ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik V12 lp3, LMU234

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-15 - 2012-03-25
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Daniela Saoska»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»5 12%
Cirka 20 timmar»7 17%
Cirka 25 timmar»14 34%
Cirka 30 timmar»10 24%
Minst 35 timmar»5 12%

Genomsnitt: 3.07

- Blev väldigt mycket mot slutet då kursen innefattade alldeles för många och stora områden.» (Cirka 30 timmar)
- SINNESSJUKT FÖR MYCKET FÖR EPI!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»3 7%
75%»3 7%
100%»34 82%

Genomsnitt: 4.7

- 150%!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 17%
Målen är svåra att förstå»13 33%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 48%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Jättesvårt att veta vad vi förväntades kunna då vi fick kursmålen sista veckan!» (?)
- Det finns allmänna mål i som beskriver kursen i stort. Plastavsnittet hade mycket precisa och bra mål som var lätta att förstå. Antal utgick även väldigt bra från dessa mål och minskade dessa till antal då vi studenter påpekade att kursen var alldeles för omfattande. De andra avsnitten i kursen saknade helt detta!! Sista föreläsningen några dagar innan tenta gick Per Öhl igenom kurssammanfattningen i vilken man kunde urskilja mål för alla delar dock inte kompletta och inte heller representativa för kursens innehåll. » (Jag har inte sett/läst målen)
- I vissa delar av kursen fick vi lärmål att plugga efter men inte i alla. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Fanns endast mål inom plastområdet vilket var mycket bra. Katastrof att det inte fanns några tydliga mål inom de andra områdena» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det fanns inga kursmål om man inte innefattar de vi fick veckan innan tentan, vika i så fall kom för sent.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Varierar för mycket från första föreläsningen till sista. I olika sammanfattningar står olika kursmål. » (Målen är svåra att förstå)
- Detta kräver en kommentar, då det varierar kraftigt mellan de 7 olika föreläsare vi haft under kursen (stort problem, men det återkommer jag till). Framförallt Antal har skött sig bra, även i viss mån Per, men övriga föreläsare har inte visat några mål. Detta har bidragit till en vimsigare kurs där mycket har varit oklart.» (Målen är svåra att förstå)
- Vissa föreläsare har varit ok medans andra rent bedrövliga(per öhl) Sedan var de enstaka föreläsningarna(Rapid prototyping, pulvermatallurgi, CAM) svåra att avgöra vad man skulle få ut av dem. » (Målen är svåra att förstå)
- Det fanns blandade mål och man blev till slut helt förvirrad för att man trodde man hade gått igenom alla målen som vi till en början fått men sista sammanfattningsföreläsningen så fick vi ytterligare mål som inte stämde överens med de första. Dåligt att lägga dom på sista föreläsningen.» (Målen är svåra att förstå)
- Röriga! borde vara på ett sammanställt dokument över hela kursen samt inte ändras under kursens gång... Det är väl inte flera kurser i en kurs?» (Målen är svåra att förstå)
- Fanns ju inga riktigt mål bara läs angivelser på vissa av områdena. » (Målen är svåra att förstå)
- Tydliga lärandemål behövs tidigare i kursen!» (Målen är svåra att förstå)
- Målen måste varit för otydliga för att föreläsarna kunde tolka in att vi skulle lära oss extremt mycket, mer än vad som var rimligt. BEGRÄNSNINGAR hade behövts i målen. Dessutom förändrades målen lite hit och dit under kursens gång och det var svårt att få reda på vad som egentligen gällde.» (Målen är svåra att förstå)
- Kursmålen dök upp väldigt sent under kursen!!!» (Målen är svåra att förstå)
- Målen kunde ha kommit tidigare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen i de olika avsnitten är presenterade på så många olika sätt därför att mängden föreläsare är så stor, därför är det svårt att få en bra helhetsbild.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vi blev visade målen först i slutet av perioden, Föreläsaren visar ovilja att hjälpa studenterna förstå vad dom ska kunna! Kursmålen är fullständigt felriktade i förhållande till vad man förväntas kunna vid tentamen!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen borde ha varit satta och klara redan vid kursstart, och utgöra en grund för oss studenter att förhålla oss till under kursens gång. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen och tentan hörde inte ihop» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lärandemål relaterade till plastområdet var bra!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen borde delas ut i början, inte veckan innan tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tror endast en av föreläsarna gav ut och poängterade kursmålen för sin del. Sammanfattningen gav visserligen en del av varje, men målen kunde ha varit tydligare och lagts ut tidigare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursmålen kom ut en vecka innan tentan så gärna tidigare i kursen » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 26%
Nej, målen är för högt ställda»28 73%

