helst. Ett tips kan vara att använda en smsgrupp som är kopplad till alla i klassen så vi kan få information direkt om ändringar sker. Bra var dock att dropbox användes i kursen.» (Mycket dåligt)
- Man visste inte när och hur filer skulle lämnas in förrän en kort tid innan deadline. Behöver bli tydligare till nästa år!» (Mycket dåligt)
- Utdelat material funkade väldigt bra. Men information om förändringar kommer många ggr väldigt sent, flyttande av tider görs lite här och där..» (Ganska dåligt)
- Dropbox var ett mycket bra redskap i denna kursen!» (Mycket bra)
- dropbox är ett bra system för att dela ut dokument» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 30%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»1 10%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»10 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 10%
Hög»2 20%
För hög»7 70%

Genomsnitt: 4.6

- 3 hemtentor, en rapport och en egen uppgift är alldeles för mycket. Med tanke på att kursen dessutom går parallellt med examensarbetet blev detta lidande vilket är väldigt tråkigt.» (För hög)
- Mycket intressant kurs men för många moment vilket har gjort att det känts som två kurser. Det hade varit bra om hemtentorna hade varit mindre omfattande och så kanske man kan ha en liten dugga som testar kunskapen om metoderna istället för ett projektarbete. Det egna mindre miljöprojektet var dock jättebra.» (För hög)
- För mycket med två projekt och tre hemtentor. Blev väldigt mycket att göra.» (För hög)
- För mycket att göra, man vill arbeta med exjobbet lika mycket som med kursen, men det blev helt enkelt för mycket.» (För hög)
- För många olika moment i kursen, hade räckt med en hemtenta eller dugga och rapport+redovisning.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»2 20%
Hög»3 30%
För hög»4 40%

Genomsnitt: 4

- Pågrund av kursen i hållbar.» (Hög)
- Med allt i denna kursen samt exjobbet blev det väldigt mycket och stressigt.» (För hög)
- Lite jobbigt med en så tidskrävande kurs när man samtidigt är i uppstarten av exjobbet. Många inlämningsuppgifter blev lidande av tidsbristen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 70%
Gott»2 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen i sig är bra och intressant men det var för hög arbetsbelastning. Intresset faller dessutom då det blir för mycket att göra.» (Godkänt)
- Man har fått upp ögonen lite för miljötänk vilket är bra.» (Godkänt)
- Kursen är väldigt intressant och föreläsningarna har varit lärorika. Men som nämnt ovan finns det förbättringar som kan göras. Det hade även varit jättebra om kursansvarig hade små korta "frågestunder" under kursens gång (speciellt i slutet). Jag har också förstått att inget mittmöte har hållits vilket är jättedåligt» (Godkänt)
- Verkar vara en av de bättre miljökurserna som hålls på Chalmers.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Plan B.»
- Dropbox, gästföreläsare, hemtentor (fast mindre)och eget mindre miljöprojekt»
- Plan B 4.0, Hemtentor MEN MEN vissa bland dessa frågor som är i dagsläget är så oklara att ingen ärligt borde svara på dem. Känns som ingen tid har lagts ner på att skriva dem. Vissa är bra däremot! Bra att blanda med direkta frågor och vissa frågor som är mer baserad på egna åsikter. Förändringsuppgiften ger bra insikt hur svårt det är att förändra beteende!Ha kvar!»
- Dropbox»
- dropbox»
- Hemtentor, samt relevanta gästföreläsare»
- Det egna förändringsprojektet var en kul idé och man lärde sig mycket på det.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursens upplägg, det är för mycket med 3 hemtentor, en rapport och en egen uppgift! »
- Frågorna på hemtentorna. Vissa formuleringar är helt obegripliga. Mer framförhållning kring ändringar i schema mm. Gästföreläsningen kring "attityder och beteendeaspekter". Den var ett sömnpiller och det som faktiskt kunde vara intressant, förslag på hur man faktiskt kan förändra ett beteende, togs inte upp över huvudtaget.»
- Tydligare tentafrågor. Bättre framförhållning.»
- Mittmöte är jätteviktigt, frågorna på hemtentorna kan vara formulerade på ett tydligare sätt»
- Trycket som är under kursen gör att allt bara stressas igenom. Detta är en kurs som skall ta up ½, av den tid som är under perioden. Det kändes som den tog up emot 3/4 av tiden och det är inte ok. Kursliteraturen är väldigt intressant och en önskan vore att man hann läsa igenom den från "cover to cover" inte bara det väsentliga för att svara på frågor. En prioritering måste göras, 15 sidor hemtenta, 20 sidor rapport och flertal analyser samt en förändingsuppgift är för mycket för att något skall sjunka in ordentligt.»
- Arbetsbelastningen bör minskas»
- mindre att göra...»
- Mindre fokus på olika utvärderingsmetoder, och metoderna borde knytas samman bättre för att ge en helhetsbild av vad man håller på med.»
- Allt borde vara samlat på ett ställe, inte utspritt på Studentportalen, Dropbox, Doodle, etc. Programvaran/hemsidan Productecology är långt ifrån färdig att använda. Det finns flera alternativ som fyller funktionen på ett mycket bättre sätt. Möjligheten att välja rätt material och process i Prod.eco. är vedervärdig.»
- Kurslitteraturen var i stort sett bra, förutom att det blev lite svamligt ibland och lite väl många, och för konkreta, exempel som man inte ens orkade läsa (särskilt i plan B). Kanske finns några bättre böcker på ämnet.»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt intressant kurs annars! »
- Det finns nog ett stort gap mellan studenter och föreläsare när det kommer till engagemang. Problemet är inte intresse, utan snarare ambitionerna. Det är alldeles för många moment i kursen. Antingen hemtenta eller projekt, det blir kaka på kaka om vi ska göra bägge och.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från