ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIELL vt13 - Professional english, LSP127

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»29 90%
Cirka 20 timmar»2 6%
Cirka 25 timmar»1 3%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.12

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»1 3%
25%»7 21%
50%»9 28%
75%»5 15%
100%»10 31%

Genomsnitt: 3.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 59%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 28%

Genomsnitt: 2.03

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»13 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 12%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»2 10%
I viss utsträckning»4 20%
Ja, i hög grad»4 20%
Vet ej/har inte examinerats än»10 50%

Genomsnitt: 3.1

- läs fråga 3» (?)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»11 35%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.12

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»10 34%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»8 27%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.13

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»16 51%
Mycket bra»12 38%

Genomsnitt: 3.25

- Det var stora oklarheter om vad som egentligen gällde vid abstractgranskningen. Ingen tycktes veta hur det var tänkt att man skulle få en abstract att granska.» (Ganska dåligt)
- Lång väntetid på svar på de inlämningsuppgifter man lämnat in.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»12 38%
Har ej sökt hjälp»6 19%

Genomsnitt: 3.7

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»16 51%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»9 28%
Lagom»18 56%
Hög»1 3%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 2.87

- Låg men lagom med tanke på de andra kurserna» (Låg)
- Krävde extra tid då presentationen i projektkursen skulle vara på engelska, men övriga moment var rätt så lugna» (Lagom)
- För hög för så lite högskolepoäng» (Hög)
- Väldigt många moment för en såpass liten kurs» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 25%
Hög»16 50%
För hög»8 25%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»3 9%
Godkänt»12 38%
Gott»8 25%
Mycket gott»6 19%

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker den kursen är otroligt onödig och tar bara nödvändig tid från projektet.» (Mycket dåligt)
- Förstår inte varför vi har den här kursen, alls. Gav mig absolut ingenting.» (Mycket dåligt)
- Var inte så mycket en kurs. Snarare några småuppgifter och sen redovisning som var till en annan kurs. Tycker inte kursen tillförde så mycket.» (Godkänt)
- Synd att kursen är såpass liten då jag tycker undervisningen, uppgifterna samt allt övrigt administrativt vart bra!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Anna-Lena! Hon är jätteduktig.»
- Det bästa var nog att man fick sammanställa ett CV vilket kan komma till praktisk nytta i framtiden.»
- Friheten i att slippa obligatoriska moment för oss som redan kan uttrycka oss i tal och skrift i engelska. Bra samarbete med projektkursen!»
- genomgång om hur man skriver cv,abstract och workshop till project brief.»
- Ingenting»
- CV skrivningen var bra. Har saknat något sådant tidigare. »
- Presentationen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör kursen valfri, jag känner att jag inte lärt mig någonting.»
- Tydligare kommunikation kring när man skulle presentera (fick veta det först dagen innan) och kring när deadlines är för de olika uppgifterna.»
- Slopa abstractgranskningen. Om den absolut skall vara kvar bör det sättas upp en lista så att alla får en person att skicka en abstract till. Som det var nu höll jag inte på att få någon abstract innan jag i sista minuten fick två stycken. Det var hel enkelt en väldig röra.»
- Mer individuella uppgifter för att undvika att en person som kan engelska gör uppgiften för alla andra. Många i klassen som uppenbarligen inte tagit engelskan förbi högstadienivån, dessa elever måste få hjälp. Vi som bott i usa och england kanske skulle kunna slippa?»
- Man behöver nog ingen workshop till abstractskrivningen.»
- Ta bort kursen eller ändra helt»
- Vet ej.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen i sig är bra att ha, men den tar för mycket tid i projektet. Det vore bättre att slå ihop de två engelskakurserna och ha de i ettan för att slippa ha kursen samtidigt som projektet. Projektkursen tar mycket tid som det är, och det är otroligt onödigt att ta tid från ett viktigt projekt till engelskan. Det är bra att ha kursen, men ha den i ettan isåfall.»
- I helhet en mycket bra kurs, lite tydligare kommunikation kring uppgifterna (både innehåll och deadline) så är det super!»
- Bra kurs.»
- Kursen var väldigt lätt för mig, men jag tror den var på en bra nivå för de flesta. Med andra svåra kurser samtidigt bör den nog inte blir mer krävande.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.41
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från