Genomsnitt: 2.73

- Då målen saknas går det ej att göra bedömningen. » (?)
- Målen var mycket rimliga (målen blev orimliga så fort tentamensfrågorna verkade vara baserade på helt andra mål). Däremot borde varje föreläsare vara tydligare med vilka mål det är som har uppnåtts under föreläsningen, vilka som är kvar etc. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursmål talar om översikt och grundläggande kunskaper. Dock har inte föreläsarna inom de olika tillverkningsteknikerna alltid hållit det på den nivån utan förväntat sig alltför djupgående kunskaper som man förvärvar efter erfarenhet och praktiskt arbete inom ett område...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är okej men problemet är att alla föreläsare och kursansvarig på tentan frågade efter detaljer och en massa saker som inte var med på t.ex. hans egen kurssamanfattning. Detta bli problematiskt då kursens stof är oerhört omfattande och enligt Öhl:s egen utsago egentligen för en 9p kurs. » (Ja, målen verkar rimliga)
- "Allt är tentastoff", vilket är ett fullständigt efterblivet förhållningssätt till inlärande. Har kursansvarig fullständigt missat de senaste decennierna av pedagogisk utveckling? FOKUSERA PÅ VIKTIGA SAKER OCH HA ETT TYDLIGT MÅL MED KURSEN!! » (Nej, målen är för högt ställda)
- För detaljerat på för många områden. Har man så bred kurs bör inte deet "finstilta" var det viktiga utan det övergripande.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen måste utformas med hänsyn till att EPI inte har läst materialteknik och hållfasthetslära, nu kändes det som om detta var en förutsättning för att ens klara kursen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Problemet med kursen är att vi har haft 7 olika föreläsare, som alla bedömer sitt område som absolut viktigast! Föreläsarna har varit mycket kunniga inom respektive område men vissa (som till exempel Kinnander) har helt saknat pedagogisk förmåga. Det absolut rimligaste hade varit att hitta 1-3 föreläsare som behärskar områdena i kursen tillräckligt bra för att på ett komplett sätt gå igenom kursen. Examinatorn måste också ta ett mycket större ansvar, det vanligaste svaret från Per har varit: "Det kan jag inte svara på, det får ni ta med den föreläsaren" eller "Det kan jag inte ta ställning till". Examinatorn i en kurs måste kunna ta ställning till frågor och beslut och inte skjuta ansvaret ifrån sig.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Eftersom det ingår så många olika delar i kursen så är det orimligt att ställa krav på att man ska kunna tillverkningsteknikerna på detaljnivå vilket det förutsätts att man kan. » (Nej, målen är för högt ställda)
- För spretigt, borde fokuserat mer på några ämnen eller mindre ingående på alla.» (Nej, målen är för högt ställda)
- hela kursen är för omfattande i fråga vad som sedan kommer på tentan. Man förväntas ha detaljerad kunskap i för många områden som frågas kring, och därför blir det svårt att fokusera. Kursen borde delas upp i två kurser, alternativt bli mindre omfattande på detaljnivå.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var väldigt många olika områden och därför fanns det ingen tid att hinna fördjupa sig i områdena. På tentan var det många fördjupande uppgifter som därmed var väldigt svåra.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Svårighetsgraden på målen är ej för höga. Dock är kursen för bred och spretig vilket medför att det blir för många mål» (Nej, målen är för högt ställda)
- Ekonomi och produktionsteknik saknar förkunskaper inom framför allt hållfastighet, vilket även Per Öhl påpekade.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Mkt omfattande kurs och då det kändes som att varje avsnitt iprincip var lika viktiga kändes målen lite för högt ställda» (Nej, målen är för högt ställda)
- Svårt att veta då de inte fanns några mål.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Detta var knappast en 7.5 poängs kurs. Snarare 10 poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker att de flesta föreläsare förutsatte att vi kunde mer innan än vad vi gjorde. Det bli även svårt när man har så många föreläsare och det känns som de inte kommunicerar med varandra. Alla gick djupt in på sitt område och det var därmed svårt att prioritera då man inte hinner lära sig så mycket på kort tid hur mycket man än försöker.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Fick känslan redan från start att det förväntades att vi hade förkunskaper. Alla har inte praktisk erfarenhet och det mesta är helt nytt. Grundligare föreläsningar hade inte skadat!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Många av oss som läste kursen hade inte läst hållfastighetslära eller något liknande innan och därför blev det alldeles för svårt. Jag tycker det är konstigt att två klasser med olika förkunskaper förväntas lära sig samma saker lika snabbt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Orimliga» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»7 17%
I viss utsträckning»21 52%
Ja, i hög grad»8 20%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.22

- Tentamen är fullständigt missriktad. Vad är syftet att memorera vissa grafer i en bok? skall inte lärandet stå i fokus och inte kunskaper som man skiter ur sig vid en tenta för att sen glömma bort?» (Nej, inte alls)
- Tentan var som vi också fruktat en sammansättning av uppgifter som på detaljnivå gick in på varje avsnitt. Då de inte fanns någon struktur eller bra litteratur till kursen gick det inte heller att veta vad man skulle kunna till tentan. Ser man på gamla tentor kunde vi tydligt se hur fantasifulla lärarna har varit från år till år. Varje gammal tenta vi såg innehöll ett antal uppgifter som var omöjliga att svara på då de inte fanns exempeluppgifter eller att de helt enkelt inte hade gåtts igenom. Tentan var alltså fruktansvärt specifik på en kurs som skall vara bred och generell.» (Nej, inte alls)
- Det är en väldigt bred kurs men frågorna ställs på detalj nivå som är svårt att hitta information om. Samt att vissa frågor var otydliga.» (Nej, inte alls)
- Jag har fått uppfattningen om att EPI ska vara en utbildning som ger grundläggande kunskaper om teknik mm. Därför tycker inte jag det är relevant att vi ska kunna tillverkningstekniken så oerhört detaljerat. » (Nej, inte alls)
- Frågorna var jättesvåra att förstå och jag tycker inte att det stämde som de sa att de skulle trycka extra på dessa delar på föreläsningarna. Det de gått igenom på föreläsningarna stämde inte med tentan och vissa delar som de sagt att vi inte behövde lägga fokus på kom på tentan. Jag tycker att tentan var riktigt dåligt gjord.» (Nej, inte alls)
- Frågorna var för precisa. För detaljerade. Svårt att visa sin breda kunskap.» (I viss utsträckning)
- Tentamen frågade på så specifika frågor att jag kände att jag inte fick chansen att visa det jag lärt mig.» (I viss utsträckning)
- Per Öhls tentauppgift speglade inte det han gått igenom bra» (I viss utsträckning)
- En fråga görs svår genom att ge kluriga problem eller kunskapstest. INTE genom att skriva frågan svårförstådd och på dålig svenska med syftningsfel. KORREKTURLÄSNING!!!!» (I viss utsträckning)
- För specifika frågor. » (I viss utsträckning)
- Jag anser inte att examinationen överensstämde med vad kursmålen sa att vi skulle kunna. Jag förstår att vissa tentamensfrågor ska ligga på en svårare nivå, ex. för betyg 5, men merparten av tentamen borde ha motsvarat kursmålen. Med andra ord: tentamensfrågorna var för svåra i jämförelse med vad som hade gåtts igenom och övats på tidigare i kursen. Om inte de personer som skriver tentamensfrågorna är tillräckligt kompetenta för att kunna formulera tydliga meningar på korrekt svenska, vilket var fallet, tycker jag att det vore gött om samtliga kunde närvara vid tentamenstillfället för att svara på frågor, som uppstår till följd av att frågorna är formulerade otydligt och förvirrande. » (I viss utsträckning)
- Detaljerade och ingående specifika frågor är ju kanske inte det bästa när man har så många olika lärare, det blir svårt att greppa och minnas alla smådetaljer, viktigare borde vara att få en helheltssyn samt förståelse för hur de olika metoderna lämpar sig. I delen plastisk bearbetning kom en fråga som såvitt jag vet inte funnits något liknande räkneexempel på, och var dessutom rörigt förmulerad. Att man inte kan fråga alla de lärare som vi haft under kursens gång om deras frågor, då examinator inte har kompetens att svara på alla frågor kring tentan, är bristfälligt och oansvarigt. Det borde vara en person som har koll på alla frågor som kommer på tentan som närvarar vid tentamenstillfället. Hela delen plastisk bearbetning är under all kritik, då tentafrågorna är otroligt svåra och specifika. Delen skärande bearbetning är logisk och bra upplagd, bättre och mer ackurata frågor. Likaså delen om plaster. Övriga delar blir röriga med många lärare och litet utbud av litteratur. » (I viss utsträckning)
- Vissa frågor var alltför otydliga och orimliga i förhållande till det som gåtts igenom på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Tentan var krånglig och testade snarare läsförståelse av frågor än vad kursen innehöll. Svårt när alla föreläsare ska ställa en specifik fråga på just deras område. » (I viss utsträckning)
- Under hela kursens gång har vi informerats om att det som gås igenom på föreläsningarna är det allra mest centrala i kursen och att det som föreläsarna trycker på är viktigast. Att sedan förhöra härledningar som "utgått" och detaljer på saker som nästan inte hunnits med att gås igenom känns inte som en rättvis examination. » (I viss utsträckning)
- Vissa frågor dåligt formulerade, skärpning! Jag som skriver tentan vill hällde fundera på själva frågan än vad som menas!» (I viss utsträckning)
- Orelevanta frågor? Alldeles för ingående för den undervsining vi fått » (I viss utsträckning)
- Kunde ha frågat på mer. » (Ja, i hög grad)
- Tentan » (Ja, i hög grad)
- Tentan var extremt omfattande. Vi blev snarare testade på mer än vad vi kunde förväntas kunna än tvärtom!» (Ja, i hög grad)
- Eftersom jag inte har sett målen för alla delar så kan jag inte svara på denna fråga men min åsikt är att tentafrågorna är allt för specifika och dessutom inte är representativa för det som har prioriterats på föreläsningarna. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»20 48%
Ganska stor»14 34%
Mycket stor»4 9%

Genomsnitt: 2.46

- Eftersom kursansvarig har varit ovillig att besvara frågor samt gå igenom saker som kan komma på tentan har det föga hjälpt att lyssna på dennes råd om en "bred förståelse"» (Ganska liten)
- Varierat kraftigt med vilken föreläsare vi haft.» (Ganska liten)
- I vissa delar var undervisningen inte till någon som helst hälp» (Ganska liten)
- Svårt att svara på frågan då inlärning och resultat på kursen inte har varit samma sak. Vi hade ett stort antal experter på massa områden vi kunde t.ex på samma eftermiddag ha två timmar pulvermetalurgi och två timmar skärande bearbetning för att nästa lektion ha plast. En del lärare visade oss powerpoints med nån härledning en hel timme i stället för att skriva på tavlan( då detta enligt lärare inte va hans grej) Sedan då allt gåtts igenom visade det sig att vi inte skulle kunna det. Vi hade alldeles för lite övningstillfällen och ett av sammanlagt två tillfällen vi hade fick vi inte då läraren skynda sig att hinna färdigt med allt han skulle lära ut. Detta sammanfattar kursen väldigt bra då vi hade ett stort antal olika experter som alla älskade sina ämnen så skulle alla trycka in så mycket specifika detaljer på sina genomgångar. Detta var ju inte svårt för oss studenter att se redan när vi fick kurspm med : Antal Boldizar Kenneth Hamberg Gustav Holmqvist Anders Kinnander Lars Nyborg telefon: Hans-Börje Oskarson telefon: Per Öhl telefon: Externa föreläsare: Mattias Svensson Arcam Laborationshandledare: Richard Hedman Så inser man ju snabbt att detta är på tok för många. En eller till och med 3 lärare skulle snabbt ha insätt att kursens innehåll är för stort, men då man istället har massor av lärare så ser ingen hur mycket vi studenter måste lära in. Antal genomförde sin undervisning bra, labben var bra, och övningsledaren var också bra» (Ganska liten)
- Vissa föreläsare var bättre en andra men på det stora hela blir undervisningen väldigt ostrukturerad när man har så många föreläsare. » (Ganska liten)
- Ojämn kvalitet på föreläsarna. Föreläsningarna om plast var bra. » (Ganska liten)
- Avsnittet om plaster och polymera material med Antal Boldizar var den del av undervisningen som gav mest. Även räkneövningen med Gustav var bra och lärorik samt laborationen i svarvning. I övrigt har många av föreläsarna inte lyckats engagera och förmedla kunskapen på ett pedagogiskt sätt. Jag betvivlar inte att de är duktiga på sitt ämnesområde men det är svårt att hålla uppe intresset under fyra timmars visning av emellanåt röriga och otydliga OH-bilder.» (Ganska liten)
- Återigen var plastföreläsningarna av stort värde för min inlärning» (Ganska liten)
- Undervisningen om plaster vad bra.» (Ganska liten)
- Blir ju stressad bara man ser allt utdelat material. » (Ganska liten)
- Den gav inte tillräckliga kunskaper för att klara tentan.» (Ganska liten)
- Då det som frågades på tentan inte stämde överens med det de gått igenom på föreläsningarna tycker jag inte det. Annars anser jag att jag lärt mig mycket i kursen.» (Ganska liten)
- Svårt att hänga med pågrund av nivån, tänk på att långt ifrån alla har erfarenhet!» (Ganska liten)
- Tyvärr har det varit många mindre bra föreläsningar, mycket på grund att att det var för svårt och man inte hängde med. Dessutom vågade man knappt ställa frågor för att man kunde bli dumförklarad när man frågade (gäller inte alla föreläsare, t.ex. Antal). » (Ganska liten)
- Antal är en mycket bra lärare, har stor kompetens och är bra på att lära ut. Ett stort plus för delen om plaster därför! Per rör ihop saker, det finns ingen bra struktur och det blir därför svårare än det är att lära sig. Uppgifterna är verkligen typade, inte lätta och förstå. Anders hade rent genomgående struktur som även följdes på tentan vilket var bra. Hans-Börje var strukturerad och hade bra svar på frågor. I pulvermetallurgin var det också bra, man fick grepp om vad han menade. killen från Arkham var duktig, men det blir lite väl inriktat på deras företag och inte själva metoderna som sedan frågades om på tentan. » (Ganska stor)
- Jag måste säga att Antals undervisning slog allt annat i kursen med hästlängder. Han var verkligen noga med att ha en dialog med oss studenter om hur vi upplevde målen, om han var tillräckligt tydlig och om det var något han behövde förklara ytterligare. Att han lyssnade när vi påpekade att målen var för många och invecklade, och därför strök en del mål var otroligt bra. Han ansåg, i likhet med mig, att det är bättre att bilda djupare förståelse för exempelvis tre viktiga områden, än att bara nudda vid femton olika områden lite grann på ytan. Jätteskönt med en föreläsare som verkar för elevernas bästa, istället för något annat. Jag lärde mig tveklöst mest inom Antals undervisningsområden, tack vare hans skickliga föreläsningsteknik, engagemang och erfarenhet. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»6 14%
Ganska liten»15 36%
Ganska stor»17 41%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.41

- Böckerna är i det närmsta oöppnade och används endast sporadiskt som referenslitteratur. Istället har sammanfattningar fått användas i samband med internet. Omfattningen i böckerna är alldeles för stor och mycket av texten är helt enkelt irrelevant!» (Mycket liten)
- Boken var bedräglig, vilket också lärarna sa undra varför dom ändå hade den. När ja fråga honom bad han mig tipsa om en bättre. Kanske borde följa hans råd och skriva en till nästa års studenter. Plastboken var bra dock !» (Mycket liten)
- Tillverkningsboken var inte bra!» (Ganska liten)
- Modern Produktionsteknik tycker jag inte var bra då den innehöll många konstiga formuleringar och svåra förklaringar. Plastboken var bättre men användes ganska lite. Bäst var PP-bilderna. » (Ganska liten)
- Jag tycker att "plastboken" är väldigt bra, men tillverkningsteknikboken var väldigt högtravande i sitt språk och det var oftast så att jag blev mer förvirrad av att läsa i boken än vad jag var innan. För mycket formler som inte ingår i kursen och så vidare. » (Ganska liten)
- I plastisk bearbetning så följer ändå inte frågorna boken. Det är väldigt mycket som inte ens tars upp i boken men som sedan kommer på tentan, dock var boken om plaster bra och följde undervisningen. » (Ganska liten)
- Boken Modern Produktionsteknik är inte engagerande utan överdrivet svårläst. Plastboken fungerar bättre som ett komplent och hjälpmedel ihop med föreläsningsanteckningar.» (Ganska liten)
- Dåligt kursmaterial, men framför allt FÖR MYCKET! Gjutningskompendiet är under alla kritik.» (Ganska liten)
- Saknade kurslitteratur på vissa delar och modern produktionsteknikboken är relativt svår. Känns återigen som att det förväntas förkunskaper!» (Ganska liten)
- Boken om plaster var bra. Boken om tillverkningstekniker var mindre bra och svårläst.» (Ganska liten)
- Eftersom tentan bara tagit slumpmässiga stycken ur böcker och kursmaterial och bett en citera olika stycken så antar jag att det varit centrala delar. Sen har jag inte lärt mig ett skräp i förlängningen av denna kursen, pga kursupplägget.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»16 39%
Ganska bra»20 48%
Mycket bra»3 7%

Genomsnitt: 2.58

- Att försöka vara tillmötesgående vid påpekande av elerverna att utdelat material är en enda röra kanske skulle vara en början. » (Mycket dåligt)
- Studentportalen har som vanligt varit katastrof till att börja med. När det gäller kurshemsidan har det fungerat hyfsat bra men den kan bli mycket bättre. Ett förslag är att dela in alla filer som läggs upp i område för område, till exempel en gjutningsmapp och en laborationsmapp etc. Detta skulle göra det lättare att hitta allt material som hör till respektive avsnitt, jämfört med systemet nu där filerna läggs upp med onödigt krångliga namn med datum, föreläsningsnummer etc. Bra försök men det funkade inte riktigt utan var mest krångligt. Ett annat stort problem för mig var upplägget med räkningsuppgifter. Dels fick vi öva på räkneuppgifter alldeles för lite för att ha möjligheten till att förbereda oss för tentamensfrågorna. Men det jag främst ogillar är att facit och lösningar till uppgifterna inte lades upp direkt, i syfte att hindra oss elever från att "fuska" när vi räknade. Detta anser jag vara ett skämt om jag ska vara ärlig, det känns som att man sitter i skolbänken på mellanstadiet igen. Ska inte vi, vuxna människor och teknologer, själva få bestämma hur vi studerar? Det finns säkert någon som är lat nog att slarva sig igenom räkneuppgifter, men det är ju upp till den personen och straffet kommer ju på tentan. Personligen lär jag mig på så sätt att jag studerar hur man gör, sedan räknar talet själv för att sedan kontrollera att jag har gjort rätt. Jag kan inte ta till mig kunskapen förrän jag har fått bekräftat att den är korrekt, vilket innebär att min inlärningsprocess saboteras av programansvarig när denne väljer att hålla på lösningarna tills han anser att man kan få "börja fuska". Är det inte vi elever som borde veta vilket inlärningssätt som passar oss bäst? Jag är ju ett levande bevis på att mitt sätt att lära fungerar - jag har haft toppbetyg i hela mitt liv. » (Mycket dåligt)
- Alldeles för mycket spritt material, OH-bilder, läsanvisningar, internetadresser m.m» (Ganska dåligt)
- Länkar fungerade inte och materialet var dåligt strukturerat.» (Ganska dåligt)
- Per var långsamma med att lägga ut tenta med lösningar då detta var vår enda chans då vi knappt hade något annat material att läsa in. Så vi använde gamla kurshemsidor istället. Ingen risk att materialet ändras då lärarna visar sig fullständigt emot förändring av kursen» (Ganska dåligt)
- Osammanhängande kurs överlag med många olika delar som var svåra att hålla isär. Ingen logisk ordning av genomgången av de olika delarna. » (Ganska dåligt)
- Förstår inte varför vi fick ut alla OH direkt och att svaren till gamla tentor osv borde lagts ut direkt, ist som per öhl gjorde att han la ut tentorna först och en vecka senare svaren. Det är upp till var och en hur man arbetar och lär sig saker. » (Ganska dåligt)
- Rörigt beskriver nog hela kursen. Någon har en nivå, nästa har en annan. Hur ska man veta vad alla lärare kräver samt förstå hur de tänker? för att det måste man ju om man ska veta vad man ska plugga på samt förstå kursmålen. det finns ingen riktig struktur, och frågor kommer på tentan som känns som de saknar djupare relevans. saker som vi ändå inte kommer komma ihåg dagen efter eller månaden efter. Det viktiga i denna kurs är ju sambanden och helheten, att förstå och kunna tillämpa metoderna. Inte räkna på specialfall eller göra konstiga samband mellan stukningar som vi inte ens förstår. Tanken är väl inte att sätta dit oss, eller?» (Ganska dåligt)
- Det var många olika föreläsare och det blev därför väldigt rörigt när alla la upp sina dokument på samma ställe. Det hade varit enklare att överblicka och hitta det utdelade materialet om varje föreläsare hade en egen mapp istället för att dela på en.» (Ganska dåligt)
- Bra att allt läggs upp, men lite bättre struktur på hemsidan är att föredra och för mycket material vilket gjorde att ens printer quota rök tidigt i läsperioden.» (Ganska dåligt)
- Många filer, rörigt. Hade kanske varit bra med en mapp för varje område» (Ganska dåligt)
- Förvirrande kurshemsida med alla möjliga föreläsningar upplagda i oordning. Mer struktur och överblick hade behövts. Ibland fick man leta efter läshänvisningar i nåt random dokument med övningsuppgifter och liknande.» (Ganska dåligt)
- Kursmål har lyst med sin frånvaro, i övrigt har kurshemsidan fungerat väl.» (Ganska bra)
- Extremt mycket utdelat material, printerquotan för terminen försvann direkt.» (Ganska bra)
- För mycket papper. Blir dyrt och otympligt att skriva ut allting och rörigt att navigera mellan ala olika ämnen på kurshemsidan. Och dyrt med printer quota.» (Ganska bra)
- Det utdelade materialet kändes rörigt upplagt på kurshemsidan, kunde varit bättre struktur» (Ganska bra)
- Vissa hemsidor gick inte att komma åt vilket gjorde det svårt att plugga på dessa områden.» (Ganska bra)
- Bra struktur på kurshemsidan. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»12 29%
Ganska dåliga»15 36%
Ganska bra»10 24%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»4 9%

Genomsnitt: 2.24

- Några övningstillfällen hade varit bra.» (Mycket dåliga)
- En ovilja och ogynnsamhet att hjälpa har präglat kursen.» (Mycket dåliga)
- Som tidigare nämt är det ett STORT problem att vi haft 7 olika föreläsare. Möjligheten till att ställa frågor har varit nästintill nonexstistenta. Examinators, Per Öhl, ansvarstagande i kursen har varit under all kritik och han har kontinuerligt under kursen skjutit ifrån sig frågor med svar som: "Det får ni ta med någon annan" eller "Det kan jag inte ta ställning till".» (Mycket dåliga)
- Examinatorn var väldigt ovillig att svara på frågor» (Mycket dåliga)
- Endel lärare gick att få tag på i skolan med läraren i skärande och maskinbyggnad var omöjliga att få tag på. » (Mycket dåliga)
- En lärare skall (enligt mid och många andra) svara på frågor, förklara och gå igenom exempel och härledningar om eleverna ber om det! Inte bara säga, det har jag sagt. Gäller Per Öhl.» (Mycket dåliga)
- Hade man en föreläsare kunde inte han relatera till dom andra, vilket vi verkligen erfarande under såväl tentamen som i föreläsningar. Det är inte meningen att en kurs ska va såhär krånglig! Ett ämne = konkreta samband mellan metoder, delar och övrigt stoff. vad är det annars för mening och kalla det tillverkningsteknik och ha det under ett namn om de ingående lärarna inte samarbetar och kan så att säga "knyta ihop säcken"? Omstruktureringen förra året kan då verkligen inte skett i nån vidare större utsträckning, det finns fortfarande massa brister. » (Mycket dåliga)
- Eftersom vi hade så många olika föreläsare var de svåra att få tag på då man bara hade dem någon enstaka föreläsning. Dessutom kunde examinatorn endast svara på sin del vilket var dåligt då han skulle hålla i kurssammanfattningen.» (Mycket dåliga)
- En kurs med så här mycket räkning och så detaljerade tentafrågor kräver övningstillfällen vilket nästintill inte existerade» (Mycket dåliga)
- För många föreläsare, och som var för inriktade på endast sitt.» (Ganska dåliga)
- Jättekrångligt med så många olika lärare! Fin tanke med att ta in specialister för varje ämne, men detta är inte ett bra sätt för eleverna. » (Ganska dåliga)
- Per var oftast där och kunde svara på frågor, men tycker han hade en ovilja att hjälpa till. De andra föreläsarna var svåra att få tag på. » (Ganska dåliga)
- Med tanke på hur lite räkneövningar vi hade och hur få uppgifter vi fick att öva på, upptogs en alldeles för stor del av tentamen av beräkningsuppgifter. Jag förstår faktiskt inte hur "den som är ansvarig" tänker här - det går liksom inte ihop. Vi kanske har haft tre tillfällen för räkneövningar jämfört med väldigt många fler teoriföreläsningar. Borde inte den fördelningen också spegla sig i tentamen? Laborationen var väldigt bra för mitt inlärande, men borde antingen vara mindre omfattande eller bli tilldelad mer tid. Mycket av den kunskap som förmedlades under labben gick till spillo då det inte fanns tid till att anteckna och ställa följdfrågor. Ytterligare ett alternativ är att labben behålls som den är och ett extra teoripass läggs in där labben gås igenom så att alla kan få tid att kontrollera sina beräkningar, förstå, anteckna och ställa frågor. » (Ganska dåliga)
- I och med att det var 9 olika lärare och man inte riktigt hade koll på när man skulle ha läraren igen så kunde det vara svårt att ställa eventuella frågor till respektive lärare.» (Ganska dåliga)
- För många föreläsare och korta perioder inom varje ämnesområde. När frågorna började dyka upp var lärarna inte längre aktuella. Olika frågor skulle ställas till många olika lärare vilket resulterar i att pluggandet blir rörigt och ostrukturat när man fastnar...» (Ganska dåliga)
- Blev otrevligt när Öhl på kursamanfattningen krävde att vi skulle kunna en härledning (har för mig att det var på Von Mises Flytlag) som han inte helt gått igenom. När vi då bad honom att gå igenom den blev vi idiotförklarade för han tyckte vi borde först och jämförde det med att behöva härleda roten ur 9. » (Ganska dåliga)
- Antalet föreläsare gjorde det svårt att kunna ställa frågor eftersom alla var specialister på sitt område och inte kunde hjälpa till med något annat.» (Ganska dåliga)
- Det kändes ofta som att man bara kunde fråga om man var jättesmart och redan kunde allt. Antal som vi hade i plaster var bra.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 19%
Mycket bra»29 70%
Har ej sökt samarbete»4 9%

Genomsnitt: 3.9

- Tack vare att vi arbetat tillsammans med hög ambitionsnivå tycker jag att vi lyckats väl i kursen.» (Mycket bra)
- Har arbetat i grupp under hela den här kursen som var väldigt givande då det är en svår kurs med många olika ämnen så det kändes väldigt bra att sitta i grupp och diskutera. Hade förnodligen inte klarat mig genom kursen annars för det inte skulle finnas tillräckligt med tid att gå igenom allt själv. » (Mycket bra)
- Hade vi inte pluggat tillsammans hade det aldrig gått att ens få en idé om hur det var tänkt. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 7%
Hög»10 24%
För hög»28 68%

Genomsnitt: 4.6

- Stor förvirring i allmänhet» (Hög)
- Hade vi bara vetat va vi borde kunna eller haft någon kurslitteratur som fungerade så hade det inte varit något problem » (Hög)
- Tillverkningsteknik har varit en väldigt intressant kurs som känns mycket nödvändig och nyttig. Det har varit mycket att lära sig, men förhållandevis strukturerat. Jag är dock väldigt besviken på tentamen - innan hade jag känslan av att ha lärt mig så mycket nytt, och efter tentan hade jag känslan av att "vad synd, vad mycket nyttigt har jag lärt mig som jag inte fick visa på tentan". Det känns som att den här tentamen var orättvis på så sätt att den vred och vände så på kursens innehåll att i slutändan så var det inte viktigt att ha en god kunskap om tillverkningsteknik, utan att ha memorerat vad som stod på en viss sida i boken, eller att ta fram ett kraftsamband man aldrig har sett förr i hela sitt liv. Jag är fortfarande förundrad över känslan jag har haft sedan tentan: försökte de sätta dit mig eller? » (Hög)
- Alldeles för hög. Detta är egentligen en 15 poängskurs. Vad i tusan är syftet med att knö in så mycket som möjligt om allt utan att ge möjligheter till djupare inlärning? » (För hög)
- Alldeles för bred kurs! Om allt områden ska vara med måste det vara med övergripande!» (För hög)
- Detta är en svår kurs, men det är tråkigt när lärarna, speciellt Per Öhl försvårar lärandet ännu mer genom att krångla till det istället för att hjälpa eleverna. Ett konkret exempel är hans frågor på tentamen. Sedan känns inte alls hans attityd mot eleverna schysst alls. Dumförklarad så fort man frågar är väl inte det vi strävar efter på Chalmers?» (För hög)
- Alldeles för mycket att göra i kursen då den är så spretig. Har man 7 föreläsare som alla tycker sitt ämne är viktigast är det som att be om trubbel. » (För hög)
- Alldeles för mycket stoff. » (För hög)
- För många delar och orimligt många lärmål. » (För hög)
- Kan vara lagom om man får den information som behövs för att lösa problemen av lärare eller i kursmaterial.» (För hög)
- se tidigare svar.» (För hög)
- Det är inte möjligt att fördjupa sig inom så många områden på så kort tid.» (För hög)
- Utan förkunskaper inom hållfasthetslära eller materiallära var arbetsbelastningen för hög,även orimligt att studenterna förväntas lära sig utantillkunskaper från boken i form av tabeller och diagram m.m. som knappt behandlats i undervisningen eller bara kort bläddrats förbi i en OH-presentation.» (För hög)
- Hur examinitorn tror att allt detta kan klassas som 7.5 hp förstår jag inte, då man för varje enskild tillverkningsteknik skulle lära sig specialfall och i princip kunna lika mycket som föreläsaren. Det är för mycket begärt, speciellt för EPI som egentligen bara ska lära sig övergripande tekniker och inte gå in på djupet för varje. » (För hög)
- Alldeles för överbelastad kurs. Det var för många föreläsare och för många delar. Detta gör det mycket svårare att få ingående kunskap vilket borde vara tanken i en sådan här kurs.» (För hög)
- Kändes som att kursen innefattade för många olika delar och spretade för mycket. Kändes nästan som att man kunde haft en tenta på respektive del..» (För hög)
- På tok för mycket att göra och för svårt. Var det någon som hade en överblick över allt vi skulle kunna??» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 19%
Hög»14 34%
För hög»19 46%

Genomsnitt: 4.26

- Det var tillverkningen som rörde till det, och det är även det vi hört sen tidigare år från andra studenter. » (Lagom)
- Väldigt hög, på gränsen till för hög. » (Hög)
- EPI läste både termodynamik och tillverkningsteknik. Två alldeles för krävande kurser för att läsas samtidigt.» (För hög)
- Termon den andra kursen vi hade var väldigt tidskrävande» (För hög)
- Hemsk läsperiod för EPI, har aldrig mått så dåligt som under dessa 2 månader.» (För hög)
- Extremt trufft att läsa denna jättesvåra, tråkiga och maffiga kurs sammtidigt som termodynamik, som också är en krävande kurs!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»17 41%
Dåligt»17 41%
Godkänt»7 17%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fullständigt underkänt. Misslyckad, poänglös och ett fullständigt slöseri på energi och resurser. Gör om kursen från grunden och fokusera på färre tillverkningstekniker. Vad är syftet med att kunna utforma ett gjutsystem? Det hade varit en bra kurs om vissa tillverkningstekniker brett hade gåtts igenom, utan krav på specifik detaljkunskap. Och att kursen istället fokuserat på detaljer vad avser skärande bearbetning. Kostnadsfördelar och ett större perspektiv är av större vikt för mig som EPIARE.» (Mycket dåligt)
- Hade stora förhoppningar att lära mig mycket om de tillverkningstekniker som används i nutida produktionsföretag. Kursen gick dock mycket djupare och oftare in på materiallära och hållfasthetslära än själva tillverkningsteknikerna som används. » (Mycket dåligt)
- Plastdelen med Antal var bra.» (Mycket dåligt)
- Dåliga lärare, dålig kommunikation mellan dem. För omfattande, Vi Ekonomi och produktion saknade rätt förkunskaper. » (Mycket dåligt)
- Tyvärr, det var för luddigt/ostrukturerat. Man blir besviken, kursen har potential att va jätteintressant, och vissa delar var det (tex. plaster, pulvermetallurgi, NC-maskiner) men pågrund av det dåliga kursupplägget så falerade allt. » (Mycket dåligt)
- En Kurs som har spårat ur, vi studenter hade inget inflytande (förutom på plastdelen) och föreläsarna tryckte bara på med fakta utan att inse hur mycket totalt vi har belastats. Då klagomål framfördes till Per Öhl ignorerades dom bara. Många föreläsningar har varit otydliga och att få kursmål veckan innan tentan är alldeles för sent. Svårt att veta vad man ska prioritera inför tentan.» (Mycket dåligt)
- Eftersom kursen blir alldeles för spretig och djup.» (Mycket dåligt)
- Ämnena är mycket intressanta så kursen hade kunnat göras mycket bättre. Det är aldrig bra med så många föreläsare. Det var svårt att få grepp om varje del och svårt att inte kunna fråga längre fram i kursen när man verkligen behövde det.» (Mycket dåligt)
- Vi som gått EPI har inte tillräckliga förkunskaper för denna kurs. Vi har varken läst hållfasthetslära eller materialteknik vilket gör kursen som "tagen ur luften" och väldigt väldigt svår!!» (Mycket dåligt)
- Kursen var väldigt spretig när vi hade så många olika föreläsare. Blev svårt att greppa vad vi skulle kunna och vad vi skulle läsa på under kursens gång. Blev att lära sig allt på slutet.» (Dåligt)
- Det är alldeles för rörigt, för mycket olika områden behandlas. Vikten bör läggas mer vid plastisk bearbetning, polymerer, skärande samt gjutning. De andra områdena skulle man kunna skapa ett kompendium för » (Dåligt)
- Väldigt dåligt organiserat, och för bred kurs. Svårt att ha en föreläsning om ett område och sen vänta en vecka till nästa. Har man då två andra områden att gå igenom där mellan får man inget sammanhängande grepp på vad som tillhör vad. » (Dåligt)
- En kurs med intressant innehåll, kunde varit jättetrevlig. Tyvärr är informationen katastrofalt dålig. Hade varit lättare att plugga innan tentan om man fick lite ordentliga lösningar så man vet var nivån ligger. Ska man fokusera på att lära sig vissa saker tillräckligt bra eller kan man kunna någorlunda av allt?» (Dåligt)
- För lite vägledning i vad vi förväntas kunna. För många inblandade lärare. ostrukturerat med kursmaterial, liteövningsmaterial som behandlar alla ämnen. Mycket frustration och förvirring kring hur man skulle plugga och vad fokus skulle läggas på när tentorna behandlar så många olika ämnen med specifika frågeställningar...» (Dåligt)
- För många olika föreläsare och kunskapsmålen oklara i många delar av kursen.» (Dåligt)
- När kursen innehåller så oerhört mycket material och olika föreläsare måste detta tas i beaktande när tentan görs så man då inte frågar efter detaljkunskaper. Detta har tyvärr inte fungerat. » (Dåligt)
- Det känns absolut som en viktig och ändå intressant kurs men upplagget är i nuläget inte bra! Alldeles för många föreläsare och spretigt innehåll som gör det svårt att greppa och ta till sig innehållet!» (Dåligt)
- Rörig kurs!» (Dåligt)
- Kursen får bara godkänt på grund av den enkla anledningen att jag i början av kursen såg framemot allt jag skulle få lära mig, och att jag sedan i slutet insåg att kursen inte handlade om att uppnå kursmålen, utan om att ha snappat upp rätt sak vid rätt tillfälle, och att t.ex. memorera formler som det inte har förelästs om. Till vilken nytta undrar jag? » (Godkänt)
- Väldigt svårt när så mycket olika föreläsare kommer in. Ska vi kunna kursen bör det finnas EN lärare som också kan hela kursen. Ok om man inte kan gå djupare in på saker pga okunskap men enklare för oss att lära oss grunderna som kursens mål är.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Antal -plastläraren!»
- Antals föreläsningar var mycket bra och han öppnade upp för diskussion och frågaställning»
- ingen aning, gör om allt.»
- Den konstant uppdaterade kurshemsidan.»
- Tycker själv att kursen är väldigt spretig, stor arbetsbelastning mm. Antal var den enda som hade förståelse över att detta var en stor och tung kurs för Ekonomi och Produktionsteknik. Antal tryckte mycket på de som var viktigt och gick tydligt in på vad vi behövde kunna.»
- Antal bör fortsatt hålla i plastdelen.»
- Räkneövningen i skärande bearbetning var det bästa med kursen. Antal som hade plastdelen var också bra.»
- Plastavsnittet! Labben i skärande var bra»
- Antal Boldizar, laben »
- Antal B. och laborationen»
- Antal Boldizar»
- Plastdelen. »
- Antal Boldizar. Pulvermetallurgi-mannen. Plast-boken. »
- Plasterna»
- Att man får ut pdf innan. »
- Övningstillfälle, labb och Antal inom plast.»
- Plastmomenten»
- Förutom Antal Boldizar, kan allt förändras»
- Den korta men givande labben»
- Plastdelen samt föreläsaren Antal som var riktigt bra.»
- Antal Boltizar »
- Avsnittet om plaster var det enda som var tydligt och man visste vad som kunde komma på tentan, Antal var en bra föreläsare.»
- Han som höll i delen om polymera material och den delen var jättebra.»
- Laborationen i skärande bearbetning»
- Delen om polymera material kan bahållas, resten borde ändras på! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre föreläsare. »
- Antalet föreläsare samt områden som behandlas bör minskas ned avsevärt»
- Kursansvarig bör bytas ut. EPI bör ha en egen kurs i epi och inte dela med DEI. Göra om kursen så att den har ett bredare perspektiv mot ekonomi och dylikt. »
- Hela upplägget. Antingen färre områden eller mindre fokus på de så detaljerna inom varje. Bättre kommunikation mellan föreläsarna.»
- Om man ska ha räkneuppgifter på tentan borde man få ha övningar och fått träna mer innan! Detta är ingen kurs för att bli specialister på tillverkningstekniker, detta är en sammanfattningskurs, då är det bättre att använda en eller två lärare.»
- Vet inte vart man skall börja... Jag tycker de finns mycket som inte var speciellt bra i kursen. Hade öppna sinnen inför kursen och tänkte att detta kommer bli en mycket intressant kurs då jag antagligen kommer arbeta med mycket av detta i framtiden. Dock blev de tvärt om, jag tyckte detta var den sämsta och mest "tråkiga" kursen vi läst. Det känns inte som att lärarna förstår att de är många olika föreläsare i kursen där alla vill trycka in så mycket som möjligt om just sin del. Detta gör att de blir för mycket i kursen. De bästa skulle vara att ha en föreläsare som gick igenom alla delarna och lärde oss de han kunde inom alla de olika delarna.»
- Antalet föreläsare måste skäras ner. Det är orimligt att det inte skulle finnas någon på chalmers som behärskar de olika delområdena i kursen tillräckligt bra för att kunna hålla i större delen av undervisningen. Examinator bör ta ett mycket större ansvar, vara mer lyhörd mot studenterna (inte säga, fast med finare och politikerbortförklaringar: Jag struntar i era åsikter). En examinator som inte tar det övergripande ansvaret för sin kurs bör i mitt och mångas tycke, bytas ut.»
- Fler räkneövningar, kändes som att vi hade så få övningar för att det inte finns så många olika uppgifter i kursen. Kändes som att examinatorn inte ville studenternas bästa.»
- Allt annat. Sätt 2 eller 3 lärare på att hålla kursen och på så sätt koppla ihop ämnet. Då hade kursen blivit en bred och allmän kurs. Slutligen, men detta kan vara för mycket begärt, så skulle de vara till stor hjälp med bra korta filmklipp eller studiebesök som kan ge oss en bild av hur olika tillverkningstekniker fungerar. Svartvita bilder är inte så talande. De borde inte vara så svårt att åtgärda då youtube är fullt av filmer om just detta.»
- Det mesta. »
- Mer labb, mindre föreläsare»
- Per Öhl»
- Upplägget. Det kändes väldigt rörigt och det var väldigt mycket olika saker så blev för mycket.»
- Kursmålen borde stämma överens med vad som behandlas i tentamen, och tvärtom. En självklarhet kan tyckas, men så var det inte i den här kursen. Tydliga, färdiga kursmål ska finnas vid kursstart och gärna med sidhänvisningar - alla gillar inte att skumma igenom all kurslitteratur under tentaveckan, tro det eller ej. Jag anser också att man som elev borde ha möjligheten att få öva på de typer av uppgifter som kommer på tentamen, innan tentamen och ha FRI tillgång till korrekta lösningar och facit. Jag förstår att 5-uppgifter ska vara svåra, men anser inte att man för att få 5a ska behöva memorera formler eller lära sig olika benämningar i kurslitteraturen. »
- Borde läggas in föreläsningar i form av repetitioner då det är lätt att "glömma bort" saker och ting. Eller att under varje "ämne" under kursen, att ha alla föreläsningar som handlar om samma sak efter varandra ist för att det ska hoppa mellan olika lärare. »
- Plastisk bearbetning, strukturen, innehållet, mindre detaljerad information och mer helhetsförståelse. Man blir ju bara mer förvirrad än vad man innan av en sån här kurs, hur hänger delarna ihop? om lärarna kunde relatera till varandra så kanske man hade förstått det bättre. »
- En föreläsare Max två»
- för många olika delar och föreläsare»
- Begränsa vilka områden som skall läsas så det är möjligt att fördjupa sig. Alldeles för mycket litteratur i nuläget och föreläsarna trodde att vi kunde mycket mer än vad vi faktiskt gjorde. Detta var vår första tillverkningsteknik-kurs, allt var nytt vilket föreläsarna ej verkade förstå.»
- Minska ner antalet lärare och lägg ämnena på en mer grundläggande nivå. Mer vägledning i vad som förväntas. Mer övningsuppgifter och strukturerade exempel som är tentarelevanta. »
- Minska omfattningen av områden eller håll områdeskunskapen på en mer övergripande nivå»
- ALLT! Mindre stoff, färre lärare, mindre krav, mer tydliga föreläsningar!»
- Trots att det är intressant med flera olika föreläsare som är experter på sina områden kändes upplägget rörigt. Samma föreläsare kanske borde ha haft alla sina lektioner i en följd, kanske hade blivit lättare att hålla reda på alla begrepp så?!»
- Minska antalet föreläsare,det blir väldigt rörigt. Fler övningstillfällen»
- Bättre struktur och klarhet om kunskapsmålen.»
- Upplägget överhuvudtaget. »
- Färre föreläsare, tydligare vad man ska kunna. Smalare kurs.»
- Inte så många föreläsare och om det ska vara flera så bättre kommunikation mellan dessa. I en så här stor kurs bör det även vara en tenta som frågar på det man gått igenom då man inte kan ta in allt i alla böcker plus allt utdelat material och alla delar.»
- Färre antal föreläsare och något snävare innehåll! Dessutom bör man försöka förändra attityden som i dagsläget av oss elever inte uppfattas som en vilja att lära ut och hjälpa till utan snarare att försvåra och sätta dit! Det behöver också läggas in fler räkneövningar !»
- Kursen behöver bantas ner och bli lättare. Någon som förstår vilka förkunskaper vi (inte) har borde titta över kursens helhet så att det blir lagom mycket och lagom ingående om alla delar. Gäller även tentan som innehöll massa detaljfrågor och svåra uppgifter, någon borde se till att ca 40% av uppgiterna är på trea-nivå om det nu ska krävas 40% för att få trea! Man kan inte bara ha jättesvåra frågor som jag tycker skulle vara lagom för dom som vill ha femma. Ibland kanske det är bättre att INTE ha gästföreläsare eller föreläsare som bara är experter på ett visst område och som kommer och har 1-2 föreläsningar, för det är då det blir väldigt ojämt. Alla föreläsare verkade tycka att just deras ämne var så väldigt intressant och viktigt och gick in alldeles för djupt på sina delar, vilket leder till en ostrukturerad, spretig och för svår kurs. »

16. Övriga kommentarer

- Det här är överlägset den mest värdelösa kurs jag läst. Det finns inget som motiverar utformning och fokus. Jag är mycket missnöjd.»
- Konstigt att inte en enda elev fick femma förra året, känns ju inte som om vi pluggar mindre eller är dummare just på denna kursen.. Borde inte det vara en väckarklocka på att denna kursen inte är bra?»
- Förstår inte vitsen av att ha en tentamen där man inte förstår vad de är examinatorn frågar efter! Per Öhl skriver lite kryptiskt och när man frågar honom på tentamen läser han bara upp den aktuella frågan igen och flinar (hånar en) lite snyggt tillbaka. Under en fyra timmar tenta med många många frågor orkarman inte lägga en massa tid på att förstå frågorna utan den tiden vill man lägga på att försöka visa sina kunskaper. Denna kursen kändes i efterhand inte som att man ville öppna ögonen för området tillverkningsteknik utan att köra slut på studenterna. Hade jag varit i samma position skulle jag uppmuntra till kunskap och lärande. Vi var ett stort gäng engagerande och duktiga studenter som har visat de i många kurser och hoppas de belönas på tentamen för allt slit vi lagt ned tillsammans. Har aldrig pluggat så mycket på en kurs någonsin.»
- Detta är utan tvekan den hittills mest ostrukturerade kurs jag läst. Kursen bör omgående arbetas om, annars bör undervisningsansvarig i Styret respektive Studentcentrum ingripa. Alternativt kan kursen kanske köpas in från en annan institution?»
- Upplägget med många föreläsare fungerar inte. Oavsett hur intressant jag finner innehållet i kursen så blir utformningen aldrig bra med många föreläsare, har varit med om det i flera kurser nu och de tillhör alla de "sämsta" kurerna jag har läst på Chalmers.»
- Facit till exempeltentor är av förfärligt dålig kvalitet! Jag kunde inte med de andra studenter lösa vissa uppgifter ens med facit! Att skriva en lösning på problemen kan väl göras ordentligt, det gör trots allt bara en gång per tenta!»
- Det allra värsta med den här kursen var att jag gick in med en god inställning och såg fram emot nya kunskaper, men att allt tvärvände då tentan mest handlade om att "sätta dit" oss elever för att exempelvis inte ha läst "den rätta" sidan i kurslitteraturen. »
- Ändra kursen. »
- Stort plus till Antal Boldizar som faktiskt lyssnade på studenterna och möttes halvvägs på våra önskemål om att skära ner lite stoff. Något som de andra, speciellt Per Öhl, också borde ha gjort.»
- Kursen bör absolut göras om till nästa år vilket säkert kan ses på resultaten.»
- Vad gäller tentans upplägg så tycker jag att poängfördelningen är lite knepig. För mig känns fyrapoängsuppgifterna lika omfattande som tiopoängarna. Jag anser också att frågorna är onödigt krångligt ställda, det är svårt som det är varför försvåra än mer? Återigen en känsla av motarbete och en vilja att vi ska misslyckas!»
- Väldigt konstigt att två klasser som brukar prestera väldigt bra bara når medelmåttliga resultat i denna kursen ..»
- Det som jag tycker är mest upprörande är att kursen fick mycket av denna kritiken förra året men så har man inte lyssnat och gjort något åt det! Är det ens någon mening med att fylla i denna enkät undrar man då??»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.75

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.75
Beräknat jämförelseindex: 0.18


Kursutvärderingssystem från